Subscription / försäljning av boken av Kim Michaels "Vägen till kvinnans sanna frigörelse"

 

Subscription / försäljning av boken av Kim Michaels "Vägen till kvinnans sanna frigörelse". 

En bok i serien: Förandliga välden. Volym 12. 

Kim Michaels-Sällskapet erbjuder subscription av den elektroniska publiceringen (e-boken) av Kim Michaels bok "Vägen till kvinnans sanna frigörelse". 

 

SUBSCRIPTIONSVILLKOR

Var 30: e dag kommer prenumeranten att få ytterligare ett kapitel i boken med ett medföljande verktyg (en invokation som åkallar andligt ljus för att övervinna en specifik aspekt av kvinnans situation). 

Abonnemangets slutförande är planerat till senast december 2021. 

PRIS: 252 kr. 

BETALNING: 

Konton nr: 90 250 416 753, Powel Kontny, Länsförsäkringar Stockholm, Sverige.

Iban-nummer SE23 9020 0000 0902 5041 6796

Bic-kod ELLFSESS

Adress: Länsförsäkringar 169 97 Solna, Sverige. 

Kunder med svenskt mobilnummer och tillgång till "Swisch"-funktionen kan också göra en insättning på mobilnr 073 6432 038.

 

PRODUKTLEVERANS:

Leveransen av produkten kommer att ske inom högst två dagar från mottagandet av betalningen. 

Kunden måste ange sitt namn och sin FELFRIA elektroniska adress / e-post.

 

REKLAMATION / KOMMENTARER:

Eventuell reklamation / kommentarer ska skickas till webbplatsen / e-postadressen:

powel@kim-michaels-sallskapet.se.

 

Bokomslagstext:

En oändlig rikedom av djupgående andliga insikter om kvinnans situation i världen av idag och hur kvinnor har en historisk chans att ge mänskligheten en ny riktning. 

Ta reda på varför vissa manipulativa varelser bestämde att kvinnan skulle vara det svagare könet på Jorden, och hur detta har påverkat civilisationen. Ta reda på hur kvinnor ska frigöra sig från konsekvenserna av denna manipulering, och därmed frigöra samhället från det mansdominerade jävet, som påverkar hela världen, även i moderna demokratiska länder.

Förutom insikter innehåller denna bok även ett antal praktiska verktyg med vilka kvinnorna kan förverkliga på Jorden de förändringar som redan finns i den andliga världen och i de högre nivåerna av det kollektiva medvetandet. Några av ämnena i denna bok är:

 

– Varför kvinnor bör ifrågasätta ofelbara sanningar.

– De okända krafterna bakom kvinnoförtrycket.

– Vi är andliga varelser och inte skapade som män eller kvinnor.

– Potentialen för solidaritet mellan kvinnor på global nivå.

– Varför vissa religioner anklagar kvinnan för ”männens fall”.

– Jesus ville aldrig att kristendomen skulle förtrycka kvinnan.

– Hur man övervinner maktspel mellan man och kvinna.

– Hur man övervinner våld mot kvinnor.

– Hur man befriar kvinnor (och män) från sexuell exploatering.

– Hur man befriar kvinnor från maktelitens kontroll.

– Hur man hjälper alla kvinnor att få ett bättre liv.

 

Via Förlagsgemenskap, Stockholm, ISBN: 978-91-86582-17-3.

Denna bok publicerades av Kim Michaels-Sällskapet.

Den tryckta versionen av boken kommer att innehålla cirka 630 sidor.

 

 

Introduktion

Den här boken tillhör serien ”Förandligande av världen”. Böckerna i den här serien har publicerats av de uppstigna mästarna som handböcker för den kunskap och de praktiska verktyg vi behöver för att bidra till att lösa konkreta problem i vår värld. Denna bok innehåller den kunskap och de verktyg vi behöver för att starta en ny våg av kvinnans frigörelse. Dessa böcker innehåller ingen grundläggande kunskap om de uppstigna mästarna och dess läror. För att ha största möjliga nytta av denna bok behöver du först ha en generell kunskap om följande ämnen:

  • Du behöver veta vilka de uppstigna mästarna är, hur de ger sin undervisning och hur du bäst kan använda dig av dem både på personlig och planetär nivå. Du kan finna utförlig undervisning om detta i böckerna ” How You Can Help Change the World (Hur Du Kan Hjälpa Till att Förändra Världen) ” och/eller ” The Power of Self” (JAGETS Kraft).
  • Du behöver förstå att Jorden fungerar som en kosmisk skola. Du behöver förstå din egen roll i den, och rätten du har som en andlig varelse i förkroppsligande. Du behöver förstå de uppstigna mästarnas roll och hur bara vi som är förkroppsligade kan ge dem rätt att använda deras obegränsade kraft till att åstadkomma förändring på Jorden. Du kan hitta mer information om dessa ämnen i den första boken i denna serie ”You Can Help Change the World” (Hur Du Kan Hjälpa Till att Förändra Världen)
  • Du behöver veta hur du ska använda de praktiska verktygen de uppstigna mästarna har gett oss. Du hittar mer om detta ämne i ” You Can Help Change the World” (Hur du kan hjälpa till att förändra världen) och på hemsidan www.transcendencetoolbox.com

Du måste veta om de mörka krafternas existens och deras metoder och att de mörka krafternas i slutändan är ansvariga för skapande av problem på Jorden. Du finner grundläggande information om detta i ”Cosmology of Evil” (Ondskans kosmologi).

 

Hur denna bok är tänkt att användas

Det finns inte bara ett sätt att använda undervisningarna och verktygen i denna bok. Men om du verkligen vill bidra till att lösa problemen i världen finns detta förslag till program:

  • Läs första kapitlet i boken i sin helhet för att öka din förståelse för ämnet.
  • Uttala invokationen tillhörandes det kapitlet en gång per dag under nio dagar medan du läser kapitlet igen.

Tanken med detta program är att kapitlen i denna bok följer en progression. När du uttalar en invokation från ett kapitel rensar du även ditt eget medvetande från vissa energier och föreställningar. Det gör det lättare att ta till dig och anamma undervisningarna från påföljande kapitel.

Du kan givetvis även läsa boken från pärm till pärm och sedan välja en eller fler invokationer att uttala flera gånger. Det ger alltid mer kraft att uttala invokationerna en gång om dagen under nio eller trettiotre dagar.

Eftersom en del av invokationerna i denna bok är långa har de delats in i två eller flera delar. Det tar omkring 15-20 minuter att uttala varje del. Om du vill kan du uttala alla delar av en invokation i följd. I så fall behöver du inte uttala förseglingen efter den första invokationen eller inledningen till nästa. Du läser alltså inledningen i början, går igenom alla delar och uttalar förseglingen på slutet.

 

  

1. Det finns ingen slutgiltig sanning om kvinnor 

Jag är den Uppstigna MästarenModer Maria. Det är med stor glädje som jag öppnar denna konferens som är ett mycket viktigt steg i våra planer att föra denna planet närmare och närmare Saint Germains Gyllene Era. Vi har beslutat att tillägna detta 20-talets kommande decennium kvinnofrågan – inte bara till kvinnans frigörelse, utan till att öka medvetenheten kring alla aspekter av kvinnofrågan på denna Planet.

Det är verkligen dags. På sätt och vis borde det ha skett för länge sedan men å andra sidan är det nu perfekt läge att fokusera på kvinnofrågan och på de många sätt kvinnan har blivit förtryckt och utnyttjad, inte av män, utan av andra krafter som vi givetvis kommer att tala om. Du kommer att se under detta kommande decennium att många, många människor (som inte känner till de uppstigna mästarna, och som inte behöver känna till dem), kommer att se behovet att fokusera på kvinnors situation, att debattera diverse frågor relaterade till kvinnors situation, och att göra drastiska fysiska förändringar i samhället för att förbättra kvinnors situation.

 

Den dolda kraften bakom positiv förändring

Naturligtvis vill vi inte, mina Älskade, på något sätt påstå att de uppstigna mästarna och de som är medvetna om oss, är de enda på Planeten som arbetar på att förbättra kvinnors situation. Vi vill understryka att vi under lång tid sett att det funnits många personer i förkroppsligande, både män och kvinnor, som har vidtagit åtgärder för att förbättra kvinnors situation. Det är inte så att vi, de uppstigna mästarna, vill ta åt oss äran. Å andra sidan måste ni som lärjungar till oss förstå att vi står bakom och är inblandade i all förbättring och all progression i den positiva rörelsen som äger rum på denna Planet.

Det beror på att vi är de andliga förvaltarna, de andliga beskyddarna, på denna Planet. Det är vi som frigör specifika energier och idéer och – som vi har förklarat tidigare – sänder dessa energier och idéer ut i det kollektiva medvetandet, ut i energifältet på Planeten – ut i Planetens fysiska, mentala och känslomässiga kropp. Det innebär att när dessa signaler sänts ut från oss, kan människor ta till sig dem. De kan ta till sig idéerna, de kan känna energierna, och därmed kan de plötsligt börja bli mer medvetna och skrida till handling, debattera diverse frågor som de annars aldrig hade kunnat debatterat på egen hand.

Faktum är att denna Planet har så starkt influerats av de fallna varelserna, de mörka krafterna, och att det finns så mycket rädslobaserad, låg energi i Planetens fysiska, mentala och känslomässiga kroppar, att människan aldrig skulle kunna frigöra sig från dessa om det inte vore för de uppstigna mästarna. Återigen vill vi inte med detta underminera det faktum att många människor har lyckats att ställa in sig på våra energier och våra idéer och blivit villiga att skrida till handling. Vi hedrar dessa människor för att de har lyckats med det, även om de inte känner till vår existens och som sagt inte behöver känna till vår existens. Vi önskar inte att de uppstigna mästarnas lärjungar ska gå ut och säga: ”Det ni gör beror helt och hållet på de uppstigna mästarna.”. Vi vill att ni som de uppstigna mästarnas lärjungar ska förstå dynamiken på denna Planet så att ni kan se realiteten bakom hur viktigt det är att ni går åkallan, att ni förstärker energierna, att ni sänder ut energierna och idéerna i det kollektiva medvetandet, så att fler och fler människor kan ta uppdem. Ni kan då agera, som vi förut sagt, som pionjärer, som förebilder. Ni kan vara de som gör åkallan för att befria andra människor i samhället, de som har befogenheter att fatta besluten, som kan få saker att hända, så att de ska kunna agera, vilket de annars inte hade kunnat göra om det inte var för att ni gjort er åkallan.

 

Jämställdhet är främst en psykologisk process

Naturligtvis är det inte så att när den här konferensen tar sin början så kommer kvinnans frigörelse att starta automatiskt. Uppenbarligen har kvinnans frigörelsearbete pågått under mer än hundra år i många av de så kallade moderna demokratierna. Ni vet också att det finns nationer i världen som släpar efter. När ni bortser från er egen nation, och er egen situation, ser ni att läget för kvinnorna i olika samhällen på Planeten ser mycket olika ut. Ni kan till exempel se att det finns ett antal nationer (de s.k. moderna demokratierna), som har gjort stora förbättringar för kvinnors situation. Det finns en mycket större medvetenhet om behovet av jämställdhet mellan kvinnor och män där.

Nu kan vi inte för den sakens skull säga att det finns något samhälle som har uppnått jämställdhet mellan män och kvinnor, eftersom detta är en ganska lång och komplicerad process. Vi kan säga att det finns några nationer som har gått i bräschen för att anta lagar som förespråkar jämställdhet mellan män och kvinnor. Inte ens dessa lagar har haft den fulla kraft som de skulle kunnat ha, och anledningen till detta är att kvinnans frigörelse, jämställdheten mellan män och kvinnor, inte är en juridisk process. Det är inte ens en fysisk process. Det är en psykologisk process. Den kräver förändringar i samhällets och individens känslomässiga, mentala och fysiska kroppar. Därför är det inte så att ett samhälle imorgon skulle kunna få igenom lagar som skulle kunna medföra total jämställdhet mellan män och kvinnor, eller skulle kunna befria kvinnor från allt förtryck eller inskränkning. Det skulle inte kunna göras i juridisk bemärkelse, eftersom det inte enbart är en juridisk eller politisk process. Som sagt, det kräver ett skifte.

Naturligtvis kan en nation upprätta lagar, som för samhället närmare kvinnans frigörelse, och närmare jämställdhet mellan män och kvinnor. Det kommer dock att ta tid innan detta filtreras igenom det kollektiva och det individuella medvetandet hos de människor som lever i det samhället. Vissa nationer har gjort stora framsteg i den psykologiska processen, men ingen har ännu uppnått det som kan uppnås, och det som skall uppnås i den gyllene eran. Det beror delvis på att det inte finns ett specifikt, definierbart mål. Som de uppstigna mästarnas lärjungar måste ni akta er för att fixera era sinnen på ett specifikt mål. Ni behöver förstå att det som vi ger er genom denna budbärare, och genom andra budbärare under det senaste århundradet, är det som vi kallar för progressiv uppenbarelse.

 

Inget slutgiltigt mål att uppnå

Det finns för många lärjungar till de uppstigna mästarna som under det senaste århundradet har fokuserat för mycket på ordet uppenbarelse och för lite på ordet progressiv. Niförstår, mina Älskade, vad är det som de kristna fundamentalisterna eller de muslimska fundamentalisterna, eller vilka fundamentalister som helst alltid säger? De säger: “Vi sitter på den absoluta sanningen. Vår religiösa skrift är en absolut sanning som kommer direkt från Gud.”. När det gäller Koranen, Bibeln, eller vilken skrift det än vara må(även den materialistiska paradigmen, det Kommunistiska Manifestet, eller vad det än är), kommer det alltid att finnas människor som tror att “Här finns en absolut sanning.”. Men om någonting är en absolut sanning, hur skulle den någonsin kunna förbättras? Hur kunde den någonsin förändras? Om någonting var en absolut sanning, hur skulle det då kunna finnas utrymme för en progressiv uppenbarelse?

Självklart kommer dessa fundamentalister att förneka en progressiv uppenbarelse genom de uppstigna mästarna eller genom någon annan källa. Ni som lärjungar till de uppstigna mästarna behöver ta steget ut och erkänna att oavsett vad som tidigare sagts eller antytts genom uppstigna mästares undervisning (eng. dispensations), har det aldrig varit vårt mål att frambringa en absolut eller slutgiltig uppenbarelse. Om en uppenbarelse är progressiv, hur skulle den kunna vara slutgiltig? Hur skulle den kunna vara absolut? Vilket utrymme skulle där finnas för det progressiva?

 Nu har vi sagt i vår undervisning om fanatism, att den grundläggande definitionen av den är att du har en ståndpunkt som du inte tycker kan förbättras. Detta är kärnan i fanatismen. Oavsett om du är en fundamentalistisk kristen, marxist, muslim eller lärjunge till de uppstigna mästarna,om du säger: “Här är en undervisning given genom denna budbärare, genom denna undervisning (eng. dispensations), som är en absolut sanning, en absolut uppenbarelse”, då har du klivit in i denfanatiska mentaliteten och då förnekar du en progressiv uppenbarelse. Förstår Ni, mina Älskade, hur viktigt det är att ha detta i åtanke? Som vi har sagt förut är Saint Germains gyllene tidsålder inte ett slutgiltigt eller definitivt mål. 

Det är inte så att Saint Germain har en plan, och när detta och detta och detta har genomförts, kommer den gyllene eran att uppenbara sig och vara konstant i 2000 år. Detta är inte Saint Germains plan eller hans vision. Som han själv har sagt, och som andra av oss har sagt, är potentialen för vad vi kan åstadkomma under de kommande 2000 åren väldigt, väldigt långt bortom vad vi nu ser förverkligat på denna Planet. Det är så avlägset att det knappast finns någon förkroppsligad varelse som skulle kunna förstå, eller ens acceptera potentialen av det som kan uppnås. Eftersom det är ett sånt stort gap mellan nuvarande förhållanden och potentialen för Saint Germains Gyllene Era, så finns det inget sätt att överbrygga det gapet i ett steg, eller ens genom en kort evolution. Det krävs en mycket lång process, och den processen måste av nödvändighet ha många olika etapper.

Ni förstår, det vi försöker göra just nu, och vad vi försökte göra på 70- och 30-talet med vår progressiva uppenbarelse, var aldrig att ge er någon slutgiltig uppenbarelse, inte ens en slutgiltig uppenbarelse för den gyllene eran. Vi försöker ge en uppenbarelse som tar Planeten från hur den är nu till nästa nivå. Då, när en kritisk massa har gjort en transformation i sitt medvetande, skavi ge en högre uppenbarelse som kommer att ta planeten till nästa nivå. Denna process kommer att fortsätta genom många olika nivåer alltmedan den gyllene eran fortskrider. 

Nu vet jag mycket väl, mina Älskade, att det finns lärjungar som fått tidigare undervisningsversioner (eng. previous dispensations) som har trott att de hade fått en slags slutgiltig uppenbarelse, eller att de satt på en undervisning som skulle guida planeten Jorden andligen under de kommande två tusen åren av Vattumannens era. Det beror på att dessa lärjungar inte förstod det som jag just har förklarat för er. De kunde inte acceptera det eftersom de fortfarande, som vi har berättat tidigare, varit fångade i Fiskarnas era, och därför behövde de det som vi sett så mycket av i Fiskarnas era: övertygelsen om att vi har en slutgiltig sanning. För att kunna gå bortom Fiskarnas mentalitet, klara av Fiskarnas eras utmaningar, och stega in i mentalitet som tillhör Vattumannens era, behöver ni släppa taget om drömmen att kunna besitta en slutgiltig sanning, en slutlig uppenbarelse. Vem kan klara detta? Ja, vissa män kan klara det. Vissa män kommer att förstå, men många fler kvinnor har potentialen att göra detta. 

 

Övertygelsen om en slutlig sanning förtrycker kvinnor

Varför är det så viktigt att göra det här? Jo, mina Älskade – vilket är ett av de främsta medlen som just nu används i hela världen för att få kvinnor att vara kvar i en fixerad position i samhället, i livet, i deras sinnen, och i männens? Är det inte övertygelsen om att det finns en slutgiltig sanning? Hur många kvinnor världen över är kvar i en fixerad position på grund av att deras samhälle tror att kristendomen har frambringat en slutlig uppenbarelse, att Bibeln är Guds ord, och att den inte behöver utvecklas vidare idag. Därför tror kvinnorna att de få saker som sägs om dem i Bibeln är en absolut sanning som kommer att gälla för all tid. Till exempel det att kvinnor ska vara tysta i kyrkan, eller att kvinnor bär skulden för männens syndafall och därmed ska stängas ute från bestämmande poster i kyrkans hierarki, eftersom kvinnan är farlig och kan äventyra Guds frälsningsplan för världen, och således skicka alla människor ner i helvetet.

Detta är övertygelser som du kanske inte kommer att se i nedskriven form. Du kanske sällan kommer att höra dem uttalade i ett offentligt sammanhang. Men jag kan försäkra dig om att miljoner och åter miljoner kristna håller detta för sant, då de tror att Bibeln är Guds ord, en absolut sanning och aldrig kan utvecklas. Se på muslimska länder och se hur många som har samma uppfattning om Koranen, och därför tror att vad som än sades om Bibeln under Mohammeds tid, i en mansdominerad värld, är sanningen och kommer aldrig att förändras. Se på hinduismen, se på Indien, se på Kina. Se hur de har vissa övertygelser som de tror definierar kvinnans situation i samhället, deras plats i samhället. Det finns till och med människor som är materialister – som är ateister – som avskyr all religion, men som ändå tror att evolutionen måste ha frambringat vissa skillnader mellan män och kvinnor – inte bara fysiskt – men även psykiskt – så att kvinnor är underlägsna männen på grund av att evolutionen har gjort det så.

Naturligtvis är ett av de främsta målen, en av de främsta milstolparna, på vägen mot kvinnans frigörelse, att utmana föreställningen att det på Jorden skulle finnas en slutgiltig eller absolut sanning, som aldrig skulle kunna utvecklas. Kommer männen att klara detta, mina Älskade? Inte i den närmaste framtiden, det kan jag försäkra er om. Kanske skulle det kunna finnas någon framtid när män är tillräckligt öppna – när en tillräckligt stor mängd av män skulle kunna vara tillräckligt öppna – för att utmana denna föreställning. Det skulle ta väldigt, väldigt lång tid, säkerligen tills långt efter det att alla ni som nu lever är döda. Om vi skulle ta ett betydande steg framåt, inte bara för kvinnans frigörelse, men även för männens frigörelse, då måste kvinnor kliva fram, och utmana denna övertygelse om en absolut, slutgiltig sanning.

Naturligtvis håller dessa övertygelser även männen i en fixerad position, eftersom dessa absoluta sanningar som ni har, antingen de är i Bibeln eller i Koranen, eller i andra skrifter, också definierar fixerade mansroller, och män fastnar i dessa roller, även om de inte är medvetna om det. Detta är en av chanser kvinnor har. Det är också en av 2020-talets utmaningar. Kommer kvinnor att ta ett kliv framåt och utmana denna föreställning om en absolut sanning, och frammana medvetenhet (ta fram det i den offentliga debatten) om hur denna föreställning begränsar inte bara kvinnor, utan även män och samhället i stort.

 

Den farligaste övertygelsen i världen

Vi har tidigare talat om att Sovjetunionens fall – Sovjetunionens kollaps, markerade slutet på ideologiernas era. En era som innebar att samhällen var baserade på en specifik ideologi, vare sig den var religiös, politisk eller materialistisk, och att människorna i den trodde att om de bara kunde få samhället att följa denna absoluta sanning, skulle alla problem lösa sig och det skulle bli en ideal värld. Det är på tiden att göra allmänheten medveten om att detta är en falsk idé. Det är en farlig, icke konstruktiv övertygelse som har lett till de allra flesta konflikterna i världshistorien, och har lett till världskrig och oerhörda grymheter och förföljelser. Varför är det på detta viset, mina Älskade? Därför att om ett land eller en grupp länder tror att deras idé är den enda rätta, och att deras idé kan frambringa det ideala samhället eller den ideala staten på Jorden, då ligger de automatiskt i strid med de som inte delar deras idé. De måste då per automatik övertyga eller tvinga andra människor att acceptera deras idé, annars kan de inte skapa den ideala staten på Jorden.

Verkligheten, mina Älskade, är att det inte kommer att finnas en ideologi, en religion, en politisk filosofi som kommer att dominera Jorden i Vattumannens era, i Saint Germains Gyllene Era. Det kommer inte heller att finnas flera konkurrerande ideologier som kommer att slåss mot varandra om dominansen på Jorden. När vi rör oss längre och längre in i gyllene eran kommer inflytandet från dessa ideologier, dessa tankesystem, att gradvis falla bort och fler och fler kommer att vakna och inse hur fångade de var, hur fångade samhällena var i dessa ideologier och tankesystem. Fler och fler människor kommer att kunna och vara villiga att se att vi behöver gå bort från detta och vi måste göra ett medvetet, målinriktat försök att gå bort från dessa idéer som tros vara absoluta.

 

Kvinnor bör hållas utanför beslutsfattandet

Nu vet jag mycket väl, mina Älskade (som jag sade tidigare), att om ni stannar upp och tittar på kvinnors situation över hela världen kan ni säga att det jag har sagt om ideologier och övertygelsesystem främst gäller kvinnor i de moderna demokratierna för det är där det finns öppenhet för att diskutera olika saker i samhället, det är där kvinnor har möjlighet att tala ut. Som ni mycket tydligt kan se, har en stor del av den islamiska världen, en stor del av Indien, Kina, Asien också tankesystem som anses vara absoluta, så även där är detta ett viktigt ämne. Det kanske inte är det enklaste för kvinnorna där att börja med. Det kanske inte är det första, men vi kommer säkert att ta fram andra frågor som kommer att behandlas under denna konferens, och de kan vara lättare för kvinnor i dessa länder att ta itu med, men det är ändå säkert viktiga.

Se på Sydamerika, som fortfarande är så dominerat av den katolska kyrkan, och vi kan tydligt se att kvinnor är fångade där, eftersom den katolska kyrkan, den katolska mentaliteten, bygger på tanken på en absolut sanning. Den bygger på en mycket fast uppfattning om att kvinnor är ansvariga för syndafallet, och därför kan ni, mina Älskade, tydligt se varför kvinnor inte får inneha beslutsfattande poster i den katolska kyrkan. Förbise inte att i länder som domineras av den katolska religion, finns en underliggande, ofta outtalad, inställning, som säger att kvinnor faktiskt borde hållas utanför alla beslutsfattande poster, för om kyrkan inte litar på dem, hur kan de då få tilltro att verka inom regeringen eller i affärsverksamheten? Detta är något du kommer att se i vilket land som helst som domineras av det katolska trossystemet. Du kommer också att se det i vissa kristna, protestantiska, och lutherska samhällen där vi har samma bakomliggande inställning. Du kan gå tillbaka till Luther-tiden, tillbaka till Luther själv och se att han inte alls var öppen för jämställdhet mellan könen.

Om vi nu istället tittar på Afrika kan vi återigen se att det finns en viss dominans av katolicismen i vissa nationer och av protestantismen i andra nationer. I vissa nationer finns istället islam. Det vi ser i Afrika är att det finns en uppsättning övertygelser som härstammar från de religioner som fanns innan muslimerna eller kristna började påverka den afrikanska kontinenten. Du kan kalla dem stamreligioner eller vad som helst, men du kommer att se att det finns vissa övertygelser som dröjer sig kvar där och som är mycket dominerande i många länder. Du kommer att förstå att även om kristendomen och kristna präster ofta tror att de är där för att utrota dessa äldre religioners vidskepliga övertygelser, så har de i många fall inte haft så stor inverkan på dessa övertygelser. Människor har bara införlivat dem i sin kristna eller muslimska tro.

Det finns vissa av dessa idéer som är mycket begränsande för kvinnor och håller kvinnor i vissa fasta positioner i samhället, ofta med en misstänksamhet mot dem, särskilt mot kvinnor som har kraft. Man tror fortfarande på att vissa kvinnor är häxor, vilket naturligtvis är något du finner i flera delar av världen, men mer i Afrika än på de flesta andra platser. Man tror ​​att varje kvinna som är stark måste vara häxa och det är något vi självklart ser härstammar från det medeltida Europa. Vi ser lite av samma inställning i många afrikanska områden. Man ser en viss attityd gentemot kvinnor som har följt med från dessa äldre religioner, och som bygger på vissa "ofelbara" eller aldrig ifrågasatta idéer: ”Det är bara så som kvinnor är. Det här är så som män är, och det är så förhållandet mellan män och kvinnor ska förbli.”.

I många fall kan det vara svårt att peka på en viss religiös skrift eller specifik övertygelse som är tydligt formulerad, men attityden finns där i det kollektiva medvetandet ofta så subtilt, att väldigt få människor ens ifrågasätter det. Det är naturligtvis här det finns ett stort behov av att de kvinnor som är mer medvetna, som har kommit längre i sitt medvetande, ska börja identifiera dessa övertygelser och ifrågasätta dem. Skriv ner det som aldrig har skrivits ner. Tala om det som sällan har talats om, och identifiera och utmana dessa övertygelser.

 

Medeltida behandling av kvinnor 

Nu, mina Älskade, kan ni granska Planeten och skapa er en karta. Jag säger inte att ni ska göra det, men ni kan skapa er en karta om ni vill, som visar var kvinnor har fler rättigheter, mer jämlikhet, var de har mindre rättigheter och mindre jämlikhet, där de är mindre förtryckta, mer förtryckta, mer befriade, mindre befriade. Ni kan därmed identifiera vissa nationer där man tydligt kan se att kvinnans situation idag ligger långt efter de mer utvecklade moderna demokratierna. Ni kan till exempel se att det finns nationer i Afrika, i Mellanöstern, i Indien, där kvinnor behandlas på ett medeltida sätt. Med andra ord behandlas de på samma sätt, eller ibland på ett sämre sätt, än kvinnorna i det medeltida Europa. 

Ni kan mycket tydligt se att dessa nationer har en mycket lång väg att gå. Om vi granskar dessa nationer och om ni kan se det Jag ser i det kollektiva medvetandet, skulle även ni se att det finns enorma kollektiva enheter. Dessa bestar i den kollektiva medvetenheten i dessa samhällen är så kraftfulla att de kan betvinga de flesta kvinnors sinnen. De övermannar naturligtvis också de flesta mäns sinnen, men jag fokuserar här på kvinnorna. Om ni tittar på vissa nationer kan ni till exempel se att det kollektiva medvetandet är på en viss nivå, och att det finns en speciell sorts mycket dominerande best som förtrycker kvinnor. Ni kan se att denna best är så stark att den överväldigar de flesta kvinnors sinnen, den stora majoriteten av kvinnor i vissa fall.

 

Hur de uppstigna mästarnas lärjungar kan hjälpa kvinnor 

Ni som har haft turen att växa upp i en modern demokrati eller i ett land där kvinnor har större möjligheter och mer jämlikhet, bör vara mycket försiktiga när ni granskar dessa nyss nämnda nationer. Ni måste vara mycket noggranna med att inte tro att alla kvinnor som har förkroppsligats i dessa nationer är övermannade av detta kollektiva medvetande. Ni bör vara mycket försiktiga med att tro att kvinnor i dessa nationer på något sätt har en lägre andlig tillväxtnivå, att de är på en lägre utvecklingsnivå än ni själva. Jag kan försäkra er att det finns mycket mogna själar som har valt att förkroppsligas runt om i världen i alla nationer specifikt för att föra dessa samhällen framåt. I varje nation, oavsett hur bakåt i utvecklingen de är, så att säga, finns det väldigt modiga själar som har förkroppsligats där som kvinnor; vissa män naturligtvis också, men jag fokuserar återigen på kvinnorna. Det finns kvinnor som förkroppsligats i dessa nationer som är mogna, avancerade själar som valde att bli födda där så att de kunde växa upp under dessa omständigheter, så att de kunde exponeras för denna kollektiva programmering, denna kollektiva hjärntvätt, kan man säga. Det är en programmering som gäller inte bara hjärnan eftersom den går in i den känslomässiga-, mentala- och identitetskroppen. Dessa själar har valt att förkroppsligas där för att exponeras för detta, så att de kan förstå vad andra kvinnor går igenom, så att de sedan kan befria sig från det och därigenom visa vad som är möjligt. De kan också sedan stiga i graderna till positioner där de kan börja utmana samhällena med dessa nya idéer. 

Först och främst måste ni hålla i sinnet att det är på detta viset. Det finns kvinnor i alla dessa nationer, vissa män också, som är lika andligt mogna som ni som har vuxit upp i de mer frigjorda länderna. Ni måste också göra åkallan så att dessa själar kommer att befrias för att förverkliga det som finns i deras Gudomliga Planer. Det är här ni kan ha en stor inverkan. När ni tittar på dessa själar kan ni se att det finns några som är så pass mogna på grund av sina tidigare liv, att de på egen hand kan bryta igenom det kollektiva motståndet i sin nation. Det finns också en större grupp av själar som har svårare att bryta igenom, och det är de som särskilt kan bli hjälpta av er åkallan. Det är här ni kan ha en enorm inverkan som lärjungar till de uppstigna mästarna, att göra åkallan att dessa kvinnor kommer att befrias för att väckas och uppfylla den högsta potential som de valde i sina Gudomliga Planer, kanske till och med gå utöver vad de vågade föreställa sig innan de blev förkroppsligade. Detta kan vara en viktig del där ni som lärjungar till de uppstigna mästarna kan ha en inverkan. 

Jag är säker på att ni inser att när vi gör en konferens som denna så står vi här och ser från de uppstigna mästarnas perspektiv när vi granskar Planeten. Vi har inte för avsikt att på denna konferens ta upp alla kvinnofrågor. Det vi gör är att vi tittar på Planeten, det kollektiva medvetandet, sedan tittar vi på våra lärjungar. Hur många lärjungar har vi? Vilken nivå av medvetande har ni? Hur stor är er vilja att ägna er tid och energi åt detta? Vi skyller inte på någon på något sätt. Vi säger inte på något sätt att ni ska vara på en högre nivå eller inte vara det. Vi gör helt enkelt en realistisk bedömning och sedan säger vi: ”Nu har vi möjlighet att ordna denna konferens, vad kan vi realistiskt sett uppenbara utan att överväldiga eller överbelasta våra lärjungar och utan att de tycker att det är helt enkelt för mycket för dem att hantera?”. 

