Sammanfattning av boken "Help the Ascended Masters Stop War"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Du hamnade på den här sidan först eller av mistag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

 

”Hjälp de uppstigna mästarna stoppa krig” 

– bokens sammanfattning baserad på dess invokationer

Då behovet av stoppa krig i världen är vigtigaste av allt och denna bok Hjälp de uppstigna mästarna att stoppa krig är oväderlig i sammanhanget, har vi, för att entusiasmera våra besökare till gemensamt aktivt agerande, skapat denna detaljerade sammanfattning.  Dess början och slut är på svenska och resten på engelska. Engelska delar kommer att ersättas så småningom med svenska vartefter invokationerna blir översatta.

 

Väck människor till möjligheten att stoppa krig

... jag åkallar ... att uppväcka människorna från illusionen att krig är ett för stort problem att göra något åt. 

Väck människorna till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi kan medskapa en ny framtid genom att arbeta med de uppstigna mästarna. 

 

Del 1

 ... väck människorna inför existensen av de uppstigna mästarna. Väck människorna till Lagen om Fri Vilja och att de uppstigna mästarna har makten att undanröja krig, men att vi som är inkarnerade på Jorden måste ge vår tillåtelse att göra så.

 ... väck människor:

till existensen av en kraft som inte respekterar vår fria vilja utan försöker manipulera oss till att skapa och upprätthålla krig.

 ... ur vanan att avfärda eller vara ovillig att se, existensen av en mörk kraft. Hjälp människor att se att detta är vad som håller mörka krafter vid makt på Jorden.

 ... till faktum att det enda sättet att stoppa krig är att tillåta de uppstigna mästarna att ta bort den mörka kraften. Hjälp människor att se, att endast de som är villiga att ta ansvar för sig själva, kan bringa åstad denna förändring.

 ... ur benägenheten att isolera sig själva och ur oviljan att söka den djupare, andliga förståelsen av krig. Hjälp dem se att enbart att fokusera på det positiva och sända ut goda energier, inte är tillräckligt för att stoppa krig.

 ... till verkligheten att vi inte uppnår sann förändring av världen enbart genom att fokusera på oss själva och höja vårt medvetande. Det är nödvändigt att se bortom oss själva och ta ansvar för vår planet, för mänskligheten som helhet.

 ... till verkligheten att energivirvlarna som driver krig är så kraftiga, att även om alla andliga och religiösa människor på Jorden höjde sitt medvetande, skulle det inte räcka att upplösa dessa energivirvlar.

 ... till verkligheten att endast de uppstigna mästarnas kraft kan upplösa dessa energivirvlar. Endast de uppstigna mästarna har denna kraft.

 ... till verkligheten att vi ensamma inte kan få bort krig på Jorden. Endast genom att arbeta med de uppstigna mästarna, kan krig elimineras.

 

Del 2

 ... väck människor till insikten att vi behöver ge de uppstigna mästarna rätt att agera på Jorden. Vi gör detta endast genom att förstå den dynamik som ligger bakom krig; hur de skapas och hur de fortsätter.

 ... väck människor:

ur illusionen att de inte behöver se på någonting mörkt eller ont. Hjälp dem se mörkret utan att ge mörkret kraft.

 ... ur benägenheten att vara villiga att se mörkret, och sedan låta sig luras att reagera med vrede. Hjälp dem se att viljan att besegra mörka krafter, ger kraft åt det mörka. 

 ... till Medelvägen, där man kan se på mörkret utan att bli beroende. Du ser på mörkret för att ge lämplig åkallan till de uppstigna mästarna att ta bort mörkret.

 ... till verkligheten att vi inte behöver bekämpa mörkret. Vi låter de uppstigna mästarna göra jobbet, baserat på er högre vision.

 ... ur deras rädsla att se mörkret på Jorden. Hjälp dem se att vi i sanning inte kommer att förbättra någonting utan att se på, och komma över, vår egen rädsla.

 ... till deras inre vetskap, till deras inre möjlighet att känna till, och uppleva verkligheten av den andliga världen, de uppstigna mästarna och orsaken till varför vi är här på Jorden.

 ... till det faktum att vi vuxit upp i en omgivning som starkt hindrar oss från att lyssna till och följa vår inre vetskap, vår intuitiva känsla av vad som är rätt, och vad som är vårt mål i livet.

 ... ur glömskan som kommer över oss när vi inkarnerar på Jorden. Hjälp människor se orsaken till varför de inkarnerat vid denna tid.

 

Del 3

 ... väck människor till faktum att idén att man kan vara en andlig person och ge ett bidrag till världens förbättring, utan att se på någonting negativt eller ont, är en programmering skapad av de mörka krafterna för att förhindra de andliga människorna att förverkliga deras högsta potential.

 ... väck människor till verkligheten:

att de mörka krafterna inte vill förlora sitt grepp om mänskligheten och denna planet. Hjälp människor inse detta, medvetet.

 ... att ett fenomen så meningslöst som krig, inte kan grundas i medvetna, rationella orsaker. Krig involverar alltid ett moment av fanatism, som inte är rationellt.

 ... att fanatism tillåter folk att dela upp sina liv så att de inte ser några motsättningar mellan sina normala beteenden och handlingen att döda andra.

 ... att det enda sättet att förklara denna irrationella fanatism är existensen av en mörk kraft, som har förmågan att ta över människors sinnen, även grupper av människor.

 ... att endast existensen av en mörk kraft kan förklara meningslösheten och irrationaliteten i krig. Vi kan få bort krigen endast genom att se på denna kraft och åkalla de uppstigna mästarna att hantera den.

 ... att den enda förklaringen till det fanatiska dödandet på Jorden, är att det finns en mörk kraft som tar över vår fria vilja och vår djupaste spärr mot att döda.

 ... att enda sättet att stoppa krig, är att få bort denna kraft från Jorden. Vi människor har rätt att göra åkallan för detta och de uppstigna mästarna har makten att sätta det i verket.

 ... att vi – genom att ge de uppstigna mästarna rätt och energi att mångfaldigas – kan vi tillsammans få bort krig från Jorden.

 

Del 4

 ... väck människorna till verkligheten att det krävs förändring, och att den förändringen inte kommer att ske genom människor som lever kvar i rädsla, där de tror att det är tillräckligt att vara älskvärd och vänlig. Ej heller kommer förändring att ske genom människor som lever kvar i vrede, där de tror att de måste vara fördömande mot eller kämpa mot mörka krafter.

 ... väck människorna:

till den högre meningen av ansvar, där vi inser att vi inte har makten eller ansvaret att bekämpa mörka krafter. Vårt ansvar är att utbilda oss själva om existensen av mörka krafter och sedan dela denna kunskap och göra åkallan till de uppstigna mästarna.

 ... till vår orsak till att inkarneras vid denna tid, vår sanna, otvungna drift att hjälpa planeten till en högre nivå. Hjälp människorna transcendera rädsla och vrede.

 ... till faktum att stoppa krig inte är ett mål i sig. Den riktiga, underliggande dynamiken är att höja människornas nivå av medvetande. Krig kommer inte att försvinna från planeten förrän en kritisk massa har transcenderat det medvetande som gjorde krig möjliga.

 ... till faktum att vi, såsom andliga människor som har börjat vakna upp från ett kollektivt sinnestillstånd, har rätten och auktoriteten att åkalla de uppstigna mästarna för att minska de mörka krafternas makt.

 ... till verkligheten att när de ej längre är förblindade av de mörka krafterna, står de inför ett verkligt val att överge det medvetandetillstånd, som tillåter krig. De uppstigna mästarna försöker inte tvinga människor, utan att befria deras vilja så att de fritt kan göra valet att transcendera medvetandetillstånd som gör kriget möjligt.

 ... till verkligheten att det finns en realistisk potential att krig kan försvinna från denna planet inom en förutsägbar framtid. Kosmiska cykler är i ett sådant läge, att detta kan uppnås.

 ... till verkligheten att krig inte är oundvikliga. Vi är inte maktlösa när vi arbetar med de uppstigna mästarna. Genom att ta bort den makt som mörka krafter har över människor, kommer människor att vakna upp till det faktum att de också är andliga varelser som har ett högre mål och en högre vision för sina liv.

 ... till verkligheten att det inte finns något som inte kan förändras och övervinnas. Det finns ingenting som är omöjligt eftersom fri vilja alltjämt regerar. När en kritisk massa av människor transcenderar det medvetandetillstånd som får krig att framstå som fördelaktigt eller oundvikligt, kan de uppstigna mästarna ta bort krig från planeten, och de kommer att göra det. 

 

Kapitel 4 | Exponera de icke-fysiska orsakerna bakom krig 

 

Del 1
… skingra de slöjor som döljer: 

… att fysiska händelser aldrig enbart orsakas av det som sker på fysisk nivå. Det finns alltid dolda orsaker i de tre oktaverna: emotion, tanke och identitet. 

… existensen av entiteter och demoner på astrala planet, den astrala avgrunden. 

 … att sådana varelser vet att de kan överleva endast genom att stjäla emotionell energi från mänskliga varelser.  

