Varför nationer går i krig

Om Du hamnade på den här sidan först eller av mistag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

 

Kapitel 15 ur Kim Michaels bok "Warrior of Peace"

En dag, när lärjungarna sitter i aulan och har avslutat sina övningar, ser Mästaren på Soldaten och säger: Min Son, jag ser att du nu har uppnått en tillräcklig klarhet i alla dina chakran. Jag vill inte att du ska tro att det betyder att du renat vare sig dina chakran eller det undermedvetna sinnet fullkomligt. En fullkomlig klarhet är ett långsiktigt, ofta livslångt mål. Så länge du är i din kropp, kommer det att behövas rening av ditt energifält. Det du nu har uppnått är dock tillräcklig klarhet för att ta dig till en ny nivå på din väg.

När du kom hit, hade du många frågor och jag har inte besvarat dem alla. Orsaken är att du inte var redo att ta emot mina svar. Det här behöver du förstå.

I vår moderna tidsålder, har många människor förblindats av en speciell form av tänkande. Jag kallar det linjärt, intellektuellt eller analytiskt tänkande. De tror att detta analytiska tänkande är totaliteten av sinnet. De tror att det analytiska sinnet kan fatta allting. När sådana människor möter en andlig lärare, väntar de sig ofta, eller rentav kräver, att få en komplett förklaring av den andliga sidan av livet. De väntar sig att de ska vara kapabla att förstå en sådan förklaring, på deras nuvarande nivå av medvetande.

Detta gör många människor mottagliga för de illusioner som skapats av de många falska lärarna i denna värld. Somliga av dem strävar inte medvetet att förleda, eftersom de tror på sina egna illusioner. Somliga vet dock att de manipulerar andra. De har med avsikt skapat mycket utvecklade och synbart sofistikerade filosofier för att fånga de som gör intellektet till sin Gud.

Många andliga studerande tror att ju mer komplicerad och svårförståelig en filosofi är, desto mer avancerad måste den vara. De tror att det faktum att de studerar denna svåra filosofi, bevisar att de måste vara avancerade studenter. Vad varken de falska lärarna eller deras elever inser är att de falska lärarna är kontrollerade av Maskinen. Deras falska idéer tjänar bara till att upprätthålla och förstärka det grepp som Maskinen har om alla människor. Som du själv sett, är den andliga vägen inte  komplicerad att förstå. Den kräver relativt lite förståelse men en massa praktiskt arbete.

Vad du har upplevt under dessa senaste månader är att du kom hit med ett specifikt sinnestillstånd. Ditt sinne var en mycket obehaglig och kaotisk plats att vara på, i huvudsak beroende på de psykiska energier som hade ackumulerats i dina chakran och de fyra lägre energikropparna. Då du nu har rensat ut något av denna energi, har du höjt dig till en distinkt högre nivå av medvetande i vilket ditt sinne har mer frid och klarhet. Du är nu kapabel att begripa många saker som ditt sinne inte skulle ha kunnat härbärgera då.

Då du rensade ut något av energin, började du uppleva vad du upplevt förr, nämligen att det jag kallar det Medvetna Jaget steg ut ur sin identifikation med det yttre sinnet, eller självet. Du har upplevt ren, obunden, obegränsad, oändlig medvetenhet.

Utan denna direkta upplevelse är det många aspekter av den andliga verkligheten som du inte kan begripa.

Om du tror att varje aspekt av den andliga sidan av livet kan reduceras till ord eller koncept som det analytiska sinnet kan hantera, då har du inte till fullo förstått andlighet. Det finns vissa aspekter som inte kan beskrivas i ord, och som inte låter sig reduceras till analys. De kan endast upplevas direkt genom en inre, mystisk upplevelse som går bortom ord och som inte kan reduceras till ord. Detta har du nu upplevt. Du kan gå bortom vad människor ännu fångade i intellektet kan göra. Vi ska därför beträda en fas där jag kommer att tillåta vilken som helst fråga du kan ha. Jag kommer att tillåta dig att ställa frågan på vilket sätt du vill, och du kommer att tillåta mig att besvara den på det sätt jag vill.

Hönan eller ägget
Soldaten säger: Mästare, jag ser att när jag först kom hit, hade jag inte klarhet i sinnet. Dock kände jag fortfarande exakt det du sa, nämligen att jag borde vara kapabel att begripa den andliga sidan av livet. Jag ser nu hur orealistiskt detta var, men då hade du inte kunnat förklara det för mig. Jag var verkligen frustrerad över att du inte ville besvara en del av mina frågor, men idag ser jag visdomen i det. Mitt sinne skulle bara ha använt dina svar till att skapa än mera förvirring.