Vi gör en realistisk bedömning av hur de uppstigna mästarnas lärjungar (som ni är idag och som ni kommer att växa under de kommande decennierna) kan ha största möjliga inverkan på kvinnornas frigörelse? Vilka idéer, vilka verktyg kan vi ge er som kommer att få största möjliga inverkan under kommande en till två decennier? Denna undervisning kommer inte att nödvändigtvis endast vara tillämplig inom den tidsramen, eftersom i andra länder kan de vara tillämpbara under kommande årtionden. Vi gör fortfarande en realistisk bedömning och säger: ”Vad kan vi göra till ert största fokus just nu som kan ha största möjliga inverkan på att förbättra den situation som nu är?”. Med andra ord försöker vi inte få fram något slutresultat som kommer att vara århundraden in i gyllene eran. Vi försöker förbättra situationen som den är nu, för att ta oss till nästa fas där det sedan kan frigöras ännu högre idéer för kvinnornas frigörelse, för männens frigörelse, och för jämställdheten mellan könen. 

Detta är vårt mål. Detta är ett väldigt praktiskt och realistiskt mål att när ni gör åkallan och uttalar invokationer, som kommer att baseras på denna konferens, när ni studerar undervisningen, när ni har möjlighet att hitta sätt att dela dessa undervisningar (som vi har sagt er flera gånger att dela dem i det sammanhang som är relevant för er personligen), då kan ni verkligen ha en stor inverkan. Ni kan vara de föregångare som kommer att göra det kommande decenniet av 2000-talet till ett verkligt steg framåt för att förbättra kvinnornas situation på denna Planet. Ni vet säkert några av er att i Amerika mäter de synsätt på ett speciellt vis. De säger att normal syn är 20/20. Det är helt enkelt så de mäter det. Därför har ni i Amerika ett populärt uttryck som lyder att: "Efterklokhet har 20/20" (“Hindsight is 20/20”). Med andra ord är det alltid lätt att se tillbaka och med facit i handen (med perfekt vision) se vad som borde ha gjorts och hur saker och ting borde ha utvecklats. Med denna konferens strävar vi efter att ha en inverkan på det kollektiva medvetandet så att framsyntheten också blir 20/20. För att inte bara ni som lärjungar till de uppstigna mästarna, utan för att de många människor som spelar en roll (och har i sin Gudomliga Plan att spela en roll), kommer att ha perfekt vision för att kunna se vad som är ett praktiskt och realistiskt mål för kvinnans frigörelse under detta decennium. 

 

En utvärdering av potentialen hos olika nationer 

Jag har sagt att det finns många mogna själar som har valt att förkroppsligas i mindre utvecklade länder för att framkalla kvinnornas frigörelse där. Naturligtvis finns det också många själar, i själva verket många mer mogna själar, som har valt att förkroppsligas i de moderna demokratierna, i de mer utvecklade länderna, eller till och med i de som är något däremellan, för att föra dessa samhällen framåt. På sätt och vis kan man säga att när man tittar på nationerna i världen, finns det några nationer som ligger så långt efter de moderna demokratierna, att det under det kommande decenniet inte är realistiskt att dessa nationer kan komma ikapp de moderna demokratierna idag. Jag kommer inte att säga vilka nationer det gäller, eftersom jag inte vill inympa någon pessimistisk syn i er, men det finns helt enkelt några nationer som kommer att behöva flera decennier för att komma fram till kvinnans frigörelse och jämställdhet mellan könen, på det vis vi nu ser att de moderna demokratierna har idag. 

Det finns en stor grupp nationer som ligger efter de moderna demokratierna, eller som vi till och med kan kalla moderna demokratier, men som inte är så avancerade när det gäller kvinnornas frigörelse. Dessa nationer kan dock hinna ikapp under det kommande decenniet. Så det finns en enorm potential för denna stora mellangrupp att under det närmaste decenniet komma de mest avancerade nationerna mycket nära där de befinner sig idag, när det gäller jämlikhet mellan könen och kvinnors frigörelse. 

Med detta sagt vill jag naturligtvis inte att ni ska få för er att de mer avancerade nationerna kommer att stå stilla i utvecklingen under nästa årtionde. Naturligtvis kommer de inte att göra det. Det kommer att finnas några av er som kommer att ha som mål att hjälpa era egna nationer att komma ikapp där de mer avancerade nationerna befinner sig idag. Det kommer att finnas några av er som har valt att förkroppsligas i de mer avancerade nationerna eftersom ni vill föra dessa nationer framåt från deras nuvarande tillstånd. Ni vill frambringa en större medvetenhet vad gäller kvinnornas frigörelse, en större medvetenhet om behovet av jämställdhet mellan könen. 

 

Jämställdhet mellan könen betyder inte likhet 

I detta sammanhang vill jag kort, även om vi kanske säger mer om detta senare, påpeka att när vi talar om jämställdhet mellan könen, betyder det inte likhet. Naturligtvis vill vi, som uppstigna mästare (Saint Germain vill det absolut under gyllene era), att det finns laglig jämlikhet mellan könen, att de lagar som gäller för samhället gäller lika för män och kvinnor. Vi vill se att kvinnor ges lika möjligheter på arbetsplatsen, absolut lika lön för samma jobb, och att kvinnor inte är begränsade till vissa typer av jobb som ger lägre löner. Vi vill se att det finns en yttre, juridisk, samhällelig och praktisk jämlikhet mellan könen. 

Naturligtvis kommer det alltid att finnas, åtminstone under en överskådlig framtid på Jorden, fysiska skillnader, såsom mödrars särställda roll som barnaföderskor. Så jämlikhet betyder inte nödvändigtvis likhet. Detta innebär verkligen ett skifte, där män och kvinnor har lika värde, och erkännande att kvinnor ger ett lika stort bidrag till samhället. Det är just därför som vi måste övervinna denna föreställning att det finns någon absolut sanning som definierades för 2000 år sedan, eller vilket år sen som helst, att det är en absolut uppenbarelse från Gud, som borde definiera mäns och kvinnors roll, och förhållandet mellan män och kvinnor. 

 

Se på den tekniska utvecklingen 

Mina Älskade, som lärjungar till de uppstigna mästarna, kan ni göra detta, men ni kan också göra åkallan så att andra människor kommer att kunna göra detta. Se bara på historien. Gå tillbaka till Abrahams tid och titta på det judiska samhället. Titta på samhället i Mellanöstern som det såg ut då. Gå tillbaka och titta på Jesu tid. Gå tillbaka och titta på Mohammeds tid. Titta på hur samhällena då hade en patriarkal inställning, dominerad av män, och redan då en viss inställning till kvinnor. Titta nu på samma samhällen ur teknisk synvinkel. Titta på vad som har hänt inom tekniken de senaste 2000 åren, eller till och med 3000 eller 4000 år tillbaka. Skulle ni vilja leva i ett samhälle som det såg ut för 2000 år sedan, där man måste påta i marken med hacka för att få något att växa och att livnära sig på i det torra klimatet? Skulle ni vilja försörja er på det sättet? Om ni inte vill vrida tillbaka den tekniska klockan, varför vill ni att samhället ska leva som om klockan vridits tillbaka när det gäller synen på män och kvinnor, och deras roller? Är det inte självklart, att när tekniken utvecklas, måste även samhället utvecklas i hur det ser på män och kvinnor? 

 

Att överge den patriarkala mentaliteten 

Är det inte lika uppenbart att för att detta ska kunna ske, måste en kritisk massa människor börja ifrågasätta och så småningom överge idén att det någonsin kan finnas en särskild religiös skrift som är en absolut, ofelbar uppenbarelse som borde gälla för all tid? Titta på Bibeln. Titta på Koranen. Titta på Torah. Är det inte uppenbart att sättet som språket användes på, hur idéer formulerades, hur mentaliteteten var, hur det grundläggande paradigmet var, hur människor såg på livet då, färgades av denna patriarkala mansdominerade mentalitet? Är det inte uppenbart att inte ens Gud Allsmäktig skulle ha kunnat frambringa en slutgiltig uppenbarelse då, eftersom folket som var instängd i denna mentalitet inte skulle ha kunnat acceptera den? 

Mina Älskade, Gud kunde inte ha befallit Abraham att erbjuda sin hustru eller hustrur jämlikhet. Gud kunde inte ha sagt till Moses att främja jämställdhet mellan könen. Gud kunde inte ens ha sagt detta genom Jesus, även om Jesus faktiskt inte diskriminerade män och kvinnor, oavsett vad vissa skrifter gör gällande. Jesus diskriminerade inte män och kvinnor i sin undervisning eller i sina handlingar. Detta beskrivs inte exakt i de kristna skrifterna eftersom de människor som skrev ner dem fortfarande var så fångade i den mansdominerade mentaliteteten. 

Det finns en stor grupp människor i världen idag som är redo att kliva fram och medvetet erkänna detta. Många har redan insett det i tidigare liv. Många har insett det på identitetens och den mentala nivån, även på den emotionella nivån, men det har inte nått den fysiska. Det är återigen där era åkallan kan ha en enorm inverkan på att få fler och fler människor att vakna upp ur denna mentalitet som säger att vi inte kan ifrågasätta en skrift som skrevs ner för århundraden eller årtusenden sedan, eftersom den tydligen gavs av Gud, och därmed måste vara ofelbart. Naturligtvis är Gud ofelbar, men de människor som får uppenbarelser är inte ofelbara, har aldrig varit, och kommer aldrig att vara. Därför har det aldrig varit, och kommer aldrig att finnas någon absolut uppenbarelse på denna Planet. När jag säger aldrig menar jag så länge det är en onaturlig Planet. På en naturlig planet kan man ifrågasätta om vi ens behöver uppenbarelser. 

Den åkallan ni kan göra (som kan ha en enorm inverkan) är för att människor ska vakna upp och se detta så tydligt som ni själva ser det. Jag litar på att även några av er som kan ha varit inblandade i tidigare organisationer med lärjungar till de uppstigna mästarna, kommer att vara villiga att ta detta budskap och kliva fram så att ni också ser det. Ni ser verkan av en progressiv uppenbarelse och att vi, de uppstigna mästarna, har mycket mer att ge än vad vi kan ge idag. Detta innebär inte en begränsning av budbäraren, eller av lärjungarna, men av det kollektiva medvetandet och därför har det sett ut på detta sätt i alla eror. Det har aldrig funnits en tid på Jorden där en perfekt progressiv uppenbarelse kunnat ges. Ni ser de undervisningar vi har gett. Ni lever i en oupphöjd sfär som kommer att utvecklas tills den stiger upp till den andliga världen, men även efter att er sfär har stigit upp fortgår den fortfarande mot högre medvetandenivåer. Hur kunde det någonsin ha funnits något som var absolut? Hur kunde det någonsin ha funnits ett uttalande, uttryckt i ord, som var absolut, som inte kunde utvidgas? 

 

Myten om en skrift utan brister 

Var nu noga här med att inse att de fallna varelserna är mycket skickliga i att manipulera människor, eftersom de har blandat ihop uppenbarelser och gudomliga skrifter med ofelbarhet. De vill absolut att människor ska tro att det inte kan finnas några fel i Bibeln, Koranen, eller hinduiska eller buddhistiska skrifter. De vill absolut att människor ska tro detta, men varför vill de att människor ska tro det? Eftersom detta stänger dörren till progressiv uppenbarelse. 

De fallna varelserna har fått så många människor att tro att om något ytterligare sades efter att de kristna skrifterna skrevs, skulle det innebära att de kristna skrifterna inte var ofelbara och att det måste finnas brister i dem. Det finns människor, som vi har sagt, som har ett sådant behov av säkerhet att de behöver tro att de har ett ofelbart trossystem, och om de tror på detta system och följer dess regler, kommer de garanterat att frälsas efter denna livstid. Det finns människor som inte har varit villiga att ge upp denna tro. Det är därför de är så fanatiska över att hålla sig till en fundamentalistisk kristendom, fundamentalistisk islam, katolska kyrkan, den hinduiska religionen, buddhistiska religionen, eller andra religioner. De överväger inga förändringar eftersom de då kastas in i en outhärdlig rädsla. 

Mina Älskade, det finns färre och färre människor i världen som är fångna i detta, och vad beror det på? Eftersom tron ​​på dessa ofelbara trossystem nu har funnits under mycket lång tid, innebär det att väldigt, många människor i sina tidigare liv har vuxit upp i ett av dessa ofelbara trossystem. De har trott på påståendet, att om de följer systemet, garanteras de frälsning efter detta liv. Sedan lämnar de livets scen. De granskade sitt liv (eng. They go up to their life review), och de insåg att de inte kvalificerat sig för sin uppstigning eftersom de inte höjt sitt medvetande. Ni höjer inte ert medvetande till den uppstigna nivån genom att följa ett yttre trossystem. 

Därför måste de åter gå ner i förkroppsligande, och när de har gjort det tillräckligt många gånger (och uppriktigt sagt, vissa människor måste göra det många gånger) kommer de ner i ett förkroppsligande där de inte är så säkra på att det finns ett ofelbart trossystem. Väldigt många människor har gått igenom denna process i tidigare liv. De är vid den punkt där allt som behövs är att de bryter igenom på medveten nivå och bli varse och drar ner till den medvetna medvetenheten det de redan vet i sina identitets och mentala kroppar. De måste övervinna rädslan i den emotionella kroppen som blockerar dessa insikter från att nå det fysiska sinnet. 

Det är här er åkallan kan påverka. Ni kan verkligen hjälpa miljontals människor att komma till den insikten: Vi behöver inte längre tro att en skrift är ofelbar. Vi kan vara öppna för nya idéer. Vi kan vara öppna för möjligheten att vi inte behöver behandla kvinnor i vårt samhälle på samma sätt som de behandlades under Mohammeds tid, eller Jesu tid, eller tiden för Abraham eller Mose, eller Vedan eller Buddha. Vi behöver inte, i detta moderna samhälle, behandla kvinnor som de behandlades för tusentals år sedan. Detta är en insikt som redan finns i det kollektiva medvetandet. Det har redan brutit igenom i många samhällen, och det finns många fler där det är mycket nära till genombrott. Det är ett realistiskt mål att det kan ske igenom under nästa decennium av 2000-talet. Det är ett realistiskt mål. 

Därför ber vi er att hålla detta i sinnet, göra åkallan och acceptera inför er själva att detta händer nu. Återigen är naturligtvis män mer benägna att bli offer för dessa absolutistiska trossystem och den episka mentaliteten. Därför är kvinnor de som har störst potential att vara föregångare för detta genombrott där samhällen kommer att börja överge denna absolutistiska aspekt av den episka mentaliteteten. 

Med allt detta, har jag nu gett er det jag ville ge er. Tack för er uppmärksamhet för detta budskap, och för er villighet att vara en del av denna konferens. Vi är tacksamma att så många människor från hela världen har valt att vara en del av denna konferens, och vi ser fram emot vad vi kan dela med oss de kommande dagarna. Därför förseglar jag er i den Heliga Moderns hjärtas kärlek och glädje.

 

OBS: Denna diktamen gavs den 30 maj 2020.(Invokationer)

 

2. Väck kvinnor att ifrågasätta ofelbar sanning
(del 1) 

 

 I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, i namn av Jesus Kristus, använder jag den rätt som jag har som varelse i förkroppsligande på Jorden för att uppmana Moder Maria att förstärka min åkallan och använda mina chakran för att projicera uttalandena i denna kallelse in i det kollektiva medvetandet och väcka människor till medvetenheten som kommer att befria både män och kvinnor från alla psykiska och andliga träldom till de fallna varelserna. Vakna människor till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi kan samskapa en ny framtid genom att arbeta med de uppstigna mästarna. Jag åkallar särskilt ... 

 


[Gör din egen åkallan här]  

 

                                 

 Del 1

1. Moder Maria, uppväck kvinnor till nödvändigheten att fokusera uppmärksamhet på sin situation, att debattera varierande frågor angående kvinnors situation och att skapa genomgripande förändringar i samhället för att förbättra kvinnors situation. 

O saliga Maria, Moder min,
ingen kärlek större finns, än din,
då vi är ett i hjärta och sinne,
min plats i himmelsk hierarki jag finner. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

2. Moder Maria, uppväck kvinnor till att inse att uppstigna mästare ligger bakom, och är involverade i alla framsteg på Jorden, eftersom de är de andliga väktarna för denna Planet. 

Från himlen till jorden jag kom,
då jag är i min mänskliga form,
Helig auktoritet jag bär,
ber dig befria denna sfär. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

3. Moder Maria, uppväck kvinnor inför de energier och idéer som mästarna sänder in i det kollektiva medvetandet och Planetens energifält. 

Guds heliga namn befalla,
din Moderslåga anamma,
tills all rädsla brunnit har,
harmonin på nytt du upptar. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

4. Moder Maria, uppväck kvinnor att ta upp idéer, känna energier och ta initiativ att debattera olika frågor som de inte kan debattera på egen hand. 

Ditt heliga namn jag härmed lovordar,
kollektivt medvetande du befordrar,
ej mer av tvivel, skam och räddhåga,
förtär det i Modersflammans låga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

5. Moder Maria, uppväck kvinnor inför faktum att denna Planet har blivit så kraftigt influerad av de fallna varelserna, att det finns så mycket rädslobaserad, lägre energi i Planetens identitets- de mentala och emotionella-kropparna att det är omöjligt för mänskliga varelser att befria sig om det inte vore för de uppstigna mästarna. 

Allt mörker från Jorden töm,
ditt Ljus går fram som en mäktig ström,
mörkrets makter kan ej längre kriga,
mot spiralen som bara uppåt kan stiga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

6. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse hur viktigt det är att göra åkallan, att förstärka energierna, att sända energier och idéer in i det kollektiva medvetandet så att alltfler människor kan ta till sig dem. 

Alla naturens andar under press,
du välsignar, och helar från mänsklig stress,
naturens ande nu är fri,
att iscensätta Himmelsk regi. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

7. Moder Maria, uppväck de kvinnor som kan verka som spjutspetsar, som förelöpare, som är på poster i samhället där de kan fatta beslut och agera, så att det blir möjligt att göra det som de kom hit för att göra. 

Jag höjer min röst och markerar,
ett stopp för krig jag kommenderar,
ej mer skall av krigande Jorden ödas,
en Gyllene Era ska nu födas. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

8. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att kvinnans frigörelse, jämställdhet mellan man och kvinna, inte är en rättslig process. Det är ej heller en fysisk process. Det är en psykologisk process. 

När Moder Jord en gång är fri,
katastrofernas tid är förbi,
Din Moders Ljus är så intensivt,
det gör materien långt mindre massiv. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

9. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att jämlikhet kräver förändring i den emotionella- mentala och identitets-kroppen på samhälls och individnivå. 

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa,
den uppgående spiralen ska nu gälla,
blomstring är nu vår norm,
Guds vision förverkligad, som form. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.

 

Del 2 

1. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att även om samhället genomdrev en serie lagar som åstadkom total jämlikhet mellan män och kvinnor, eller som skulle befria kvinnor från allt förtryck eller begränsningar, så skulle inte detta kunna ske genom lag eftersom det inte är en rättslig eller politisk process. Vad som behövs är en förändring i medvetande. 

O saliga Maria, Moder min,
ingen kärlek större finns, än din,
då vi är ett i hjärta och sinne,
min plats i himmelsk hierarki jag finner. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

2. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att det kommer att ta tid innan en förändring tränger in i det kollektiva medvetandet och det individuella medvetandet hos människor som lever i samhället. Det är en psykologisk process. 

Från himlen till jorden jag kom,
då jag är i min mänskliga form,
Helig auktoritet jag bär,
ber dig befria denna sfär. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

3. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att kvinnor behöver släppa föreställningen om att det finns en slutlig sanning. Kvinnor behöver göra sig av med denna dröm om en absolut sanning, en slutlig uppenbarelse, eftersom endast kvinnor har potentialen att göra det. 

Guds heliga namn befalla,
din Moderslåga anamma,
tills all rädsla brunnit har,
harmonin på nytt du upptar. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

4. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att en av de primära metoderna som används för att förtrycka kvinnor världen över, och för att hålla dom på en fixerad plats i samhället, är idén om att det finns något slags slutlig sanning. 

Ditt heliga namn jag härmed lovordar,
kollektivt medvetande du befordrar,
ej mer av tvivel, skam och räddhåga,
förtär det i Modersflammans låga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

5. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att många kvinnor världen över hålls i en fixerad position i därför att deras samhälle tror att Kristendomen har frambringat den slutliga uppenbarelsen och att Bibeln är Guds ord, och att detta inte behöver utvecklas mera idag. 

Allt mörker från Jorden töm,
ditt Ljus går fram som en mäktig ström,
mörkrets makter kan ej längre kriga,
mot spiralen som bara uppåt kan stiga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

6. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att många kvinnor är fast i tron att det som sagts om kvinnor i Bibeln är en absolut sanning som gäller för alltid. Sålunda att kvinnor ska hålla sig tysta i kyrkan, att kvinnor bär skulden för syndafallet och att de ska hållas utanför beslutsfattande poster därför att kvinnor är farliga och skulle kunna äventyra Guds plan att rädda världen. 

Alla naturens andar under press,
du välsignar, och helar från mänsklig stress,
naturens ande nu är fri,
att iscensätta Himmelsk regi. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

7. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att miljontals kristna håller fast vid denna tro därför att de tror att Bibeln är Guds ord. Många muslimer har samma tro om Koranen. 

Jag höjer min röst och markerar,
ett stopp för krig jag kommenderar,
ej mer skall av krigande Jorden ödas,
en Gyllene Era ska nu födas. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

8. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att inom Hinduismen och i Kina har man vissa trossatser, som definierar kvinnors situation i samhället, deras plats i samhället. Även vissa materialister tror att evolutionen definierade skillnader mellan män och kvinnor så att kvinnor är underlägsna männen eftersom evolution har gjort det så. 

När Moder Jord en gång är fri,
katastrofernas tid är förbi,
Din Moders Ljus är så intensivt,
det gör materien långt mindre massiv. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

9. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att en av de primära milstenarna på vägen mot kvinnors frigörelse är att utmana idén att det finns någon sanning på Jorden som är absolut, eller definitiv. Män kan inte göra detta, men kvinnor kan stå upp och utmana denna idé om en absolut, slutgiltig sanning. 

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa,
den uppgående spiralen ska nu gälla,
blomstring är nu vår norm,
Guds vision förverkligad, som form. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

 

Del 3 

1. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att denna idé också håller män i en fixerad position eftersom dessa absoluta sanningar också definierar fasta roller för män, som män sitter fast i eftersom de inte medvetet inser det. 

O saliga Maria, Moder min,
ingen kärlek större finns, än din,
då vi är ett i hjärta och sinne,
min plats i himmelsk hierarki jag finner. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

2. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att under detta årtionde, 2020-30, behöver kvinnor avslöja hur idén om en absolut sanning begränsar inte bara kvinnor utan samhällen likaså. 

Från himlen till jorden jag kom,
då jag är i min mänskliga form,
Helig auktoritet jag bär,
ber dig befria denna sfär. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

3. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att ideologiernas epok är över. Vi kan inte längre tillåta oss tro, att om ett samhälle baseras på en specifik ideologi, och lever upp till någon absolut sanning, kommer alla problem att lösas och vi får ett idealiskt samhälle. 

Guds heliga namn befalla,
din Moderslåga anamma,
tills all rädsla brunnit har,
harmonin på nytt du upptar. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

4. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att detta är en falsk idé. Det är en farlig, icke-konstruktiv idé som har lett till flertalet av de konflikter vi sett genom historien, till världskrig, skoningslösa grymheter och förföljelser. 

Ditt heliga namn jag härmed lovordar,
kollektivt medvetande du befordrar,
ej mer av tvivel, skam och räddhåga,
förtär det i Modersflammans låga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

5. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att om ett land, eller en grupp av länder tror de har den absoluta idén och att den idén kan frambringa idealsamhället, så hamnar de automatiskt i konflikt med dem som inte delar den idén. 

Allt mörker från Jorden töm,
ditt Ljus går fram som en mäktig ström,
mörkrets makter kan ej längre kriga,
mot spiralen som bara uppåt kan stiga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

6. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att i den kommande era kommer det inte att finnas en ideologi, en religion, en politisk filosofi som dominerar Jorden. Ej heller kommer det existera flera rivaliserande ideologier som kämpar om världsdominans med varandra. 

Alla naturens andar under press,
du välsignar, och helar från mänsklig stress,
naturens ande nu är fri,
att iscensätta Himmelsk regi. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

7. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att inverkan från tankesystem och ideologier kommer att försvinna så snart människor vaknar upp och inser hur fångade de varit, hur fångade våra samhällen varit i dessa ideologier och tankesystem. 

Jag höjer min röst och markerar,
ett stopp för krig jag kommenderar,
ej mer skall av krigande Jorden ödas,
en Gyllene Era ska nu födas. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

8. Moder Maria, uppväck kvinnor att göra en medveten, övervägd ansträngning att överge dessa idéer som tros vara absoluta. 

När Moder Jord en gång är fri,
katastrofernas tid är förbi,
Din Moders Ljus är så intensivt,
det gör materien långt mindre massiv. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

9. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att den Katolska kyrkan, den katolska mentaliteten, baserar sig på idén om en absolut sanning. Den baseras på en fix idé om kvinnan som ansvarig för syndafallet och att kvinnor därför inte skall tillåtas ha beslutsfattande poster. 

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa,
den uppgående spiralen ska nu gälla,
blomstring är nu vår norm,
Guds vision förverkligad, som form. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

 

Del 4 

1. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att i alla länder som domineras av den katolska religionen, finns ett underliggande, ofta outtalat medvetande om att kvinnor borde hållas utanför alla beslutsfattande poster, därför att om de inte är betrodda av kyrkan, hur kan de då vara betrodda på beslutsfattande poster eller i affärsliv? 

O saliga Maria, Moder min,
ingen kärlek större finns, än din,
då vi är ett i hjärta och sinne,
min plats i himmelsk hierarki jag finner. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

2. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att detta också återfinns i några kristna, protestantiska och lutheranska samhällen där vi finner samma underliggande attityd. 

Från himlen till jorden jag kom,
då jag är i min mänskliga form,
Helig auktoritet jag bär,
ber dig befria denna sfär. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

3. Moder Maria, uppväck kvinnor att se, att det finns en uppsättning av övertygelser i Afrika som går tillbaka till folkstammarnas religioner och att de är mycket begränsande mot kvinnor, särskilt mot kvinnor som har kraft. 

Guds heliga namn befalla,
din Moderslåga anamma,
tills all rädsla brunnit har,
harmonin på nytt du upptar. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

4. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att det ännu existerar en underliggande övertygelse att alla kvinnor med kraft måste vara häxor, och att samhället således inte kan ge kvinnor någon makt. 

Ditt heliga namn jag härmed lovordar,
kollektivt medvetande du befordrar,
ej mer av tvivel, skam och räddhåga,
förtär det i Modersflammans låga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

5. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att i många afrikanska områden finns det en attityd mot kvinnor som baserar sig på ”ofelbara” idéer bortom ifrågasättande: ”Kvinnor bara är sådana”, ”män bara är sådana”, och ”så skall relationen mellan män och kvinnor vara.”. 

Allt mörker från Jorden töm,
ditt Ljus går fram som en mäktig ström,
mörkrets makter kan ej längre kriga,
mot spiralen som bara uppåt kan stiga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

6. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att det kan vara svårt att peka på någon skrift eller någon specifik, klart uttalad övertygelse, som bara finns där, i det kollektiva medvetandet, ofta så subtil att få människor kommer på tanken att ifrågasätta den. 

Alla naturens andar under press,
du välsignar, och helar från mänsklig stress,
naturens ande nu är fri,
att iscensätta Himmelsk regi. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

7. Moder Maria, uppväck kvinnor att identifiera dessa övertygelser och ifrågasätta dem, uttala vad som sällan sagts, utmana och ifrågasätta dessa trossystem. 

Jag höjer min röst och markerar,
ett stopp för krig jag kommenderar,
ej mer skall av krigande Jorden ödas,
en Gyllene Era ska nu födas. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

8. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att det finns många mogna själar som valt att inkarnera i alla nationer runt världen i klart syfte att bringa dessa samhällen framåt. 

När Moder Jord en gång är fri,
katastrofernas tid är förbi,
Din Moders Ljus är så intensivt,
det gör materien långt mindre massiv. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

9. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att i varje nation, oavsett hur bakåtsträvande den tycks vara, finns några mycket modiga själar som inkarnerat där som kvinnor för att kunna växa upp i dessa förhållanden. 

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa,
den uppgående spiralen ska nu gälla,
blomstring är nu vår norm,
Guds vision förverkligad, som form. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

 

Försegling 

I nam av JAG ÄR SOM JAG ÄR, accepterar jag att ärkeängeln Michael, Astrea och Shiva bildar en ogenomtränglig sköld runt mig själv och alla konstruktiva människor och förseglar oss från alla rädslobaserade energier i alla fyra oktaverna. Jag accepterar att Guds Ljus förtär och omvandlar alla rädslobaserade energier som utgör de mörka krafterna som arbetar mot kvinnors befrielse på Jorden!

 

 

3. Uppväck kvinnor för att ifrågasätta ofelbar sanning
(del 2)
 

 

I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, i namn av Jesus Kristus, använder jag den auktoritet jag har såsom inkarnerad på Jorden, att be Moder Maria att förstärka min åkallan och att använda mina chakran att projicera uttalandena i denna invokation in i det kollektiva medvetandet samt väcka människor till det medvetande som kommer att befria både män och kvinnor från all psykisk och andlig träldom under de fallna varelserna. Uppväck människor till verkligheten att vi alla är andliga varelser och att vi med-skapar en ny framtid genom att arbeta med de uppstigna mästarna. Jag vill rikta särskild åkallan för…                            

 

[Gör din egen åkallan här] 

 

Del 1 

1. Moder Maria, uppväck kvinnor att övervinna den kollektiva programmeringen i de emotionella, de mentala och identitetkropparna, så att kvinnor frigör sig från den och därigenom demonstrerar att det kan göras. 

O saliga Maria, Moder min,
ingen kärlek större finns, än din,
då vi är ett i hjärta och sinne,
min plats i himmelsk hierarki jag finner. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

2. Moder Maria, uppväck kvinnor att avancera till positioner där de kan börja utmana sina samhällen med nya idéer. 

Från himlen till jorden jag kom,
då jag är i min mänskliga form,
Helig auktoritet jag bär,
ber dig befria denna sfär. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

3. Moder Maria, uppväck kvinnor i alla nationer att fullfölja vad de har i sina Gudomliga Planer. Hjälp dem bryta igenom det kollektiva motståndet i sina nationer. 

Guds heliga namn befalla,
din Moderslåga anamma,
tills all rädsla brunnit har,
harmonin på nytt du upptar. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

4. Moder Maria, uppväck de mest andligt mogna kvinnorna att fullfölja den högsta potentialen de har i sina Gudomliga Planer, även att gå bortom vad de vågat föreställa sig innan de inkarnerade på Jorden. 

Ditt heliga namn jag härmed lovordar,
kollektivt medvetande du befordrar,
ej mer av tvivel, skam och räddhåga,
förtär det i Modersflammans låga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

5. Moder Maria, uppväck de människor som kan stämma in och emotta de högre idéerna för kvinnors befrielse, för mäns befrielse, och för likhet mellan könen. 

Allt mörker från Jorden töm,
ditt Ljus går fram som en mäktig ström,
mörkrets makter kan ej längre kriga,
mot spiralen som bara uppåt kan stiga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

6. Moder Maria, uppväck kvinnor att finna sätt att dela denna undervisning och att bli de pionjärer som kan göra det kommande årtiondet 2020-30 till ett verkligt steg framåt för att förbättra kvinnors situation på denna Planet. 

Alla naturens andar under press,
du välsignar, och helar från mänsklig stress,
naturens ande nu är fri,
att iscensätta Himmelsk regi. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

7. Moder Maria, uppväck kvinnor att komma till den perfekta visionen att se det realistiska, praktiskt genomförbara målet för kvinnors frigörelse under detta årtionde. 

Jag höjer min röst och markerar,
ett stopp för krig jag kommenderar,
ej mer skall av krigande Jorden ödas,
en Gyllene Era ska nu födas. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

8. Moder Maria, uppväck det stora antal mogna själar som valt att inkarnera i mindre utvecklade länder, att frambringa kvinnors frigörelse där. 