… skingra energislöjan och visa: 

… att demoner, skapade ur våld, kan fortsätta existera endast genom att stjäla emotionell energi från mänskiga varelser som engagerar sig i våld.  

… att en sådan demon har förmåga att projicera tankar och känslor in i de mänskliga sinnen som är mottagliga för de tankematriser som skapade demonen.  

… att eftersom demonen skapades kollektivt, kan den övermanna sinnena hos individer och egga dem till ytterligare våld, vilket göder demonen så den blir allt starkare.  

… att det aldrig förekommit krig som endast haft materiella, fysiska orsaker. Krig orsakas till stor del av demoner på det astrala planet, som tagit över sinnena hos individerna.  

… visa hur demonerna saknar empati för människor och vill skapa krig för att göra det lättare att komma åt deras energier.  

… hur demonerna söker utplåna gränsen mellan det astrala och det fysiska planet för att stjäla människors energi. Inget åstadkommer detta mer effektivt än ett fysiskt krig där många människor dör på ett slagfält. 

 

Del 2
… skingra energislöjan och visa 

… verkligheten av aggressiva demoner och entiteter på det astrala planet.  

… att entiteterna på det astrala planet saknar sympati för människor och att det är omöjligt att resonera med dem.  

… verkligheten att krig orsakas av krafter som saknar all medkänsla och empati och att vi inte kan resonera med dem. Det finns inget sätt att övertyga demonerna och entiteterna på det astrala planet att sluta göra det de gör.  

… att vi människor inget kan göra åt krafterna på det astrala planet, men att de uppstigna mästarna har makt att avlägsna dem alla från denna planet.  

… att de uppstigna mästarna bara behöver tillåtelse från oss förkroppsligade, för att rensa ut det astrala planet från alla entiteter, demoner och kvalitetssänkta energier.  

... att det finns en viss nivå på det astrala planet, där demoner och entiteter helt enkelt frossar på människor.  

… att det finns en “högre” nivå på det astrala planet där det finns rovgiriga demoner som aktivt söker sig ut för att skapa situationer där människor blir dödade eller på andra sätt plundras på sina energier.  

… att dessa demoner tar till mera aggressiva medel för att manipulera människor till att begå fysiska handlingar som gör dem sårbara från astralplanet.  

… verkligheten att det inte finns någon fysisk handling som öppnar upp sårbarheten mera än det storskaliga dödandet på en krigsfront. Dessa demoner kommer att göra allt som står i deras makt för att manipulera människor att döda eller gå med på krig. 

 

Del 3
… skingra energislöjan och visa 

1. … existensen av fallna varelser i det astrala planet som började sin bana i en tidigare sfär [av skapelsen] antingen som medskapare, eller änglar.  

… att dessa fallna varelser kan förefalla ha ett sofistikerat medvetande och förmåga att manipulera människor, men att de inte har tillräcklig självmedvetenhet för att göra något annorlunda.  

… att det i den mentala oktaven finns fallna varelser som ännu har ett slags självmedvetande. De har ett mentalt, intellektuellt resonemang för att kunna manipulera oss.  

… att det i den mentala oktaven finns fallna varelser som har tillräckligt medvetande för att veta att de kan utöva makt över människor, och som utnyttjar den.  

… att varelserna i den mentala oktaven inte är fullt så aggressiva som de i den emotionella oktaven. De försöker inte överväldiga eller tvinga människor, utan de försöker övertala människor.  

… att de fallna varelserna i den mentala oktaven har iklätt sig rollen av att vara professorer, lärda människor eller filosofer. Somliga har satt sig upp till att vara kungar eller kejsare, där de kan framstå som synbarligen goda, men också mycket imponerande och kraftfulla.  

… hur varelserna i den mentala oktaven har skapat sofistikerade resonemang som söker rättfärdiga varför människor dödar varandra och engagerar sig i krig.  

… att varelserna i den mentala oktaven har tagit över sinnena hos många människor, och det förklarar varför människor kan engagera sig i dödande, även det långsiktiga värvet att planera för krig, eller för så kallat försvar, och det tycker det är en nödvändig och rättfärdigad handlig.  

… att det enda sättet för människor att känna att dödande och krig är nödvändigt, oundvikligt eller rättfärdigat är när deras sinnen har tagits över av demoner i de astrala eller mentala oktaverna.  

Del 4
… skingra energislöjan och visa 

... att det i identitetsoktaven finns fallna varelser som förefaller ännu mera godhjärtade eller ännu mer imponerande än dem i den mentala oktaven. Dessa varelser kontrollerar vanligen människor via varelserna i den mentala och den astrala oktaven.  

… att när en person engagerar sig i krig och känner att det är rättfärdigat, är personen under direkt kontroll av en varelse i den mentala oktaven. Den varelsen är i sin tur kontrollerad av fallna varelser i identitetsoktaven.  

… att varelser i den mentala- och identitetsoktaven inte kan övertalas av några argument vi människor kan presentera. De ser oss som fundamentalt underlägsna dem själva.  

… att de fallna varelserna i den mentala- och identitetsoktaven vet att alla argument är blott argument och ingen absolut sanning. De kommer dock att använda vilka argument som helst för att få oss att gå i krig med varandra.  

… att de fallna varelserna i identitetsoktaven vet att inte några av våra jordiska ideal har någon reell giltighet eller signifikans. De leder inte till de mål som de hävdats leda till eftersom allt är kamouflage.  

… att varelserna i identitetsoktaven vet att alla episka draman blott har en mening, och den är att få människor engagerade i krig i syftet att stödja de fallna varelserna i deras kampanj att bevisa att Gud har fel.  

… att alla filosofier, religioner och tankesystem som finns på Jorden är baserade på artificiella grunder. De är alla kamouflage för att dölja den djupare orsaken, där de fallna varelserna försöker bevisa att Gud har fel genom att få människor att missbruka sin fria vilja.  

… att krig inte har någon rationell orsak på den fysiska nivån. Eftersom krigets orsaker inte finns på den fysiska nivån, finns heller inte medlen att få bort krigen på den fysiska nivån.  

… att det finns något att göra för oss människor för att få bort krigen från denna Planet. Vi kan göra vår åkallan och transcendera vårt medvetande så att de uppstigna mästarna får auktoritet att ta bort de krafter som leder till krig på den fysiska nivån. 

 

 Kapiel 6 | Väck människorna till behovet av dom  

Del 1 

1. … väck människor ur illusionen av vi-kontra-dem-mentaliteten, som skapats av entiteter, demoner och fallna varelser i de tre högre oktaverna. Befria människor från den argumentation som synbarligen rättfärdigar åtgärder mot andra, baserad på idén att separera mänskligheten i förenklade kategorier. 

... väck människor till verkligheten

2. … att när vi-kontra-dem-mentaliteten råder, tjänar vi inte aktivt syftet att få bort krig från denna Planet. 

3. … att krig är det extrema utkomsten av ett medvetandetillstånd som delar upp verkligheten i separata avdelningar. Den inför en uppdelning mellan grupper av människor, applicerar en värdeomdöme, säger att en grupp gör något fel och den andra gruppen måste stoppa det. 

4. … att det dualistiska medvetandetillståndet alltid har två motsatta polariteter och använder detta till att skapa idén att det pågår ett episkt drama och att somliga människor är på fel sida i konflikten. De som är på rätt sida måste tvinga andra för största möjliga goda. 

5. Älskade Surya, väck människor ur illusionen att vi kan döda andra mänskliga varelser utan att skada oss själva, och även illusionen att vi tjänar Guds syften genom att döda andra mänskliga varelser. 

... väck människor till verkligheten 

6. … att alla mänskliga varelser kom från samma källa. Alla skapades från början som rena och oskuldsfulla varelser. Vi gavs alla fri vilja och vårt nuvarande tillstånd kan göras ogjort om vi fattar beslut som upphäver tidigare beslut. 

7. … att entiteterna och demonerna på det astrala planet inte var skapade som självmedvetna varelser och att de inte har potentialen att välja. Sådana varelser måste förtäras, och de uppstigna mästarna är fullt kapabla att göra det, när vi ger dem rätt att göra det. 

8. … att medvetandenivån hos fysiskt förkroppsligade människor bestämmer vad som tillåts existera på de andra oktaverna av emotion, tanke och identitet på Jorden. Om en tillräcklig mängd av människor skiftar sitt medvetande uppåt, ges de uppstigna mästarna rätten att rensa ut de demoner som befinner sig under denna nivå av medvetande. 

9. … att det finns en gräns för vad vi kan uppnå genom att åkalla andligt ljus. När entiteterna, demonerna och de fallna varelserna i de tre högre oktaverna ej längre reagerar på ljuset, har vi rätt att aktivt åkalla deras dom. 

 

Del 2

...väck människor till verkligheten

1. … att här har skett ett skifte i det kollektiva medvetandet, som betyder att de flesta människor ej längre ser det som ärofullt att gå ut i krig och söka prestige i att döda andra människor. 