Som min första fråga, skulle jag vilja förstå varför min nation gick i krig.

Jag ser nu att det var min personliga spiral av vrede som fick mig att svara upp till vår ledares kall efter soldater. Jag skulle vilja förstå varför vår nation resonerade att det var nödvändigt och rättfärdigat att gå i krig.

Jag vet att du sagt att vi, som kristen nation, ignorerade Kristus´ bud att vända andra kinden till. Vår ledare, vår armé och alla mina medsoldater tänkte, att eftersom fienden oprovocerat hade attackerat oss, så rättfärdigade detta vår vedergällning. Fienden hade dödat civila, som aldrig hade gjort fienden något.

Vi var alla fullt övertygade om att om vi inte gjorde något, om vi vände andra kinden till, så skulle det bara ses som svaghet, och det skulle sporra fienden till en rad upprepade attacker.

Vi var övertygade om att vårt agerande var nödvändigt för att stoppa framtida attacker. Mästare, jag skulle vilja höra ditt perspektiv på det här. Vad skulle vår nation ha gjort, som svar på den första attacken?

Mästaren svarar: Mitt korta svar är att emedan du gick ut i krig på grund av din personliga vredesspiral, så har din nation en kollektiv spiral. Det var denna spiral som förblindade din nations ledare inför de alternativ som fanns till att gå i krig. Och nu, låt mig ge dig en längre förklaring.

Min Son, du har hört den där gamla skrönan om vad som kom först; hönan eller ägget. Ändra nu lite på det, och fråga dig själv: ”Vad kom först, aktionen eller reaktionen?” Det står klart att aktion alltid föregår reaktion.

Det kan inte finnas någon reaktion, om inte det har varit en aktion någon gång i det förflutna. Detta kan förefalla enkelt, men det gömmer sig en fundamental andlig lag här.

Den säger att ingenting som någonsin hänt dig kunde ha hänt såvida det inte fanns en orsak som föranledde det att hända. Kom ihåg denna princip: ingen reaktion utan aktion, ingen effekt utan orsak.

Vad har jag lärt dig är nyckeln till dina personliga framsteg på den spirituella vägen? Vad är nyckeln till att du kan höja din medvetandenivå?

Soldaten tänker efter ett tag, och svarar: Du har lärt mig att se på min egen reaktion och att ta ansvar för den och mitt medvetande.

Mästaren fortsätter: Korrekt. Nyckeltanken här är huruvida din nation tog ansvar eller om den försökte undvika ansvar. Hur relaterar detta till vårt koncept ”ingen effekt utan en orsak”?

Att undvika ansvar

När du betraktar historien, ser du att mänskliga individer, grupper och hela nationer alltid har haft en tendens att undvika ansvarstagande. Hur undviker du ansvarstagande? Du gör det genom att projicera att när något oväntat händer dig, är orsaken ”där ute”. Du begick aldrig den aktion som orsakade händelsen, som en reaktion. Det var andra människor, ödet, livet, naturen, världen eller t.o.m. Gud som hade ansvar för det som hände dig.

Som vi redan diskuterat, när du projicerar att orsaken är “där ute”, så gör du dig själv maktlös. Du projicerar att orsaken finns i en sfär där du själv inte har full kontroll över vad som sker. I fallet med din nation, projicerade den att orsaken till attacken återfanns inom fiendens sfär. Eftersom din nation inte kan kontrollera fienden, såg den inget annat sätt att reagera än att försöka förgöra fienden.

Ett vanligt sätt att undvika ansvarstagande är att betrakta en händelse som en isolerad företeelse. Du vägrar att betänka att en given händelse bara kan vara en reaktion på en föregående aktion. I fallet med dig personligen, se på händelsen där bomben exploderade och skadade ditt ben. Du skulle kunna säga att du personligen inte hade gjort något mot de personer som tillverkat och gillrat bomben. Deras handlingar var en klar aggression mot dig, och det var en orättvis handling. Du skulle nu kunna bli mycket hatisk mot dessa människor och bege dig in i en hämndaktion och försöka döda dem. Du skulle rentav kunna säga att du gör detta för att hindra dessa människor från att skada andra ”oskyldiga” individer.

Soldaten säger: Jag kände faktiskt exakt det som du beskriver. Enda orsaken till att jag inte sökte hämnd var att mitt ben hindrade mig från det. Idag inser jag att det snarare var mitt sinnestillstånd och inte så mycket mitt ben, som försvagade mig.