När Moder Jord en gång är fri,
katastrofernas tid är förbi,
Din Moders Ljus är så intensivt,
det gör materien långt mindre massiv. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

9. Moder Maria, uppväck de mogna själar som valt att inkarnera i mer utvecklade länder, eller i de som ligger något däremellan, för att bringa dessa samhällen framåt. 

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa,
den uppgående spiralen ska nu gälla,
blomstring är nu vår norm,
Guds vision förverkligad, som form. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

 

Del 2 

1. Moder Maria, uppväck kvinnor i de länder som inte är så långt komna vad gäller kvinnors frigörelse, så att de kan komma ikapp under nästa årtionde och komma i närheten av de mest utvecklade länderna vad gäller likhet mellan könen och kvinnors frigörelse. 

O saliga Maria, Moder min,
ingen kärlek större finns, än din,
då vi är ett i hjärta och sinne,
min plats i himmelsk hierarki jag finner. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

2. Moder Maria, uppväck kvinnor som valt att inkarnera i de mer utvecklade nationerna, att bringa dessa nationer vidare framåt, mot ett högre medvetande om kvinnors frigörelse, ett högre medvetande om behovet av likhet mellan könen. 

Från himlen till jorden jag kom,
då jag är i min mänskliga form,
Helig auktoritet jag bär,
ber dig befria denna sfär. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

3. Moder Maria, uppväck kvinnor att se vägar för att skapa rättslig likhet mellan könen så att lagar appliceras lika mellan män och kvinnor. 

Guds heliga namn befalla,
din Moderslåga anamma,
tills all rädsla brunnit har,
harmonin på nytt du upptar. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

4. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse hur man kan uppnå samma möjligheter på arbetsplatsen, samma lön för samma arbete och där kvinnor inte är hänvisade till vissa typer av arbete med mindre lön. 

Ditt heliga namn jag härmed lovordar,
kollektivt medvetande du befordrar,
ej mer av tvivel, skam och räddhåga,
förtär det i Modersflammans låga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

5. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att jämlikhet inte nödvändigtvis betyder enformighet. Vad det betyder är ett paradigmskifte där vi kan se samma värde mellan män och kvinnor och att kvinnor har ett lika stort bidrag att ge till samhället. 

Allt mörker från Jorden töm,
ditt Ljus går fram som en mäktig ström,
mörkrets makter kan ej längre kriga,
mot spiralen som bara uppåt kan stiga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

6. Moder Maria, uppväck kvinnor för att inse att det är därför vi måste övervinna tanken att det finns en viss sanning från det förflutna som är en absolut uppenbarelse från Gud som bör definiera mäns och kvinnors roll och förhållandet mellan män och kvinnor. 

Alla naturens andar under press,
du välsignar, och helar från mänsklig stress,
naturens ande nu är fri,
att iscensätta Himmelsk regi. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

7. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att samhällen i det förflutna oftast hade en patriarkalisk mentalitet. De dominerades av män och hade redan då en viss attityd gentemot kvinnor. 

Jag höjer min röst och markerar,
ett stopp för krig jag kommenderar,
ej mer skall av krigande Jorden ödas,
en Gyllene Era ska nu födas. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

8. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att just dessa samhällen har gjort enorma teknologiska framsteg, så varför leva som om tiden stått stilla vad gäller synen på kvinnor och män och deras roller? 

När Moder Jord en gång är fri,
katastrofernas tid är förbi,
Din Moders Ljus är så intensivt,
det gör materien långt mindre massiv. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

9. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att såsom teknologin har gått framåt, så behöver samhället gå framåt vad gäller synen på män och kvinnor. 

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa,
den uppgående spiralen ska nu gälla,
blomstring är nu vår norm,
Guds vision förverkligad, som form. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

 

Del 3 

1. Moder Maria, uppväck kvinnor att ifrågasätta, och eventuellt överge idén om att det någonsin skulle kunna finnas en /religiös/ skrift som är absolut, ofelbar sanning som står sig i alla tider. 

O saliga Maria, Moder min,
ingen kärlek större finns, än din,
då vi är ett i hjärta och sinne,
min plats i himmelsk hierarki jag finner. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

2. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att Bibeln, Koranen och Torah frambringades under en tid då människor såg livet genom en patriarkalisk, mansdominerad mentalitet. 

Från himlen till jorden jag kom,
då jag är i min mänskliga form,
Helig auktoritet jag bär,
ber dig befria denna sfär. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

3. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att inte ens Gud Den Allsmäktige kunde föra fram en ultimat uppenbarelse eftersom människor aldrig skulle ha förmått acceptera den, då de var fångade i denna mansdominerad mentalitet. 

Guds heliga namn befalla,
din Moderslåga anamma,
tills all rädsla brunnit har,
harmonin på nytt du upptar. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

4. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att Gud inte hade kunnat befalla Moses eller Abraham att skapa likhet mellan könen. 

Ditt heliga namn jag härmed lovordar,
kollektivt medvetande du befordrar,
ej mer av tvivel, skam och räddhåga,
förtär det i Modersflammans låga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

5. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att Jesus inte diskriminerade män och kvinnor. Detta är dock inte korrekt framfört i de kristna skrifterna eftersom de människor som skrev ner dem ännu var fångna i den mansdominerande mentalitet. 

Allt mörker från Jorden töm,
ditt Ljus går fram som en mäktig ström,
mörkrets makter kan ej längre kriga,
mot spiralen som bara uppåt kan stiga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

6. Moder Maria, uppväck den stora grupp av människor som är redo att stå upp emot, och medvetet släppa, föreställningen att vi inte kan ifrågasätta en skrift som nedtecknades för århundraden eller årtusenden sedan, eftersom den på något sätt var given av Gud och att den därför måste vara ofelbar. 

Alla naturens andar under press,
du välsignar, och helar från mänsklig stress,
naturens ande nu är fri,
att iscensätta Himmelsk regi. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

7. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att även om Gud är ofelbar, så är inte människor som emottar en uppenbarelse ofelbara. Det har aldrig funnits, kommer aldrig att finnas, någon absolut uppenbarelse på denna Planet. 

Jag höjer min röst och markerar,
ett stopp för krig jag kommenderar,
ej mer skall av krigande Jorden ödas,
en Gyllene Era ska nu födas. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

8. Moder Maria, uppväck kvinnor att se den progressiva uppenbarelsens verklighet, och att de uppstigna mästarna har mycket mera att ge än vad som är möjligt att tas emot idag. 

När Moder Jord en gång är fri,
katastrofernas tid är förbi,
Din Moders Ljus är så intensivt,
det gör materien långt mindre massiv. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

9. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att på grund av det kollektiva medvetandet har det aldrig funnits en tid på Jorden där perfekt progressiv uppenbarelse kunnat ges. 

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa,
den uppgående spiralen ska nu gälla,
blomstring är nu vår norm,
Guds vision förverkligad, som form. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

 

Del 4 

1. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att de som manipulerar mänskligheten har blandat samman idéerna om uppenbarelse och Gudomlig skrift med idén om ofelbarhet. De vill få människor att tro att det inte kan finnas några fel i skrifterna för detta stänger dörren till progressiv uppenbarelse. 

O saliga Maria, Moder min,
ingen kärlek större finns, än din,
då vi är ett i hjärta och sinne,
min plats i himmelsk hierarki jag finner. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

2. Moder Maria, uppväck kvinnor ur tron att om något ytterligare sagts efter att de kristna skrifterna nedtecknades, så kunde det betyda att skrifterna inte var ofelbara och att det måste finnas fel i dem. 

Från himlen till jorden jag kom,
då jag är i min mänskliga form,
Helig auktoritet jag bär,
ber dig befria denna sfär. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

3. Moder Maria, uppväck kvinnor från behovet av säkerheten, som får dem att tro att de har ett ofelbart trossystem, och bara de tror på det systemet och följer dess regler, garanteras de frälsning efter denna livstid. 

Guds heliga namn befalla,
din Moderslåga anamma,
tills all rädsla brunnit har,
harmonin på nytt du upptar. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

4. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att människor som inte är villiga att ge upp denna tro, blir fanatiker på grund av sin outhärdliga rädsla. 

Ditt heliga namn jag härmed lovordar,
kollektivt medvetande du befordrar,
ej mer av tvivel, skam och räddhåga,
förtär det i Modersflammans låga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

5. Moder Maria, uppväck människor som i tidigare liv har vuxit upp i ett av dessa ofelbara trossystem och som direkt har upplevt att löftet om en yttre frälsning är falskt. 

Allt mörker från Jorden töm,
ditt Ljus går fram som en mäktig ström,
mörkrets makter kan ej längre kriga,
mot spiralen som bara uppåt kan stiga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

6. Moder Maria, uppväck människor till ett genombrott på medveten nivå och ta in i sin medvetna medvetenhet vad de redan vet i sina högre mentala- och identitets kroppar. Hjälp dem övervinna rädslan i den emotionella kroppen, som blockerar dessa insikter att tränga igenom till det fysiska sinnet. 

Alla naturens andar under press,
du välsignar, och helar från mänsklig stress,
naturens ande nu är fri,
att iscensätta Himmelsk regi. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

7. Moder Maria, uppväck människor till insikten att vi inte längre behöver tro att en skrift är ofelbar. Vi kan vara öppna för nya idéer. Vi kan vara öppna för möjligheten att vi inte längre behöver behandla kvinnor i vårt samhälle på det sätt de behandlats i det förflutna. 

Jag höjer min röst och markerar,
ett stopp för krig jag kommenderar,
ej mer skall av krigande Jorden ödas,
en Gyllene Era ska nu födas. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

8. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att vi inte behöver, i detta moderna samhälle, behandla kvinnor på det sätt de behandlades för tusentals år sedan. Jag gör åkallan för att denna insikt ska bryta igenom under det kommande årtiondet. 

När Moder Jord en gång är fri,
katastrofernas tid är förbi,
Din Moders Ljus är så intensivt,
det gör materien långt mindre massiv. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

9. Moder Maria, uppväck kvinnor att se att män är mera benägna att bli offer för dessa absolutistiska övertygelsesystem och den episka mentaliteten. Därför är det kvinnor som har den största potentialen att bli pionjärer för detta genombrott där samhällen kommer att börja överge denna absolutistiska aspekt av den episka mentaliteten. 

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa,
den uppgående spiralen ska nu gälla,
blomstring är nu vår norm,
Guds vision förverkligad, som form. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

 

Försegling 

I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, accepterar jag att Ärkeängeln Mikael, Astrea och Shiva, omsluter mig samt alla konstruktiva människor i en ogenomtränglig sköld, som skyddar oss från all rädslobaserad energi i alla fyra oktaver. Jag accepterar att Guds Ljus upphäver och transformerar all rädslobaserad energi som skapar de mörka krafter som motarbetar kvinnors frigörelse på Jorden.

 

En anna bok att läsa om och beställa:
Det minsta du bör veta om livet 

Kvinnans Frigörelse - sammanfattning av teser i två fristående invokationer rörande kvinnor

 

 

Resterande invokationer från boken i oredigerade skick

5. Invoking awareness of unseen forces (Part 1)

 

                         In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Portia to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

 

                       

 

[Make your own calls here.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Part 1

 

                       1. Beloved Portia, awaken women to see that humankind is trapped in the mindset of being very focused on ourselves and thinking, feeling, sensing that there is nothing beyond our current level of consciousness.

 

                       O Portia, in your own retreat,with Mother’s Love you do me greet.As all my tests I now complete,old patterns I no more repeat.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       2. Beloved Portia, awaken women to see that we are trapped by an inability to admit that there is a higher state of consciousness than what we have right now—and therefore, a higher perspective on everything.

 

                      O Portia, Justice is your name,upholding Cosmic Honor Flame,No longer will I play the game,of seeking to remain the same.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       3. Beloved Portia, awaken women to see that this narcissistic state of consciousness causes us to project, based on our current state of consciousness, beyond ourselves and our immediate environment.

 

                       O Portia, in the cosmic flow,one with you, I ever grow.I am the chalice here below,of cosmic justice you bestow.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       4. Beloved Portia, awaken women to see that human beings are trapped in thinking that we can look at current conditions on earth, and based on current conditions we can project what reality is like beyond earth, how the universe functions, what the spiritual realm is like.

 

                       O Portia, cosmic balance bring,eternal hope, my heart does sing.Protected by your Mother’s wing,I feel at one with everything.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

5. Beloved Portia, awaken women to see that we think that what we observe on earth has some reality to it. Therefore, it can tell us something about the entire cosmos, and this is universally, absolutely, eternally true.

 

                       O Portia, bring the Mother Light,to set all free from darkest night.Your Love Flame shines forever bright,with Saint Germain now hold me tight.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       6. Beloved Portia, awaken women to see that our consciousness could be wrong, could be limited, could be colored, could be subjective, could be completely out of touch with reality.

 

                       O Portia, in your mastery,I feel transforming chemistry.In your light of reality,I find the golden alchemy.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       7. Beloved Portia, awaken women to see that people on earth are trapped in a closed loop. They are in a very limited state of consciousness, but they fail to acknowledge that they are in a limited state of consciousness, and therefore, they think they are able to recognize absolute truth.

 

                       O Portia, in the cosmic stream,I am awake from human dream.Removing now the ego’s beam,I earn my place on cosmic team.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       8. Beloved Portia, awaken women to see that people think that based on what they see, based on what they have in their minds, they can project the absolute truth about God, or the entire cosmos, or the laws of nature, or the political necessity, or historical necessity.

 

                       O Portia, you come from afar,you are a cosmic avatar.So infinite your repertoire,you are for earth a guiding star.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       9. Beloved Portia, I call for you to shatter that matrix! Shatter, shatter, shatter, shatter, shatter, shatter, shatter, shatter, shatter that matrix in the identity, mental and emotional realms!

 

                       O Portia, I am confident,I am a cosmic instrument.I came to earth from heaven sent,to help bring forward her ascent.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

 

 

Part 2

 

                       1. Beloved Portia, shatter the matrix so there is a new opportunity for people to see beyond it, and to suddenly have the scales fall from their eyes, seeing how limited, how nonsensical, how out of touch with reality this mindset really is.

 

                       O Portia, in your own retreat,with Mother’s Love you do me greet.As all my tests I now complete,old patterns I no more repeat.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       2. Beloved Portia, help women realize that we live on one little Planet that is like one grain of sand on an infinite beach. This little grain of sand and how things are on here cannot tell us anything about the totality of the cosmos or what is beyond the cosmos, namely the Creator itself.

 

                       O Portia, Justice is your name,upholding Cosmic Honor Flame,No longer will I play the game,of seeking to remain the same.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       3. Beloved Portia, awaken women from the illusion that we can sit here on earth and look at this Planet and look how limited it is, and we can think this can tell us something about the cosmos or about God or about the spiritual realm.

 

                       O Portia, in the cosmic flow,one with you, I ever grow.I am the chalice here below,of cosmic justice you bestow.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       4. Beloved Portia, awaken women to see that when we look at how women are mistreated around the Planet, we cannot allow ourselves to think this is natural, this is the highest condition found anywhere in the universe.

 

                       O Portia, cosmic balance bring,eternal hope, my heart does sing.Protected by your Mother’s wing,I feel at one with everything.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       5. Beloved Portia, awaken women to see that this Planet is not a high Planet. When we look at how women are being treated around the Planet, we cannot think this is a high Planet. Therefore, a primitive Planet like this cannot tell us anything about the rest of the cosmos.

 

                       O Portia, bring the Mother Light,to set all free from darkest night.Your Love Flame shines forever bright,with Saint Germain now hold me tight.

 

O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       6. Beloved Portia, awaken women to see that this is a nonsensical state of consciousness. It is completely out of touch with reality.

 

                       O Portia, in your mastery,I feel transforming chemistry.In your light of reality,I find the golden alchemy.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       7. Beloved Portia, awaken women to see that the cause for why we have the current conditions on earth is that we have collectively chosen to enter a certain level of consciousness.

 

                       O Portia, in the cosmic stream,I am awake from human dream.Removing now the ego’s beam,I earn my place on cosmic team.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       8. Beloved Portia, awaken women to see that current conditions, including the mistreatment of women, are simply out-picturings in the physical of that state of consciousness.

 

                       O Portia, you come from afar,you are a cosmic avatar.So infinite your repertoire,you are for earth a guiding star.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       9. Beloved Portia, awaken women to see that we need to raise the collective and individual consciousness to where at least a critical mass of people can choose to rise above that state of consciousness so that these manifestations can be removed from the earth.

 

                       O Portia, I am confident,I am a cosmic instrument.I came to earth from heaven sent,to help bring forward her ascent.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

 

 

                       Part 3

 

                       1. Beloved Portia, awaken women to see that on earth free will has been allowed to outplay itself to a very extreme degree. That is why the Planet has been enveloped in this fog, and the collective consciousness is in this bubble where people cannot see.

 

                       O Portia, in your own retreat,with Mother’s Love you do me greet.As all my tests I now complete,old patterns I no more repeat.

 

O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       2. Beloved Portia, awaken women to see that we cannot see beyond our own consciousness and we think that what we can see has some universal, absolute validity and reality. This is a misunderstanding, a complete illusion!

 

                       O Portia, Justice is your name,upholding Cosmic Honor Flame,No longer will I play the game,of seeking to remain the same.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       3. Beloved Portia, shatter, shatter, shatter that illusion in the identity realm! Shatter, shatter, shatter that illusion in the mental realm! Shatter, shatter, shatter that illusion in the emotional realm! Shatter, shatter, shatter that illusion in the physical realm.

 

                       O Portia, in the cosmic flow,one with you, I ever grow.I am the chalice here below,of cosmic justice you bestow.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       4. Beloved Portia, awaken women to see that we human beings are in such a limited state of consciousness that we cannot recognize any higher reality or higher truth.

 

                       O Portia, cosmic balance bring,eternal hope, my heart does sing.Protected by your Mother’s wing,I feel at one with everything.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       5. Beloved Portia, awaken women to see the futility of the discussion about what is true, what is real. It is based on this assumption that there must be some truth on earth. There must be something on earth that is true in an ultimate sense, that is infallible, that is given from a higher source.

 

                       O Portia, bring the Mother Light,to set all free from darkest night.Your Love Flame shines forever bright,with Saint Germain now hold me tight.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       6. Beloved Portia, awaken women to see that this is a complete illusion! There is no absolute truth anywhere on earth, because the collective consciousness is too limited.

 

                       O Portia, in your mastery,I feel transforming chemistry.In your light of reality,I find the golden alchemy.

 

O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       7. Beloved Portia, awaken women to see that it is not a matter of determining which one of the existing truths is the absolute truth. It is not a matter of bringing forth a new teaching that is the absolute truth.

 

                       O Portia, in the cosmic stream,I am awake from human dream.Removing now the ego’s beam,I earn my place on cosmic team.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       8. Beloved Portia, awaken women to see that it is a matter of recognizing that the key to improving conditions on earth is to raise consciousness and that this goes through several stages. There is a very long way to go before the collective consciousness is at a level where a real higher truth can be brought forth.

 

                       O Portia, you come from afar,you are a cosmic avatar.So infinite your repertoire,you are for earth a guiding star.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       9. Beloved Portia, awaken women to see that given the current level of the collective consciousness, it would not be possible for people to recognize an absolute truth. It would not be possible to bring forth an absolute truth on earth.

 

                       O Portia, I am confident,I am a cosmic instrument.I came to earth from heaven sent,to help bring forward her ascent.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

 

 

                       Part 4

 

                       1. Beloved Portia, awaken women to see that what we can recognize right now, what we can grasp, what we can understand will be limited by our current state of consciousness.

 

                       O Portia, in your own retreat,with Mother’s Love you do me greet.As all my tests I now complete,old patterns I no more repeat.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       2. Beloved Portia, awaken women to see that many people think they can form an image of God and when they project the image, it has some impact on God or reality. This is a complete illusion.

 

                       O Portia, Justice is your name,upholding Cosmic Honor Flame,
No longer will I play the game,of seeking to remain the same.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       3. Beloved Portia, awaken women to see that projecting an image, an idol, does have an impact, but the impact is primarily on our own state of consciousness.

 

                       O Portia, in the cosmic flow,one with you, I ever grow.I am the chalice here below,of cosmic justice you bestow.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       4. Beloved Portia, awaken women to see that as soon as we formulate an image in our minds that we think represents some absolute truth, and we project this out, we close our minds to a higher understanding, a higher experience.

 

                       O Portia, cosmic balance bring,eternal hope, my heart does sing.Protected by your Mother’s wing,I feel at one with everything.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       5. Beloved Portia, awaken women to see that the illusion that has been hanging over this Planet for a very long time, and which has been reinforced in many of the modern nations that have become very intellectual and linear, is that we can understand reality.

 

                       O Portia, bring the Mother Light,to set all free from darkest night.Your Love Flame shines forever bright,with Saint Germain now hold me tight.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       6. Beloved Portia, awaken women to see that there are things we can understand. We can understand things in our own environment, but it is determined by our level of consciousness.

 

                       O Portia, in your mastery,I feel transforming chemistry.In your light of reality,I find the golden alchemy.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       7. Beloved Portia, awaken women to see that what is beyond earth, our immediate environment, we cannot understand fully. We can grasp it, we can experience it, but we cannot understand it.

 

                       O Portia, in the cosmic stream,I am awake from human dream.Removing now the ego’s beam,I earn my place on cosmic team.

 

O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       8. Beloved Portia, awaken women to see that understanding with the mind implies a fundamental duality between the knower and the known, between the subject that is trying to know and the object it is trying to know about.

 

                       O Portia, you come from afar,you are a cosmic avatar.So infinite your repertoire,you are for earth a guiding star.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       9. Beloved Portia, awaken women to see that there is a fundamental subject-object duality that always exists in the mental mind. We cannot go beyond it with the four lower bodies.

 

                       O Portia, I am confident,I am a cosmic instrument.I came to earth from heaven sent,to help bring forward her ascent.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

 

 

                       Sealing

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

 

 

 

 

 

 

 

6. Invoking awareness of unseen forces (Part 2)

 

 

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Portia to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

 

                       

 

[Make your own calls here.]

 

 

 

 

 

 

 

                       Part 1

 

                       1. Beloved Portia, awaken women to see that when we see ourselves as subjects, we are observing, understanding, at a distance. This cannot ever give us an experience of truth.

 

                       O Portia, in your own retreat,with Mother’s Love you do me greet.As all my tests I now complete,old patterns I no more repeat.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       2. Beloved Portia, awaken women to see that there is a core of our beings, and it gives us the ability to step outside of our current state of mind, our current perception filter, our four lower bodies. We can experience a reality that is beyond it and this is how we can grasp, experience truth.

 

                       O Portia, Justice is your name,upholding Cosmic Honor Flame,No longer will I play the game,of seeking to remain the same.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       3. Beloved Portia, awaken women to see that we are experiencing truth because the subject-object duality is suspended, is transcended. We experience oneness between the knower and the known. This is how we can experience a reality.

 

                       O Portia, in the cosmic flow,one with you, I ever grow.I am the chalice here below,of cosmic justice you bestow.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       4. Beloved Portia, awaken women to see that we cannot describe our experience by using the words and concepts that are in our normal state of consciousness. We will remove ourselves from the experience, and any description will be less than the experience.

 

                       O Portia, cosmic balance bring,eternal hope, my heart does sing.Protected by your Mother’s wing,I feel at one with everything.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

5. Beloved Portia, awaken women to see that we cannot liberate women without challenging the idea that there is some absolute scripture from the past or some necessity of nature that defines what a woman is and what a man is.

 

                       O Portia, bring the Mother Light,to set all free from darkest night.Your Love Flame shines forever bright,with Saint Germain now hold me tight.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       6. Beloved Portia, awaken women to see that there is no way to challenge the oppression of women without realizing that we cannot know reality through the mind, but only by stepping outside the mind.

 

                       O Portia, in your mastery,I feel transforming chemistry.In your light of reality,I find the golden alchemy.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       7. Beloved Portia, awaken women to see that women are much more open to these ideas than men, and women are more likely to carry these ideas forward and be the open door for transforming this view.

 

                       O Portia, in the cosmic stream,I am awake from human dream.Removing now the ego’s beam,I earn my place on cosmic team.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       8. Beloved Portia, awaken women to see that when men allow themselves to become the instruments for inhumane acts against women, it is because they are not thinking. They are not conscious. They are not aware.

 

                       O Portia, you come from afar,you are a cosmic avatar.So infinite your repertoire,you are for earth a guiding star.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       9. Beloved Portia, awaken women to see that their minds are taken over by something. When men are abusing women, it is not a human being who is doing this, at least not a human being who is aware, who has sensitivity, who has compassion for life.

 

                       O Portia, I am confident,I am a cosmic instrument.I came to earth from heaven sent,to help bring forward her ascent.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

 

 

                       Part 2

 

1. Beloved Portia, awaken women to see that there are collective entities, collective beasts, that are energy beings that are created by all of the energy and attention that people have fed into this over a long period of time.

 

                       O Portia, in your own retreat,with Mother’s Love you do me greet.As all my tests I now complete,old patterns I no more repeat.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       2. Beloved Portia, awaken women to see that alcohol has been used for a very long time on this Planet and when someone is drunk, the person is not there. What is there is the alcohol entity that has taken over the person’s mind.

 

                       O Portia, Justice is your name,upholding Cosmic Honor Flame,No longer will I play the game,of seeking to remain the same.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       3. Beloved Portia, awaken women to see that there are unseen forces that can take over people’s minds, and men are more likely to be taken over by these energetic beings than women.

 

                       O Portia, in the cosmic flow,one with you, I ever grow.I am the chalice here below,of cosmic justice you bestow.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       4. Beloved Portia, awaken women to see that if we are to free society from this, women are the ones who have the biggest opportunity to do this, to become aware that these beings exist.

 

                       O Portia, cosmic balance bring,eternal hope, my heart does sing.Protected by your Mother’s wing,I feel at one with everything.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       5. Beloved Portia, awaken women to see that we need to explore this scientifically, through psychology and alternative ideas. We need to understand what takes over the minds of our men when they are abusing us.

 

                       O Portia, bring the Mother Light,to set all free from darkest night.Your Love Flame shines forever bright,with Saint Germain now hold me tight.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

6. Beloved Portia, awaken women to see that we need to understand what takes over the minds of our sisters who have been abused, who are limited, who do not think they deserve anything better in life, who think they can only have a certain life where they are dependent on this man who is abusing them.

 

                       O Portia, in your mastery,I feel transforming chemistry.In your light of reality,I find the golden alchemy.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       7. Beloved Portia, awaken women to see that we need to understand what makes a woman think that because she has been manipulated or forced into this situation, she has to endure this for the rest of her life and cannot imagine a way out.

 

                       O Portia, in the cosmic stream,I am awake from human dream.Removing now the ego’s beam,I earn my place on cosmic team.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       8. Beloved Portia, awaken women to see that there are certain narcissistic men in embodiment who are seeking to manipulate others for their own purposes, often to gain power.

 

                       O Portia, you come from afar,you are a cosmic avatar.So infinite your repertoire,you are for earth a guiding star.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       9. Beloved Portia, awaken women to ask why the Catholic church has been suppressing women for 17 centuries, and it shows no real change of attitude.

 

                       O Portia, I am confident,I am a cosmic instrument.I came to earth from heaven sent,to help bring forward her ascent.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

 

 

                       Part 3

 

                       1. Beloved Portia, awaken women to see that there are certain men in embodiment who are promoting this kind of suppression of women, but we cannot explain it only by looking at men in embodiment.

 

                       O Portia, in your own retreat,with Mother’s Love you do me greet.As all my tests I now complete,old patterns I no more repeat.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

2 . Beloved Portia, awaken women to see that when a man is drinking and starts beating up his wife, this alcohol entity is not really a thinker. It has no real thought. It has no sophisticated reasoning power. It just wants men to drink or be violent.

 

                       O Portia, Justice is your name,upholding Cosmic Honor Flame,No longer will I play the game,of seeking to remain the same.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       3. Beloved Portia, awaken women to see that behind the suppression of women, there is a set of very sophisticated ideas that are based on an elaborate reasoning process. We must ask which kind of mind is able to think up ideas like this?

 

                       O Portia, in the cosmic flow,one with you, I ever grow.I am the chalice here below,of cosmic justice you bestow.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       4. Beloved Portia, awaken women to see that there are certain narcissistic beings who are not necessarily in embodiment, but who are existing in a higher realm, the identity and mental realms, and who are from there seeking to manipulate human beings.

 

                       O Portia, cosmic balance bring,eternal hope, my heart does sing.Protected by your Mother’s wing,I feel at one with everything.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       5. Beloved Portia, awaken women to see that these are the beings who have come up with all of these ideas that are defined or proclaimed as the absolute truth.

 

                       O Portia, bring the Mother Light,to set all free from darkest night.Your Love Flame shines forever bright,with Saint Germain now hold me tight.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       6. Beloved Portia, awaken women to see that these narcissistic beings have an even stronger subject-object duality than what most people have.

 

                       O Portia, in your mastery,I feel transforming chemistry.In your light of reality,I find the golden alchemy.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

7. Beloved Portia, awaken women to see that such beings have created an image of God that is a powerful tool for manipulating human beings.

 

                       O Portia, in the cosmic stream,I am awake from human dream.Removing now the ego’s beam,I earn my place on cosmic team.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       8. Beloved Portia, awaken women to see that these beings are trapped in the closed loop of their own minds, and they cannot see its unreality.

 

                       O Portia, you come from afar,you are a cosmic avatar.So infinite your repertoire,you are for earth a guiding star.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       9. Beloved Portia, awaken women to see that these narcissistic beings made the decision that they would make men the superior sex on earth and women the inferior sex. This means that from a certain perspective there is an advantage to being a man on earth.

 

                       O Portia, I am confident,I am a cosmic instrument.I came to earth from heaven sent,to help bring forward her ascent.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

 

 

                       Part 4

 

                       1. Beloved Portia, awaken women to see that in many societies women are the servants or even the slaves of men. They do all the work and they raise the children.

 

                       O Portia, in your own retreat,with Mother’s Love you do me greet.As all my tests I now complete,old patterns I no more repeat.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       2. Beloved Portia, awaken women to see that men are far less likely to start questioning this. Men are not the ones who can free Planet earth from this mindset.

 

                       O Portia, Justice is your name,upholding Cosmic Honor Flame,No longer will I play the game,of seeking to remain the same.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

3. Beloved Portia, awaken women to see that women are the ones who are on the receiving end of the mindset that men are superior. We are the ones who are being held back. We are the ones who are being pushed down and limited.

 

                       O Portia, in the cosmic flow,one with you, I ever grow.I am the chalice here below,of cosmic justice you bestow.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       4. Beloved Portia, awaken women to see that women have a stronger drive to free ourselves from this manipulation. There is a greater opportunity that women can be the forerunners for freeing the Planet from this oppression, and this is something that the narcissistic beings do not know what to do with.

 

                       O Portia, cosmic balance bring,eternal hope, my heart does sing.Protected by your Mother’s wing,I feel at one with everything.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       5. Beloved Portia, awaken women to see that the sex that is suppressed has a stronger drive to free itself from the suppression, and therefore they are more likely to open their minds to seeing through the manipulation and the schemes of the narcissistic beings, seeing the lies they are based on.

 

                       O Portia, bring the Mother Light,to set all free from darkest night.Your Love Flame shines forever bright,with Saint Germain now hold me tight.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       6. Beloved Portia, awaken women to see that the narcissistic beings have made certain choices. They have generated certain ideas that have suppressed women and elevated men.

 

                       O Portia, in your mastery,I feel transforming chemistry.In your light of reality,I find the golden alchemy.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       7. Beloved Portia, awaken women to see that there has been a long period of time where neither men nor women have questioned this, but because of the changing cycles, this time is coming to an end. This cycle is coming to an end.

 

                       O Portia, in the cosmic stream,I am awake from human dream.Removing now the ego’s beam,I earn my place on cosmic team.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

8. Beloved Portia, awaken women to see that we are now at a point where the cosmic wheels are turning and bringing forth a liberation of women.

 

                       O Portia, you come from afar,you are a cosmic avatar.So infinite your repertoire,you are for earth a guiding star.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       9. Beloved Portia, awaken women to see that although the narcissistic beings will do everything they can to prevent women from waking up, they cannot stop us from making the decision to awaken ourselves and look at new ideas and free ourselves from this oppression.