2. … av andliga cykler. Hjälp dem se att vi nu går in i en ny cykel, vilket gör att vi kan göra åkallan för Kristi dom över de varelser som inte vill höja sitt medvetande. 

3. … att Kristi dom baserar sig på medvetandet om att Allt är Ett. Kristusmedvetandet vet att allt liv är ett, att mänskliga individer inte kan delas upp i separata avdelningar, att vi inte kan använda en värdering som säger att somliga människor är onda och förtjänar att bli dödade av de goda. 

4. … att inför Kristusmedvetandet är alla människor del av Guds Kropp på Jorden. 

5. … att i Kristusmedvetandet finns ingen önskan att förgöra andra människor. Det finns heller ingen önskan att straffa andra människor, eftersom  om vi straffar andra, straffar vi oss själva. 

6. … att Jorden nu går in i en övergångsperiod mellan Fiskarnas och Vattumannens tidsålder. Mänskligheten förväntas nu transcendera det medvetandetillstånd som genererar krig, illusionen att ändamålet helgar medlen och att det är försvarbart att döda andra människor för att uppnå något abstrakt mål, som definierats av någon abstrakt idé. 

7. väck människor ur illusionen att en abstrakt idé kan rättfärdiga dödandet av en mänsklig varelse. Hjälp människor se att om vi inte kommer över detta medvetande, kommer krigen bara att bli allt värre, tills vi slutligen vaknar. 

… väck människor till verkligheten

8. … att när en planet går in i sin övergångsfas, blir det legitimt för de förkroppsligade individerna att åkalla dom över såväl förkroppsligade varelser som icke-materiella varelser i de tre högre oktaverna. 

9. … att genom att åkalla Kristi dom över vissa krafter och mänskliga varelser, erhåller de ett gyllene tillfälle att välja mellan ljus och mörker.

 

Del 3

1. … väck människor till möjlighet att vi kan åkalla Kristi dom och att vi kan göra så från ett alldeles neutralt sinnestillstånd. 

2. … väck människor till medvetandet att Kristusmedvetandet vill väcka upp allt liv. Vi upplyfter andra varelser med fri vilja genom att göra det enklare för dem att välja ljuset i stället för mörkret. Vi visar dem ljuset! 

3. … väck de andliga människorna till verkligheten att eftersom en majoritet av människor har börjat att igenkänna ljuset, ligger det inte längre inom Fria Viljans Lag att en minoritet skulle kunna hålla tillbaka övergången till nästa andliga cykel. Det kommer en punkt där varelser måste göra ett val mellan det nya och det gamla. 

4. … väck människor till medvetandet att de uppstigna mästarna har makt att konfrontera varelser med nödvändigheten att göra ett val. Vad vi kan göra är att åkalla de uppstigna mästarna att verkställa Kristi dom för såväl varelser i fysisk kropp, som varelser i de tre högre oktaverna. 

5. … väck människor till det absoluta behovet av att åkalla Kristi dom över de varelser på det astrala planet som besinningslöst försöker styra människor till att gå i krig, om och om igen. 

6. … väck de andliga människorna till medvetandet att för somliga av varelserna i de tre högre oktaverna, är nästa logiska steg den slutliga domen, som leder till den andra döden i vilken alla negativa energier i en livslinje upplöses. 

7. … väck människor till medvetandet att fri vilja kan tas till sådana extremer av en individ, att den strävar emot framåtskridandet och valfriheten för alla. Det måste råda en viss balans, och processen som definierats av de uppstigna mästarna har visat sig framgångsrik på många olika planeter. 

8. … väck de andliga människorna till verkligheten att Gud aldrig skapade helvetet. Det var individuella livslinjer med fri vilja som skapade sina egna helveten. De bestämmer hur ”helvetiskt” det måste bli innan de har fått nog och vänder tillbaka. 

9. … väck de andlilga människorna till medvetandet att även om livslinjerna tillåts att skapa sina egna helveten, finns en gräns för hur långt det kan gå för en specifik planet. Det är dags för oss att bestämma att krigets helvete inte längre ska vara tillåtet på Jorden. 

 

Del 4 

... jag åkallar Kristi dom

1. … över alla människor som tror på och agerar efter konceptet att det är berättigat att döda en annan människa för att försvara eller propagera för en abstrakt idé. 

2. … över alla entiteter, demoner och fallna varelser på det astrala planet som kontrollerar människors sinnen, och försöker styra dem till att döda andra för att försvara eller propagera för en abstrakt idé. 

3. … alla entiteter, demoner och fallna varelser i den mentala oktaven som kontrollerar människors sinnen och försöker styra dem till att döda andra för att försvara eller propagera för en abstrakt idé. 

4. … över alla entiteter, demoner och fallna varelser i identitetsoktaven som kontrollerar människors sinnen och försöker styra dem till att döda andra för att försvara eller propagera för en abstrakt idé. 

5. … över alla varelser med eller utan fysisk kropp, som inte är villiga att släppa denna idé. Jag åkallar att de må bli avlägsnade från alla fyra oktaverna på Jorden, så att deras mörker ej längre kan tynga ner Planeten och forma en magnetisk dragning på alla människor. 

6. … över alla varelser i identitetsoktaven som försöker bevisa att Gud har fel. 

7. … över alla varelser i identitetsoktaven som är villiga att döda människor och därigenom beröva dem möjlighet att vara i fysisk kropp, på grund av deras abstrakta idé. 

... hjälp alla människor 

8. … höja sig över det medvetande som delar upp mänskligheten enligt vi-kontra-dem-mentaliteten. Hjälp alla människor komma över de dualistiska extremerna och hitta balansen i Kristusmedvetandet som vet att allt liv är Ett. 

9. … stiga upp till det balanserade medvetandet att målet att driva igenom en idé aldrig kan rättfärdiga medlet att döda människor. Hjälp människor se att det aldrig är rättfärdigat att döda människor på grund av en abstrakt idé. 

 

Chapter 8 / Shattering the Illusion of Fear                                   

… I call … to shatter the fear-based illusions that have caused so many wars on this planet.

 

Part 1

 … manifest your Presence in the astral plane and consume the demons:

that control people through the fear of physically being attacked by others.

 ... that seek to get one group of people to attack another because they fear being attacked.

 ... that cause two groups of people to both build up their armies out of the fear of being attacked by the other.

 ... that seek to get one group of people to go to war based on their perception that they would be attacked by others.

 ... seek to use dictators to start war or genocide out of the extreme paranoia of fearing another group of people.

 ... cut people free:

so they can see that once you have entered a spiral of fear, you are looking for something outside of yourself that can validate the fear. Your perception actually manifests or magnetizes the external threat.

 ... to see that physical conditions never come before what is happening in the three higher octaves. Fear never springs from a physical condition but exists in the mind.

 ... to see that when we are trapped in a downward spiral of fear, we can be free only by experiencing what we fear. Only by experiencing that a physical condition cannot change us, can we escape the paranoia of fearing what is not real.

 ... so they can see that their fear is an illusion, a product of their perception. Help them see that they are psychological beings and that their life experience depends more on what happens inside their minds than on physical conditions.

                   

Part 2

 … manifest your Presence in the mental realm and consume the demons and fallen beings who:

to control people through the desire for revenge, the desire to punish other people.

 ... seek to use a political ideology or religious teaching to justify revenge and punishment.

 ... seek to get people to go to war based on the concept of an epic battle between good and evil. Consume the forces that use this epic mindset to override the command not to kill.

 ... use the epic mindset to make a group of people believe their own desire for revenge is justified by God and that God wants them to punish another group of people.

 ... cut people free:

to see that an outer enemy is a manifestation of their own state of consciousness, meaning the enemy is a substitute teacher. They only need this teacher because they have not been willing to listen to the ascended masters.

 ... so they can use any enemy as a motivation for looking at themselves and transcending the consciousness that precipitated the enemy. If they do not transcend that consciousness, they will attract another enemy.

 ... manifest your Presence in the astral plane and consume the demons:
and fallen beings who seek to control people by using the raw emotions of hatred for another group of people.

 ... and entities created out of hatred, those that hate human beings, hate life, and are programmed to destroy anything positive.

 ... cut free the people who are driven by hatred towards other people. Help them see that they truly hate something within themselves and that they will only be free by healing their own minds.

 

Part 3

 … consume the demons and fallen beings in all four octaves who:

were behind the Nazi hatred against the Jews and anyone else who was different.

 ... were behind the Paranoia of Stalin’s Russia and the Soviet Union.

 ... were behind the paranoia of Mao’s China.

 ... are behind all paranoid dictatorships in the world today.

 ... are preventing all nations, but especially Russia and China, from questioning their past.

 ... who take over the minds of dictators and induce in them an entirely irrational drive to kill all those who could potentially oppose them.

 ... controlled Hitler, Stalin, Mao and all tyrannical dictators, past, present and future.

 ... seek to precipitate mass killings because they either want to steal people’s light or prove God wrong.

 ... cut people free to see that there is no material or rational reason for mass killings. The only logical explanation is the demons and fallen beings in the three higher octaves and the fallen beings in embodiment.