Mästaren säger: Och det är det som är min poäng. Du såg på händelsen såsom en isolerad händelse och du projicerade att orsaken låg inom fiendens sfär. Då du inte hade fysiska resurser att förändra fienden, sögs du in i en nedåtgående spiral av vrede.

Den försvagade ditt psyke gradvis, ända tills du blev sittandes på gatan där du gav utlopp för din ilska genom att ropa otidigheter åt folk som gick förbi; människor som inte var ansvariga, åtminstone inte direkt, för att ditt ben hade blivit skadat.

Min Son, min poäng här är inte att få dig att känna dig klandervärd angående detta. Min poäng är att ställa en enkel fråga: ”Var din reaktion den bästa möjliga reaktionen?”

När vi ser på dig och din personliga framtid, kunde där ha varit en bättre reaktion?

Som du nu har erfarit, var det inte den bästa möjliga reaktionen. Alternativet till att skapa en nedåtriktad spiral var att skapa den uppåtriktade spiral som du har skapat under din tid här, i denna retreat. Du har gjort detta genom att få bekräftat att även om du inte hade gjort något personligen mot de individer som gillrade bomben, så hade du faktiskt valt att gå ut i krig. Du var i deras land, du störde dem i deras dagliga liv, potentiellt sett kunde du ha dödat dem eller deras familjemedlemmar.

Händelsen med bomben som skadade ditt ben har kanske ingen direkt linjär orsak, sett ur dina egna aktioner, men den hade en indirekt orsak. Du hade valt att försätta dig själv i en krigssituation, att ställa dig själv ”i skottlinjen”, som de säger. Vem kan förutsäga vad som kan hända ”i krigets dimma”?

Varför fattade du detta beslut? Det fanns en orsak i ditt eget medvetande, nämligen din vrede. Genom att se orsaken i ditt eget medvetande och ta ansvar för det, var du inte längre maktlös. Du upphörde att projicera att orsaken låg i fiendens sfär, en sfär över vilken du inte hade direkt kontroll. Du såg nu att det inte var ditt enda alternativ, att försöka förgöra fienden fysiskt. Ett annat alternativ var att se på ditt eget medvetande och förändra orsaken där, något som du har potential att ta kontroll över, och vilket du är på god väg att göra.

Samma betraktelse kan appliceras på din nation. Var den bästa reaktionen att gå i krig, eller skapade den en nedåtgående spiral från vilken din nation ännu inte befriat sig? Fanns där ett bättre alternativ, ett som kunde ha skapat en uppåtgående spiral?

Det uppenbara svaret är att din nation kunde ha tagit ett steg tillbaka och övervägt vad det var i det nationella medvetandet som förorsakade den att exponeras för en våldsam attack. Har din nation någonsin i sin historia begått våldsaktioner utanför sina egna gränser?

Har den någonsin sänt soldater, agenter eller företag att exploatera människor i andra nationer?

Har din nation våld i sitt nationella medvetande?

Har din nation en tendens att besvara våld med mera våld och känna att det är såväl nödvändigt, som rättfärdigat?

Glorifierar era filmer och böcker våld eller framställer våld som den enda lösningen på vissa problem?

Om ni gör anspråk på att vara en Kristen nation, borde ni vara villiga att göra vad den Store Mästaren sa till er att göra, nämligen att sluta söka efter grandet i er broders öga och i stället se bjälken i ert eget öga. Detta är att verkligen ta ansvar for er situation i stället för att göra er broder ”ansvarig” och därmed göra er själva maktlösa. Detta är att ta tillbaka er makt att ta kontroll över ert eget öde, i stället för att tillåta att det kontrolleras av Maskinen.

Närhelst en oönskad händelse sker i livet, hos en individ eller en nation, är den mest produktiva responsen att betänka vilken orsak ni har satt i rörelse i det förflutna, som har föregått denna händelse. Med orsak menar jag inte bara fysisk aktion, utan också ert medvetandetillstånd. Jag har sagt er många gånger att den yttersta orsaken till allting är medvetande. Det finns alltid en orsak i medvetande som föregår vilken fysisk händelse som helst.