 

                       O Portia, I am confident,I am a cosmic instrument.I came to earth from heaven sent,to help bring forward her ascent.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

 

 

                       Part 5

 

                       1. Beloved Portia, awaken women to see that when women make the decision that they want change, then the narcissistic beings will not be able to stop it. They can try to postpone it by keeping women ignorant, keeping them passive, keeping them not having the knowledge or the determination to free themselves.

 

                       O Portia, in your own retreat,with Mother’s Love you do me greet.As all my tests I now complete,old patterns I no more repeat.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       2. Beloved Portia, awaken women to see that once women begin to awaken themselves and make the higher, more aware decisions that they want change in society and in their lives, the narcissistic beings will not be able to stop it.

 

                       O Portia, Justice is your name,upholding Cosmic Honor Flame,No longer will I play the game,of seeking to remain the same.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       3. Beloved Portia, awaken women to see that there is nothing the narcissistic beings can do to stop the movement of the liberation of women. The point of no return has been reached.

 

                       O Portia, in the cosmic flow,one with you, I ever grow.I am the chalice here below,of cosmic justice you bestow.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.
I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       4. Beloved Portia, awaken women to make the calls and wake up even more women, so that the snowball keeps rolling, getting bigger, encompassing more women who become part of this unified movement.

 

                       O Portia, cosmic balance bring,eternal hope, my heart does sing.Protected by your Mother’s wing,I feel at one with everything.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       5. Beloved Portia, awaken women to the realization: “We will no longer tolerate the suppression of women on this Planet of ours, because we claim Planet earth as our Planet.”

 

                       O Portia, bring the Mother Light,to set all free from darkest night.Your Love Flame shines forever bright,with Saint Germain now hold me tight.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       6. Beloved Portia, awaken women to see that when this gains momentum, the narcissistic beings will have nothing they can do to counteract it. They cannot stop it. They cannot divert it. They must simply watch as they lose the dominance they have over this Planet.

 

                       O Portia, in your mastery,I feel transforming chemistry.In your light of reality,I find the golden alchemy.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       7. Beloved Portia, awaken women to overthrow these male-dominated societies who will not remain male-dominated, but will indeed become more and more balanced.

 

                       O Portia, in the cosmic stream,I am awake from human dream.Removing now the ego’s beam,I earn my place on cosmic team.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

                       8. Beloved Portia, awaken women to see beyond the extreme feminists’ dream that suddenly women would have the same power as men have had for so long.

 

                       O Portia, you come from afar,you are a cosmic avatar.So infinite your repertoire,you are for earth a guiding star.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

9. Beloved Portia, awaken women to see that as the suppression of women has been driven by the narcissistic beings, then the extreme feminist movement and their attempt to elevate women to have the same power as men, is also driven by such beings.

 

                       O Portia, I am confident,I am a cosmic instrument.I came to earth from heaven sent,to help bring forward her ascent.

 

                       O Portia, opportunity,I am beyond duality.I focus now internally,with you I grow eternally.

 

 

 

                       Sealing

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

 

 

 

 

 

 

 

8. Invoking freedom from all predefined roles (Part 1)

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Omega to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

 

                       

 

[Make your own calls here.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Part 1

 

                       1. Omega, awaken women to see that the Creator’s Being is beyond all form, but we live in a world of form and everything in this world has form.

 

                       Omega, I now meditate,upon your throne in cosmic gate.I’m born out of the figure-eight,that Alpha and you co-create.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       2. Omega, awaken women to see that thoughts and feelings are also forms. Even a subtle sense of identity has a form, any image we might have of God also has form but the real Creator is beyond form.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       3. Omega, awaken women to see that there are no words, there are no forms, there are no images that could capture the Creator’s Being. The Creator has no form, is beyond form, has transcended form, is transcendent of form.

 

                       Omega in the Central Sun,you show me life is cosmic fun.And thus a victory is won,my homeward journey has begun.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       4. Omega, awaken women to see that we need to transcend our attachment to form and go into the full purity and neutralness of the Conscious You, in order to experience the Creator’s Being.

 

 

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

5. Omega, awaken women to see that while the Creator is the originator of the world of form, the Creator itself is beyond its creation. Nothing we can grasp or experience on earth can be used to reason backwards and say this tells me something about the Creator.

 

                       Omega, in your cosmic flow,my Plan divine I clearly know.My heart is now a lamp aglow,as love on all I do bestow.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       6. Omega, awaken women to see that if we try to do this, we go into the linear mind that is a subject, which is attempting to understand an object.

 

                       Omega, cosmic Mother Flame,this is the light from which I came.As I take part in cosmic game, Christ victory I do proclaim.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       7. Omega, awaken women to see that if we go into this mind and attempt to comprehend God, we cannot comprehend God, we can only understand an idol, an image of God and it can never be God, it can only be an idol.

 

                       Omega, I now comprehend,why I did to earth descend.And thus I fully do intend,to help this Planet to ascend.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       8. Omega, awaken women to see that an image is not in alignment with reality but if we think it is in alignment with reality, it becomes a false image, a false god, an idol.

 

                       Omega, I do now aspire,to join the ranks of cosmic choir.My heart burns with a Christic fire,that is this Planet’s sanctifier.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       9. Omega, awaken women to see that regardless of the images, the idols that have been created on earth, the Creator is not male, the Creator is not a male God.

 

                       Omega, my heart is ablaze,my life is in an upward phase.Come teach me now the secret phrase,so that I can this Planet raise.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

 

 

                       Part 2

 

1. Omega, awaken women to see that the concept of male and female is completely meaningless when it comes to the real God that is beyond form. How could there be a distinction of male and female in something that is beyond form, when male and female exist only in the world of form.

 

                       Omega, I now meditate,upon your throne in cosmic gate.I’m born out of the figure-eight,that Alpha and you co-create.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       2. Omega, awaken women to see that male and female on earth is a very primitive concept only existing on dense-matter Planets. It is completely meaningless to want to apply this to the Creator.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       3. Omega, awaken women to see that in order to create a world of form, the Creator must define differentiation so that one form is set apart from another form and both forms are defined in relation to each other, or they are defined in relation to the void that has no form.

 

                       Omega in the Central Sun,you show me life is cosmic fun.And thus a victory is won,my homeward journey has begun.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       4. Omega, awaken women to see that one must create two forms at the same time and that is the beginning of differentiation. There is the differentiation that there is a form that is different from the void, but at the level of form there are at least two forms that are set apart from each other.

 

                       Omega, femininityis doorway to infinity.With you I have affinity,to know my own divinity.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       5. Omega, awaken women to see that the two basic elements that our Creator decided to use to create its world of form, was an expanding and a contracting force.

 

                       Omega, in your cosmic flow,my Plan divine I clearly know.My heart is now a lamp aglow,as love on all I do bestow.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

6. Omega, awaken women to see that the Creator chose an expanding and a contracting force. This had nothing to do with male and female as we see it on earth.

 

                       Omega, cosmic Mother Flame,this is the light from which I came.As I take part in cosmic game, Christ victory I do proclaim.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       7. Omega, awaken women to see that this was a differentiation into an outgoing force, that would continue to go out and expand indefinitely, and the contracting force that could balance the outgoing force so that a certain form could be maintained.

 

                       Omega, I now comprehend,why I did to earth descend.And thus I fully do intend,to help this Planet to ascend.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       8. Omega, awaken women to see that a form could be created and maintained because the contracting force balanced the expanding force, and the Creator defined a certain relationship between the expanding and the contracting force.

 

                       Omega, I do now aspire,to join the ranks of cosmic choir.My heart burns with a Christic fire,that is this Planet’s sanctifier.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       9. Omega, awaken women to see that this relationship, this ratio, determined the density of matter, thereby setting the pattern or the boundaries for what kind of forms could be created.

 

                       Omega, my heart is ablaze,my life is in an upward phase.Come teach me now the secret phrase,so that I can this Planet raise.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

 

 

                       Part 3

 

                       1. Omega, awaken women to see that there is a balancing factor between the expanding and the contracting force. There is an outgoing and a contracting force, and a form can only be upheld by the two being balanced.

 

                       Omega, I now meditate,upon your throne in cosmic gate.I’m born out of the figure-eight,that Alpha and you co-create.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

2. Omega, awaken women to see that the definition of the Christ ratio for our particular sphere determines the increments by which we can transcend ourselves.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       3. Omega, awaken women to see that Christ is this ratio, this specific geometric ratio between the expanding and the contracting forces. The Christ mind is self-transcendence.

 

                       Omega in the Central Sun,you show me life is cosmic fun.And thus a victory is won,my homeward journey has begun.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       4. Omega, awaken women to see that the moment we define Christ, we have lost Christ, for Christ has already transcended itself. If we want to keep pace with Christ, we must continually transcend ourselves and not believe that we have the final experience, the final understanding, the final theory, the final doctrine.

 

                       Omega, femininityis doorway to infinity.With you I have affinity,to know my own divinity.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       5. Omega, awaken women to see that once we try to fixate Christ, we have lost Christ and gone into anti-christ. Certain beings attempt to fixate Christ because Christ is the ultimate power in an unascended sphere and they want to use that power for their own purposes.

 

                       Omega, in your cosmic flow,my Plan divine I clearly know.My heart is now a lamp aglow,as love on all I do bestow.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       6. Omega, awaken women to see that this cannot be done because Christ is the Oneness of all life and constantly transcending itself. The moment we try to fixate Christ so we can use it to gain power, then it is not Christ we are having; it is anti-christ.

 

                       Omega, cosmic Mother Flame,this is the light from which I came.As I take part in cosmic game, Christ victory I do proclaim.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

 

7. Omega, awaken women to see that Christ is the ultimate power because Christ is above anything on earth.

 

                       Omega, I now comprehend,why I did to earth descend.And thus I fully do intend,to help this Planet to ascend.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       8. Omega, awaken women to see that the narcissistic beings, the fallen beings, cannot fathom Christ, they can only construct a false image of Christ and that is anti-christ.

 

                       Omega, I do now aspire,to join the ranks of cosmic choir.My heart burns with a Christic fire,that is this Planet’s sanctifier.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       9. Omega, awaken women to see that the fallen beings have taken the concept of the expanding and contracting forces, they have perverted them by comparing them to the masculine and feminine we see on earth.

 

                       Omega, my heart is ablaze,my life is in an upward phase.Come teach me now the secret phrase,so that I can this Planet raise.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

 

 

                       Part 4

 

                       1. Omega, awaken women to see that to take the ideas of these cosmic forces and associate them with something as dense and as primitive as male and female bodies on a dense-matter Planet like earth, has no reality to it whatsoever.

 

                       Omega, I now meditate,upon your throne in cosmic gate.I’m born out of the figure-eight,that Alpha and you co-create.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       2. Omega, awaken women to see that this is an attempt to manipulate people. The fallen beings have looked at their limited understanding of creation, they have sensed that there is an expanding force, there is a contracting force. They have then attempted to create a fixed image of these forces and their interaction. This is what cannot be done.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.
turn earth into a paradise.

 

                       3. Omega, awaken women to see that the fallen beings have taken these two forces and they have pulled them into their dualistic view and they have said: “One is male, one is female, the male is superior and the female is inferior.”

 

                       Omega in the Central Sun,you show me life is cosmic fun.And thus a victory is won,my homeward journey has begun.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       4. Omega, awaken women to see that the fallen beings have pulled the cosmic forces that are beyond our sphere into their own limited view, their perception filter, their state of consciousness, their dualistic view, where one dualistic polarity has to be defined in opposition to the other dualistic polarity.

 

                       Omega, femininityis doorway to infinity.With you I have affinity,to know my own divinity.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       5. Omega, awaken women to see that instead of being two forces that are complementary, they are now opposites, they pull in opposite directions.

 

                       Omega, in your cosmic flow,my Plan divine I clearly know.My heart is now a lamp aglow,as love on all I do bestow.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       6. Omega, awaken women to see that there has to be something that balances the outgoing force in order to maintain a form. But it is not opposite; it is just balancing so that form can be maintained. There is no contradiction, there is no opposition, there is no form breaking down another.

 

                       Omega, cosmic Mother Flame,this is the light from which I came.As I take part in cosmic game, Christ victory I do proclaim.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       7. Omega, awaken women to see that when we are not in duality, we can use the expanding and contracting forces to create something, we can create many different forms so they are not in opposition to each other, they do not break down each other, they do not destroy each other.

 

                       Omega, I now comprehend,why I did to earth descend.And thus I fully do intend,to help this Planet to ascend.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.
turn earth into a paradise.

 

                       8. Omega, awaken women to see that once we go into duality, we are still creating the same way, but now the two forces have become opposites, they work against each other.

 

                       Omega, I do now aspire,to join the ranks of cosmic choir.My heart burns with a Christic fire,that is this Planet’s sanctifier.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       9. Omega, awaken women to see that in duality there is a resistance, there is an opposition to anything we want to create and to maintaining it over time or transcending it.

 

                       Omega, my heart is ablaze,my life is in an upward phase.Come teach me now the secret phrase,so that I can this Planet raise.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

 

 

                       Sealing

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

 

 

 

 

 

 

 

9. Invoking freedom from all predefined roles (Part 2)

 

 

 

 

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Omega to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

 

                       

 

[Make your own calls here.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Part 1

 

                       1. Omega, awaken women to see that there is an opposition to maintaining something over time, so we can experience it for some time, but there is also opposition if we want to transcend it because we become trapped in our own creation.

 

                       Omega, I now meditate,upon your throne in cosmic gate.I’m born out of the figure-eight,that Alpha and you co-create.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       2. Omega, awaken women to see that the fallen beings have taken these two cosmic forces, pulled them into a dualistic worldview and now they appear to be opposites. Therefore, the masculine must have certain qualities that are in opposition to the feminine.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       3. Omega, awaken women to see that once the fallen beings had defined these two as opposites, they defined a value judgment that says the expanding force, the masculine element, is superior and the female is inferior.

 

                       Omega in the Central Sun,you show me life is cosmic fun.And thus a victory is won,my homeward journey has begun.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       4. Omega, awaken women to see that the fallen beings transferred that and said men are superior to women and therefore women should submit themselves to male dominance.

 

                       Omega, femininityis doorway to infinity.With you I have affinity,to know my own divinity.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

5. Omega, awaken women to see that this is how the fallen beings have created the opposition between the sexes.

 

                       Omega, in your cosmic flow,my Plan divine I clearly know.My heart is now a lamp aglow,as love on all I do bestow.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       6. Omega, awaken women to see that the fallen beings have created many false gods, and even the Old Testament god, Jehovah, is a false god created by the fallen beings. Any god that is seen as masculine or feminine is a false god. Any god who has form is a false god.

 

                       Omega, cosmic Mother Flame,this is the light from which I came.As I take part in cosmic game, Christ victory I do proclaim.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       7. Omega, awaken women to see that we do not ascend as a man or a woman, we ascend as a neutral being, we become neutral in terms of gender identity and gender roles.

 

                       Omega, I now comprehend,why I did to earth descend.And thus I fully do intend,to help this Planet to ascend.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       8. Omega, awaken women to see that we do not need to change, go beyond or suppress the sexuality of the body. In our minds, we become more and more neutral.

 

                       Omega, I do now aspire,to join the ranks of cosmic choir.My heart burns with a Christic fire,that is this Planet’s sanctifier.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       9. Omega, awaken women to see that we reach a certain level of consciousness where we are in a male or a female body, but we are not identifying ourselves as men or women but as spiritual beings.

 

                       Omega, my heart is ablaze,my life is in an upward phase.Come teach me now the secret phrase,so that I can this Planet raise.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

 

 

                       Part 2

 

1. Omega, awaken women to see that as we rise to higher levels of consciousness, we become less and less concerned about masculine and feminine, male and female.

 

                       Omega, I now meditate,upon your throne in cosmic gate.I’m born out of the figure-eight,that Alpha and you co-create.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       2. Omega, awaken women to see that we are still in a male or female body but there comes a point where we say: “So what. Why should that limit me in my spiritual growth or my expression of who I am on earth? I will be who I will be, express what I will express, regardless of whether I am in a male or female body.”

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       3. Omega, awaken women to see that the core of our beings is the Conscious You, which is a formless being. It is pure awareness. It has no form. The Conscious You is not male or female.

 

                       Omega in the Central Sun,you show me life is cosmic fun.And thus a victory is won,my homeward journey has begun.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       4. Omega, awaken women to see that the soul may have a male dominance or a female dominance, but that is not because it was created that way.

 

                       Omega, femininityis doorway to infinity.With you I have affinity,to know my own divinity.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       5. Omega, awaken women to see that as we started exercising free will in the density of Planet earth, we created a certain identity, certain matrices in the mental body and certain patterns of feelings.

 

                       Omega, in your cosmic flow,my Plan divine I clearly know.My heart is now a lamp aglow,as love on all I do bestow.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       6. Omega, awaken women to see that over many lifetimes, this has created a set of selves. Some of those selves were created while we were in a female body, some were created while we were in a male body.

 

Omega, cosmic Mother Flame,this is the light from which I came.As I take part in cosmic game, Christ victory I do proclaim.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       7. Omega, awaken women to see that all of us have been in female bodies in many embodiments and in male bodies in many embodiments. These masculine and feminine selves may have been reinforced over a very long period of time.

 

                       Omega, I now comprehend,why I did to earth descend.And thus I fully do intend,to help this Planet to ascend.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       8. Omega, awaken women to see that when we come down in our present lifetime, we are coming down in a male or a female body. If we come into a male body, the male selves are activated and the female selves are suppressed.

 

                       Omega, I do now aspire,to join the ranks of cosmic choir.My heart burns with a Christic fire,that is this Planet’s sanctifier.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       9. Omega, awaken women to see that for some people, some male selves are active and some female selves are active. That is why they are either confused about their sexual orientation, or they are convinced that they have a different sexual orientation than their physical body, they are in the wrong body.

 

                       Omega, my heart is ablaze,my life is in an upward phase.Come teach me now the secret phrase,so that I can this Planet raise.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

 

 

                       Part 3

 

                       1. Omega, awaken women to see that ideally we come to a point where it is no problem for us to switch into the selves that are aligned with the sex of the body.

 

                       Omega, I now meditate,upon your throne in cosmic gate.I’m born out of the figure-eight,that Alpha and you co-create.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

2. Omega, awaken women to see that God is neither male nor female, the Creator is beyond any kind of gender difference that we could possibly define on earth.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       3. Omega, awaken women to see that the idea that God is a masculine God is completely false, created by the fallen beings, deliberately put upon this Planet in order to manipulate and create conflict between men and women. What more basic conflict can one create than having a conflict between men and women?

 

                       Omega in the Central Sun,you show me life is cosmic fun.And thus a victory is won,my homeward journey has begun.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       4. Omega, awaken women to see that in the spiritual realm there is a differentiation between masculine and feminine but it is completely beyond the gender roles defined on earth. It is not dualistic and there is no value judgment.

 

                       Omega, femininityis doorway to infinity.With you I have affinity,to know my own divinity.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       5. Omega, awaken women to see that there are two cosmic forces that are equally necessary for creation. There is the Christ which balances the two forces. The Christ is beyond gender, the Christ is not male, is not female, it cannot be characterized by gender. It is neutral.

 

                       Omega, in your cosmic flow,my Plan divine I clearly know.My heart is now a lamp aglow,as love on all I do bestow.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       6. Omega, awaken women to see that our beings are neither male nor female, we are the Conscious You, we are gender neutral, we are pure awareness, we are beyond these gender roles.

 

                       Omega, cosmic Mother Flame,this is the light from which I came.As I take part in cosmic game, Christ victory I do proclaim.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

7. Omega, awaken women to see that whatever gender roles are defined here on earth, we can free ourselves from any and all of them. This goes equally for men and for women.

 

                       Omega, I now comprehend,why I did to earth descend.And thus I fully do intend,to help this Planet to ascend.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       8. Omega, awaken women to see that in this cycle it is easier for women to free themselves from these gender roles and more necessary, since women have been suppressed.

 

                       Omega, I do now aspire,to join the ranks of cosmic choir.My heart burns with a Christic fire,that is this Planet’s sanctifier.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       9. Omega, awaken women to see that men are also strictly limited by their gender roles, even though they may have certain advantages but they are still limited.

 

                       Omega, my heart is ablaze,my life is in an upward phase.Come teach me now the secret phrase,so that I can this Planet raise.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

 

 

                       Part 4

 

                       1. Omega, awaken women to see that we were not created in a polarity, we were created as the Conscious You, which is not incomplete in itself because it has no structure. How could there be incompleteness? How could there be an imbalance? How could we be male or female?

 

                       Omega, I now meditate,upon your throne in cosmic gate.I’m born out of the figure-eight,that Alpha and you co-create.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       2. Omega, awaken women to see that we were not created in a polarity, we are unique independent beings. We can ascend as independent beings without ever meeting any other being.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

3. Omega, awaken women to see that after people fell into duality, they were assigned another being so that those two together could balance each other. This was not something created in the spiritual realm, it was created as a reaction to falling into duality.

 

                       Omega in the Central Sun,you show me life is cosmic fun.And thus a victory is won,my homeward journey has begun.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       4. Omega, awaken women to see that twin flames are beings who have the exact qualities that can bring out what we have not seen in ourselves. They can force it out, force the conflict, force us to look at ourselves if we want to grow.

 

                       Omega, femininityis doorway to infinity.With you I have affinity,to know my own divinity.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       5. Omega, awaken women to see that we can reach a level of consciousness where we do not need a twin flame because we have built the willingness to look at ourselves, we do not need a person who is the opposite or has opposite qualities.

 

                       Omega, in your cosmic flow,my Plan divine I clearly know.My heart is now a lamp aglow,as love on all I do bestow.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       6. Omega, awaken women to see that there is always more to grasp and experience by going beyond understanding at a distance. We need to transcend our present level of consciousness and experience something higher because that is the Christ principle, the Christ movement.

 

                       Omega, cosmic Mother Flame,this is the light from which I came.As I take part in cosmic game, Christ victory I do proclaim.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       7. Omega, awaken women to see that the moment we think we have a concept of God, of ourselves, of earth, our growth stops. We are no longer willing to look beyond the concept defined by an outer teaching, we do not want to be disturbed by a higher awareness.

 

                       Omega, I now comprehend,why I did to earth descend.And thus I fully do intend,to help this Planet to ascend.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.
turn earth into a paradise.

 

                       8. Omega, awaken women to see that this very idea is what has been used to suppress women because a religious scripture or scientific doctrine is said to have defined the role of women and it must stand for all time.

 

                       Omega, I do now aspire,to join the ranks of cosmic choir.My heart burns with a Christic fire,that is this Planet’s sanctifier.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

                       9. Omega, awaken women to see that there are no predefined roles for women on this Planet. We have the right to break free from all limitations put upon women and completely redefine what it means to be a spiritual being expressing itself through a female body on earth.

 

                       Omega, my heart is ablaze,my life is in an upward phase.Come teach me now the secret phrase,so that I can this Planet raise.

 

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

 

 

 

                       Sealing

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

 

 

 

 

 

 

 

11. Invoking the freedom of women everywhere (Part 1)

 

 

 

 

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Saint Germain to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

 

                       

 

[Make your own calls here.]

 

 

 

 

 

 

 

                       Part 1

 

                       1. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have managed to take away the freedom of both men and women.

 

                       O Saint Germain, you do inspire,my vision raised forever higher,with you I form a figure-eight,your Golden Age I co-create.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       2. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who took the basic creative forces, the expanding and the contracting forces, and turned them into dualistic polarities, perverting them beyond what they originally were.

 

                       O Saint Germain, what Freedom Flame,released when we recite your name,acceleration is your gift,our Planet it will surely lift.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       3. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have taken the drive to create, the drive to expand, and have perverted it by saying that there should be no rules and no restrictions to what you can do with your free will.

 

                       O Saint Germain, in love we claim,our right to bring your violet flame,from you Above, to us below,it is an all-transforming flow.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       4. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have said that if you really have free will, you should be able to do anything you want. There should be no rules, no restrictions, no consequences and no repercussions for anything that the fallen beings do.

 

                       O Saint Germain, I love you so,my aura filled with violet glow,my chakras filled with violet fire,I am your cosmic amplifier.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

5. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who refused to transcend their state of consciousness and ascend because they did not want to let go of their power.

 

                       O Saint Germain, I am now free,your violet flame is therapy,transform all hang-ups in my mind,as inner peace I surely find.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       6. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who rebelled and refused to let go of their mindset that if they really had free will, they should be allowed to do anything they wanted for as long as they wanted.

 

                       O Saint Germain, my body pure,your violet flame for all is cure,consume the cause of all disease,and therefore I am all at ease.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       7. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who rebelled against the ascended masters who disturbed their sense that they had all power on their particular Planet.

 

                       O Saint Germain, I’m karma-free,the past no longer burdens me,a brand new opportunity,I am in Christic unity.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       8. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who rebelled against being confronted by the ascended masters and shown that they did not have all power and that there are consequences for what you do.

 

                       O Saint Germain, we are now one,I am for you a violet sun,as we transform this Planet earth,your Golden Age is given birth.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       9. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who refused to transcend themselves and therefore fell into the next sphere that was created.

 

                       O Saint Germain, the earth is free,from burden of duality,in oneness we bring what is best,your Golden Age is manifest.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

 

 

                       Part 2

 

1. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who refused to transcend the consciousness through which they had created these privileged positions for themselves.

 

                       O Saint Germain, you do inspire,my vision raised forever higher,with you I form a figure-eight,your Golden Age I co-create.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       2. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who had set themselves up as the leaders who had absolute power and privilege so that billions of beings were just slaves working for the benefit of the elite.

 

                       O Saint Germain, what Freedom Flame,released when we recite your name,acceleration is your gift,our Planet it will surely lift.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       3. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have pulled the expanding force of the Father down to the level of a dualistic polarity and think there should be no restrictions, that they should be allowed to do anything they want, and there should be no consequences.

 

                       O Saint Germain, in love we claim,our right to bring your violet flame,from you Above, to us below,it is an all-transforming flow.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       4. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who used the Catholic church to deny reincarnation, who refused to incorporate reincarnation in the official Christian doctrines, because of their denial of consequences.

 

                       O Saint Germain, I love you so,my aura filled with violet glow,my chakras filled with violet fire,I am your cosmic amplifier.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       5. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who deny that choices they have made in this lifetime, can come back to them in a future lifetime, or who deny that certain things that happened to them in this lifetime are the result of choices they made in a previous lifetime.

 

                       O Saint Germain, I am now free,your violet flame is therapy,transform all hang-ups in my mind,as inner peace I surely find.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

6. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have perverted the expanding force and used it to deny responsibility, so they think that whatever happens in this lifetime was not the result of choices they made in a past life, it was just a result of conditions beyond their control.

 

                       O Saint Germain, my body pure,your violet flame for all is cure,consume the cause of all disease,and therefore I am all at ease.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       7. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings behind the scientific materialists or communists who deny reincarnation for much the same reason.

 

                       O Saint Germain, I’m karma-free,the past no longer burdens me,a brand new opportunity,I am in Christic unity.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       8. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings behind the primary philosophers of materialism who refuse to take responsibility beyond this particular lifetime.

 

                       O Saint Germain, we are now one,I am for you a violet sun,as we transform this Planet earth,your Golden Age is given birth.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       9. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who form a power elite because they believe they have a special authority, a special ability, especially the ability to be leaders, to rule over others.

 

                       O Saint Germain, the earth is free,from burden of duality,in oneness we bring what is best,your Golden Age is manifest.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

 

 

                       Part 3

 

                       1. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings in any society who tend to set themselves up as the elite who has power.

 

                       O Saint Germain, you do inspire,my vision raised forever higher,with you I form a figure-eight,your Golden Age I co-create.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

2. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who set themselves up as dictators and those in democratic societies who attempt to take on more powers and undermine democracy.

 

                       O Saint Germain, what Freedom Flame,released when we recite your name,acceleration is your gift,our Planet it will surely lift.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       3. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings in the business community who attempt to become owners of large businesses where they set themselves up as the monopoly capitalists who attempt to gain a monopoly.

 

                       O Saint Germain, in love we claim,our right to bring your violet flame,from you Above, to us below,it is an all-transforming flow.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       4. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who become CEOs of businesses and act as if they were the dictator of that business and they have all power.

 

                       O Saint Germain, I love you so,my aura filled with violet glow,my chakras filled with violet fire,I am your cosmic amplifier.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       5. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who form an intellectual elite, such as philosophers, people in educational institutions, especially in the universities, who set themselves up in a position where nobody can object, nobody can protest against them.

 

                       O Saint Germain, I am now free,your violet flame is therapy,transform all hang-ups in my mind,as inner peace I surely find.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       6. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who define what is true or not true and are promoting a materialist agenda that is holding the educational institutions of the world, especially in the modern democracies, in an iron grip of materialism.

 

                       O Saint Germain, my body pure,your violet flame for all is cure,consume the cause of all disease,and therefore I am all at ease.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

7. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who will not allow any kind of research or theories that question the materialist paradigm or the materialist gospel.

 

                       O Saint Germain, I’m karma-free,the past no longer burdens me,a brand new opportunity,I am in Christic unity.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       8. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who set themselves up as the leaders of ancient religions such as the Pope who has all power in the Catholic religion, and a small group of clerics in Islam who also have tremendous power.

 

                       O Saint Germain, we are now one,I am for you a violet sun,as we transform this Planet earth,your Golden Age is given birth.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       9. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who defined the collective beast behind male-dominated or patriarchal societies.

 

                       O Saint Germain, the earth is free,from burden of duality,in oneness we bring what is best,your Golden Age is manifest.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

 

 

                       Part 4

 

                       1. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have created this dynamic where they have set themselves up as a privileged power elite and they are forcing the majority of men in the society into specific roles that support their privileges and power.

 

                       O Saint Germain, you do inspire,my vision raised forever higher,with you I form a figure-eight,your Golden Age I co-create.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       2. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are forcing men to be soldiers, to live a certain lifestyle, such as the peasants in feudal societies or as the workers in industry, where they do all the labor that makes all the money but the capitalists reap all the benefits.

 

                       O Saint Germain, what Freedom Flame,released when we recite your name,acceleration is your gift,our Planet it will surely lift.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

3. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have forced the majority of men into a situation where they feel a certain dis-empowerment, they do not feel they are masters of their own destiny.

 

                       O Saint Germain, in love we claim,our right to bring your violet flame,from you Above, to us below,it is an all-transforming flow.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       4. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have forced men to feel they have limited choices in life. They might have had dreams when they were young but they could not fulfill them. They had to settle for something less to get money to live their lives and therefore they feel frustrated.

 

                       O Saint Germain, I love you so,my aura filled with violet glow,my chakras filled with violet fire,I am your cosmic amplifier.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       5. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have created the collective beast and the pressure of male sexuality, where men feel this pressure to be sexually active, to find a woman where they can have sex.

 

                       O Saint Germain, I am now free,your violet flame is therapy,transform all hang-ups in my mind,as inner peace I surely find.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       6. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings behind the religious power elite that has pressured men into marrying women, has caused many men to go into a marriage at an early age.

 

                       O Saint Germain, my body pure,your violet flame for all is cure,consume the cause of all disease,and therefore I am all at ease.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       7. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings behind the denial of contraception, such as in the Catholic church.

 

                       O Saint Germain, I’m karma-free,the past no longer burdens me,a brand new opportunity,I am in Christic unity.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

8. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have manipulated men into making their wives pregnant at a fairly early age and suddenly this man who had dreams about what he would do in his life is tied down to a woman and children.

 

                       O Saint Germain, we are now one,I am for you a violet sun,as we transform this Planet earth,your Golden Age is given birth.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       9. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have pressured men into getting whatever job seems available so they feel disempowered.

 

                       O Saint Germain, the earth is free,from burden of duality,in oneness we bring what is best,your Golden Age is manifest.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

 

 

                       Sealing

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

 

 

 

 

 

 

 

12. Invoking the freedom of women everywhere (Part 2)

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Saint Germain to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

 

                       

 

[Make your own calls here.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Part 1

 

                       1. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have manipulated men into blaming their wives, thinking it is because they are married that they have to settle for this second-rate job and cannot fulfill their dreams.