 

Part 4

 … consume the demons and fallen beings in all four octaves who:

seek to precipitate the mass killing of millions of people out of their hatred against life itself.

 ... believe it is their task to prove the fallacy of God’s design of the universe and especially giving human beings free will.

 ... I call forth the judgment of Christ upon the dictators, psychopaths or mass murderers who have lost all rationality and kill out of hatred or because they cannot stop. I demand that such people be removed from embodiment.

 ... cut free the spiritual people to see that we need to transcend the state of consciousness that precipitated these dictators and mass murderers before they can be removed from embodiment.                            

 ... I hereby make the call for the consciousness of paranoia and extreme hatred that leads to mass killing to be removed from the earth. I call for those beings in the physical, emotional, mental and identify realms who embody this consciousness to also be removed from the earth.

 ... I hereby make an act of conscious free will that says: Enough is enough. I demand that the Law of Free Will is activated and that the ascended masters remove such lifestreams and the consciousness they embody.

 ... cut free the spiritual people so they can acknowledge the spiritual causes of war without dwelling upon the brutality of war. Help them see that if we do not challenge the consciousness of war, then nothing can stop war.

 ... I for one hereby determine to take my stand and demand an end to the consciousness of paranoia and its manifestations on earth.

 ... I hereby determine that the consciousness of paranoia and the mindset of hatred of other people is no longer acceptable to me. I hereby use my free will to give the ascended masters the authority to remove the consciousness of war, and all beings who embody it, from the four octaves of earth.

 

 

 Shattering the Warrior Mentality

… I call … to remove the warrior mentality from this planet.

                                                        

Part 1

 … manifest your Presence in all four octaves and shatter:

and consume the warrior mentality in all of its disguises.

 ... the mindset that war is desirable or is something from which one can gain honor.

 ... the mindset that it is desirable for young men to go to war in order to prove their valor or to gain self-worth by proving their ability to kill other human beings.

 ... the “us versus them” mentality in all of its disguises.

 ... I call forth the judgment of Christ upon all fallen beings who invented the warrior culture and brought it to earth. Manifest your Presence in all four octaves and remove those fallen beings and all who will not let go of the warrior culture.

 ... manifest your Presence in all four octaves and:

cut free all people from the warrior culture that causes people to spend an entire lifetime developing the ability to kill other people in battle.

 ... manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who:

promote any idea that justifies the epic struggle that make it desirable for “us” to kill “them.”

 ... promote the mindset that warriors have the right to go to war and defeat the enemy in order to get honor and self-respect.

 ... use the warrior mentality to get human beings in embodiment to fight each other.

 

Part 2

 … manifest your Presence in all four octaves:

and bind and consume the demons and fallen beings who promote a culture that causes children to play war games or play with war-like toys.

 ... and cut people free to see how the warrior mentality becomes a closed circle because a warrior must justify his or her existence by having an enemy to fight.

 ... manifest your Presence in all four octaves and consume:

the mentality that their nation needs a large military in which those who are professionally involved have the warrior mentality.

 ... the demons and fallen beings who promote the warrior mentality and the need to have an army.

 ... cut people free to see that when millions of people direct their attention towards being able to fight any opponent, then they feed their emotional, mental and identity energies into a matrix that attracts an enemy.

 ... manifest your Presence in all four octaves and shatter the warrior mentality that is one cause behind the many large-scale military conflicts seen over the past century.

 ... cut people free to see the futility of the warrior mentality and see that only after they stop behaving like warriors will the outer enemy disappear.

 ... manifest your Presence in the emotional octave and bind and consume the demons and fallen beings who keep people trapped in the addiction to war, to fighting, to the adrenaline rush.

 ... cut people free from the sense that their lives gain meaning when they go to war. Cut them free from the sense that without war, their lives are empty.

 

Part 3

 … cut free the people who are ready to step out of duality but who feel their lives are empty. Cut them free to find the spiritual path and discover meaning and purpose in serving the whole.

 ... manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings:

who promote the addiction that makes people feel they are the best warriors, that war has become a form of contest or sporting game.

 ... who promote the mentality that a certain country has the best soldiers and could defeat any enemy.

 ... who promote the idea that national pride is based on the ability to kill and that there is a contest of war between nations.

 ... manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who promote war-like games in a non-lethal version through international sporting competitions.

 ... cut people free to see:

that the ability to fight a war does not prove the superiority of a nation. The more military hardware and capability a nation has, the more it proves its inferiority when it comes to the values behind modern, democratic civilization.

 ... that separation and duality is the cause of the world’s conflicts and that a new set of values need to be developed, based on the underlying reality of the oneness of all life.

 ... that the most sophisticated nations are those who have developed the greatest ability to work together by finding solutions that benefit all parties because they are based on the values of oneness.

 ... manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who promote the mentality that the military is an end in itself, based on the illusion that if one side abandoned the military, the other side would take over the world.

 

Part 4

 … manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings:

who promote the mentality that justifies the existence of the military and seeks to perpetuate it indefinitely through an ever-increasing spending on weapons.

 ... who promote the illusion that you can create an ultimate weapon that has no counter-measure.

 ... cut people free to see that when you go into duality, anything you do creates an opposite. Therefore, any weapon that could ever be developed has a counter-measure and this perpetuates military spending indefinitely.

 ... manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who are seeking to create some ultimate state in the material world that God cannot override or break down.

 ... cut people free:

to see the futility and the fallacy of the quest of the fallen angels so they will awaken to the need to no more allow this to cause conflict and suffering on earth.

 ... to look at suffering and say: “No more! We do not want this anymore. We have had enough of the suffering. We have had enough of having our lives destroyed by the misguided quest of the fallen beings. We have had enough of the arms race that has been so prominent in the world in the last hundred years and even beyond.”

 ... to see that it is meaningless that peoples’ lives are swallowed up in an impossible quest for the ultimate weapon, the ultimate military capability. It is meaningless that the finances of nations are swallowed up in this.

 ... manifest your Presence in all four octaves and bind and consume the demons and fallen beings who promote the illusion that it is necessary to spend so much money on the military when millions of people are starving and two-thirds of the world’s population live beneath the poverty level.

 ... I hereby look at those beings in the warrior mentality and by the authority of the Christ within me, I say: “You have no more place on this planet. Your warrior mentality has no more place on this planet. You must either abandon it or find some other planet for I will no longer allow this one to be destroyed or to live in constant fear because of your war games. Enough of the war games! Enough of the war!. Enough of the warriors!”

 

 

 Judging War for Profit

… I call … to judge and remove all beings, in and out of embodiment, who promote war as a means to gain profit.

                 

Part 1

 … I call forth the judgment of Christ upon:

the people who are committing or planning war or aggression for material gain.

 ... the demons and fallen beings in the astral plane who are behind warfare for physical plunder. I command you to remove these beings from earth.

 ... the military-industrial complex and the corporations who make money on war.

 ... the defense industry. I call for the exposure of its political power through job creation, corruption or lobbying.

 ... the fallen beings and demons in the three higher octaves who are behind the defense industry. I command you to remove these beings from earth.

 ... the war industry and its desire to increase its profits by making more war materials plus more sophisticated and expensive weapons.

 ... the fallen beings and demons in the three higher octaves who are behind the war industry and who induce the never-ending desire for greater profits. I command you to remove these beings from earth.

 ... the military-industrial complex and the strategy of developing a seemingly ultimate weapon while hiding its counter measure.

 ... the war industry and its willingness to sell weapons to the highest bidder, even to sell the counter measure to one weapon to the opposing side in order to create or maintain an arms race.

                   

Part 2

 … I call forth the judgment of Christ upon:

the fallen beings and demons in the three higher octaves who are behind the arms race and who seek to turn it into a never-ending quest for the ultimate weapon. I command you to remove these beings from earth.

 ... all people who believe the economy depends on the war industry and that sufficient jobs cannot be created without it. Awaken people to the lie behind this belief.

 ... the fallen beings and demons in the three higher octaves who are hiding the fact that the cosmic mirror returns whatever we send out multiplied. …

 ... the fallen beings and demons in the three higher octaves who are hiding the fact that an industry that has a positive purpose will increase the amount of wealth available. …

 ... the fallen beings and demons in the three higher octaves who are hiding the fact that the war industry is decreasing the total amount of wealth by generating a profit for a small elite.

 I command you to remove these beings from earth.

 ... the politicians who believe that their nations or their states are dependent upon the military-industrial complex, the war industry. Awaken people to the lie behind this belief.

 ... the fallen beings and demons in the three higher octaves who will do anything in their power to prevent people from seeing the true cost of the war industry. I command you to remove these beings from earth.

 ... awaken people to the fact that when industry is redirected at spending resources and ingenuity on producing something that is good for the whole, then the economy will create more jobs and more wealth than the military-industrial complex.

 ... I call for the exposure of the most subtle connections between money and war. I call for the judgment of Christ upon the fallen beings and demons in the three higher octaves and the human beings in embodiment who seek to hide these connections.

 

Part 3

 … awaken people:

to see the connection of how war has been used to justify a false monetary system and create greater and greater profits for a small elite.