Hur medvetande är den yttersta orsaken

Soldaten frågar: ”På ett sätt förstår jag vad du säger, men är fortfarande förvirrad. Jag vet att det är mitt linjära sinne som talar, men när du säger att vilken händelse som än sker är en reaktion från universum på en aktion jag har initierat dessförinnan, börjar jag att undra vad som startade hela sekvensen? Hur var det möjligt att initiera en aktion när varje händelse är en reaktion på en tidigare händelse? Vem begick den första aktionen? Jag vet att det kan låta som en dum fråga?

Min Son, det finns inga dumma frågor, bara frågor som ännu inte har ersatts av förståelse. Först av allt: du behöver göra åtskillnad på händelser som du inte direkt valde, och händelser som du valde.

I ditt fall, valde du inte direkt att en bomb skulle spränga bort ditt ben. Det är vad jag kallar en ”oönskad händelse.” En oönskad händelse sker aldrig ”ut ur det blå”, utan måste ha en orsak i det förflutna. I ditt fall var den omedelbara orsaken en reaktion från universum på det faktum att du befann dig i en krigssituation. Du valde direkt att gå ut i krig. Du var inte tvungen att göra detta; du hade alternativ.

Det korta svaret är att det finns tre typer av händelser, som vi har att göra med i det fysiska universum. Det finns initiala aktioner som vi iscensätter, som ett resultat av val som gjorts. Sedan har vi reaktioner som utgör konsekvenser av någon tidigare initial aktion. Slutligen har vi nya val som vi gör som respons på konsekvenser av våra föregående aktioner. Detta är vad som för de flesta människor har skapat en nedåtgående spiral av aktion och reaktion, som döljer det faktum att de har makt att ändra sina materiella liv, genom att ändra vad som finns i deras medvetande.

Olyckligtvis fostrar er kultur barn, som saknar en grundläggande förståelse för hur universum fungerar. I Öst har ni läror om karma. Det är i grunden en aktion som skapar en impuls som kommer att returneras till dig i framtiden, möjligen i en framtida inkarnation.

Er kultur förnekar detta därför att de ursprungliga lärorna i ämnet, från den Store Mästaren, togs ut ur den kristna religionen av politiska orsaker. Naturligtvis förnekar även materialismens religion någon tidigare existens av en själ.

Er vetenskap har lärt er om aktion och reaktion, men de flesta människor förstår inte det här i termer av energi.

Jag lär inte ut samma karma-koncept som återfinns i många religioner i östern, därför att jag finner dem alltför linjära och fatalistiska. Det mest strikta karma-konceptet lär att allting i ditt liv är förutbestämt av dina aktioner i tidigare liv.

Detta väcker verkligen frågan hur du var i stånd att starta din karmiska spiral. Det uppenbara svaret är att du gjorde ett val, men varför skulle dina tidigare val frånta dig möjligheten att göra val i nuet? Jag lär att även om dina tidigare val har begränsat möjligheterna som du har tillgängliga i nuet, så har du alltid möjligheten att förändra ditt medvetandetillstånd. Att göra detta kommer att ha fundamentala effekter på dina fysiska omständigheter, vilket du själv har börjat bevisa. Det kommer även att ha fundamentala effekter på vilka val som är möjliga för dig att se.

Jag lär att när du gör ett val och utför en initial aktion, genererar du en energiimpuls som du sänder rakt ut i universum. Einstein spekulerade i att om du skickar ett rymdskepp ut från Jorden och om det fortsätter att färdas i samma riktning, kommer det en dag att komma tillbaka till jorden från motsatt håll. Han menade att tidsrums kontinuum formar en sluten loop. Han hade rätt.

Vad jag vill addera till detta är att tidsrums kontinuum har fyra nivåer, eller oktaver [hos människan motsvaras detta av energikroppar, övers. anm.], nämligen oktaven av identitet, oktaven av tanke, oktaven av emotion samt den fysiska oktaven. När du utför en aktion i den fysiska oktaven, genererar du en energiimpuls. Det är inte vad vetenskapen kallar energi, såsom elektricitet eller solljus, utan är en finare form av energi. Den färdas genom de tre andra oktaverna. Efter någon tid kommer den oundvikligen att återvända till utgångspunkten, nämligen dig, och den kan härvid utlösa en fysisk händelse.

Att bryta spiralerna från det förflutna

Notera att jag sa ”kan” utlösa en fysisk händelse. Huruvida så sker eller inte beror på vad du gjort med ditt medvetandetillstånd under den tid det tog för impulsen att återvända till dig.