 

                       O Saint Germain, you do inspire,my vision raised forever higher,with you I form a figure-eight,your Golden Age I co-create.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       2. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have created this pressure from the collective consciousness that is a perversion of the male expanding force, saying men can have some compensation for their sense of being powerless if they have power over their wives and children, if they are the man in the house.

 

                       O Saint Germain, what Freedom Flame,released when we recite your name,acceleration is your gift,our Planet it will surely lift.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       3. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have caused men to accept this male-dominated family structure, causing some men to become abusive towards their wives and children whether physically, emotionally or in other ways.

 

                       O Saint Germain, in love we claim,our right to bring your violet flame,from you Above, to us below,it is an all-transforming flow.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       4. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have set up a dynamic that traps men into this role, where they feel disempowered, and it is all because they have to do the work that enables the power elite to stay in their privileged positions, where they have power and they have a comfortable lifestyle and more wealth than they could ever need.

 

                       O Saint Germain, I love you so,my aura filled with violet glow,my chakras filled with violet fire,I am your cosmic amplifier.

 

O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       5. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings causing men to feel trapped so they abuse their power towards their women and if the women submit to this, then they are also trapped.

 

                       O Saint Germain, I am now free,your violet flame is therapy,transform all hang-ups in my mind,as inner peace I surely find.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       6. Saint Germain, I call forth your judgment upon and the binding and consuming of these beasts. I call for the consuming of the mindset and the binding of the fallen beings behind it.

 

                       O Saint Germain, my body pure,your violet flame for all is cure,consume the cause of all disease,and therefore I am all at ease.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       7. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have perverted the contracting force by making people become passive, become docile, become unwilling to make decisions and take initiative, being focused on having a comfortable daily life.

 

                       O Saint Germain, I’m karma-free,the past no longer burdens me,a brand new opportunity,I am in Christic unity.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       8. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings causing people to shut down any ambition, any dreams, being focused on their personal daily situation and wanting to be somewhat comfortable.

 

                       O Saint Germain, we are now one,I am for you a violet sun,as we transform this Planet earth,your Golden Age is given birth.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       9. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have created societies that are dominated by the men that have defined a role for women, where women are the ones who should focus on being wives and mothers, raising their children, making the family function, staying at home, thereby being financially dependent on their men.

 

                       O Saint Germain, the earth is free,from burden of duality,in oneness we bring what is best,your Golden Age is manifest.

 

O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

 

 

                       Part 2

 

                       1. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have caused many women to accept that this is their lot in life, this is all they can do.

 

                       O Saint Germain, you do inspire,my vision raised forever higher,with you I form a figure-eight,your Golden Age I co-create.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       2. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have used a perversion of the contracting force to make women feel satisfied with current conditions, feeling secure, maybe even comfortable if current conditions are not too bad.

 

                       O Saint Germain, what Freedom Flame,released when we recite your name,acceleration is your gift,our Planet it will surely lift.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       3. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings making women stay in those conditions for a long time because they do not want to risk the uncertainty of breaking out of the fold.

 

                       O Saint Germain, in love we claim,our right to bring your violet flame,from you Above, to us below,it is an all-transforming flow.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       4. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are manipulating women into staying in a marriage that has no growth, has no transcendence, but it has a certain level of security and comfortability because after all, the husband is bringing home enough money and he is not abusive.

 

                       O Saint Germain, I love you so,my aura filled with violet glow,my chakras filled with violet fire,I am your cosmic amplifier.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       5. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings manipulating women so they only break free of abusive relationships when the abuse becomes so severe that they can no longer handle it.

 

                       O Saint Germain, I am now free,your violet flame is therapy,transform all hang-ups in my mind,as inner peace I surely find.

 

O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       6. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are trying to prevent a change at the level of society so that women begin to see this as a perversion of the contracting force and they free themselves from the desire for security and reconnect to the desire to grow.

 

                       O Saint Germain, my body pure,your violet flame for all is cure,consume the cause of all disease,and therefore I am all at ease.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       7. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have used the tendency in the expanding force to want more, and who have perverted this into a dualistic polarity, causing people to want to own something.

 

                       O Saint Germain, I’m karma-free,the past no longer burdens me,a brand new opportunity,I am in Christic unity.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       8. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have created this mindset where people want to own, want to keep it and where they can never have enough.

 

                       O Saint Germain, we are now one,I am for you a violet sun,as we transform this Planet earth,your Golden Age is given birth.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       9. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings behind the mindset that men can never have enough money but want more and more money, because it is not about the experience of making the money, it is about the experience of having the money.

 

                       O Saint Germain, the earth is free,from burden of duality,in oneness we bring what is best,your Golden Age is manifest.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

 

 

                       Part 3

 

                       1. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who want to own more and more money, more and more possessions or they want to have more and more power.

 

                       O Saint Germain, you do inspire,my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,your Golden Age I co-create.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       2. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have perverted the expanding force by saying you can never have enough, and who have perverted the contracting force by saying you are not allowed to have more, that you are not worthy to have more, that there is a certain station in life and this is your lot.

 

                       O Saint Germain, what Freedom Flame,released when we recite your name,acceleration is your gift,our Planet it will surely lift.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       3. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have manipulated many women to become trapped in this mindset, being from early childhood programmed to accept that they have very limited options in life.

 

                       O Saint Germain, in love we claim,our right to bring your violet flame,from you Above, to us below,it is an all-transforming flow.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       4. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings behind the mindset in India where girls are brought up to think they are worthless as human beings, they are even worthless in their own family.

 

                       O Saint Germain, I love you so,my aura filled with violet glow,my chakras filled with violet fire,I am your cosmic amplifier.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       5. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are behind the mindset that causes girls to feel their own parents or brothers do not think they are worth anything. Society does not think they are worth anything. Even the gods do not think they are worth anything.

 

                       O Saint Germain, I am now free,your violet flame is therapy,transform all hang-ups in my mind,as inner peace I surely find.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       6. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have caused women to accept: “It’s not for me. I’m not worthy to have it. I can’t have it. I’m not allowed to have it. I’m not good enough. I’m not smart enough. I’m not capable enough to have it.@

 

O Saint Germain, my body pure,your violet flame for all is cure,consume the cause of all disease,and therefore I am all at ease.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       7. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings seeking to prevent women in the more developed nations from breaking free of this mindset.

 

                       O Saint Germain, I’m karma-free,the past no longer burdens me,a brand new opportunity,I am in Christic unity.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       8. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to make women stay in the traditional gender roles defined by their society and culture, feeling that a woman cannot have an education, cannot have a good job or a career.

 

                       O Saint Germain, we are now one,I am for you a violet sun,as we transform this Planet earth,your Golden Age is given birth.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       9. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to make women stay in the traditional gender roles defined by their society and culture, feeling that a woman cannot have a nice house, a nice car, cannot have affluence.

 

                       O Saint Germain, the earth is free,from burden of duality,in oneness we bring what is best,your Golden Age is manifest.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

 

 

                       Part 4

 

                       1. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to make women stay in the traditional gender roles defined by their society and culture, feeling that women cannot be self-sufficient economically, but must depend on their husbands and cannot leave them if they are abusive.

 

                       O Saint Germain, you do inspire,my vision raised forever higher,with you I form a figure-eight,your Golden Age I co-create.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

2. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to get women who break free of limitations to become trapped in another perversion of the expanding force, feeling that they want more and more.

 

                       O Saint Germain, what Freedom Flame,released when we recite your name,acceleration is your gift,our Planet it will surely lift.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       3. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to make women who free themselves from limitations get caught up in the perversion of the masculine force, wanting more and more and it is never enough.

 

                       O Saint Germain, in love we claim,our right to bring your violet flame,from you Above, to us below,it is an all-transforming flow.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       4. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from finding a balance of the contracting force so that they do not want more than what makes them comfortable.

 

                       O Saint Germain, I love you so,my aura filled with violet glow,my chakras filled with violet fire,I am your cosmic amplifier.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       5. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from finding some higher purpose for their lives than what has been defined by their culture, especially in the western consumer cultures.

 

                       O Saint Germain, I am now free,your violet flame is therapy,transform all hang-ups in my mind,as inner peace I surely find.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       6. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who seek to prevent women from finding a purpose in psychological healing, self-development, self-improvement, the self-actualization needs that are at the top of the pyramid of needs.

 

                       O Saint Germain, my body pure,your violet flame for all is cure,consume the cause of all disease,and therefore I am all at ease.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

 

                       7. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from finding ways of developing themselves, actualizing themselves, be it through mindfulness, yoga, various forms of therapy or discussion groups.

 

                       O Saint Germain, I’m karma-free,the past no longer burdens me,a brand new opportunity,I am in Christic unity.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       8. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from finding universal forms of spiritual teachings, realizing that there is a purpose to life, which is not just to develop yourself to get better than you are right now, but that there is actually a goal.

 

                       O Saint Germain, we are now one,I am for you a violet sun,as we transform this Planet earth,your Golden Age is given birth.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       9. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from realizing that there is a higher state of consciousness than what they see around them in the societies that have been dominated by Christianity, which took out the spiritual path, and by materialism, which never had the spiritual path.

 

                       O Saint Germain, the earth is free,from burden of duality,in oneness we bring what is best,your Golden Age is manifest.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

 

 

                       Sealing

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

 

 

 

 

 

 

 

13. Invoking the freedom of women everywhere (Part 3)

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Saint Germain to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

 

                       

 

[Make your own calls here.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Part 1

 

                       1. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from balancing men so that men can be pulled out, or can pull themselves out, of this mindset of: “It’s never enough. I need to have more and more.”

 

                       O Saint Germain, you do inspire,my vision raised forever higher,with you I form a figure-eight,your Golden Age I co-create.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       2. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from inspiring men to come to the realization: “But how much money do we really need? Isn’t it time to look at other things, look at what is really important to us in life, how we experience life, how we experience ourselves?”

 

                       O Saint Germain, what Freedom Flame,released when we recite your name,acceleration is your gift,our Planet it will surely lift.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       3. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from inspiring men to become open to this path of self-improvement, mindfulness, improving yourself and even raising your consciousness to a distinctly higher level.

 

                       O Saint Germain, in love we claim,our right to bring your violet flame,from you Above, to us below,it is an all-transforming flow.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       4. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from making this transition and realizing we can raise our consciousness and thereby have a greater impact on improving conditions in our nations.

 

                       O Saint Germain, I love you so,my aura filled with violet glow,my chakras filled with violet fire,I am your cosmic amplifier.

 

O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       5. Saint Germain, cut people free to discover some higher purpose, some spiritual purpose, that life is not just about living, life is not just about accumulating material possessions or raising children or having a career or having money or achieving these outer materialistic goals.

 

                       O Saint Germain, I am now free,your violet flame is therapy,transform all hang-ups in my mind,as inner peace I surely find.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       6. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from waking up and using their free time to pursue other things in life, other than empty entertainment or the eternal quest for more and more that is never enough.

 

                       O Saint Germain, my body pure,your violet flame for all is cure,consume the cause of all disease,and therefore I am all at ease.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       7. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from making this switch in this decade of the 2020s so they will pull the men up as well.

 

                       O Saint Germain, I’m karma-free,the past no longer burdens me,a brand new opportunity,I am in Christic unity.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       8. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from realizing: “Once we have attained a certain level of material comfortability, we don’t need more material goods, we need something else.”

 

                       O Saint Germain, we are now one,I am for you a violet sun,as we transform this Planet earth,your Golden Age is given birth.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       9. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from realizing: “We need some content in our lives, some purpose that is a higher purpose, a more spiritual purpose, a purpose that reaches beyond ourselves, where we develop ourselves and then expand our awareness to what can we do for others. How can we use our level of comfortability, of material wealth, of awareness, of knowledge to help others?”

 

O Saint Germain, the earth is free,from burden of duality,in oneness we bring what is best,your Golden Age is manifest.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

 

 

                       Part 2

 

                       1. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women in the more developed democracies from realizing that they have had far better conditions than the vast majority of women around the Planet, and they can use this to help other women.

 

                       O Saint Germain, you do inspire,my vision raised forever higher,with you I form a figure-eight,your Golden Age I co-create.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       2. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from realizing that the essence of motherhood is the mindset of doing something beyond yourself, of doing something for others.

 

                       O Saint Germain, what Freedom Flame,released when we recite your name,acceleration is your gift,our Planet it will surely lift.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       3. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from taking the momentum they have on nurturing others and transferring it to people who are less fortunate than themselves, either in their own societies or in the less developed parts of the world.

 

                       O Saint Germain, in love we claim,our right to bring your violet flame,from you Above, to us below,it is an all-transforming flow.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       4. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from creating a new kind of women’s movement that promotes solidarity between women, that promotes the idea that it is necessary for women in the more developed countries, women who have greater privileges than those in the less developed countries, to reach out to their sisters in these countries and seek to help them.

 

                       O Saint Germain, I love you so,my aura filled with violet glow,my chakras filled with violet fire,I am your cosmic amplifier.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

5. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from receiving the ideas from you of how they can find ways to help other women.

 

                       O Saint Germain, I am now free,your violet flame is therapy,transform all hang-ups in my mind,as inner peace I surely find.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       6. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from seeing how they can use the governments of the more developed democracies to reach out to the governments in the less developed nations and offer them assistance in how to help their own people.

 

                       O Saint Germain, my body pure,your violet flame for all is cure,consume the cause of all disease,and therefore I am all at ease.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       7. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from seeing how they can use the governments of the more developed democracies to put pressure on governments in less developed nations to improve the situation for women.

 

                       O Saint Germain, I’m karma-free,the past no longer burdens me,a brand new opportunity,I am in Christic unity.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       8. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from taking their mother-nurturing momentum and expanding it to go beyond their own children, to look at women and children in the less developed nations.

 

                       O Saint Germain, we are now one,I am for you a violet sun,as we transform this Planet earth,your Golden Age is given birth.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       9. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from realizing that it is not acceptable to them that millions of girls at a very young age are exposed to female genital mutilation, female circumcision.

 

                       O Saint Germain, the earth is free,from burden of duality,in oneness we bring what is best,your Golden Age is manifest.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

 

 

Part 3

 

                       1. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from realizing that it is not acceptable to them that girls in India are considered worthless, may be sold as slaves by their families or forced into marriages.

 

                       O Saint Germain, you do inspire,my vision raised forever higher,with you I form a figure-eight,your Golden Age I co-create.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       2. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from realizing that it is not acceptable to them that so many Islamic women are forced to live a very isolated life where they have to cover themselves, where they cannot go out, they cannot get a driver’s license.

 

                       O Saint Germain, what Freedom Flame,released when we recite your name,acceleration is your gift,our Planet it will surely lift.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       3. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who are seeking to prevent women from realizing that it is not acceptable to them that so many women in other nations do not have the basic freedoms that they have grown up to take for granted.

 

                       O Saint Germain, in love we claim,our right to bring your violet flame,from you Above, to us below,it is an all-transforming flow.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       4. Saint Germain, awaken women in the modern democracies to see that they have grown up with an incredible freedom compared to so many women in other parts of the world.

 

                       O Saint Germain, I love you so,my aura filled with violet glow,my chakras filled with violet fire,I am your cosmic amplifier.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       5. Saint Germain, awaken women from the tendency to take this freedom for granted, and help them look at how many women around the Planet do not have basic freedoms.

 

                       O Saint Germain, I am now free,your violet flame is therapy,transform all hang-ups in my mind,as inner peace I surely find.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

 

                       6. Saint Germain, awaken women to make the switch in their minds and say: “It is not acceptable to me that the majority of women on this Planet do not have the freedoms that I have grown up with, and it is not enough for me to focus on my own life, enjoying these freedoms, knowing that so many other women are not free.

 

                       O Saint Germain, my body pure,your violet flame for all is cure,consume the cause of all disease,and therefore I am all at ease.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       7. Saint Germain, awaken women to make the switch in their minds and say: “I must, I will, because I desire to, and it is in my Divine Plan to use my freedom to give freedom to other women, to make sure that other societies recognize the equal value of women, the equal rights of women, and the equal freedom and opportunity of women.”

 

                       O Saint Germain, I’m karma-free,the past no longer burdens me,a brand new opportunity,I am in Christic unity.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       8. Saint Germain, awaken women to see that helping others is the highest possible use of the freedoms that we have grown up with in these modern nations that are very privileged.

 

                       O Saint Germain, we are now one,I am for you a violet sun,as we transform this Planet earth,your Golden Age is given birth.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       9. Saint Germain, awaken women to say: “We will not allow the men in these privileged nations to continue to be trapped in this mindset that it’s never enough and being only focused on themselves, gaining more and more of this and that, but never being satisfied because it is never enough.

 

                       O Saint Germain, the earth is free,from burden of duality,in oneness we bring what is best,your Golden Age is manifest.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

 

 

                       Part 4

 

                       1. Saint Germain, awaken women to say: “But we already have so much that we have enough to help others, and the purpose of getting what we have is not to get more and more on a merry-go-round that never leads anywhere. The purpose is so we are free to help others and we can use our freedom to give greater freedom to those who are still limited, still oppressed, still unfree.”

 

                       O Saint Germain, you do inspire,my vision raised forever higher,with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       2. Saint Germain, awaken women to grasp, to lock in to, to feel in their hearts your Flame of Freedom, so it is no longer acceptable to them that so many people around the world are unfree.

 

                       O Saint Germain, what Freedom Flame,released when we recite your name,acceleration is your gift,our Planet it will surely lift.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       3. Saint Germain, awaken women to use their freedom to expand the freedom of others.

 

                       O Saint Germain, in love we claim,our right to bring your violet flame,from you Above, to us below,it is an all-transforming flow.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       4. Saint Germain, in oneness with you, I say into the collective consciousness: “Wake up and experience the Flame of Freedom! It is already there in your heart. Allow it to burn through the resistance in your identity, mental and emotional bodies, even in your physical cells so you can feel that Flame of Freedom and begin to express it in giving freedom to others, securing freedom for others.”

 

                       O Saint Germain, I love you so,my aura filled with violet glow,my chakras filled with violet fire,I am your cosmic amplifier.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       5. Saint Germain, awaken women to see that we need a Women’s Liberation Movement, where the women who are already liberated and have a high degree of freedom do not stop there, but make a real effort to secure the same freedom for their sisters in other nations, in other parts of the world that are not yet free.

 

                       O Saint Germain, I am now free,your violet flame is therapy,transform all hang-ups in my mind,as inner peace I surely find.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       6. Saint Germain, awaken women to see that these women are not yet free, and they will be free only if we decide that their freedom is important to us, important enough that we will use our freedom to do something for them.

 

                       O Saint Germain, my body pure,your violet flame for all is cure,consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       7. Saint Germain, awaken women who have it in their Divine Plans to do something physically for other women around the globe. Help them see that this is why they came into embodiment in these privileged societies where they had freedom as women.

 

                       O Saint Germain, I’m karma-free,the past no longer burdens me,a brand new opportunity,I am in Christic unity.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       8. Saint Germain, awaken women to see that they are at the point where they have enough of the outer things, they have freedom of attention and even the physical economic freedom to do something for others.

 

                       O Saint Germain, we are now one,I am for you a violet sun,as we transform this Planet earth,your Golden Age is given birth.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

                       9. Saint Germain, awaken women to see that it is time to start or rekindle these women’s movements that promote solidarity between women around the world and who will have the motto: “No woman is truly free until every woman is free.”

 

                       O Saint Germain, the earth is free,from burden of duality,in oneness we bring what is best,your Golden Age is manifest.

 

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

 

 

 

                       Sealing

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

 

 

 

 

 

 

 

15. Invoking freedom from false gods

 

 

 

 

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Archangel Michael to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

 

                       

 

[Make your own calls here.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Part 1

 

                       1. Archangel Michael, bind the fallen beings who have cast a spell upon women by using men, the collective consciousness, societies, institutions, religions and political parties.

 

                       Archangel Michael, light so blue,my heart has room for only you.My mind is one, no longer two,your love for me is ever true.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       2. Archangel Michael, bind the fallen beings who are masters of drawing people into some relative dualistic reaction.

 

                       Archangel Michael, I will be,all one with your reality.No fear can hold me as I see,this world no power has o’er me.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       3. Archangel Michael, bind the fallen beings who have used their free will to ignore that they are part of the whole and started acting as separate beings, thereby creating this most basic illusion on earth, which is that men and women are separate beings.

 

                       Archangel Michael, hold me tight,shatter now the darkest night.Clear my chakras with your light,restore to me my inner sight.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       4. Archangel Michael, bind the fallen beings behind the fundamental division that men and women are different, which gives rise to all of the persecution and suppression of women.

 

                       Archangel Michael, now I stand,with you the light I do command.My heart I ever will expand,till highest truth I understand.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

5. Archangel Michael, bind the fallen beings who have taken the differences of the physical body and projected those differences upon us, as souls, as spiritual beings. They have projected that there is a difference between men and women.

 

                       Archangel Michael, in my heart,from me you never will depart.Of hierarchy I am a part,I now accept a fresh new start.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       6. Archangel Michael, bind the fallen beings who have used religions to project the idea that men are created differently by God, or even that God first created Adam and then, almost as an afterthought, created Eve.

 

                       Archangel Michael, sword of blue,all darkness you are cutting through.My Christhood I do now pursue,discernment shows me what is true.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       7. Archangel Michael, bind the fallen beings who gave Genesis to the Jews and who gave certain statements in Genesis precisely to set men and women apart in a fundamental way that allowed them to then elevate men as the primary creation and women to a secondary, servant role.

 

                       Archangel Michael, in your wings,I now let go of lesser things.God’s homing call in my heart rings,my heart with yours forever sings.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       8. Archangel Michael, bind the fallen beings who built into Genesis and the story of the Garden of Eden that it was Eve who was tempted to eat the forbidden fruit.

 

                       Archangel Michael, take me home,in higher spheres I want to roam.I am reborn from cosmic foam,my life is now a sacred poem.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       9. Archangel Michael, bind the fallen beings who created this deliberate, malicious, aggressive lie in order to create this fundamental, irreconcilable divide between men and women.

 

                       Archangel Michael, light you are,shining like the bluest star.You are a cosmic avatar,with you I will go very far.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

 

 

Part 2

 

                       1. Archangel Michael, bind the fallen beings who created the lie of the forbidden fruit, which fits in with their overall agenda and creates tremendous confusion.

 

                       Archangel Michael, light so blue,my heart has room for only you.My mind is one, no longer two,your love for me is ever true.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       2. Archangel Michael, bind the fallen beings behind the story that makes it seem like God lied to Adam and Eve but the serpent was right that they would not die by eating the fruit.

 

                       Archangel Michael, I will be,all one with your reality.No fear can hold me as I see,this world no power has o’er me.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       3. Archangel Michael, bind the fallen beings who want people to believe that they know better than God, that the ideas which the fallen beings have put out on earth are more true than the ideas that come from the spiritual realm, from the ascended masters.

 

                       Archangel Michael, hold me tight,shatter now the darkest night.Clear my chakras with your light,restore to me my inner sight.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       4. Archangel Michael, bind the fallen beings who are behind the resistance to ascended master ideas and teachings.

 

                       Archangel Michael, now I stand,with you the light I do command.My heart I ever will expand,till highest truth I understand.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       5. Archangel Michael, bind the fallen beings behind the three monotheistic religions who are all based on the Old Testament and who are all discriminating against and putting down women.

 

                       Archangel Michael, in my heart,from me you never will depart.Of hierarchy I am a part,I now accept a fresh new start.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

6. Archangel Michael, bind the fallen beings who are causing people to uphold this very old account of creation, even though the consciousness has moved on so far from what it was when Genesis was released.

 

                       Archangel Michael, sword of blue,all darkness you are cutting through.My Christhood I do now pursue,discernment shows me what is true.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       7. Archangel Michael, bind the fallen beings who have manipulated billions of people into holding on to this ancient account and think that this must have been released by this superior God, and therefore it must be an infallible revelation that should stand for all time.

 

                       Archangel Michael, in your wings,I now let go of lesser things.God’s homing call in my heart rings,my heart with yours forever sings.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       8. Archangel Michael, bind the fallen beings who are preventing people from recognizing that if we truly want what is best for the people in our society, we need to flow with the cycles we can observe on earth.

 

                       Archangel Michael, take me home,in higher spheres I want to roam.I am reborn from cosmic foam,my life is now a sacred poem.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       9. Archangel Michael, bind the fallen beings who are manipulating people into this blindness where they cannot see that in order to flow with the inevitable cycles of time, we must let go of the idea about men and women that is thousands of years old, and was released in a previous cycle where the collective consciousness was lower, the Planet was very different.

 

                       Archangel Michael, light you are,shining like the bluest star.You are a cosmic avatar,with you I will go very far.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

 

 

                       Part 3

 

                       1. Archangel Michael, bind the fallen beings who have manipulated people into resisting the cosmic cycles through religions that have been able to hold back changes in society for hundreds or thousands of years.

 

                       Archangel Michael, light so blue,my heart has room for only you.My mind is one, no longer two,your love for me is ever true.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

2. Archangel Michael, bind the fallen beings who have used the Christian and Muslim religions to hold back changes in the relationship between men and women.

 

                       Archangel Michael, I will be,all one with your reality.No fear can hold me as I see,this world no power has o’er me.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       3. Archangel Michael, bind the fallen beings who have manipulated Muslims and Christians into seeing faith as something static.

 

                       Archangel Michael, hold me tight,shatter now the darkest night.Clear my chakras with your light,restore to me my inner sight.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       4. Archangel Michael, bind the fallen beings who have manipulated people into having faith in the scriptures, the infallibility of the scriptures, having faith in the promise of the Christian religion that they will be saved after this lifetime, even if they do not raise their consciousness.

 

                       Archangel Michael, now I stand,with you the light I do command.My heart I ever will expand,till highest truth I understand.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       5. Archangel Michael, bind the dark forces, the demons and the collective entities that are holding back the liberation of women and causing people to hold on to the suppression of women based on these very old ideas.

 

                       Archangel Michael, in my heart,from me you never will depart.Of hierarchy I am a part,I now accept a fresh new start.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       6. Archangel Michael, shatter these forces, shatter the hold they have on the psychology of both men and women, the psychology of entire societies, the collective consciousness. Shatter this hypnotic state, this cloud that people are under.

 

                       Archangel Michael, sword of blue,all darkness you are cutting through.My Christhood I do now pursue,discernment shows me what is true.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

7. Archangel Michael, bind the fallen beings who have caused people to be hypnotized by Catholic doctrines and the Catholic claim to infallibility.

 

                       Archangel Michael, in your wings,I now let go of lesser things.God’s homing call in my heart rings,my heart with yours forever sings.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       8. Archangel Michael, bind the collective entities that have hypnotized peoples’ minds, causing them to be clouded over so they cannot see that these doctrines are not infallible.

 

                       Archangel Michael, take me home,in higher spheres I want to roam.I am reborn from cosmic foam,my life is now a sacred poem.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       9. Archangel Michael, cut people free from this spell of infallibility so the scales can fall from their eyes and they suddenly see how limited their previous view was.

 

                       Archangel Michael, light you are,shining like the bluest star.You are a cosmic avatar,with you I will go very far.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

 

 

                       Part 4

 

                       1. Archangel Michael, cut people free from the hypnotic state of Christianity, whether Protestant or Catholic.

 

                       Archangel Michael, light so blue,my heart has room for only you.My mind is one, no longer two,your love for me is ever true.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       2. Archangel Michael, cut free people in the Islamic world, cut free the people whose minds are clouded over by this hypnotic state created by fundamentalist Islam.

 

                       Archangel Michael, I will be,all one with your reality.No fear can hold me as I see,this world no power has o’er me.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

3. Archangel Michael, bind the beast behind fundamentalist Islam, bind the false god behind it, this false god of Allah that they have created.

 

                       Archangel Michael, hold me tight,shatter now the darkest night.Clear my chakras with your light,restore to me my inner sight.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       4. Archangel Michael, bind the fallen beings who originally created this man-made gods of Allah that has been reinforced by the millions of people who have worshiped this god.

 

                       Archangel Michael, now I stand,with you the light I do command.My heart I ever will expand,till highest truth I understand.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       5. Archangel Michael, bind the fallen beings who originally created this man-made god of Jehovah, that has been reinforced by the millions of people who have worshiped this god.

 

                       Archangel Michael, in my heart,from me you never will depart.Of hierarchy I am a part,I now accept a fresh new start.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       6. Archangel Michael, bind the false god Jehovah and shatter this hypnotic state in order to give people the opportunity to set themselves free, to awaken themselves from the hypnotic state.

 

                       Archangel Michael, sword of blue,all darkness you are cutting through.My Christhood I do now pursue,discernment shows me what is true.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       7. Archangel Michael, cut people free so they have the opportunity to free themselves from this weight, this cloud that they are under, so they can change their attitude and outlook.

 

                       Archangel Michael, in your wings,I now let go of lesser things.God’s homing call in my heart rings,my heart with yours forever sings.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       8. Archangel Michael, cut people free to move on so that you can defend their growth as a progressive process, not something static that makes them think they should hold on to ideas that anybody who is not hypnotized can see are completely outdated and irrelevant to the situation of modern people.

 

Archangel Michael, take me home,in higher spheres I want to roam.I am reborn from cosmic foam,my life is now a sacred poem.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       9. Archangel Michael, cut free both women and men from their mental prison of thinking they have to have a certain role that they have to fulfill for their entire lives and that there is no alternative.

 

                       Archangel Michael, light you are,shining like the bluest star.You are a cosmic avatar,with you I will go very far.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

 

 

                       Part 5

 

                       1. Archangel Michael, bind and consume the collective entities, the beasts in the collective consciousness of Africa, the Middle East and India that overpower the minds of most men and women, causing them to submit to their roles.

 

                       Archangel Michael, light so blue,my heart has room for only you.My mind is one, no longer two,your love for me is ever true.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       2. Archangel Michael, bind and consume all beasts behind the suppression of women, the beasts that overpower the minds of the vast majority of women in some nations.

 

                       Archangel Michael, I will be,all one with your reality.No fear can hold me as I see,this world no power has o’er me.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       3. Archangel Michael, bind and consume the fallen beings and collective entities behind female prostitution, human trafficking and the institutions that are allowing money laundering from these activities.

 

                       Archangel Michael, hold me tight,shatter now the darkest night.Clear my chakras with your light,restore to me my inner sight.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       4. Archangel Michael, bind and consume the collective entities that keep men trapped in the abuse of alcohol, violence, forcing people into prostitution, rape and other destructive activities.

 

 

 

Archangel Michael, now I stand,with you the light I do command.My heart I ever will expand,till highest truth I understand.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       5. Archangel Michael, bind and consume the fallen beings and collective entities that are seeking to prevent societies from realizing that these dark beings exist and how they overpower people’s minds.

 

                       Archangel Michael, in my heart,from me you never will depart.Of hierarchy I am a part,I now accept a fresh new start.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       6. Archangel Michael, bind and consume the fallen beings and collective entities that are seeking to prevent societies from realizing that we need to understand collective entities scientifically and through psychology.

 

                       Archangel Michael, sword of blue,all darkness you are cutting through.My Christhood I do now pursue,discernment shows me what is true.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       7. Archangel Michael, I call for you to bind and remove from earth the fallen beings, including the Dark Master, who made the decision that they would make men the superior sex on earth and women the inferior sex.

 

                       Archangel Michael, in your wings,I now let go of lesser things.God’s homing call in my heart rings,my heart with yours forever sings.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       8. Archangel Michael, shatter the veil of ignorance that the fallen beings have created in order to hide their own existence, their agenda and their complete insensitivity to human beings.

 

                       Archangel Michael, take me home,in higher spheres I want to roam.I am reborn from cosmic foam,my life is now a sacred poem.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

                       9. Archangel Michael, shatter the veil of ignorance so that all institutions that unwittingly support the agenda of the fallen beings will be exposed. Cut free all people who have the potential to free societies from the manipulation of the fallen beings.

 

 

 

Archangel Michael, light you are,shining like the bluest star.You are a cosmic avatar,with you I will go very far.

 

                       Archangel Michael, you are here,consuming now all doubt and fear.Your Presence is forever near,you are to me so very dear.

 

 

 

                       Sealing

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

 

 

 

 

 

 

 

17. Invoking a new form of Christianity (part 1)

 

 

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Jesus to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

 

                       

 

[Make your own calls here.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Part 1

 

                       1. Beloved Jesus, awaken women to see that it was never your intention to create a religious or spiritual movement that would suppress women.