 ... to the fact that in a false economy, one must create artificial spending, and war or the threat of war is the primary means for doing this.

 ... I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons in the three higher octaves and the human beings in embodiment:
who are maintaining the false economy and its artificial spending justified by war. …

 ... who are deliberately using war in order to force nations to spend more money than they have. I command you to remove these beings from earth.

 ... I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings in embodiment who are supplying the money and the weapons to one or both sides in order to make a profit on war. …

 ... I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons in the three higher octaves and the human beings in embodiment:
who are deliberately creating war in order to force nations to use their weapons and buy more.

 … who have turned war into the greatest money-making machine. …

 ... who are behind the creation of the false money system. …

 ... who are behind the use of war as a way to manipulate the money system.

I command you to remove these beings from earth.

 

Part 4

 I call … to remove the people from embodiment:

who will not give up the manipulation of the money system.

 … who are using war to manipulate the money system.

 I call … to remove the beings in the astral plane who want to escalate war so they can steal people’s energy.

 I call … to remove the beings:

in the astral plane who want to escalate the debt economy so they can enslave more and more people under this burden of debt and thereby steal their energy.

 …in the mental realm who are fueling war by providing the justification for war and for the current economy.

 … in the mental realm who are using their intellectual capability to explain why the economy is the way it is, why it has to be the way it is and how it can be made to function even though it cannot function.

 …in the identity realm who have a deeper agenda of using money to enslave people and using war to cause them to destroy themselves in order to prove God wrong.

 I call … to awaken:

all people from hopelessness and the sense of being powerless. Awaken people to the reality that when we work with the ascended masters, there is indeed something we can do.

 … call to the seven Archangels to awaken the people who have embodied at this time in order to be part of the upward movement that will take earth away from the control of the fallen beings. Awaken people to their potential to activate the Law of the Multiplied Return by working with the ascended masters.

 

 

 Exposing the False Money System                                             

… I call … to awaken people from the illusions behind the false money system.

 

Part 1

… awaken people to the reality:

that one cannot fully understand money without having a spiritual awareness.

 ... that one cannot understand the connection between war and money if one does not incorporate the existence of fallen beings who are not thinking rationally but have other motives, other ways of thinking.

 ... that the fallen beings are not necessarily spending money to make a direct profit. They have some other goal that cannot easily be understood through rational thinking.

 ... that there is no conscious conspiracy that rules the world. There is an unconscious conspiracy, namely a number of fallen beings in and out of embodiment who are so trapped in their downward spiral that they cannot see that it is leading to their own destruction.

 ... that the issue of money is complicated because the fallen beings have made it so in order to hide what is really going on. 

 ... awaken people to the reality that the fallen beings have created many conspiracy theories in order to discredit the theories that expose their existence and methods.

 ... that money should be nothing more than a medium of exchange. In a golden age economy there is a direct connection between money and something of real value, such as goods or services.

 ... that money is not the root of all evil. It is when money becomes more than a medium of exchange that it becomes a tool for evil.

 ... that in an ideal economy money must never gain intrinsic value. If you allow money to take on a life of its own, it will own you.

                                                        

Part 2

 … awaken people to the reality:

that when money takes on inherent value, a small elite, namely the fallen beings in embodiment, will use the potential for making money off of money.

 ... that when you are making money off of money, then you are not within the law that raises the whole. You are decreasing the total amount of wealth in the world.

 ... that the billionaires in today’s world have become rich because the fallen beings have created a false economy that allows the concentration of wealth in the hands of a small elite.

 ... that the entire economy of the world is a false, manipulated economy created by the fallen beings. One of their primary means for creating this false economy is the idea that you can create money and then lend it out with interest.

 ... that in a golden age economy, a business producing goods or services that are aimed at raising the whole will not have to pay interest.

 ... that in an ideal economy, society will provide the money to start a business because this will activate the Law of Increasing Return.

 ... that there is no need to have private banks lend money and gain interest when society would benefit more from lending the money without interest.

 ... that the idea that private banks needs to create money, lend it out and charge interest is created by the fallen beings. It has one purpose, namely to concentrate wealth in the hands of a small elite.

 ... that the fallen beings have deliberately made the economy so complicated that hardly anyone can understand it. Yet the economy is very simple.

 

Part 3

... awaken people to the reality:

that we have an economy that is designed to allow a small elite to exploit the general population through money. All monetary instruments camouflage the fact that a small elite controls the money system.

 ... that in an ideal economy, society will control the money system because people will see that nothing is more important for the prosperity of a society than a naturally functioning money system.

 ... that what has allowed the fallen beings to create the artificial money system is war. What we have today is a wartime economy.

 ... that the wartime economy began with medieval kings who wanted to expand their territory. They needed to raise money for war beyond what could be produced by their citizens.

 ... that producing weapons for war will not grow the overall economy. If you create the production capability to produce weapons and an army, you are taking value away from your country’s economy.

 ... that the only way to produce weapons is to disconnect money from the exchange of real goods, giving money intrinsic value.

 ... awaken people to the reality that a leader can now create more money than the goods produced in his country. He can use that money to buy something that the normal production capacity cannot produce.

 ... that war always produces a deficit in the economy. The fallen beings then cover over the deficit with the money they have created out of nothing, but this pushes the debt into the future.

 ... that there are different classes of fallen beings. Some have a primitive quest for power, and they were the kings. The more sophisticated fallen beings became the bankers.

                                                        

Part 4

… awaken people to the reality:

that the kings were often controlled by fallen beings in the emotional realm or the mental realm. The bankers were controlled by fallen beings in the identity realm who had a hidden agenda.

 ... that the more sophisticated fallen beings took advantage of the more primitive fallen beings to create an economy that furthers their ends.

 ... that the kings waging war and the bankers making money were just pawns in a larger game, and this game was played by the fallen beings in the identity realm.

 ... that the fallen beings in the identity realm want to prove God wrong by getting self-aware co-creators to misuse their free will to the point where they destroy themselves, rather than grow in self-awareness. They do this by creating war and by creating debt.

 ... that debt neutralizes the natural Law of a Multiplied Return by creating an artificial economy. It is a downward spiral because it is constantly pushing a snowball of debt in front of it that becomes bigger and bigger until it can no longer be paid back.

 ... that the fallen beings are not concerned about having the debt paid back. They want the nations to continue to pay the interest because the interest is what they can use to grow their own wealth and power.

 ... that money is created out of nothing, but the interest is taken from the people and their labor. The bankers provide something that has no intrinsic value, and they get something back that has intrinsic value because it is tied to people’s labor.

 ... that the fallen beings are indirectly reaping the fruits of peoples’ labor. The feudal system of the Middle Ages is still in existence, only it has become hidden through the veil of the complexity of the money system.

 ... that behind this is the larger rationale of creating a self-destructive economy that decreases the amount of wealth and, thereby, serves the end of causing a self-destructive spiral.

 

 

 Judging the Insatiable Quest for Power                                    

… I call for the judgment of the beings in all four octaves who have an insatiable desire for power.

 

Part 1

… I call forth the judgment of Christ:

upon the fallen beings who are trapped in the insatiable desire for power, expressed as the quest for a higher civilization, a Utopia, based on centralized control. I demand that these beings be removed from the earth.

 ... I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings:
who will not see that it will never be enough power because in the duality consciousness, nothing can be enough. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.

... behind the Roman civilization and its attempt to conquer the world.

... behind the Nazi empire.

... behind the Communist empire.

... who think that with the development of technology, they can conquer and control the world.

 ... behind the quest to conquer something outside yourself through force.

... who are addicted to forcing other people to comply with a dualistic vision.

 ... who take everything towards an extreme in an unbalanced quest for power and control.

I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.

 

Part 2

… I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings:

and their dream that they are doing something benign, even doing something for God, by establishing a centralized civilization based on force and control.

 ... who refuse to see that the earth is too big for human beings to control the entire planet.

 ... who are completely trapped in their quest for power for the sake of their own sense of superiority.

 ... who are seeking to prove God wrong by using an epic philosophy.                                                      

 ... who portray the power-hungry fallen beings as evil in order to justify getting people to fight them.

 ... that seek to prevent people from seeing the illusion of the duality consciousness.

 ... who in their quest for power have started wars and conflicts.

 ... who use religion, especially Islam and Christianity, to justify war and conflict.

 ... who embody in the Middle East and will not stop warring.

I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.

                                                        

Part 3

… I call forth the judgment of Christ upon the laggard beings so they are faced with the choice to stop warring or be removed from this planet.

 ... I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings:
who will not abandon war and conflict as a tool for gaining power and control.

 ... who create conflict in order to gain power and control. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.

 ... cut free the spiritual people:

so they can see and transcend the fallen consciousness and demand that those who will not abandon this consciousness will be removed from the earth so that this planet can move higher in its evolution.

 ... to claim their right to look at what is happening on this planet and say: “This activity is not acceptable to me. It is not an expression of my state of consciousness. Because I have transcended it, I have a right to demand that it be removed from the earth.”