 

                       O Jesus, blessed brother mine,I walk the path that you outline,a great example to us all,I follow now your inner call.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       2. Beloved Jesus, awaken women to see that any spiritual teaching that can be given on a dark Planet like earth must be given in context, and the context is the collective consciousness.

 

                       O Jesus, open inner sight,the ego wants to prove it’s right,but this I will no longer do,I want to be all one with you.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       3. Beloved Jesus, awaken women to see that you took embodiment in the Middle East because it was one of the darkest areas on earth. It had one of the lowest levels of energy, one of the lowest states of the collective consciousness, and this is still the case today.

 

                       O Jesus, I now clearly see,the Key of Knowledge given me,my Christ self I hereby embrace,as you fill up my inner space.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       4. Beloved Jesus, shatter the illusion that you came to the Middle East because it was a holy place.

 

                       O Jesus, show me serpent’s lie,expose the beam in my own eye,as Christ discernment you me give,in oneness I forever live.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       5. Beloved Jesus, awaken women to see that the collective consciousness set some limitations for the teachings that you could give at the time. You could not give a teaching at the time that would directly and openly challenge a male-dominated society because the people in the Middle East were not ready for this.

 

O Jesus, I am truly meek,and thus I turn the other cheek,when the accuser attacks me,I go within and merge with thee.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       6. Beloved Jesus, awaken women to see that you demonstrated, through your actions and through the community that sprang up around you, that you treated women and men with an equal potential to grow spiritually.

 

                       O Jesus, ego I let die,surrender ev’ry earthly tie,the dead can bury what is dead,I choose to walk with you instead.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       7. Beloved Jesus, awaken women to see that you did not have only male disciples. There was an equal proportion between men and women among those that were your direct disciples.

 

                       O Jesus, help me rise above,the devil’s test through higher love,show me separate self unreal,my formless self you do reveal.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       8. Beloved Jesus, shatter the illusion that there must be some difference between men and women, since Christ only had male disciples.

 

                       O Jesus, what is that to me,I just let go and follow thee,with this I do pass ev’ry test,to find with you eternal rest.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       9. Beloved Jesus, awaken women to see that the Christian scriptures do not give an accurate portrayal of your actions and your relationship with women, the way you treated women and they do not portray that you had female disciples.

 

                       O Jesus, fiery master mine,my heart now melting into thine,I love with heart and mind and soul,the God who is my highest goal.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

 

 

                       Part 2

 

                       1. Beloved Jesus, awaken women to see that from the very beginning, when the scriptures were written down and later when those particular scriptures were selected to be part of the official canon, a distortion was created.

 

 

 

O Jesus, blessed brother mine,I walk the path that you outline,a great example to us all,I follow now your inner call.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       2. Beloved Jesus, awaken women to see that as soon as you had left embodiment, the equal relationship that you had attempted to create between men and women was abandoned or lost.

 

                       O Jesus, open inner sight,the ego wants to prove it’s right,but this I will no longer do,I want to be all one with you.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       3. Beloved Jesus, awaken women to see that the movement led by Peter could not overcome his male chauvinist mindset.

 

                       O Jesus, I now clearly see,the Key of Knowledge given me,my Christ self I hereby embrace,as you fill up my inner space.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       4. Beloved Jesus, awaken women to see that there was such a strong, patriarchal, male-dominant mentality in the Middle East that many of the early followers of Christ could not overcome it, and they created various groups and sects that relegated women to a secondary role.

 

                       O Jesus, show me serpent’s lie,expose the beam in my own eye,as Christ discernment you me give,in oneness I forever live.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       5. Beloved Jesus, awaken women to see that the female role is not a universal thing. God did not create men and women with a fundamental difference. Evolution has not brought forth men and women with a fundamental difference except of course in the physical body.

 

                       O Jesus, I am truly meek,and thus I turn the other cheek,when the accuser attacks me,I go within and merge with thee.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       6. Beloved Jesus, awaken women to see that there is, on a spiritual level, no fundamental difference between men and women.

 

                       O Jesus, ego I let die,surrender ev’ry earthly tie<
the dead can bury what is dead,I choose to walk with you instead.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       7. Beloved Jesus, awaken women to see that we have certain selves that were created a long time ago, but they are not based on some spiritual, universal definition that this is the way men and women are.

 

                       O Jesus, help me rise above,the devil’s test through higher love,show me separate self unreal,my formless self you do reveal.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       8. Beloved Jesus, awaken women to see that all separate selves are based on the cultural context that was influenced by the fallen beings and their attempt to make men the dominant sex and women the inferior sex, in order to create that fundamental division and that fundamental conflict on earth.

 

                       O Jesus, what is that to me,I just let go and follow thee,with this I do pass ev’ry test,to find with you eternal rest.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       9. Beloved Jesus, awaken women to see that you came to represent Christ and to demonstrate how a person with Christ consciousness brings a different perspective on everything.

 

                       O Jesus, fiery master mine,my heart now melting into thine,I love with heart and mind and soul,the God who is my highest goal.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

 

 

                       Part 3

 

                       1. Beloved Jesus, awaken women to see that you treated men and women equally because to the Christ, to the Christ mind, men and women are not only of equal value, but of equal spiritual potential.

 

                       O Jesus, blessed brother mine,I walk the path that you outline,a great example to us all,I follow now your inner call.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       2. Beloved Jesus, awaken women to see that to the Christ mind, there is no difference between men and women. The Christ mind looks at a person, and looks beyond the sex of the physical body, and looks at the being of that person.

 

                       O Jesus, open inner sight,the ego wants to prove it’s right,
but this I will no longer do,I want to be all one with you.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       3. Beloved Jesus, awaken women to see that the Christ mind sees that the core of this being is the Conscious You, which is neutral, gender neutral. Then, there is the I AM Presence, which is also gender neutral.

 

                       O Jesus, I now clearly see,the Key of Knowledge given me,my Christ self I hereby embrace,as you fill up my inner space.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       4. Beloved Jesus, awaken women to see that the Conscious You may be trapped in and identified with a certain number of selves. These are not gender neutral, but this is not who the person really is, so the Christ sees beyond this and looks at how it can help liberate that particular person from the separate selves.

 

                       O Jesus, show me serpent’s lie,expose the beam in my own eye,as Christ discernment you me give,in oneness I forever live.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       5. Beloved Jesus, awaken women to see that the Christ looks at how it can help liberate you from whatever is limiting you. There may be some selves that are of a male orientation, some of a female orientation but it does not matter to the Christ.

 

                       O Jesus, I am truly meek,and thus I turn the other cheek,when the accuser attacks me,I go within and merge with thee.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       6. Beloved Jesus, awaken women to see that the Christ does not set up any kind of value judgment. The Christ does not treat women differently from men or men differently from women. The goal is always to liberate the person from whatever it is trapped in.

 

                       O Jesus, ego I let die,surrender ev’ry earthly tie,the dead can bury what is dead,I choose to walk with you instead.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       7. Beloved Jesus, awaken women to see that Christianity became a male-dominated religion because those who started writing down scriptures or creating different sects and groups projected upon you that you were looking at women the way they were looking at women, you were treating women the way they were treating women.

 

 

 

O Jesus, help me rise above,the devil’s test through higher love,show me separate self unreal,my formless self you do reveal.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       8. Beloved Jesus, awaken women to see that the formation of the Catholic church was influenced by the fact that in Roman society women were in an inferior position.

 

                       O Jesus, what is that to me,I just let go and follow thee,with this I do pass ev’ry test,to find with you eternal rest.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       9. Beloved Jesus, awaken women to see that in Roman society women were put in certain positions where they were prevented from being part of the decision-making process.

 

                       O Jesus, fiery master mine,my heart now melting into thine,I love with heart and mind and soul,the God who is my highest goal.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

 

 

                       Part 4

 

                       1. Beloved Jesus, awaken women to see that the Roman Catholic church, was created by the Roman Emperor Constantine as a political instrument for uniting his empire.

 

                       O Jesus, blessed brother mine,I walk the path that you outline,a great example to us all,I follow now your inner call.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       2. Beloved Jesus, awaken women to see that it was not Constantine’s intent to challenge these set institutions of Roman society, such as the relationship between men and women.

 

                       O Jesus, open inner sight,the ego wants to prove it’s right,but this I will no longer do,I want to be all one with you.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       3. Beloved Jesus, awaken women to see that Constantine had great control over the early Roman Catholic church, including the doctrines of Nicaea that elevated you beyond the status of being a human being and therefore, beyond being an example to follow.

 

O Jesus, I now clearly see,the Key of Knowledge given me,my Christ self I hereby embrace,as you fill up my inner space.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       4. Beloved Jesus, awaken women to see that any remnant of awareness that you treated men and women equally could be set aside, because the Roman Catholic church was not meant to do what you did but to do what they said that you did.

 

                       O Jesus, show me serpent’s lie,expose the beam in my own eye,as Christ discernment you me give,in oneness I forever live.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       5. Beloved Jesus, awaken women to see that the Catholic church from its inception was not based on the true teachings of Christ. It was not based on any attunement with the universal Christ mind or with the Ascended Master Jesus Christ.

 

                       O Jesus, I am truly meek,and thus I turn the other cheek,when the accuser attacks me,I go within and merge with thee.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       6. Beloved Jesus, awaken women to see that the Catholic church was an entirely man-made institution that created a man-made image and projected it onto Christ.

 

                       O Jesus, ego I let die,surrender ev’ry earthly tie,the dead can bury what is dead,I choose to walk with you instead.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       7. Beloved Jesus, awaken women to see that the church fathers created a man-made image of what Jesus Christ was like, what your message was like and they projected that upon not you, but people’s view of you.

 

                       O Jesus, help me rise above,the devil’s test through higher love,show me separate self unreal,my formless self you do reveal.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       8. Beloved Jesus, awaken women to see that this image has been reinforced and built upon for more than a thousand years and they are still trying to reinforce it today.

 

O Jesus, what is that to me,I just let go and follow thee,with this I do pass ev’ry test,to find with you eternal rest.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       9. Beloved Jesus, awaken women to see that for over a thousand years the Catholic church was an instrument for maintaining the suppression of women, maintaining the status quo where women had a secondary position in society.

 

                       O Jesus, fiery master mine,my heart now melting into thine,I love with heart and mind and soul,the God who is my highest goal.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

 

 

                       Sealing

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

 

 

 

 

 

 

 

18. Invoking a new form of Christianity (part 2)

 

 

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Jesus to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

 

                       

 

[Make your own calls here.]

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                Part 1

 

                       1. Beloved Jesus, awaken women to see that when many women were starting to question status quo, not only in the Christian religion but in society as a whole, the Catholic church started the witch hunts.

 

                       O Jesus, blessed brother mine,I walk the path that you outline,a great example to us all,I follow now your inner call.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       2. Beloved Jesus, awaken women to see that when women were starting to question their role and why they should be in a secondary position in society, this was a movement that was seen as dangerous, not only by the Catholic church, but also by the secular leaders, the kings and the emperors of the Middle Ages.

 

                       O Jesus, open inner sight,the ego wants to prove it’s right,but this I will no longer do,I want to be all one with you.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       3. Beloved Jesus, awaken women to see that this resulted in the witch-hunt processes, where any woman who had any kind of knowledge beyond the accepted norm, was labeled as a witch and therefore persecuted or burned at the stake.

 

                       O Jesus, I now clearly see,the Key of Knowledge given me,my Christ self I hereby embrace,as you fill up my inner space.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       4. Beloved Jesus, awaken women to see that the witch-hunt processes were a deliberate and aggressive intent to stamp out the first feminist movement in Europe and Christianity played a key role.

 

                       O Jesus, show me serpent’s lie,expose the beam in my own eye,as Christ discernment you me give,in oneness I forever live.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       5. Beloved Jesus, awaken women to see that up into the modern age, Christian movements, even Lutheran, Protestant movements, were against giving women the right to vote.

 

 

 

O Jesus, I am truly meek,and thus I turn the other cheek,when the accuser attacks me,I go within and merge with thee.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       6. Beloved Jesus, awaken women to see that there is a great resistance to allowing women to gain any position in the Protestant Christian churches and some male ministers are against the anointing of women as priests or bishops.

 

                       O Jesus, ego I let die,surrender ev’ry earthly tie,the dead can bury what is dead,I choose to walk with you instead.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       7. Beloved Jesus, I call for the binding of the dark forces, the fallen beings and the collective entities that are behind the fact that even today, Christianity is an instrument for the suppression of women.

 

                       O Jesus, help me rise above,the devil’s test through higher love,show me separate self unreal,my formless self you do reveal.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       8. Beloved Jesus, I call for the binding of the collective entities that have been created by both the Catholic church and the Protestant religions, and that make men feel that they are superior, should be superior, and that women should be inferior.

 

                       O Jesus, what is that to me,I just let go and follow thee,with this I do pass ev’ry test,to find with you eternal rest.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       9. Beloved Jesus, I call for the binding of the collective entities that make women accept this position so that many women who still see themselves as Christians have come to accept that women should have a secondary position.

 

                       O Jesus, fiery master mine,my heart now melting into thine,I love with heart and mind and soul,the God who is my highest goal.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

 

 

                       Part 2

 

                       1. Beloved Jesus, I call for the binding of these collective entities so that people can be given an opportunity to let go of this mindset and no longer be hypnotized by it.

 

 

 

O Jesus, blessed brother mine,I walk the path that you outline,a great example to us all,I follow now your inner call.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       2. Beloved Jesus, awaken those women who are the primary driving force that keeps the churches going so they can ask themselves: “Can Christianity survive in a modern developed nation? Does Christianity still have a place in these modern democracies that we live in? Does Christianity have any relevance in the very complex modern societies that we have now?”

 

                       O Jesus, open inner sight,the ego wants to prove it’s right,but this I will no longer do,I want to be all one with you.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       3. Beloved Jesus, awaken women to see that the answer to that question depends on how we look at Christianity.

 

                       O Jesus, I now clearly see,the Key of Knowledge given me,my Christ self I hereby embrace,as you fill up my inner space.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       4. Beloved Jesus, awaken women to ask whether Christianity is a static religion that must continue to work within the boundaries defined 17 centuries ago, or 20 centuries ago, when the first scriptures were written down?

 

                       O Jesus, show me serpent’s lie,expose the beam in my own eye,as Christ discernment you me give,in oneness I forever live.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       5. Beloved Jesus, awaken women to see that Christ represents change. From a common sense, rational perspective, it makes no sense to hold on to these doctrines and rituals, this view of men and women that was created when the cultural context was entirely different.

 

                       O Jesus, I am truly meek,and thus I turn the other cheek,when the accuser attacks me,I go within and merge with thee.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

 

 

6. Beloved Jesus, awaken women to realize that Christianity did emerge in a particular cultural context. Now that the cultural context has changed as dramatically as it has, it is necessary to make certain changes to the Christian church if it is to remain relevant.

 

                       O Jesus, ego I let die,surrender ev’ry earthly tie,the dead can bury what is dead,I choose to walk with you instead.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       7. Beloved Jesus, awaken women to see that if a religion is to be relevant to people, it must do something for them that helps them improve their daily lives.

 

                       O Jesus, help me rise above,the devil’s test through higher love,show me separate self unreal,my formless self you do reveal.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       8. Beloved Jesus, awaken women to see that the challenges people face in their daily lives in the modern world are very different from what it was when the Catholic church was formed, or when the Lutheran churches were formed centuries ago.

 

                       O Jesus, what is that to me,I just let go and follow thee,with this I do pass ev’ry test,to find with you eternal rest.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       9. Beloved Jesus, awaken women to see that it is necessary to make changes so that Christianity can help people address the problems and concerns they have today. If people do not find anything in the Christian religion that is relevant to their daily situation, how can they feel that the Christian religion is relevant and how can the church then survive?

 

                       O Jesus, fiery master mine,my heart now melting into thine,I love with heart and mind and soul,the God who is my highest goal.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

 

 

                       Part 3

 

                       1. Beloved Jesus, awaken women to see that the basic dualistic polarity that we can go into on a Planet like earth is that in order to take embodiment on earth, we must be in a male or female body in any one embodiment.

 

                       O Jesus, blessed brother mine,I walk the path that you outline,a great example to us all,I follow now your inner call.

 

O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       2. Beloved Jesus, awaken women to see that in order to take embodiment in a male body or a female body, we must create a self based on that body and that self will be based on the cultural context in which we take embodiment.

 

                       O Jesus, open inner sight,the ego wants to prove it’s right,but this I will no longer do,I want to be all one with you.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       3. Beloved Jesus, awaken women to see that the function of Christ is that no matter what kind of separate dualistic selves we have created, Christ offers us the perspective, the realization, the experience, that we are not this particular self and therefore, we can let the self die and we will not die when the self dies.

 

                       O Jesus, I now clearly see,the Key of Knowledge given me,my Christ self I hereby embrace,as you fill up my inner space.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       4. Beloved Jesus, awaken women to see that the Christian religion will not survive in the modern democracies unless it transcends itself. Christianity must transcend this historical baggage of the Catholic church, the Jewish religion and the Old Testament.

 

                       O Jesus, show me serpent’s lie,expose the beam in my own eye,as Christ discernment you me give,in oneness I forever live.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       5. Beloved Jesus, awaken women to see that the Catholic religion will not survive in its present form. The question is whether the Catholic church can transform itself or whether a new form of Christianity will emerge.

 

                       O Jesus, I am truly meek,and thus I turn the other cheek,when the accuser attacks me,I go within and merge with thee.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       6. Beloved Jesus, awaken women to see that if new forms of Christianity are to emerge, this will be driven primarily by women who will be able and willing to become free to tune in to the mind of the ascended master Jesus Christ.

 

                       O Jesus, ego I let die,surrender ev’ry earthly tie,
the dead can bury what is dead,I choose to walk with you instead.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       7. Beloved Jesus, awaken women so they can tune in and receive certain ideas that will allow them to suddenly have the scales fall from their eyes, and they see that it is necessary to create a new Christian church that is more focused on serving people, helping people meet the challenges they face in the modern age.

 

                       O Jesus, help me rise above,the devil’s test through higher love,show me separate self unreal,my formless self you do reveal.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       8. Beloved Jesus, awaken women to see that for people in the modern democracies, the next logical step is to follow Maslow’s pyramid of needs and go into the self-actualization needs. It is possible to create a Christian church that is using the teachings and example of Christ to help people fulfill their needs for self-actualization. Awaken women to tune in to your mind and receive these ideas.

 

                       O Jesus, what is that to me,I just let go and follow thee,with this I do pass ev’ry test,to find with you eternal rest.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       9. Beloved Jesus, awaken women to see that for a new form of Christianity to emerge, it will be necessary to take the Old Testament out of Christian scriptures. It will be necessary to incorporate some of the Gnostic Gospels, in order to get a more diversified scriptural background.

 

                       O Jesus, fiery master mine,my heart now melting into thine,I love with heart and mind and soul,the God who is my highest goal.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

 

 

                       Part 4

 

                       1. Beloved Jesus, awaken women to see that it necessary to let go of the Old Testament because as long as we believe that this is the word of God and was given through some infallible revelation, we will not be able to overcome the baggage that defines women as inferior to men and as the cause of the downfall of the entire human race.

 

                       O Jesus, blessed brother mine,I walk the path that you outline,a great example to us all,I follow now your inner call.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,
The golden age is given birth.

 

                       2. Beloved Jesus, awaken women to see that a new form of Christianity must leave this entire mindset behind, or it will have no chance of surviving in the modern age. We must let go of this Old Testament baggage and there is no way to do it except by letting go of the Old Testament.

 

                       O Jesus, open inner sight,the ego wants to prove it’s right,but this I will no longer do,I want to be all one with you.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       3. Beloved Jesus, awaken women to see that a new form of Christianity is not just a New Testament but a new attunement with the universal Christ mind that promotes growth, that promotes self-transcendence, not a static form of Christianity.

 

                       O Jesus, I now clearly see,the Key of Knowledge given me,my Christ self I hereby embrace,as you fill up my inner space.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       4. Beloved Jesus, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings who do not want a movement that is based on self-transcendence.

 

                       O Jesus, show me serpent’s lie,expose the beam in my own eye,as Christ discernment you me give,in oneness I forever live.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       5. Beloved Jesus, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings who want to maintain the kind of Christianity we have had since the formation of the Catholic church, namely a Christianity that denies our ability to self-transcend.

 

                       O Jesus, I am truly meek,and thus I turn the other cheek,when the accuser attacks me,I go within and merge with thee.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       6. Beloved Jesus, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings who say that only the pope has direct contact with Christ. Only the ministers, the priests, are the mediators between God and men.

 

                       O Jesus, ego I let die,surrender ev’ry earthly tie,the dead can bury what is dead,I choose to walk with you instead.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

7. Beloved Jesus, awaken women to see that your primary message is that no human being or human institution is the mediator between Spirit and man. Only the Christ is the mediator, and the Christ is a universal mind that is beyond any division we could possibly create on earth.

 

                       O Jesus, help me rise above,the devil’s test through higher love,show me separate self unreal,my formless self you do reveal.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       8. Beloved Jesus, awaken women to see that Christ is always there for all people and Christ resides in the kingdom of God that is located within us because it is a state of consciousness.

 

                       O Jesus, what is that to me,I just let go and follow thee,with this I do pass ev’ry test,to find with you eternal rest.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       9. Beloved Jesus, awaken women to see that the kingdom of God is our ability to become aware that we have a limited self, our ability to decide that we are willing to let that self die in order to follow Christ, in order to come up higher in consciousness and be reborn into a higher sense of self.

 

                       O Jesus, fiery master mine,my heart now melting into thine,I love with heart and mind and soul,the God who is my highest goal.

 

                       O Jesus, let the Fire of Joy,consume the devil’s subtle ploy,transfigured is our Planet earth,The golden age is given birth.

 

                       Sealing

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

 

 

 

 

 

 

 

20. Invoking liberation from being a women

 

 

 

 

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Maraytaii to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

 

                       

 

[Make your own calls here.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Part 1

 

                       1. Maraytaii, I invoke your Comforting Presence on behalf of all women so they will have an opportunity to experience a comforting presence.

 

                       O Cosmic Mother, sound the gong,that calls me home where I belong.I know you love me tenderly,and in that knowing I am free.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       2. Maraytaii, I invoke your Comforting Presence on behalf of all women who need to be comforted when they are overwhelmed by their daily lives, by their responsibility, by the chaos they experience around them, by the oppression or abuse they are exposed to.

 

                       O Cosmic Mother, hold me tight,I resonate with your own light.Your music purifies my heart,your love to all I do impart.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       3. Maraytaii, I invoke your Comforting Presence on behalf of all women who have not experienced comfort even in their childhoods because they grew up in societies where girls are considered worthless.

 

                       O Cosmic Mother, we are one,your heart is like a blazing sun.My being can but amplify,the sacred sound you magnify.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       4. Maraytaii, I invoke your Comforting Presence on behalf of all women who did not receive comfort or attention from their own mothers because their own mothers never received it, and how can you give to your own daughter what you have never received yourself.

 

                       O Cosmic Mother, I now hear,the subtle sound of Sacred Sphere.As I attune to Cosmic Hum,the lesser self I overcome.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       5. Maraytaii, I invoke your Comforting Presence on behalf of all women so they can receive an opportunity to feel comfort when there is no comfort to be found at the physical level of Planet earth.

 

O Cosmic Mother, take me home,I am in sync with Sacred OM,The sound of sounds will raise me up,so only light is in my cup.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       6. Maraytaii, I invoke your Comforting Presence on behalf of all women so they can experience your Presence, experience that Flame of Comfort, experience the love of the Divine Mother, which is beyond the conditions that we normally associate with love on earth.

 

                       O Cosmic Mother, I will be,a part of cosmic symphony.All that I AM, an instrument,for sound that is from heaven sent.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       7. Maraytaii, I invoke your Comforting Presence on behalf of all women so they can know, experience and accept that they are loved for who they are. There are beings who are not in the physical realm on earth but who are nevertheless very real, and you love them for who they are.

 

                       O Cosmic Mother, I now call,to enter sacred music hall.I will be part of life’s ascent,towards the starry firmament.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       8. Maraytaii, I invoke your Comforting Presence on behalf of all women so they can experience that there are no conditions in your love. You accept us for who we are regardless of how we may see ourselves.

 

                       O Cosmic Mother, tune my strings,my total being with you sings.Your song I now reverberate,as cosmic love I celebrate.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       9. Maraytaii, I invoke your Comforting Presence on behalf of all women who think they are not worthy of love, so they can realize that it is only our thinking that prevents us from experiencing the love that can consume all sense of unworthiness.

 

                       O Cosmic Mother, I love you,your love song keeps me ever true.You fill me with your sacred tone,and thus I never feel alone.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

 

 

                       Part 2

 

1. Maraytaii, I invoke your Comforting Presence on behalf of all women so they can see that they need to be liberated from the mind of anti-christ, which is the mind that defines conditions.

 

                       O Cosmic Mother, sound the gong,that calls me home where I belong.I know you love me tenderly,and in that knowing I am free.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       2. Maraytaii, I invoke your Comforting Presence on behalf of all women so they can see that the mind of Christ is beyond all conditions, and we don’t need to live up to any conditions in order to experience Christ.

 

                       O Cosmic Mother, hold me tight,I resonate with your own light.Your music purifies my heart,your love to all I do impart.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       3. Maraytaii, I invoke your Comforting Presence on behalf of all women so they can experience that it is only the conditions that we have defined in our own minds that prevent us from experiencing the unconditional.

 

                       O Cosmic Mother, we are one,your heart is like a blazing sun.My being can but amplify,the sacred sound you magnify.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       4. Maraytaii, I invoke your Comforting Presence on behalf of all women so they can tune in to your unconditional Presence, your unconditional love and comfort, your unconditional acceptance and thereby let go of this conditionality.

 

                       O Cosmic Mother, I now hear,the subtle sound of Sacred Sphere.As I attune to Cosmic Hum,the lesser self I overcome.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       5. Maraytaii, awaken women to see that the omega aspect of liberation is that we are oppressed by something and therefore we need to be liberated from what limits us.

 

                       O Cosmic Mother, take me home,I am in sync with Sacred OM,The sound of sounds will raise me up,so only light is in my cup.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       6. Maraytaii, awaken women to see that many women could not handle being liberated from all of the circumstances and conditions in which they grew up.

 

O Cosmic Mother, I will be,a part of cosmic symphony.All that I AM, an instrument,for sound that is from heaven sent.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       7. Maraytaii, awaken women to see that many women would not be able to deal with freedom because they have defined themselves, they have identified themselves, based on the cultural attitude to women, so they cannot instantly make that jump from being so limited to being completely liberated.

 

                       O Cosmic Mother, I now call,to enter sacred music hall.I will be part of life’s ascent,towards the starry firmament.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       8. Maraytaii, awaken women to see that liberating someone from oppression can leave them in a vacuum, in a chaotic state, in a state of confusion where they do not know what to do with themselves.

 

                       O Cosmic Mother, tune my strings,my total being with you sings.Your song I now reverberate,as cosmic love I celebrate.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       9. Maraytaii, awaken women to see that the alpha aspect of liberation is the liberation to a higher awareness, a higher sense of self.

 

                       O Cosmic Mother, I love you,your love song keeps me ever true.You fill me with your sacred tone,and thus I never feel alone.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

 

 

                       Part 3

 

                       1. Maraytaii, awaken women to see that there needs to be an awakening of women to a universal set of ideas that just living life, as comfortable as it may be in the modern democracies, is not enough in itself.

 

                       O Cosmic Mother, sound the gong,that calls me home where I belong.I know you love me tenderly,and in that knowing I am free.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       2. Maraytaii, awaken women to see that life must have a purpose. There must be a direction, and the most universal aspect is self-actualization, self-improvement and personal growth.

 

O Cosmic Mother, hold me tight,I resonate with your own light.Your music purifies my heart,your love to all I do impart.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       3. Maraytaii, awaken women to see the more spiritual and mystical aspects of raising our consciousness to a distinctly higher level.

 

                       O Cosmic Mother, we are one,your heart is like a blazing sun.My being can but amplify,the sacred sound you magnify.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       4. Maraytaii, awaken women to see that there are many mystical paths, many mystical teachings, many gurus throughout the ages who have promoted a mystical path.

 

                       O Cosmic Mother, I now hear,the subtle sound of Sacred Sphere.As I attune to Cosmic Hum,the lesser self I overcome.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       5. Maraytaii, awaken women to see that the essence of this mystical path is that we shift our sense of identity, and we do this by letting a separate, dualistic self die.

 

                       O Cosmic Mother, take me home,I am in sync with Sacred OM,The sound of sounds will raise me up,so only light is in my cup.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       6. Maraytaii, awaken women to see that in some nations women are more liberated than in others, which means the least liberated nations need to go through the same process as the more liberated nations have gone through.

 

                       O Cosmic Mother, I will be,a part of cosmic symphony.All that I AM, an instrument,for sound that is from heaven sent.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       7. Maraytaii, awaken women in the less liberated nations to ask for help from their sisters in more evolved nations.

 

                       O Cosmic Mother, I now call,to enter sacred music hall.I will be part of life’s ascent,
towards the starry firmament.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       8. Maraytaii, awaken women in the more liberated nations to develop this solidarity and acknowledge that “No woman is truly free until every woman is free.” It is our responsibility to use our freedom to help our sisters in other nations.

 

                       O Cosmic Mother, tune my strings,my total being with you sings.Your song I now reverberate,as cosmic love I celebrate.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       9. Maraytaii, awaken women to see that the alpha aspect of the liberation of women is to go beyond liberating women from the conditions that limit them, but to liberate them to embracing a new direction, something positive.

 

                       O Cosmic Mother, I love you,your love song keeps me ever true.You fill me with your sacred tone,and thus I never feel alone.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

 

 

                       Part 4

 

                       1. Maraytaii, awaken women to see that there are many ways to follow the path to a higher level of consciousness, and people need to engage in whatever appeals to them intuitively at their present level of consciousness.

 

                       O Cosmic Mother, sound the gong,that calls me home where I belong.I know you love me tenderly,and in that knowing I am free.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       2. Maraytaii, awaken women to see that as they move higher in consciousness, they might see a higher teaching, a higher teacher and eventually come to acknowledge the ascended masters who are the highest spiritual teachers available on earth.

 

                       O Cosmic Mother, hold me tight,I resonate with your own light.Your music purifies my heart,your love to all I do impart.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       3. Maraytaii, awaken women to see that we need to be liberated to a higher sense of identity, a higher awareness of who we are, what kind of beings we are.

 

O Cosmic Mother, we are one,your heart is like a blazing sun.My being can but amplify,the sacred sound you magnify.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       4. Maraytaii, awaken women to see that this leads us to become fully empowered as women, to fulfill our highest potential as women, to express our power as women.

 

                       O Cosmic Mother, I now hear,the subtle sound of Sacred Sphere.As I attune to Cosmic Hum,the lesser self I overcome.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       5. Maraytaii, awaken women to go through a phase where we seek to become empowered as women and we seek to have more of an impact in society.

 

                       O Cosmic Mother, take me home,I am in sync with Sacred OM,The sound of sounds will raise me up,so only light is in my cup.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       6. Maraytaii, awaken women to see that even if we are liberated from all of the limitations that are put upon women on this Planet, if we do not put anything instead of it, we would end up in a vacuum.

 

                       O Cosmic Mother, I will be,a part of cosmic symphony.All that I AM, an instrument,for sound that is from heaven sent.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       7. Maraytaii, awaken women to see that as we raise our consciousness, we will start building a new sense of identity.

 

                       O Cosmic Mother, I now call,to enter sacred music hall.I will be part of life’s ascent,towards the starry firmament.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       8. Maraytaii, awaken women to see that when we liberate ourselves from all of the limitations put upon women on earth, we do not end up being a fully liberated woman. We end up being a fully liberated spiritual being who is neither male nor female.

 

                       O Cosmic Mother, tune my strings,my total being with you sings.Your song I now reverberate,
as cosmic love I celebrate.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       9. Maraytaii, awaken women to see that being in a female body does not mean our being is defined by a female body. Regardless of the sex of the body we are in, we are universal spiritual beings.