 ... to see that we are not opposing other people or the lower state of consciousness. We are separating ourselves and claiming our right to demand that this state of consciousness be removed from the earth.

 ... by the authority of the Christ within me, I hereby give the authority to the ascended masters and the seven Archangels to confront the people who are blinded by the fallen state of consciousness.

 ... cut free the spiritual people to see that if no one is objecting, people are silently accepting what the fallen beings are doing. Awaken them to their right to say: “This is not acceptable to us,” whereby we give the ascended masters authority to step in.

 ... awaken the spiritual people to see that because the fallen beings are deliberately seeking to force the will of other people, the law makes it legal for the ascended masters to confront these people with the fact that there is an alternative to their state of consciousness.

                                                        

Part 4

… I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings in the three higher octaves of earth. I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.

 ... I demand that the seven archangels send your legions to clear out all perverted energies of the seven rays that form vortexes in the four octaves of earth.

 ... awaken the spiritual people to see our correct relationship with the ascended masters, so that we can collectively invoke enough energy for the Archangels to remove all fallen beings and demons of war and power from the earth.

 ... cut free the spiritual people from the desire to be the prince on the white horse, to be the knight in shining armor, who saves the world.

 ... awaken the spiritual people to see that we are all part of the Body of God on earth when we achieve vertical oneness and horizontal oneness. We are one with the ascended masters above and one with all people below.

 ... I call forth the judgment of Christ upon the consciousness and the fallen beings:
and their quest to establish control through sameness.

 ... promoting the idea that one religion or ideology needs to eradicate all competitors.

 ... who are on a quest to establish a dominant religion, ideology or nation.

I demand that this consciousness and these beings be removed from the earth.

 ... awaken the spiritual people from the tendency to be pulled into the rivalry between competing groups of fallen beings, all of them blinded by the illusion of ultimate power and control.

 

                                                        

 Judging Fanaticism                                                     

… I call … for the judgment of the consciousness of fanaticism and the beings who embody it in all four octaves.

                                                        

Part 1

I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons:

who use ideas to justify getting people to go to war.

 ... demons who know that in order to get people to kill each other on a large scale, they have to override the programming that prompts people not to kill in order to preserve the species.

 ... who promote the idea of “nature red in tooth and claw” and that it is normal or natural to kill.

 ... who promote the idea that we must kill others in order to survive, thereby neutralizing the programming not to kill.

 ... who use science to promote killing as normal, natural or justifiable.

 ... who use religion to promote killing as normal, natural or justifiable.

 ... who seek to hide the reality that they themselves have created the imbalance in nature that makes killing seem natural.

 ... who seek to hide the reality that it was the descent of human beings into the duality consciousness, and the incarnation of fallen beings, that led to the current imbalance.

 ... who seek to hide the idea that war, and the ideas that justify it, were introduced to this planet by the fallen beings who incarnated here.

Archangel Michael, remove these beings from the earth.

 

Part 2

… I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons:

who seek to hide the reality that war creates imbalances and karma that people themselves will experience in a future lifetime.                                                     

 ... who are using a state of imbalance they have created in order to define a new norm, and then they use the new norm to justify perpetuating the condition.

 ... who have captured the “privilege of formulating the problem” and are using it to justify getting people to kill each other through war.                                          

 ... who use the serpentine logic to define two opposites and say they are in a fatal conflict.                                             

 ... who use serpentine logic to get two groups of people to go to war while both believe they are peaceful and the other is the aggressor.

 ... who use serpentine logic to hide that there is always an alternative to going to war.                                                    

 ... who use serpentine logic to dehumanize both groups so they will not see each other as individual human beings.

 ... who promote the idea of the epic struggle and use it to create the fanaticism that can override the programming not to kill.                                                    

 ... who hide the reality that the epic struggle was not created by God and that it is a complete illusion.

Archangel Michael, remove these beings from the earth.

                                                        

Part 3

… I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons:

who in their pride have made themselves believe that they are powerful enough to be the opponent of God and to threaten God’s plan.

 ... who promote the idea that the devil is powerful enough to oppose God.

 ... who hide the reality that they have created both the devil and the false god being opposed.

 ... who have used the epic struggle in many disguises in order to justify war.                                                

 ... I call … to cut all people free from the illusions of the epic struggle and the fanaticism that is its psychological consequence.                     

 ... I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons:
who seek to hide the reality that any time human beings are able to override the mind-body programming not to kill, they can do so only by going into a fanatical state of mind.

 ... who seek to hide the reality that anyone who engages in war or believes it is justified is in a fanatical state of mind.

 ... who seek to hide the reality that fanaticism is the mindset that overrides the mind-body programming not to kill.

Archangel Michael, remove these beings from the earth.             

 ... I call … to cut free all spiritual and religious people who have been deceived by the fanatical mindset and project that the problem is “out there.”

                                                        

Part 4

 … I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons:

who seek to hide the reality that anytime there is a conflict between two groups of people, and anytime that conflict is justified by ideas, those ideas produce the fanatical mindset on both sides.

 ... who seek to hide the reality that in any war, both sides are controlled by the fallen beings in the emotional, mental and identity realms.

 ... who seek to hide the reality that fanaticism is an artificial state of mind, deliberately and maliciously created by the fallen beings in order to get human beings to kill each other.

 ... I call … to cut all people free to see that fanaticism can take many forms and that it is always the mindset that leads to war.              

 ... I hereby give … the authority to remove the demons and entities in the emotional, mental and identity realms who are feeding off fanaticism and encouraging it so that people will commit further atrocities as a result of the fanatical mindset.                                                      

 ... I call … to cut free all spiritual people to see that at this time we have an unprecedented opportunity to make the calls and authorize the ascended masters and the Archangels to consume the energies of fanaticism and to bind the demons and entities and take them from the earth.                                            

 ... I call forth the judgment of Christ:

upon the fallen beings who are promoting fanaticism. I demand that they are removed from the earth, both from physical incarnation and from the emotional, mental and identity realms.

 ... upon the rung of fallen beings who are ready to be removed from the earth in this age.

 ... I call … to awaken the 10,000 Christed beings in embodiment, so they can accept their potential to remove war from the earth. Awaken them to the reason they chose to be in embodiment at this time.

 

 

 Clearing the Astral Plane

… I call … for the clearing of the emotional octave, the astral plane, from all demons, entities and fallen beings who are helping to start wars or preventing people from stopping war and conflict.

 

Part 1

 … cut all spiritual people:

free from the sense that stopping war is impossible or too overwhelming. Help them see that when we work with the ascended masters, stopping war is a doable task.                                     

 ... to see that the fallen beings see war as a tool for accomplishing certain goals. Cut people free from the illusion that it is possible to stop war through rational reasoning.                                     

 ... to see that whereas most people have a drive to stop war, there are beings in the three higher realms, as well as some fallen beings in embodiment, who have no drive to stop war.                                  

 ... to see that the official worldview is inadequate and does not give people knowledge of the spiritual causes of war.                           

 ... free from all illusions of thinking we have to fight the people who perpetuate war and conflict.                                          

 ... I call … to bind and consume the demons in the astral plane, so that people in embodiment can have a free choice to either stop their aggression or bring about their own judgment.                               

 ... cut free the people in embodiment who are in an, often unconscious, alliance with the fallen beings, and who benefit from supporting those who create war and conflict.                                          

 ... I call forth the judgment of Christ upon all people in embodiment:
who perpetuate war and conflict. I call for the ascended masters to set these people free from the demons and entities in the astral plane.                                                      

 ... who perpetuate war and conflict. In accordance with the vision of Christ, I call for the ascended masters to return their karma to them so they are unable to perpetuate war and conflict.

                                                        

Part 2

 … I call forth the judgment of Christ upon all people in embodiment who perpetuate war and conflict. I call for the ascended masters to take them out of embodiment in accordance with the vision of Christ.                                             

.. .cut free all people in embodiment whose minds have been taken over by the astral plane, causing them to feel sympathy for the devil or other dark forces.                                                   

.. .bind the fallen beings in embodiment who feel sympathy for the demons they have created in past lifetimes, either through music or in other ways.                                                    

.. .I hereby use my free will to decide that: “Enough is enough.” The demons and entities in the astral plane have had sufficient opportunity to influence this earth, and by the authority of the Christ within me, I demand that they be stopped instantly and that the astral plane be cleared.                                        

.. .bind and consume all demons:

in the astral plane who are stealing energy from human beings in embodiment or from souls trapped in the astral plane.                  

.. . who were created out of conflict and who are programmed to perpetuate conflict indefinitely.                                      

.. . are programmed for destruction, and who will continue to do everything they can to get human beings to destroy each other, to destroy nature and the planet upon which we live.                        

.. .I hereby authorize You…:

to bind all demons programmed for war and destruction in the astral plane. Bind them with a net of light.                                                 

.. . to consume the negative energy or to free the energy from the negative matrix, so that the demons are dissolved permanently.

                                                        

Part 3

… I hereby authorize … all ascended masters to step in and bind the fallen beings trapped in the astral plane. Consume the shell around their conscious selves so they again have an opportunity to make free choices.                                                   

... cut free:

all discarnate souls who are stuck in the astral plane, so they can again have an opportunity to take physical embodiment on earth or be taken to another planet.