 

                       O Cosmic Mother, I love you,your love song keeps me ever true.You fill me with your sacred tone,and thus I never feel alone.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

 

 

                       Part 5

 

                       1. Maraytaii, awaken women to see that we are not defined by the sex of our physical body and by the cultural overlay put upon that sex here on earth.

 

                       O Cosmic Mother, sound the gong,that calls me home where I belong.I know you love me tenderly,and in that knowing I am free.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       2. Maraytaii, awaken women to see that we are not striving to become liberated women, we are striving to become Christed beings who are not identifying ourselves as women or men.

 

                       O Cosmic Mother, hold me tight,I resonate with your own light.Your music purifies my heart,your love to all I do impart.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       3. Maraytaii, awaken women to accept that we are in female bodies and say: “So what? It’s just a body. I just have to make the best of it but I am not going to let it limit me and the expression of my I AM Presence through me.”

 

                       O Cosmic Mother, we are one,your heart is like a blazing sun.My being can but amplify,the sacred sound you magnify.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       4. Maraytaii, awaken women to see that the concept of liberating us from something is dualistic. There is something that is limiting us and there is a state of freedom that is opposed to it, and we attain it by removing the condition that is limiting us.

 

                       O Cosmic Mother, I now hear,the subtle sound of Sacred Sphere.As I attune to Cosmic Hum,the lesser self I overcome.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       5. Maraytaii, awaken women to see that we have all been in both male and female bodies over many lifetimes.

 

                       O Cosmic Mother, take me home,I am in sync with Sacred OM,The sound of sounds will raise me up,so only light is in my cup.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       6. Maraytaii, awaken women to see that we have reacted to conditions on earth by creating separate selves. These selves have caused us to forget that we are spiritual beings, that we are not confined to this earth.

 

                       O Cosmic Mother, I will be,a part of cosmic symphony.All that I AM, an instrument,for sound that is from heaven sent.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       7. Maraytaii, awaken women to see that as we begin to awaken, we first see that we are limited by conditions in society but the best way to become free of such conditions is to genuinely transcend our own state of consciousness.

 

                       O Cosmic Mother, I now call,to enter sacred music hall.I will be part of life’s ascent,towards the starry firmament.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       8. Maraytaii, awaken women to see that those who changed society so women could vote were willing to work with themselves and shift their sense of identity, where they overcame this cultural overlay that women did not know anything about politics and therefore should not be allowed to vote, that women could not understand politics.

 

                       O Cosmic Mother, tune my strings,my total being with you sings.Your song I now reverberate,as cosmic love I celebrate.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       9. Maraytaii, awaken women to see that they shifted their sense of identity in a positive way and they accepted that women can indeed know as much about politics as men, and that women can provide a valuable perspective in the political arena and therefore should be allowed to vote and run for office.

 

O Cosmic Mother, I love you,your love song keeps me ever true.You fill me with your sacred tone,and thus I never feel alone.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

 

 

                       Part 6

 

                       1. Maraytaii, awaken women to see that some were not willing to make that transition so they created a new sense of identity as women who were not liberated from the previous condition, but who were in opposition to it, or in some cases in opposition to men.

 

                       O Cosmic Mother, sound the gong,that calls me home where I belong.I know you love me tenderly,and in that knowing I am free.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       2. Maraytaii, awaken women to see that they were not transcending themselves, but created another dualistic self that they defined in opposition to men, or at least a certain archetypal image of men.

 

                       O Cosmic Mother, hold me tight,I resonate with your own light.Your music purifies my heart,your love to all I do impart.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       3. Maraytaii, awaken women to see that people in the more extreme feminist movements have a negative view of men and have created a certain image of women as being different from, superior to, that negative image of men.

 

                       O Cosmic Mother, we are one,your heart is like a blazing sun.My being can but amplify,the sacred sound you magnify.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       4. Maraytaii, awaken women to see that this is not leading to a real liberation of these women. It may lead to improved conditions in a society, and it was necessary, given how dualistic the culture was, to create something that opposed men and male dominance.

 

                       O Cosmic Mother, I now hear,the subtle sound of Sacred Sphere.As I attune to Cosmic Hum,the lesser self I overcome.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

 

 

5. Maraytaii, awaken women to see that we humans have a pattern of creating these dualistic selves where we are in opposition to something.

 

                       O Cosmic Mother, take me home,I am in sync with Sacred OM,The sound of sounds will raise me up,so only light is in my cup.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       6. Maraytaii, awaken women to see that we are not liberating ourselves by creating a dualistic self that is in opposition to anything on earth.

 

                       O Cosmic Mother, I will be,a part of cosmic symphony.All that I AM, an instrument,for sound that is from heaven sent.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       7. Maraytaii, awaken women to take on a new role and be the forerunners for a new phase in the liberation of women, causing the modern democracies can go beyond the level they are at right now and go into a new phase.

 

                       O Cosmic Mother, I now call,to enter sacred music hall.I will be part of life’s ascent,towards the starry firmament.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       8. Maraytaii, awaken women to look at our reaction to being a woman, to the fact that we are in a female body in this lifetime. Does it limit us, do we see it as a disadvantage?

 

                       O Cosmic Mother, tune my strings,my total being with you sings.Your song I now reverberate,as cosmic love I celebrate.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       9. Maraytaii, awaken women to see that we probably do feel this way because in past lives we were involved with a woman’s liberation movement and we created these separate selves in reaction to this, in reaction to the oppression that women are exposed to.

 

                       O Cosmic Mother, I love you,your love song keeps me ever true.You fill me with your sacred tone,and thus I never feel alone.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

 

 

                       Part 7

 

1. Maraytaii, awaken women to see that it is not a matter of liberating ourselves as women but it is a matter of liberating ourselves from being women, from thinking we are women, from seeing ourselves as women, from identifying ourselves as women.

 

                       O Cosmic Mother, sound the gong,that calls me home where I belong.I know you love me tenderly,and in that knowing I am free.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       2. Maraytaii, awaken women to see that as long as we identify ourselves as women, even in one of the liberated countries, we will still identify ourselves based on the role that women have currently and there will be some opposition to the limitations that women are still exposed to.

 

                       O Cosmic Mother, hold me tight,I resonate with your own light.Your music purifies my heart,your love to all I do impart.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       3. Maraytaii, awaken women to see the potential to rise to the next level up where we free ourselves from all resistance, from all sense of opposition, from all sense of being limited. We look at the conditions that women are exposed to in our culture and say: “So what! I will not identify myself based on these limitations.”

 

                       O Cosmic Mother, we are one,your heart is like a blazing sun.My being can but amplify,the sacred sound you magnify.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       4. Maraytaii, awaken women to see that we have been locked in relationships based on a certain pattern. If we let go of the selves that have accepted this, we can say: “I will not be bound by this pattern anymore. I will free myself from this pattern. First of all I will free myself in my own mind.”

 

                       O Cosmic Mother, I now hear,the subtle sound of Sacred Sphere.As I attune to Cosmic Hum,the lesser self I overcome.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       5. Maraytaii, awaken women to see that making maximum spiritual growth cannot necessarily be done by getting married in our teenage years and following the command to live that way until death do us part.

 

                       O Cosmic Mother, take me home,I am in sync with Sacred OM,The sound of sounds will raise me up,so only light is in my cup.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

 

 

6. Maraytaii, awaken women to see that if we are willing to work with ourselves, then our relationships can rise to a higher level. Or we may move on and attract another partner who is willing to go higher.

 

                       O Cosmic Mother, I will be,a part of cosmic symphony.All that I AM, an instrument,for sound that is from heaven sent.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       7. Maraytaii, awaken both women and men to tune in to your Comforting Presence so we no longer see ourselves as men and women, but we see that we are more than these traditional roles that limit all of us.

 

                       O Cosmic Mother, I now call,to enter sacred music hall.I will be part of life’s ascent,towards the starry firmament.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       8. Maraytaii, awaken both women and men to be united in Christ, where all are spiritual beings who are expressing ourselves through different bodies, through different personalities, different cultures, different backgrounds.

 

                       O Cosmic Mother, tune my strings,my total being with you sings.Your song I now reverberate,as cosmic love I celebrate.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

                       9. Maraytaii, awaken both women and men to see the essential humanity that unites us. We are not united by eradicating differences, we are united by overcoming the differences and realizing that these differences do not define our identity, for we have a new identity in Christ.

 

                       O Cosmic Mother, I love you,your love song keeps me ever true.You fill me with your sacred tone,and thus I never feel alone.

 

                       Maraytaii, I resonatewith song that opens cosmic gate.Your melody makes me vibratemy sense of self I recreate.

 

 

 

                       Sealing

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

 

 

 

 

 

 

 

22. Invoking freedom from control games (Part 1)

 

 

 

 

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Mother Liberty to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

 

                       

 

[Make your own calls here.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Part 1

 

                       1. Liberty, awaken women to see that when we go into duality, there are always two polarities, and they always oppose each other. This creates a tension between the two.

 

                       O Liberty now set me freefrom devil’s curse of poverty.I blame not Mother for my lack,O Blessed Mother, take me back.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       2. Liberty, awaken women to see that it is not possible that one dualistic polarity can destroy the opposite dualistic polarity because they were created at the same time. It is possible that one dualistic polarity can overpower the other polarity on a temporary basis.

 

                       O Liberty, from distant shore,I come with longing to be More.I see abundance is a flow,abundance consciousness I grow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       3. Liberty, awaken women to see that there is a constant struggle between dualistic polarities, and this is the essence of control games. There is a struggle for who is in control, who is the stronger, who is the dominant of the two polarities.

 

                       O Liberty, expose the lie,that limitations can me tie.The Ma-ter light is not my foe,true opulence it does bestow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       4. Liberty, awaken women to see that the Cold War was essentially a control game, a struggle between the two about who would be in control of the world.

 

                       O Liberty, expose the plot,projected by the fallen lot.O Cosmic Mother, I now see,that Mother’s not my enemy.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       5. Liberty, awaken women to see that instead of one polarity dominating the other, the two can find a certain equilibrium where they accept the position of each other, but there is still a constant tension.

 

O Liberty, with opened eyes,I now reject the devil’s lies.I now embrace the Mother realm,for I see Father at the helm.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       6. Liberty, awaken women to see that the Catholic church was from its creation by Constantine, a force for attaining control over society.

 

                       O Liberty, a chalice pure,my lower bodies are for sure.Release through me your symphony,your gift of Cosmic Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       7. Liberty, awaken women to see that this attracted another polarity, namely Islam, and this led to the Crusades and a fight between the two.

 

                       O Liberty, the open door,I am for Symphony of More.In chakras mine light you release,the flow of love shall never cease.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       8. Liberty, awaken women to see that many nations have been locked in this struggle between each other. Sometimes two nations can be in a struggle with each other for a long time, other times various nations join the political control game.

 

                       O Liberty, release the flow,of opulence that you bestow.For I am willing to receive,the Golden Fleece that you now weave.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       9. Liberty, awaken women to see that the oldest control game we see on earth is the control game between men and women.

 

                       O Liberty, release the cure,to free the tired and the poor.The huddled masses are set free,by loving Song of Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

 

 

                       Part 2

 

                       1. Liberty, awaken women to see that many societies were patriarchal societies where men had the majority of the power under control, but there was still a control game being played by women.

 

O Liberty now set me freefrom devil’s curse of poverty.I blame not Mother for my lack,O Blessed Mother, take me back.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       2. Liberty, awaken women to see that in many societies a certain status quo had been achieved where men had attained a privileged position, women were in a secondary position, but both of them had accepted the parameters for their roles, and within those parameters, they were still fighting for control.

 

                       O Liberty, from distant shore,I come with longing to be More.I see abundance is a flow,abundance consciousness I grow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       3. Liberty, awaken women to see that the fallen beings selected men to be the superior sex and therefore they projected into the collective consciousness that men should be in control. Men should be in control of society, the family and the relationship with women.

 

                       O Liberty, expose the lie,that limitations can me tie.The Ma-ter light is not my foe,true opulence it does bestow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       4. Liberty, awaken women to see that this is a projection that goes back to when the fallen beings first defined men and women as dualistic polarities that were in a struggle for dominance and control.

 

                       O Liberty, expose the plot,projected by the fallen lot.O Cosmic Mother, I now see,that Mother’s not my enemy.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       5. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast that has been built in the collective consciousness based on the idea that men should be in control.

 

                       O Liberty, with opened eyes,I now reject the devil’s lies.I now embrace the Mother realm,for I see Father at the helm.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       6. Liberty, awaken women to see that there has been a reaction against this from women who do not want to be controlled.

 

O Liberty, a chalice pure,my lower bodies are for sure.Release through me your symphony,your gift of Cosmic Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       7. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast that says that women should take away the control of men.

 

                       O Liberty, the open door,I am for Symphony of More.In chakras mine light you release,the flow of love shall never cease.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       8. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast that has caused women to accept that men are in control of certain aspects of society or life.

 

                       O Liberty, release the flow,of opulence that you bestow.For I am willing to receive,the Golden Fleece that you now weave.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       9. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast that has projected that women should seek to attain control in the areas where they can attain control.

 

                       O Liberty, release the cure,to free the tired and the poor.The huddled masses are set free,by loving Song of Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

 

 

                       Part 3

 

                       1. Liberty, awaken women to see that this has maintained an ongoing struggle between men and women to attain control within whatever parameters were defined in their culture and society.

 

                       O Liberty now set me freefrom devil’s curse of poverty.I blame not Mother for my lack,O Blessed Mother, take me back.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       2. Liberty, awaken women to see that the essence of these control games is that the fallen beings have created such uncertainty and chaos on earth where people can never know what might happen to them.

 

                       O Liberty, from distant shore,I come with longing to be More.I see abundance is a flow,abundance consciousness I grow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       3. Liberty, awaken women to see that because people have a fear of what might happen in the future, they have a need to be in control of their lives, causing them to play a constant control game of trying to gain some psychological sense that they are in control of their situation.

 

                       O Liberty, expose the lie,that limitations can me tie.The Ma-ter light is not my foe,true opulence it does bestow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       4. Liberty, awaken women to see that the fallen beings are not content to create this division between men and women, to project that men are the superior sex, that men should be in control.

 

                       O Liberty, expose the plot,projected by the fallen lot.O Cosmic Mother, I now see,that Mother’s not my enemy.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       5. Liberty, awaken women to see that the fallen beings are also caught in a control game because they have more fear than anybody else on earth.

 

                       O Liberty, with opened eyes,I now reject the devil’s lies.I now embrace the Mother realm,for I see Father at the helm.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       6. Liberty, awaken women to see that beyond this basic control game of men and women, there is the control game that is being outplayed in the minds of the fallen beings so they are constantly seeking control.

 

                       O Liberty, a chalice pure,my lower bodies are for sure.Release through me your symphony,your gift of Cosmic Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       7. Liberty, awaken women to see that fallen beings come in pairs, as everything else in duality and there is always more than one and they are in a rivalry, they are opposing each other.

 

                       O Liberty, the open door,I am for Symphony of More.In chakras mine light you release,the flow of love shall never cease.

 

O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       8. Liberty, awaken women to see that the outplaying of this control game between the fallen beings is the epic mindset where one fallen being will define a certain ideology, religion or thought system and will project that it is of epic importance that this particular system gains control over the world.

 

                       O Liberty, release the flow,of opulence that you bestow.For I am willing to receive,the Golden Fleece that you now weave.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       9. Liberty, awaken women to see that another fallen being defines another thought system and therefore there will be this constant struggle between two or more systems.

 

                       O Liberty, release the cure,to free the tired and the poor.The huddled masses are set free,by loving Song of Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

 

 

                       Part 4

 

                       1. Liberty, awaken women to see that they are trying to create this sense that one fallen being is ultimately in control of this Planet. They do this by using men because men have a tendency to be more open to the epic mindset.

 

                       O Liberty now set me freefrom devil’s curse of poverty.I blame not Mother for my lack,O Blessed Mother, take me back.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       2. Liberty, awaken women to see that the fallen beings will pull men into feeling that they are the ones who have to fight for this epically important cause. They are the ones who have to engage in this epic battle, even go to war and be willing to sacrifice their lives in order to win this epic battle.

 

                       O Liberty, from distant shore,I come with longing to be More.I see abundance is a flow,abundance consciousness I grow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       3. Liberty, awaken women to see that this puts men in a certain state of mind where they are blinded by this fanatical mindset. They are willing to leave their families and women behind in order to go out and fight for this cause.

 

                       O Liberty, expose the lie,that limitations can me tie.The Ma-ter light is not my foe,true opulence it does bestow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       4. Liberty, awaken women to see that many men are trapped in the epic mindset where they think they have to pursue a career, and therefore their wife just has to support them in their career and do what is necessary to take care of the household and the children.

 

                       O Liberty, expose the plot,projected by the fallen lot.O Cosmic Mother, I now see,that Mother’s not my enemy.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       5. Liberty, awaken women to see that a man in the epic mindset wants his wife to be in this position, wants to be able to control her so that she is there when he comes home from work, and otherwise stays out of his way and does not interfere with his career.

 

                       O Liberty, with opened eyes,I now reject the devil’s lies.I now embrace the Mother realm,for I see Father at the helm.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       6. Liberty, awaken women to see that the tension that is put upon men leads to this need to feel that they are in control of their situation. Yet men who join the army lose control over their situation.

 

                       O Liberty, a chalice pure,my lower bodies are for sure.Release through me your symphony,your gift of Cosmic Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       7. Liberty, awaken women to see that men who are pursuing a career in the business world have to be willing to sacrifice for the cause and this puts men under tremendous pressure.

 

                       O Liberty, the open door,I am for Symphony of More.In chakras mine light you release,the flow of love shall never cease.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       8. Liberty, awaken women to see that men are put under tremendous pressure by these systems created by the fallen beings.

 

                       O Liberty, release the flow,of opulence that you bestow.For I am willing to receive,the Golden Fleece that you now weave.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       9. Liberty, awaken women to see that a corporation that is vying for domination of the market, perhaps even on a world scale, is an epic cause, just as a religion or political ideology that is attempting to control the world.

 

                       O Liberty, release the cure,to free the tired and the poor.The huddled masses are set free,by loving Song of Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

 

 

                       Part 5

 

                       1. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast that puts men are under pressure, where they need some sense of equilibrium and therefore they must control their women.

 

                       O Liberty now set me freefrom devil’s curse of poverty.I blame not Mother for my lack,O Blessed Mother, take me back.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       2. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast of men needing to have something in their lives over which they have control.

 

                       O Liberty, from distant shore,I come with longing to be More.I see abundance is a flow,abundance consciousness I grow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       3. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast behind the belief that the ultimate way to have control of something is to own it, making men want to own the women in their lives.

 

                       O Liberty, expose the lie,that limitations can me tie.The Ma-ter light is not my foe,true opulence it does bestow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       4. Liberty, awaken women to see that this is why some societies have developed a culture where women are literally the property of men. Women are essentially slaves that can be physically, legally owned by men.

 

                       O Liberty, expose the plot,projected by the fallen lot.O Cosmic Mother, I now see,
that Mother’s not my enemy.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       5. Liberty, I call forth the judgment and binding of the fallen beings who are putting men under pressure so they must find a way to relieve the pressure by feeling there is something they can control.

 

                       O Liberty, with opened eyes,I now reject the devil’s lies.I now embrace the Mother realm,for I see Father at the helm.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       6. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast behind the idea that men physically, legally own women.

 

                       O Liberty, a chalice pure,my lower bodies are for sure.Release through me your symphony,your gift of Cosmic Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       7. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast behind men feeling that beyond the legal, political right to own their women, they need to control the women to the point where they feel they psychologically own their wives.

 

                       O Liberty, the open door,I am for Symphony of More.In chakras mine light you release,the flow of love shall never cease.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       8. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast behind the cultures where there is no legal ownership of women but there is this psychological sense of ownership.

 

                       O Liberty, release the flow,of opulence that you bestow.For I am willing to receive,the Golden Fleece that you now weave.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       9. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast behind cultures where girls are considered worthless, and although they cannot necessarily be sold as slaves, they can be given away in marriages that might give the parents some kind of advantage.

 

                       O Liberty, release the cure,to free the tired and the poor.The huddled masses are set free,
by loving Song of Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       Sealing

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

 

 

 

 

 

 

 

23. Invoking freedom from control games (Part 2)

 

 

 

 

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Mother Liberty to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

 

                       

 

[Make your own calls here.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Part 1

 

                       1. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast behind the cultures where once a woman has married, she essentially becomes the property of the man because he believes that he now has total control over her and that she should submit to this control.

 

                       O Liberty now set me freefrom devil’s curse of poverty.I blame not Mother for my lack,O Blessed Mother, take me back.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       2. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast behind the fact that women around the world have been brought up to submit themselves to this form of control and feel that their men can own them.

 

                       O Liberty, from distant shore,I come with longing to be More.I see abundance is a flow,abundance consciousness I grow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       3. Liberty, awaken women to see that these control games of seeking ownership, where one side seeks to own the other and the other submits to it, they can outplay themselves in various ways.

 

                       O Liberty, expose the lie,that limitations can me tie.The Ma-ter light is not my foe,true opulence it does bestow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       4. Liberty, awaken women to see that even in the more developed nations where women have attained much more liberation, there can still be these psychological control games that go on between men and women.

 

                       O Liberty, expose the plot,projected by the fallen lot.O Cosmic Mother, I now see,that Mother’s not my enemy.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

 

 

5. Liberty, awaken women to see that the man can attempt to own the woman, but the woman can also develop a certain sense of ownership of her man and of her children. Even in the most advanced nations in the world, women will still talk about “my husband,” “my children,” men talk about “my wife,” “my children.”

 

                       O Liberty, with opened eyes,I now reject the devil’s lies.I now embrace the Mother realm,for I see Father at the helm.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       6. Liberty, awaken women to see that some women carry these separate selves from past lives, and they have this sense of control that “my husband” should behave a certain way.

 

                       O Liberty, a chalice pure,my lower bodies are for sure.Release through me your symphony,your gift of Cosmic Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       7. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast behind cultures where men are still dominant, but the women in that culture feel that the physical appearance and the behavior of men reflect back on them.

 

                       O Liberty, the open door,I am for Symphony of More.In chakras mine light you release,the flow of love shall never cease.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       8. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast that makes women feel that if the man appears a certain way, it shows that his woman has not taken care of him and that reflects badly on her.

 

                       O Liberty, release the flow,of opulence that you bestow.For I am willing to receive,the Golden Fleece that you now weave.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       9. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast behind the control game of teenagers seeking for a partner.

 

                       O Liberty, release the cure,to free the tired and the poor.The huddled masses are set free,by loving Song of Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

 

 

 

 

Part 2

 

                       1. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast behind men feeling a pressure to be sexually active and women feeling a pressure to be sexually active or to have a certain status through a relationship but it is not a free relationship but a control game.

 

                       O Liberty now set me freefrom devil’s curse of poverty.I blame not Mother for my lack,O Blessed Mother, take me back.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       2. Liberty, awaken women to see that being in a relationship gives you a certain status, and in order to get into a relationship you are seeking to control your potential partner and pull them into the net.

 

                       O Liberty, from distant shore,I come with longing to be More.I see abundance is a flow,abundance consciousness I grow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       3. Liberty, awaken women to see that once partners enter a relationship because of a control game, they can continue to play these control games over and over again. They shift somewhat as they grow older but it is still a control game.

 

                       O Liberty, expose the lie,that limitations can me tie.The Ma-ter light is not my foe,true opulence it does bestow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       4. Liberty, awaken women to see that many marriages break up because people can no longer stand the control game. They feel so trapped in this control game that they have to break out of the relationship.

 

                       O Liberty, expose the plot,projected by the fallen lot.O Cosmic Mother, I now see,that Mother’s not my enemy.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       5. Liberty, awaken women to see that in many cases the reason the relationship does not break up is that neither of the two partners can break free of the control games.

 

                       O Liberty, with opened eyes,I now reject the devil’s lies.I now embrace the Mother realm,for I see Father at the helm.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,
abundance is now real for me.

 

                       6. Liberty, awaken women to see that those who break up a relationship are not necessarily liberated from the control game.

 

                       O Liberty, a chalice pure,my lower bodies are for sure.Release through me your symphony,your gift of Cosmic Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       7. Liberty, awaken women to see that when a relationship starts going poorly, it is very easy to project that the problems are caused by your partner, making people feel: “Well, if I only had another partner who was not that way, then I would not have this situation.”

 

                       O Liberty, the open door,I am for Symphony of More.In chakras mine light you release,the flow of love shall never cease.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       8. Liberty, awaken women to see that our experience of a relationship takes place inside our minds! We are not having the experience we are having because of our partners.

 

                       O Liberty, release the flow,of opulence that you bestow.For I am willing to receive,the Golden Fleece that you now weave.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       9. Liberty, awaken women to see that our partner may be playing a control game and trying to control us but that is not what creates our internal experience. Our internal experience is created by our control game.

 

                       O Liberty, release the cure,to free the tired and the poor.The huddled masses are set free,by loving Song of Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

 

 

                       Part 3

 

                       1. Liberty, awaken women to see that we can break up the relationship but we still carry that control game with us, and if we do not overcome those separate selves and resolve it, we might attract another relationship driven by control games.

 

                       O Liberty now set me freefrom devil’s curse of poverty.I blame not Mother for my lack,O Blessed Mother, take me back.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,
abundance is now real for me.

 

                       2. Liberty, awaken women to see that even if women have become legally and politically liberated, there is still, at the level of individual relationships, these control games.

 

                       O Liberty, from distant shore,I come with longing to be More.I see abundance is a flow,abundance consciousness I grow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       3. Liberty, help me see if I personally have these control games. Help me look at this and say: “So what? I had this. I live on earth, so how could I not have it? But it is time to get beyond it. It is time to liberate myself from this. And I do this by using the tools, being willing to look at these selves, identify them, let them die and stop trying to solve the problem that the control game is projecting that I have to solve.”

 

                       O Liberty, expose the lie,that limitations can me tie.The Ma-ter light is not my foe,true opulence it does bestow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       4. Liberty, cut all women free from these control games and bind the collective beasts that are seeking to perpetuate the control games.

 

                       O Liberty, expose the plot,projected by the fallen lot.O Cosmic Mother, I now see,that Mother’s not my enemy.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       5. Liberty, I call for the judgement and the binding of the fallen beings who started the entire cycle of this control game between men and women and the control game of the epic mindset, often pulling men into fighting for this epic cause.

 

                       O Liberty, with opened eyes,I now reject the devil’s lies.I now embrace the Mother realm,for I see Father at the helm.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       6. Liberty, awaken women to see that when we are engaged in a control game, we can get the feeling that we are winning the game. Yet there is a price we pay for this feeling.

 

                       O Liberty, a chalice pure,my lower bodies are for sure.Release through me your symphony,your gift of Cosmic Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

 

 

7. Liberty, awaken women to see that we cannot engage in a control game without being controlled by the game, or rather by the separate selves, by the collective beasts, ultimately by the fallen beings.

 

                       O Liberty, the open door,I am for Symphony of More.In chakras mine light you release,the flow of love shall never cease.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       8. Liberty, awaken women to see that whenever we seek to control, we are controlled because unless we are being exposed to control, we will not engage in these control games.

 

                       O Liberty, release the flow,of opulence that you bestow.For I am willing to receive,the Golden Fleece that you now weave.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       9. Liberty, help me look at this honestly and say: “Enough, I have had enough of this. I am more than this self and I can let it die because I know that I will be reborn at a higher level of Christhood. I will become a new being in Christ by letting these selves die.”

 

                       O Liberty, release the cure,to free the tired and the poor.The huddled masses are set free,by loving Song of Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

 

 

                       Part 4

 

                       1. Liberty, cut free both men and women, but especially women, to free themselves from these control games or at least become aware of them.

 

                       O Liberty now set me freefrom devil’s curse of poverty.I blame not Mother for my lack,O Blessed Mother, take me back.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       2. Liberty, awaken women to see that women can be the forerunners because those who have been oppressed are the ones who are most likely to start the cycle of stopping the oppression.

 

                       O Liberty, from distant shore,I come with longing to be More.I see abundance is a flow,abundance consciousness I grow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

3. Liberty, awaken women to see that when we have experienced a certain form of oppression over many lifetimes, we gradually build that determination to free ourselves.

 

                       O Liberty, expose the lie,that limitations can me tie.The Ma-ter light is not my foe,true opulence it does bestow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       4. Liberty, awaken women to see that this is why women in the modern democracies were the forerunners on a Planetary level for speaking out against the discrimination and suppression of women and demanding greater freedom.

 

                       O Liberty, expose the plot,projected by the fallen lot.O Cosmic Mother, I now see,that Mother’s not my enemy.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       5. Liberty, cut women free so we can receive the opportunity to see the control games, free ourselves from them without having to go through another number of embodiments before we build enough determination.

 

                       O Liberty, with opened eyes,I now reject the devil’s lies.I now embrace the Mother realm,for I see Father at the helm.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       6. Liberty, awaken women to see that the liberation of women is in an upward spiral. Cut women free so it will not take lifetimes or even decades before the most backwards countries in the world have set their women free from this outdated medieval oppression that they are subjected to.

 

                       O Liberty, a chalice pure,my lower bodies are for sure.Release through me your symphony,your gift of Cosmic Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       7. Liberty, awaken women to see that the enormous range between the most developed nations and the less developed is possible only because of these huge collective beasts that are overpowering the minds of the people in the less developed countries so they cannot see what is so obvious to us.

 

                       O Liberty, the open door,I am for Symphony of More.In chakras mine light you release,the flow of love shall never cease.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

8. Liberty, cut women in Islamic countries free from being hypnotized by these collective beasts. I hereby authorize the ascended masters to use the power you have to go in and bind and consume these beasts, to judge and remove the fallen beings so that this hypnotic effect can be removed.

 

                       O Liberty, release the flow,of opulence that you bestow.For I am willing to receive,the Golden Fleece that you now weave.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       9. Liberty, awaken people so that the scales fall from their eyes and they wake up and say: “But wait a minute, why are we treating women this way? How can we be so far behind these other nations? Why are we holding on to these outdated religious doctrines and laws that define women as second grade citizens?”

 

                       O Liberty, release the cure,to free the tired and the poor.The huddled masses are set free,by loving Song of Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

 

 

                       Part 5

 

                       1. Liberty, bind these collective entities and the fallen beings behind them so people can become free to express the momentum of determination they have built over many lifetimes.

 

                       O Liberty now set me freefrom devil’s curse of poverty.I blame not Mother for my lack,O Blessed Mother, take me back.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       2. Liberty, awaken women to see that once people are determined, a society can quickly shift out of this outdated mindset and begin to see solutions.

 

                       O Liberty, from distant shore,I come with longing to be More.I see abundance is a flow,abundance consciousness I grow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       3. Liberty, I call forth the judgment and binding of the collective beast that is creating the spell women are under, where they do not want to put any political pressure on these less developed nations.

 

                       O Liberty, expose the lie,that limitations can me tie.The Ma-ter light is not my foe,true opulence it does bestow.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,
abundance is now real for me.

 

                       4. Liberty, help women in the developed nations realize that our position comes with a responsibility where we are meant to promote the liberation of women in the rest of the world and promote many other causes and positive progress.

 

                       O Liberty, expose the plot,projected by the fallen lot.O Cosmic Mother, I now see,that Mother’s not my enemy.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       5. Liberty, awaken women to see that we have not only a right, but an obligation to put political pressure on these nations. We have an obligation to say: “We cannot trade with you if you continue to treat your women this way. We will not buy your oil, we will find alternatives to buying your oil.”

 

                       O Liberty, with opened eyes,I now reject the devil’s lies.I now embrace the Mother realm,for I see Father at the helm.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       6. Liberty, cut free the people in the more developed nations who are willing to apply this political pressure. I call for the binding of the collective beast that is holding us back from saying: “This is our responsibility.”

 

                       O Liberty, a chalice pure,my lower bodies are for sure.Release through me your symphony,your gift of Cosmic Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       7. Liberty, I call for these spells to be broken, for these collective beasts to be bound or consumed or reduced in strength so that people can be free in their outer minds to take the actions that they are actually prepared to take in the emotional, mental and identity body.

 

                       O Liberty, the open door,I am for Symphony of More.In chakras mine light you release,the flow of love shall never cease.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       8. Liberty, cut people free from the blockage in the emotional body that prevents them from acting on what they already see in their mental bodies.