... myself and all spiritual people from any ties of loyalty to the fallen beings and any sympathy for the fallen beings or the demons they have created.                                      

 ... bind:

and consume the fallen beings and demons who are exploiting such ties in order to steal the energy of spiritual people or prevent them from fulfilling their Divine plans.                                             

 ... all fallen beings in the astral plane for whom it is time to go to the second death. Take them to the Lake of Sacred Fire for their final judgment so the earth can be free of the downward pull of these lifestreams.                                                    

 ... and consume the fallen beings in the astral plane who are stealing the energy of the souls stuck in the astral plane or people in embodiment.                                                      

 ... I hereby authorize you and all ascended masters to cut free and heal all souls from the emotional wounds caused by trauma from past lifetimes.                                      

 ... heal all souls whose emotional bodies have become so fragmented that they cannot take embodiment.                                                   

 ... cut these souls and their soul parts free from the astral plane so they can be whole and move on in their spiritual enfoldment.

 

Part 4

 … set free all souls:

who have soul parts stuck in certain physical locations, such as battlefields. Return those soul parts so the people can again integrate fully with their physical bodies.                                      

.. . who have mental illnesses because their emotional bodies are so scattered that they cannot fully operate a physical body. Heal them so they can function naturally.                                            

.. . who have emotional problems caused by a scattering of the emotional body. Cut free all parts of their emotional bodies stuck in all levels of the astral plane.                                                   

.. .cut free all souls from:

any toxins that have come into their emotional bodies. Consume the toxic energies with your circle and sword of fire.                                                      

 ... “shrapnel” that form hooks in their emotional bodies and keep them tied to demons and entities in the astral plane. Bind and consume those demons and entities.                                    

 ... I hereby authorize you and all ascended masters to go into the 33 levels of the astral plane and cut free all souls who are stuck there and cannot even ask for assistance to become free.

 ... cut free:

all spiritual people from the willful ignorance that makes them unwilling to recognize the existence and condition of the astral plane. Help them rediscover their determination to make the calls and authorize the ascended masters to clean up the astral plane.

 ... the top ten percent from the spiritual pride that infuses the New Age movement, most spiritual movements and most religions on earth, namely the sense that people in embodiment have the power to change the earth without working with the ascended masters.                                                     

 ... all of the spiritual people who chose to come into embodiment in order to help clean up the astral plane in this age. Awaken them to reconnect to the choices they made so they can find their place as co-creators with the ascended masters.

 

 

 Clearing the Mental Realm                                         

In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary and Gautama Buddha to remove space from the demons, entities and fallen beings in the mental realm who are helping to start wars or preventing people from stopping war and conflict.

                                                        

Part 1

… remove space from the fallen beings in the mental realm:

who seek to control or dominate human beings by making them believe in ideas.                                       

 ... who promote the idea that the ends can justify the means through a particular religion, philosophy, branch of science or political ideology.                                                      

 ... who promote the idea that the goal of winning an epic struggle or establishing an ideal society justifies war and the killing of human beings.                                                      

 ... who promote the idea that an overall, collective goal is more important than the freedom and life of an individual human being.                                                  

 ... awaken all spiritual people so they can see through the subtle ideas created by the fallen beings through a perversion of a true principle. Help them see that the interests of the collective should never override the spiritual growth of the individual. 

 ... remove space from the fallen beings in the mental realm:

who seek to force people to come together and shut off their individuality and creative flow.                                          

 ... who promote the idea that in order to achieve a collective end, we need to suppress our divine individuality because we need to live up to a standard that they have defined.                                                     

 ... who promote the idea that we need to come into a state of “harmony” through sameness by suppressing the individuality given to us by God.                                                      

 ... realm who promote ideas of sameness in order to make it easier for them to control us by making us more predictable.

 

Part 2

… remove space from the fallen beings in the mental realm:

who seek to control people because it gives them a sense of power.                                                      

 ... who are not accepting the limitations of their power because they are deceived by the intellect and believe they can manipulate the universe into functioning according to their ideas.

 ... who do not believe there are any boundaries that are immovable, and who think that if they can define the right idea, they can force the universe to comply with that idea.                                                   

 ... who are willing to take any measures in order to force people to conform to ideas.                                          

 ... who promote the idea that establishing the dominance of a certain idea or thought system is so important that it justifies the killing of almost any number of human beings.                                       

 ... who want to limit the human population because they think that the more people there are in embodiment, the more difficult it becomes to control them.                                                  

 ... who believe that with the advent of modern technology, they will have much better means for controlling a larger population.            

... who have taken over the mass media and use it as a means for control.                                         

 ... realm who have taken over the educational establishments of the world and use them as a platform for introducing the ideas that they think will allow them to control people.

 

Part 3

…remove space from the fallen beings in the mental realm:

who form two groups that promote opposing ideas and who each believe they are promoting the only true idea and that it is their job to destroy those who promote the opposing idea.                                           

 ... awaken all spiritual people to see the fallacy of this dualistic approach and how it is impossible for the fallen beings to establish the ideal society through control. Control can never establish a permanent society on earth.                                            

 ... remove space from the fallen beings in the mental realm who are promoting the ideas behind both communism and capitalism.      

 ... awaken the spiritual people to see that the alternative to the fallen beings and their ideas is that we establish a direct contact with the ascended masters and bring forth ideas that will allow us to create a sustainable society.                                      

 ... remove space from the fallen beings in the mental realm:

who do not want people to do what is best for them. They want them to do less than what is best for them so they can take advantage of them.                                                      

 ... who know they need to fool people in order to maintain control, and who keep coming up with ideas that can fool people.                                     

 ... who seek to maintain flawed systems by getting spiritual people to believe in them and thereby give their energies to upholding the system.                                                      

 ... and cut free the spiritual people and the general population from the lies and deceptions of the fallen beings.                                        

 ... who control intellectual people. Remove space from those human beings in embodiment who are completely taken over by the fallen beings in the mental realm and will not let go of the sense of superiority it gives them.

 

Part 4

… expose the lies and ideas presented by the fallen beings, and expose the institutions that have become dominated by the fallen beings.

 ... remove space from the fallen beings:

in the mental realm who have understood the nature and the limitations of the human intellect and who have understood how to take advantage of it when it comes to controlling human beings.                                             

 ... and demons at the physical level, the emotional level, the mental level and the identity level who oppose the teachings of the ascended masters.                                       

 ... remove space from the fallen beings in the mental realm:
who promote the idea that there must be a materialistic explanation for everything and society should accept only what can be proven through material means.                                              

 ... who promote the very subtle ideas that prevent people from questioning the establishment in all areas of society.                    

 ... who promote the idea that science does not need to seriously investigate the human mind or consciousness.                              

 ... who promote the idea that consciousness can only be subjective and that only materialistic proof can be objective.

 ... who use the educational establishments of the world to promote the idea that there is a standard for what is valid knowledge and what is invalid knowledge and that this standard has to be defined in materialistic terms.                                           

 ... I hereby give authority to the ascended masters to step in and bind, consume and remove the energies, the entities and the fallen beings in the mental realm so that this planet can be set free from the limitations of materialism.

 

 

 Clearing the Identity Octave                    

In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary, Alpha and Omega for the clearing of the identity realm from all demons, entities and fallen beings who are helping to start wars or preventing people from stopping war and conflict.

 

Part 1

… I call forth your judgment upon:

the fallen beings in the identity realm who have taken the unconditional command “Thou shall not kill” and turned it into a relative statement where killing is acceptable based on their conditions.                                    

 … the people in embodiment who have been able to attune to the fallen beings in the identity realm.                                           

 ... I call forth your judgment upon the fallen beings in the identity realm: who used St. Augustine and other church fathers to bring forth the false ideas behind the Catholic Church.                                                  

 ... who promote the idea that human beings are fundamentally flawed because they were created that way by God.                                

 ... who promote the idea that something has gone wrong with God’s creation, that there is a flaw in God’s design.                                 

 ... who promote the idea that God made a mistake and that someone needs to correct that mistake, namely themselves.                       

 ... who promote the idea that God made a mistake by giving self-aware beings free will and the option to go against the growth process of the cosmos.                                       

 ... who promote the idea that we are nothing more than evolved animals, that our sense of self-awareness and consciousness is a product of mechanical processes in the physical brain.

 ... who promote the idea that we are not only sinners or material beings, but we are separate beings.