 

                       O Liberty, release the flow,of opulence that you bestow.For I am willing to receive,the Golden Fleece that you now weave.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

                       9. Liberty, I call for the binding of these beasts that block people so that they have all the right insights, they know what should be done, but they cannot get themselves to act it out because they are blocked at the emotional level from taking action based on their understanding.

 

                       O Liberty, release the cure,to free the tired and the poor.The huddled masses are set free,by loving Song of Liberty.

 

                       O Cosmic Mother Liberty,conduct Abundance Symphony.My highest service I now see,abundance is now real for me.

 

 

 

                       Sealing

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

 

 

 

 

 

 

 

25. Invoking an end to violence against women (Part 1)

 

 

 

 

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Mother Mary to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

 

                       

 

[Make your own calls here.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Part 1

 

                       1. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces behind the control game where men attempt to control women through money, or rather by denying them money or access to money.

 

                       O blessed Mary, Mother mine,there is no greater love than thine,as we are one in heart and mind,my place in hierarchy I find.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       2. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces behind societies where women cannot have a job, cannot earn a living, and therefore are totally dependent on getting married and staying married in order to survive physically.

 

                       I came to earth from heaven sent,as I am in embodiment,I use Divine authority,commanding you to set earth free.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       3. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the fallen beings who have created these beasts that overpower men’s minds so they think women should not have money or they are not capable of using money wisely.

 

                       I call now in God’s sacred name,for you to use your Mother Flame,to burn all fear-based energy,restoring sacred harmony.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       4. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces that make men think they must keep women away from money and keep money away from women so that the men are in control.

 

                       Your sacred name I hereby praise,collective consciousness you raise,no more of fear and doubt and shame,consume it with your Mother Flame.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

5. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the collective beast that prevents men from seeing how illogical it is, how untrue it is that women cannot be trusted with money.

 

                       All darkness from the earth you purge,your light moves as a mighty surge,no force of darkness can now stop,the spiral that goes only up.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       6. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces that prevent men from seeing that this is simply a control game that they are caught in, and if you are controlling others, you are controlled yourself.

 

                       All elemental life you bless,removing from them man-made stress,the nature spirits are now free,outpicturing Divine decree.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       7. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces who make men feel that since they are the ones who are earning the money, they should be in control of how it is spent.

 

                       I raise my voice and take my stand,a stop to war I do command,no more shall warring scar the earth,a golden age is given birth.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       8. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon men who have this attitude and deliberately keep their women out of the decision making process relating to money.

 

                       As Mother Earth is free at last,disasters belong to the past,your Mother Light is so intense,that matter is now far less dense.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       9. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces that prevent men from seeing that with this attitude they cannot multiply the money they are making, and that is why many of these men are living in poverty and will not get out of poverty precisely because they have that attitude.

 

                       In Mother Light the earth is pure,the upward spiral will endure,prosperity is now the norm,God’s vision manifest as form.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

 

 

                       Part 2

 

1. Mother Mary, awaken men to see that if they would give more equal value to their wives so that their wives were involved in the process of making and spending money, then men and women together could add their momentum and this would result in a higher level of abundance for the family.

 

                       O blessed Mary, Mother mine,there is no greater love than thine,as we are one in heart and mind,my place in hierarchy I find.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       2. Mother Mary, awaken men to see that if they work with their wives, then either the man would make more money or the woman would get an income and therefore the entire family would be better off financially than when men are caught in this control game of limiting women through money.

 

                       I came to earth from heaven sent,as I am in embodiment,I use Divine authority,commanding you to set earth free.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       3. Mother Mary, awaken people to see that one of the major aspects of the progress we have seen in the more developed nations is that women have been able to get an education, to get reasonably paid jobs, and to get equal pay with men.

 

                       I call now in God’s sacred name,for you to use your Mother Flame,to burn all fear-based energy,restoring sacred harmony.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       4. Mother Mary, awaken people to see that this is an extremely important development in terms of giving women more independence, more freedom and the ability to remove themselves from an abusive relationship because they can survive financially.

 

                       Your sacred name I hereby praise,collective consciousness you raise,no more of fear and doubt and shame,consume it with your Mother Flame.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       5. Mother Mary, cut free the women around the world who feel trapped in an abusive relationship. Help them know how they can get out of that relationship and keep themselves and their children alive if they are not in that relationship.

 

                       All darkness from the earth you purge,your light moves as a mighty surge,no force of darkness can now stop,the spiral that goes only up.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

 

                       6. Mother Mary, cut free women who endure abuse so they will not go into a downward spiral, but will be able to change their situation in this lifetime or the next.

 

                       All elemental life you bless,removing from them man-made stress,the nature spirits are now free,outpicturing Divine decree.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       7. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces who make women feel they are not worthy to have money, not worthy to earn money, and therefore they subconsciously push abundance away from them.

 

                       I raise my voice and take my stand,a stop to war I do command,no more shall warring scar the earth,a golden age is given birth.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       8. Mother Mary, cut free women throughout the world from this financial dependence on men so they can change their personal situation and change their societies.

 

                       As Mother Earth is free at last,disasters belong to the past,your Mother Light is so intense,that matter is now far less dense.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       9. Mother Mary, I call forth the judgment and binding of the beasts that want to keep money away from women and keep women dependent on men for the money they need in order to survive.

 

                       In Mother Light the earth is pure,the upward spiral will endure,prosperity is now the norm,God’s vision manifest as form.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

 

 

                       Part 3

 

                       1. Mother Mary, awaken women in the affluent nations so they will take a hard look at their clothes-buying habits and find out where the clothes is made and under what conditions people work in order to produce the clothes.

 

                       O blessed Mary, Mother mine,there is no greater love than thine,as we are one in heart and mind,my place in hierarchy I find.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

 

                       2. Mother Mary, awaken women in the affluent nations to refuse buying clothes that was made in factories where men take advantage of women and make them work under poor conditions for low pay while skimming off all of the profit.

 

                       I came to earth from heaven sent,as I am in embodiment,I use Divine authority,commanding you to set earth free.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       3. Mother Mary, awaken women in the affluent nations to refuse buying clothes from stores that are owned by men, from corporations owned by men or from importers owned by men so that men make all the money.

 

                       I call now in God’s sacred name,for you to use your Mother Flame,to burn all fear-based energy,restoring sacred harmony.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       4. Mother Mary, awaken women in the affluent nations to refuse buying clothes if there is a huge gap between what a particular woman made from making that particular dress, and what men made from her labor.

 

                       Your sacred name I hereby praise,collective consciousness you raise,no more of fear and doubt and shame,consume it with your Mother Flame.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       5. Mother Mary, awaken women in the affluent nations to create a movement of women who express solidarity with their sisters in less affluent nations, and who demand to know how their clothes was made and who made the profit.

 

                       All darkness from the earth you purge,your light moves as a mighty surge,no force of darkness can now stop,the spiral that goes only up.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       6. Mother Mary, awaken women in the affluent nations to demand that the women making their clothes work under good conditions and are paid well according to the cost of living in their countries.

 

                       All elemental life you bless,removing from them man-made stress,the nature spirits are now free,outpicturing Divine decree.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       7. Mother Mary, awaken women in the affluent nations to form a force of women who will boycott the stores that are not open and forward about where the clothes are made and under which conditions these women are working.

 

                       I raise my voice and take my stand,a stop to war I do command,no more shall warring scar the earth,a golden age is given birth.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       8. Mother Mary, awaken people to create factories owned and run by women, as a cooperative, not as a traditional business, but where there is a shared ownership and women share in the income of the business.

 

                       As Mother Earth is free at last,disasters belong to the past,your Mother Light is so intense,that matter is now far less dense.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       9. Mother Mary, awaken women in the affluent nations to put political pressure on not only companies but even nations where entire nations could be forced to change.

 

                       In Mother Light the earth is pure,the upward spiral will endure,prosperity is now the norm,God’s vision manifest as form.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

 

 

                       Part 4

 

                       1. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces behind the garment industry in Bangladesh, China, Vietnam and other nations.

 

                       O blessed Mary, Mother mine,there is no greater love than thine,as we are one in heart and mind,my place in hierarchy I find.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       2. Mother Mary, awaken people to see that they cannot continue to sell their products in the modern nations unless they give the women working in the garment industry reasonable working conditions and reasonable pay.

 

                       I came to earth from heaven sent,as I am in embodiment,I use Divine authority,commanding you to set earth free.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,
the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       3. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces behind the garment industry that is driven by profit and the women in the affluent nations who look for the cheapest possible clothes and they don’t care where it is made and under which conditions.

 

                       I call now in God’s sacred name,for you to use your Mother Flame,to burn all fear-based energy,restoring sacred harmony.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       4. Mother Mary, awaken women to go for quality, to not buy more than they need, and to be concerned about the conditions under which the clothes was made so they do not support this exploitation of women.

 

                       Your sacred name I hereby praise,collective consciousness you raise,no more of fear and doubt and shame,consume it with your Mother Flame.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       5. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces that prevent people from seeing that it truly is an exploitation of women, an abuse of women and a violence against women that is going on in the garment industry and in other industries as well.

 

                       All darkness from the earth you purge,your light moves as a mighty surge,no force of darkness can now stop,the spiral that goes only up.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       6. Mother Mary, awaken women in the affluent nations so they are willing to support businesses in the less affluent nations that give work to women, but they demand that women get reasonable conditions and reasonable pay.

 

                       All elemental life you bless,removing from them man-made stress,the nature spirits are now free,outpicturing Divine decree.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       7. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces behind the control games where men are using violence to control women.

 

                       I raise my voice and take my stand,a stop to war I do command,no more shall warring scar the earth,a golden age is given birth.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,
the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       8. Mother Mary, awaken people to see that we cannot explain all violence against women by control games. Some violence is driven by control games, where men are using violence as a way to control the women in their lives, but not all violence can be explained by this.

 

                       As Mother Earth is free at last,disasters belong to the past,your Mother Light is so intense,that matter is now far less dense.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       9. Mother Mary, awaken women in the more developed nations to use their freedom to consider the issue of violence against women, to show solidarity and look at women in other countries and the violence against women there.

 

                       In Mother Light the earth is pure,the upward spiral will endure,prosperity is now the norm,God’s vision manifest as form.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

 

 

                       Part 5

 

                       1. Mother Mary, awaken people to see that even in the most developed nations, there is some violence against women that cannot be explained by control games.

 

                       O blessed Mary, Mother mine,there is no greater love than thine,as we are one in heart and mind,my place in hierarchy I find.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       2. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces behind men who are using violence because they want to punish women.

 

                       I came to earth from heaven sent,as I am in embodiment,I use Divine authority,commanding you to set earth free.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       3. Mother Mary, awaken people to see that an aspect of control games is that you want to punish those that will not allow themselves to be controlled. But violence against women cannot be explained by punishment alone.

 

                       I call now in God’s sacred name,for you to use your Mother Flame,to burn all fear-based energy,restoring sacred harmony.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,
the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       4. Mother Mary, awaken people to see that when men rape women, we cannot explain this in most cases as a control game. When we look at a man or even a group of men who are raping a woman, there is more to it.

 

                       Your sacred name I hereby praise,collective consciousness you raise,no more of fear and doubt and shame,consume it with your Mother Flame.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       5. Mother Mary, awaken people to see that we cannot improve conditions without being willing to look at a problem. When we look at men who are raping women, we see that there is more to this than just sexual desire. There is an anger, there is even a stronger feeling of a hatred that is directed against women.

 

                       All darkness from the earth you purge,your light moves as a mighty surge,no force of darkness can now stop,the spiral that goes only up.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       6. Mother Mary, awaken people to see that when a man is beating up a woman, there is no rational exPlanation so we need to look for an irrational exPlanation.

 

                       All elemental life you bless,removing from them man-made stress,the nature spirits are now free,outpicturing Divine decree.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       7. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces causing the anger and hatred that is seen in many situations where women are abused in various ways.

 

                       I raise my voice and take my stand,a stop to war I do command,no more shall warring scar the earth,a golden age is given birth.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       8. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces behind the fundamentalist Muslim preachers or imams who are promoting Sharia Law and who are supporting the suppression of women, the limitation of women.

 

                       As Mother Earth is free at last,disasters belong to the past,your Mother Light is so intense,that matter is now far less dense.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,
the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       9. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the Muslim clergy whose attitude to women, and whose support for the suppression of women, is driven by anger and hatred that does not come from the man because the man has been taken over by it.

 

                       In Mother Light the earth is pure,the upward spiral will endure,prosperity is now the norm,God’s vision manifest as form.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

 

 

                       Sealing

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

 

 

 

 

 

 

 

26. Invoking an end to violence against women (Part 2)

 

 

 

 

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Mother Mary to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

 

                       

 

[Make your own calls here.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Part 1

 

                       1. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the men who have allowed their minds, the four levels of the mind, to be taken over by a collective entity of anger against women.

 

                       O blessed Mary, Mother mine,there is no greater love than thine,as we are one in heart and mind,my place in hierarchy I find.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       2. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the collective entity of anger against women.

 

                       I came to earth from heaven sent,as I am in embodiment,I use Divine authority,commanding you to set earth free.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       3. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the collective entity of hatred against women.

 

                       I call now in God’s sacred name,for you to use your Mother Flame,to burn all fear-based energy,restoring sacred harmony.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       4. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the collective entities of anger against women, hatred against women, who have taken over men’s minds when they are weak.

 

                       Your sacred name I hereby praise,collective consciousness you raise,no more of fear and doubt and shame,consume it with your Mother Flame.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       5. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces causing men to be in a frustrated state of mind, feeling they are living under deep pressure, they are insecure, they are uncertain about their future.

 

All darkness from the earth you purge,your light moves as a mighty surge,no force of darkness can now stop,the spiral that goes only up.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       6. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces causing men to feel this enormous pressure upon them, being overwhelmed by this, and in order to get some kind of relief, they take out their anger against their wives.

 

                       All elemental life you bless,removing from them man-made stress,the nature spirits are now free,outpicturing Divine decree.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       7. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the men who are taken over by this anger entity and they direct the anger against their wives.

 

                       I raise my voice and take my stand,a stop to war I do command,no more shall warring scar the earth,a golden age is given birth.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       8. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the men who abuse their wives and then start self-loathing and now they are feeling even more frustrated, and then the pressure starts building and the cycle repeats all over again.

 

                       As Mother Earth is free at last,disasters belong to the past,your Mother Light is so intense,that matter is now far less dense.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       9. Mother Mary, I call for the binding and the consuming of these collective entities, for men to be cut free from them, and for women to be cut free from the collective entities that overpower women’s minds so that they endure this kind of violence.

 

                       In Mother Light the earth is pure,the upward spiral will endure,prosperity is now the norm,God’s vision manifest as form.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

 

 

                       Part 2

 

                       1. Mother Mary, awaken people to see that when women are continually abused by men, these women have been taken over by collective entities that cause women to submit to this kind of abuse.

 

O blessed Mary, Mother mine,there is no greater love than thine,as we are one in heart and mind,my place in hierarchy I find.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       2. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces who make women feel that they have no alternative, that they cannot object, that they cannot say no, that they cannot walk away. They see no option for themselves other than to endure it for the time that it lasts and then move on with life as if nothing happened.

 

                       I came to earth from heaven sent,as I am in embodiment,I use Divine authority,commanding you to set earth free.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       3. Mother Mary, cut free women who are trapped in this situation so they can mount the determination to a do something about it, such as talk to their husbands and draw a line and say no.

 

                       I call now in God’s sacred name,for you to use your Mother Flame,to burn all fear-based energy,restoring sacred harmony.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       4. Mother Mary, cut free women to see how they could potentially help their husbands, or how they could remove themselves from their husbands and still survive.

 

                       Your sacred name I hereby praise,collective consciousness you raise,no more of fear and doubt and shame,consume it with your Mother Flame.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       5. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the segment of men who are violent against women because their minds are overpowered by these collective entities.

 

                       All darkness from the earth you purge,your light moves as a mighty surge,no force of darkness can now stop,the spiral that goes only up.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       6. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon men who have not taken responsibility for themselves psychologically, who know nothing about the spiritual path and therefore feel trapped.

 

All elemental life you bless,removing from them man-made stress,the nature spirits are now free,outpicturing Divine decree.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       7. Mother Mary, awaken people to see that for some men we cannot fully explain their violence by saying that their minds are taken over by collective entities. Their anger is reinforced by the entities, but it is not exclusively coming from the entities because these men have it inside themselves.

 

                       I raise my voice and take my stand,a stop to war I do command,no more shall warring scar the earth,a golden age is given birth.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       8. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon men who have created these separate selves that are angry with women, that hate women.

 

                       As Mother Earth is free at last,disasters belong to the past,your Mother Light is so intense,that matter is now far less dense.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       9. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon men who are not physically violent with women, but from their own beings they direct anger and hatred against women.

 

                       In Mother Light the earth is pure,the upward spiral will endure,prosperity is now the norm,God’s vision manifest as form.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

 

 

                       Part 3

 

                       1. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the fallen beings who started this anger and hatred against women and who have spread it to men who are not fallen beings.

 

                       O blessed Mary, Mother mine,there is no greater love than thine,as we are one in heart and mind,my place in hierarchy I find.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       2. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the fallen beings who chose to elevate men to the position of superiority. They chose to create this male personal God, such as the Old Testament God, and in doing so, they opened up the possibility of suppressing women.

 

I came to earth from heaven sent,as I am in embodiment,I use Divine authority,commanding you to set earth free.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       3. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the fallen beings who have anger against God but who cannot express it on earth because they have created this male God who is supposedly the Supreme God of the universe.

 

                       I call now in God’s sacred name,for you to use your Mother Flame,to burn all fear-based energy,restoring sacred harmony.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       4. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the fallen beings who cannot get men to express anger against God and who have gotten men to express anger against women, against the feminine energy and polarity, even against the entire matter realm.

 

                       Your sacred name I hereby praise,collective consciousness you raise,no more of fear and doubt and shame,consume it with your Mother Flame.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       5. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the fallen beings who have given rise to the concept of “hatred of the mother,” hatred of the mother realm, hatred of women, whether they are mothers or not.

 

                       All darkness from the earth you purge,your light moves as a mighty surge,no force of darkness can now stop,the spiral that goes only up.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       6. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the fallen beings who have created false religions and gurus that promote hatred of the matter realm, hatred of the mother realm, hatred of the physical matter world, hatred of the human body.

 

                       All elemental life you bless,removing from them man-made stress,the nature spirits are now free,outpicturing Divine decree.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

7. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the false gurus in India who are promoting the view that the matter realm and the physical body and the lusts and the desires of the body, are an enemy of spirituality, an enemy of men attaining their spiritual goals.

 

                       I raise my voice and take my stand,a stop to war I do command,no more shall warring scar the earth,a golden age is given birth.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       8. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the fallen beings and false religions who promote the view that women are a temptation for men, that women are less spiritual or are susceptible to temptation, using the desires of the body as a temptation for men, tempting them away from a more spiritual lifestyle.

 

                       As Mother Earth is free at last,disasters belong to the past,your Mother Light is so intense,that matter is now far less dense.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       9. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the dark forces behind the anger against women, against the mother realm, against the matter world, that originally comes from the fallen beings.

 

                       In Mother Light the earth is pure,the upward spiral will endure,prosperity is now the norm,God’s vision manifest as form.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

 

 

                       Part 4

 

                       1. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon men who are not fallen beings, but who have taken into their beings this anger and hatred against the matter realm, against their own physical bodies and against women.

 

                       O blessed Mary, Mother mine,there is no greater love than thine,as we are one in heart and mind,my place in hierarchy I find.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       2. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon men who are violent against women because they have internalized this anger and hatred against women, men who have a desire to punish women, to hurt them, to put them down as raw physical destruction.

 

                       I came to earth from heaven sent,as I am in embodiment,I use Divine authority,commanding you to set earth free.

 

O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       3. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon men who may seem as if they are trying to control women psychologically, but beyond the control game these men are using psychological means to express anger and hatred towards women.

 

                       I call now in God’s sacred name,for you to use your Mother Flame,to burn all fear-based energy,restoring sacred harmony.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       4. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon men who seek to punish women, hurt them, destroy their souls if they can because they have such a hatred that they actually want to destroy women.

 

                       Your sacred name I hereby praise,collective consciousness you raise,no more of fear and doubt and shame,consume it with your Mother Flame.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       5. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon men who have taken this into a greater extreme, who serve in various positions where they promote ideas that suppress women, ideas that are a form of violence against women and that have no rational exPlanation.

 

                       All darkness from the earth you purge,your light moves as a mighty surge,no force of darkness can now stop,the spiral that goes only up.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       6. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon the fallen beings behind ideas that are only created to justify this anger and hatred against women even though they are cleverly disguised.

 

                       All elemental life you bless,removing from them man-made stress,the nature spirits are now free,outpicturing Divine decree.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       7. Mother Mary, awaken people to see that the Sharia law promoted by fundamentalist Islam has no rationality behind it. There may be certain arguments, certain reasoning, but it is not rational, consistent or logical.

 

                       I raise my voice and take my stand,a stop to war I do command,no more shall warring scar the earth
a golden age is given birth.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       8. Mother Mary, awaken people to see that Sharia law is not based on any reality. It is camouflaged as a religious scripture or doctrine, but the driving force behind it is anger and hatred against women.

 

                       As Mother Earth is free at last,disasters belong to the past,your Mother Light is so intense,that matter is now far less dense.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       9. Mother Mary, awaken people to see that there is no rational reason for the fact that millions of women live in very hot climates, but they have to wear black clothing that covers their entire body. It is anger and hatred against women.

 

                       In Mother Light the earth is pure,the upward spiral will endure,prosperity is now the norm,God’s vision manifest as form.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

 

 

                       Part 5

 

                       1. Mother Mary, awaken people to see that there is no rational reason for saying that the entire downfall of the human race and that all of the unpleasant conditions seen on earth is caused by women. It is nothing but an expression of pure anger and hatred against women, camouflaged as a religious scripture and doctrine.

 

                       O blessed Mary, Mother mine,there is no greater love than thine,as we are one in heart and mind,my place in hierarchy I find.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       2. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon men who are violent against women out of this raw anger and hatred. I call forth the judgment of the Divine Mother upon men who have an even greater anger and hatred against women, but they are camouflaging it as some benign reason, often a religion.

 

                       I came to earth from heaven sent,as I am in embodiment,I use Divine authority,commanding you to set earth free.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

3. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon materialists who are absolutely convinced that women are biologically different than men, that the female brain is wired in a different way and that evolution has given women a certain role.

 

                       I call now in God’s sacred name,for you to use your Mother Flame,to burn all fear-based energy,restoring sacred harmony.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       4. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon men who are physically violent out of anger and hatred and men that are psychologically or spiritually violent against women also out of hatred.

 

                       Your sacred name I hereby praise,collective consciousness you raise,no more of fear and doubt and shame,consume it with your Mother Flame.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       5. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon men who have had this anger and hatred for a long time and who have been the driving force behind all of the suppression, discrimination and violence against women by being the physical anchor point for it.

 

                       All darkness from the earth you purge,your light moves as a mighty surge,no force of darkness can now stop,the spiral that goes only up.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       6. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon men who have had this anger for so long that they are not likely to be willing to give this up and start the upward path towards Christhood. Therefore, they need to be removed from the Planet.

 

                       All elemental life you bless,removing from them man-made stress,the nature spirits are now free,outpicturing Divine decree.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       7. Mother Mary, as an ascended master student, I hereby make the decision that as far as I am concerned, this anger and hatred is no longer acceptable on Planet earth.

 

                       I raise my voice and take my stand,a stop to war I do command,no more shall warring scar the earth,a golden age is given birth.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

8. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother and I give you the authority to take the steps necessary to remove the outlet for this anger and hatred by confronting these people with the need to either change or to be removed from the earth.

 

                       As Mother Earth is free at last,disasters belong to the past,your Mother Light is so intense,that matter is now far less dense.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       9. Mother Mary, cut free more and more women to awaken from this hypnotic state, identify this anger and hatred, and decide that it is unacceptable for them.

 

                       In Mother Light the earth is pure,the upward spiral will endure,prosperity is now the norm,God’s vision manifest as form.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

 

 

                       Part 6

 

                       1. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother and I give you the authority to confront these men with the reality that if they will not choose life, then they must go to another Planet.

 

                       O blessed Mary, Mother mine,there is no greater love than thine,as we are one in heart and mind,my place in hierarchy I find.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       2. Mother Mary, awaken women to see that there is an upward spiral on earth and women are becoming increasingly liberated. We have reached the point where women deserve to be liberated from this anger and hatred from this small group of men.

 

                       I came to earth from heaven sent,as I am in embodiment,I use Divine authority,commanding you to set earth free.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       3. Mother Mary, I call forth the judgment of the Divine Mother upon these men so they can be confronted with the choice to either be willing to lose their mortal selves and follow Christ towards eternal life or to lose their opportunity to embody on this Planet.

 

                       I call now in God’s sacred name,for you to use your Mother Flame,to burn all fear-based energy,restoring sacred harmony.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

 

                       4. Mother Mary, cut free women from feeling any kind of anger or hatred against these people but to neutrally decide that it is time for this to end on our Planet.

 

                       Your sacred name I hereby praise,collective consciousness you raise,no more of fear and doubt and shame,consume it with your Mother Flame.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       5. Mother Mary, cut free women to see that we cannot truly talk about the liberation of women without talking about some of these very destructive forces that are seeking to keep women in bondage.

 

                       All darkness from the earth you purge,your light moves as a mighty surge,no force of darkness can now stop,the spiral that goes only up.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       6. Mother Mary, cut free women to see that if we continue to do the same thing and expect different results, we are insane. Although much progress has been made, certain problems have not gone away. We cannot continue to do the same thing and expect that these very severe abuses of women will go away.

 

                       All elemental life you bless,removing from them man-made stress,the nature spirits are now free,outpicturing Divine decree.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       7. Mother Mary, cut free women to see that we need to look for something different, namely the knowledge of dark forces that spread anger and hatred against women beyond any rational exPlanation.

 

                       I raise my voice and take my stand,a stop to war I do command,no more shall warring scar the earth,a golden age is given birth.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

                       8. Mother Mary, cut free women to rise up and make the determination: enough is enough, thereby authorizing the ascended masters to step in and use your power to remove these forces from the earth.

 

                       As Mother Earth is free at last,disasters belong to the past,your Mother Light is so intense,that matter is now far less dense.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

9. Mother Mary, cut free a critical mass of women to awaken to the determination that we have had enough of this, and it is time that this entire phenomenon of violence against women is removed from the earth. Help women accept that there is a new opportunity to redefine what it means to be a woman on Planet earth.

 

                       In Mother Light the earth is pure,the upward spiral will endure,prosperity is now the norm,God’s vision manifest as form.

 

                       O Mother Mary, generate,the song that does accelerate,the earth into a higher state,all matter does now scintillate.

 

 

 

                       Sealing

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

 

 

 

 

 

 

 

28. Liberating women from sexual exploitation (Part 1)

 

 

 

 

 

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Elohim Astrea to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

 

                       

 

[Make your own calls here.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Part 1

 

                       1. Astrea, awaken people to see that for over 90% of the men on this Planet, sex is an addiction.

 

                       Astrea, loving Being white,your Presence is my pure delight,your sword and circle white and blue,the astral Plane is cutting through.

 

                       Astrea, come accelerate,with purity I do vibrate,release the fire so blue and white,my aura filled with vibrant light.

 

                       2. Astrea, awaken people to see that even though the modern democracies have made considerable progress, certain problems are accelerating and one of these problems is addictions.

 

                       Astrea, calm the raging storm,so purity will be the norm,my aura filled with blue and white,with shining armor, like a knight.

 

                       Astrea, come accelerate,with purity I do vibrate,release the fire so blue and white,my aura filled with vibrant light.

 

                       3. Astrea, awaken people to the need to ask why these societies see a rise in addictions when they see so much progress in other areas.

 

                       Astrea, come and cut me free,from every binding entity,let astral forces all be bound,true freedom I have surely found.

 

                       Astrea, come accelerate,with purity I do vibrate,release the fire so blue and white,my aura filled with vibrant light.

 

                       4. Astrea, awaken people to see that over the last hundred years people have become more free politically and economically, but an addiction does not make people more free. An addiction takes away people’s freedom.

 

                       Astrea, I sincerely urge,from demons all, do me purge,consume them all and take me higher,I will endure your cleansing fire.

 

                       Astrea, come accelerate,with purity I do vibrate,release the fire so blue and white,my aura filled with vibrant light.

 

5. Astrea, awaken people to see that many societies are seeing a rise in people’s political and economic freedom but at the same time, they are seeing a decrease in people’s psychological freedom, even in some ways their physical freedom because an addiction can take away their freedom.

 

                       Astrea, do all spirits bind,so that I am no longer blind,I see the spirit and its twin,the victory of Christ I win.

 

                       Astrea, come accelerate,with purity I do vibrate,release the fire so blue and white,my aura filled with vibrant light.

 

                       6. Astrea, awaken people to see that we cannot explain this if we insist on doing what science has been insisting on doing, namely providing a materialistic exPlanation for everything.

 

                       Astrea, clear my every cell,from energies of death and hell,my body is now free to grow,each cell emits an inner glow.

 

                       Astrea, come accelerate,with purity I do vibrate,release the fire so blue and white,my aura filled with vibrant light.

 

                       7. Astrea, awaken people to see that we will never be able to explain addiction, nor will we be able to help people free themselves from addiction, through a materialistic approach.

 

                       Astrea, clear my feeling mind,in purity my peace I find,with higher feeling you release,I co-create in perfect peace.

 

                       Astrea, come accelerate,with purity I do vibrate,release the fire so blue and white,my aura filled with vibrant light.

 

                       8. Astrea, awaken people to see that we can analyze the body from a purely materialistic viewpoint, but we will never be able to explain macrocosmic phenomena through microcosmic elements.

 

                       Astrea, clear my mental realm,my Christ self always at the helm,I see now how to manifest,the matrix that for all is best.

 

                       Astrea, come accelerate,with purity I do vibrate,release the fire so blue and white,my aura filled with vibrant light.

 

                       9. Astrea, awaken people to see that a human being is not a collection of cells, molecules, atoms or subatomic particles. A human being is more than a collection of parts. The whole is more than the sum of the parts because a human being is a being, not a machine, not a device, not an object.

 

                       Astrea, with great clarity,I claim a new identity,etheric blueprint I now see,I co-create more consciously.

 

                       Astrea, come accelerate,with purity I do vibrate,release the fire so blue and white,my aura filled with vibrant light.

 

 

 

                       Part 2

 

1. Astrea, awaken people to see that we cannot explain addictive behavior by only looking at human beings as objects. Cut free the large group of people who are close to breaking through so they can look at how human beings have been objectified.

 

                       Astrea, loving Being white,your Presence is my pure delight,your sword and circle white and blue,the astral Plane is cutting through.

 

                       Astrea, come accelerate,with purity I do vibrate,release the fire so blue and white,my aura filled with vibrant light.

 

                       2. Astrea, awaken people to see that sex has been used to abuse, limit and trap women because women are objectified. They become sexual objects.

 

                       Astrea, calm the raging storm,so purity will be the norm,my aura filled with blue and white,with shining armor, like a knight.

 

                       Astrea, come accelerate,with purity I do vibrate,release the fire so blue and white,my aura filled with vibrant light.

 

                       3. Astrea, awaken people to see that soldiers who go to war are not looked at as individual people or human beings. They are just objects that can be moved around and sacrificed in order to achieve some epically important goal.

 

                       Astrea, come and cut me free,from every binding entity,let astral forces all be bound,true freedom I have surely found.

 

                       Astrea, come accelerate,with purity I do vibrate,release the fire so blue and white,my aura filled with vibrant light.

 

                       4. Astrea, awaken people to see that when science takes a materialistic approach, science is objectifying human beings. The materialistic approach to science has been and is still objectifying human beings.

 

                       Astrea, I sincerely urge,from demons all, do me purge,consume them all and take me higher,I will endure your cleansing fire.

 

                       Astrea, come accelerate,with purity I do vibrate,release the fire so blue and white,my aura filled with vibrant light.

 

                       5. Astrea, awaken people to see that in the modern democracies, this is the foundation for all other areas where human beings are objectified, including seeing women as sexual objects.

 

                       Astrea, do all spirits bind,so that I am no longer blind,I see the spirit and its twin,the victory of Christ I win.

 

     &nbs