 

Part 2

… I call forth your judgment upon the fallen beings in the identity realm who promote the idea that a guru has special qualities and we should follow that guru because he or she is so special.                                        

 ... awaken all spiritual people from the tendency to follow the false gurus of the fallen beings, so they can say: “I do not want one of these fallen gurus. I want an ascended master as my guide, as my teacher, as my guru.”                                           

 ... I call forth your judgment upon the fallen beings in the identity realm:

who deny the reality that we are extensions of the Creator’s being, that we are extensions of the ascended masters, that we are spiritual beings, that we are sons or daughters of God.                                           

 ... who want us to deny our Christ potential, our potential to know the underlying reality that all life is one, that God is everywhere, that nothing can be separated from God’s creation.                                          

 ... who control the false gurus in the world. I call forth your judgment upon the false gurus who are able to tune in to the fallen beings in the identity realm and who are leading those astray who have the potential to manifest personal Christhood.                                      

 ... I call forth your judgment upon the fallen beings in the identity realm and the false gurus in embodiment:

who promote the idea that we can perfect the separate self and force God to allow it into the ascended realm.                                         

 ... who seek to lead those who begin to awaken onto the false path, so they seek to raise up the separate self instead of letting it die.     

 ... I call forth your judgment upon the fallen beings in the identity realm:

who believe that if they can get enough people on earth to follow their false ideas, then God will be forced to acknowledge their superiority and allow them not only to enter heaven but to also have power over the unascended lifestreams on earth and other planets.

 ... who dream of being the masters of the entire universe, those who have anger against the people on earth who will not follow them blindly.

                                                        

Part 3

… I call forth your judgment upon the fallen beings in the identity realm:

who do everything they can to distort people’s sense of identity, to prevent us from claiming our Christhood while we are in embodiment.

 ... who seek to control all people on earth, but who are willing to kill all those who cannot be controlled.                                                      

 ... who are not driven primarily by a desire to control people on earth, but by a desire to control God.                                             

 ... who are feeling high and mighty because they feel they have immense power, knowledge, insight and ability to deceive and control.

 ... who know the reality of the law that they do not have any authority over planet earth because that authority rests with the lifestreams who are in physical embodiment.                                          

 ... who appear benign, advanced, masterful and powerful because they are very skilled at using the intellect and coming up with reasoning and ideas.                                           

 ... who promote the idea that the Catholic Church is the only means to salvation, thereby promoting an external salvation.                       

 ... who promote the ideas behind Marxism and Communism on one side and Capitalism on the other side.                                                    

 ... who promote the ideas behind Darwin’s theory of evolution, the idea that we are evolved animals and the idea of the survival of the fittest.

 

                                                        

Part 4

… I call forth … judgment upon the fallen beings in the identity realm:

who promote the materialistic mindset, claiming to liberate the minds of human beings from the dogmas and doctrines of the Catholic Church, the dogmas they themselves had created.                                    

 ... who are putting on a facade of working for a benign, beneficial cause, but they would kill all people on earth if they could not control them.                                                      

 ... who have the overall agenda of wanting to prove God wrong by proving free will wrong, by proving that free will leads to disastrous consequences.                                             

 ... who think that, if they can get all human beings on earth to enter a completely self-destructive spiral, then they will have ultimately proven that free will has such drastic consequences that it must be a mistake.                                                      

 ... who appear benign, benevolent and masterful, but still have such anger against God that they are ultimately willing to kill all human beings on earth. They are willing to have them kill each other and even to destroy the entire planet in order to prove their point.                    

 ... who appear to be sophisticated and masterful, but who have the most extreme insensitivity towards human beings.                               

 ... who look upon human beings as tools, and who are willing to destroy what they cannot control.

 ... I call forth your judgment upon the fallen beings in the identity realm and the entire structure below them, the false pyramid, the pyramid of death. I call forth your judgment upon the beings in the mental realm, the beings in the astral plane and the people in embodiment who are controlled by the fallen beings in the identity realm.                                        

 ... I hereby use the authority of Christ within me to declare: “I have had enough of war on earth. It is absolutely unacceptable and intolerable to me that war continues to happen on this planet. I will no longer accept war on planet earth.”

 

 Skydd mot mörka krafter

… jag åkallar … att hjälpa oss accelerera oss själva bortom räckhåll för de mörka krafterna. Väck människor till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi kan medskapa en ny framtid genom att samarbeta med de uppstigna mästarna.

 

Del 1

 … jag accepterar ditt fulla beskydd för mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande från alla typer av repressalier från fallna varelser i form:

av fysiska olyckor, missöden eller våldshandlingar. 

 … av sjukdom eller problem med den fysiska kroppen. 

 … av emotionella projektioner som orsakar irrationellt eller sinnesjukt beteende. 

 … av emotionella projektioner som orsakar depression eller känsla av modlöshet. 

 … av mentala projektioner som orsakar förvirring eller mental instabilitet. 

 … av mentala projektioner som orsakar fanatism eller trångsynthet. 

 … av identitetsprojektioner som orsakar fixeringar vid vissa trossystem. 

 … av identitetsprojektioner som orsakar identitetskris eller fanatism. 

 … av något som helst motstånd mot vår andliga förkovran.

 

Del 2

 … jag accepterar att du befriar mig och alla människor i kretsen av mitt inflytande från alla fallna:

förkroppsligade varelser och alla människor kontrollerade av fallna varelser i de tre högre oktaverna. 

… varelser, demoner eller entiteter i astralplanet. 

… fallna varelser, eller demoner i den mentala oktaven. 

… fallna varelser, eller demoner i identitetsoktaven. 

 … jag accepterar att du binder och utplånar alla demoner och fallna varelser:

i det astrala planet, som attackerar mig eller människor i kretsen av mitt inflytande, som vedergällning för att jag gör åkallanden för att få slut på krig. 

 … i den mentala oktaven, som attackerar mig eller människor i kretsen av mitt inflytande som vedergällning för att jag gör åkallanden för att få slut på krig. 

 … i identitetsoktaven, som attackerar mig eller människor i kretsen av mitt inflytande, som vedergällning för att jag gör åkallanden för att få slut på krig. 

 … som aggressivt försöker avskräcka mig från att göra det arbete, som kommer att driva bort dem från Jorden. 

 … som försöker hindra någon från att använda den undervisning och verktyg från de uppstigna mästarna, som kommer att driva bort dem från Jorden.

 

Del 3

 … jag accepterar att du hjälper mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande att se och transcendera alla de fysiska vanor, som gör oss sårbara för attacker från demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver. 

 … jag accepterar att du hjälper mig själv och alla människor i kretsen av mitt inflytande att se och transcendera:

alla emotionella mönster, som gör oss sårbara för attacker från demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver. 

 … alla mentala illusioner, som gör oss sårbara för attacker från demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver. 

 … all falsk känsla av identitet, som gör oss sårbara för attacker från demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver. 

 … alla tendenser att tro att vi är i opposition till fallna varelser eller andra människor. 

 … alla tendenser att tro att vi måste anamma en extrem eller obalanserad livsstil för att fullfölja vårt livs Gudomliga Plan. 

 … alla tendenser att gå in i en mentalitet där vi skapar disharmoniska energier, som i verkligheten göder krigets krafter. 

 … intentionen från fallna varelser att tvinga oss att gå mot större och större ytterligheter, för att besegra en fiende. 

 … all obalans i de tre högre oktaverna, som leder till obalans i den fysiska oktaven.

 

Del 4

 … sänd flodvågor av Violett Flamma genom:

mitt, och alla människors i krets av mitt inflytande, liv. Omvandla all karmisk sårbarhet för fysiska olyckor, missöden eller andra händelser som kan blockera vårt livs Gudomliga Plan. 

 … min fysiska kropp, och kroppar av alla människor i kretsen av mitt inflytande. Omvandla all karmisk sårbarhet för fysiska sjukdomar eller kroppslig obalans som kan blockera vårt livs Gudomliga Plan. 

 … min emotionella kropp, och kroppar av alla människor i kretsen av mitt inflytande. Omvandla alla karmiska band till alla varelser i den emotionella oktaven och alla tendenser till depression eller emotionell instabilitet. 

 … min mentala kropp, och kroppar av alla människor i kretsen av mitt inflytande. Omvandla alla karmiska band till alla varelser i den mentala oktaven och alla tendenser till förvirring eller oklarhet. 

 … min identitetskropp, och kroppar av alla människor i kretsen av mitt inflytande. Omvandla alla karmiska band till alla varelser i identitetsoktaven och alla tendenser till fanatism eller trångsynthet. 

 … mitt, liv och alla människors liv i kretsen av mitt inflytande. Omvandla all karmisk sårbarhet som kan hindra oss att följa en balanserad väg och leva ett balanserat liv. 

 … mitt liv, och alla människors liv i kretsen av mitt inflytande. Omvandla all karmisk sårbarhet som kan hindra oss att finna den personliga inre balans, som låter oss göra åkallan till de uppstigna mästarna, som ger dem rätt att ta bort krig från Jorden. 

 … mitt liv, och alla människors liv i kretsen av mitt inflytande. Omvandla varje illusion i våra medvetanden som gör oss sårbara för energier och attacker från de mörka krafterna. 

 … mitt liv, och alla människors liv i kretsen av mitt inflytande. Omvandla alla karmiska sårbarheter och energier, så att fallna varelser ej längre kan skada oss eftersom vi har accelererat vårt medvetande bortom deras räckhåll. 

 

Du kan köpa boken på engelska här   

Om Du så önskar kan Du över till invokationer som kan hjälpa de uppstigna mästarna att stoppa krig.