Detta är exakt vad den Store Mästaren och andra andliga läromästare har försökt säga dig genom konceptet ”vända andra kinden till”. Tvärtemot officiell doktrin var den Store Mästaren fullt medveten om den princip jag beskriver här. Han var medveten om att vi lever många livstider och att vår nuvarande inkarnation på fundamentala vis begränsas av val vi gjort i förflutna och glömda livstider. Han var införstådd med medvetandets roll, och det är därför han uppmanade dig att se bjälken i ditt eget öga.

Jesus visste att för en mänsklig varelse i den fysiska oktaven, finns ett grundläggande val: ska du fortsätta i de spiraler du skapat i det förflutna, eller ska du bryta dem?

När du betraktar denna planet, är det uppenbart att det finns så mycket våld, så mycket bruk av rå kraft. Vid något tillfälle i det förflutna gjorde du valet att begå en våldshandling mot någon annan person. Varför gjorde du detta? Därför att du hade mönster av våld i dina tre högre oktaver. I din identitetskropp hade du tron att du var en separat varelse och att du kunde använda våld mot någon annan utan att skada dig själv. I din mentala kropp hade du sofistikerade argument som skulle rättfärdiga våld. I din emotionella kropp hade du spiraler av rädsla, vrede och hat, vars energier gjorde det synbart oundvikligt att ta till våldsaktioner.

Din fysiska aktion orsakades av matriserna i de tre högre oktaverna. Den har en icke-fysisk orsak. Din initiala handling skapade en energiimpuls som sändes in i de tre högre oktaverna. Slutligen återvände den till dig. Så snart den passerade gränsen till den fysiska oktaven, utlöste den en händelse där du exponerades för våld. Den initiala aktion du utfört kan ha skett i en tidigare livstid och är nu glömd. Vad som inte har förändrats är att du alltjämt har matriser av våld i dina tre högre energikroppar.

När du exponeras för fysiskt våld, vägrar du erkänna att det orsakas av din egen initiala aktion. Du projicerar att orsaken är ”där ute”, i den person som begår våldshandlingen mot dig. Denna persons handlingar är oprovocerade av allt du gjort i det förflutna. Du reagerar med vrede och du kan begå en ny handling baserad på vrede, i hämndbegär eller i ett försök att straffa eller oskadliggöra den attackerande. Detta genererar ytterligare en energiimpuls som sänds ut i universum. När den kommer tillbaka till dig, reagerar du ånyo med vrede, men denna gång med den ackumulerade vreden från alla tidigare händelser. Den impuls du nu utsänder är ännu mer kraftfull. När så denna återbördas till dig är det våld du upplever ännu svårare.

Du är nu fångad i en nedåtgående spiral. Själva ditt medvetandetillstånd utlöser våld. Eftersom du vägrar ta ansvar för det, reagerar du med våld, vilket bara förstärker spiralen. Snart nog har energierna vuxit sig så överväldigande att du är fångad i rädslobaserade reaktioner. Du har mist förmågan att vända andra kinden till.

Det är precis denna tendens att reagera på våldshändelser med ännu mera våld, som i begynnelsen skapade Maskinen.

Att vidmakthålla och förstärka dessa spiraler kan bara stärka Maskinen och det grepp den har om människor.

Maskinens överlevnad är betingad av den basala jordiska illusionen, nämligen att en fysisk händelse som händer dig inte har sin orsak i ditt eget medvetandetillstånd. Detta förorsakar människor att reagera på händelser med attityden att andra människor orsakade dem. De går nu in i en reaktion som söker att kontrollera eller förgöra andra människor.

Dessa andra människor ser dina handlingar som en aggression riktad mot dem, och de söker nu kontrollera dig genom tvång. Båda sidor i konflikten upplever sig maktlösa eftersom de projicerar orsaken utanför sig själva.

De ser ingen annan utväg än att använda tvång för att få andra människor att förändra sig.

Maskinen har gjort dem blinda inför alternativet, som är att förändra ditt eget medvetandetillstånd, och därmed förändra den verkliga orsaken till alla händelser som händer dig.

Hur ska den planetära nedåtgående spiralen av konflikt någonsin kunna brytas? Några människor måste se dynamiken i situationen och använda sin möjlighet att välja icke-våld som respons på våld.

Den Store Mästaren visste detta. Han visste att människor förstärkt dessa energispiraler i tusentals år. Se hur det fortfarande går till i Mellanöstern och på många andra platser i världen. Detta är precis varför han kallade sina lärjungar till hjälp att bryta denna planetära spiral. Det finns bara ett sätt att göra det på. Det är att upphöra att besvara våld med en våldsreaktion. Du kan göra detta endast genom att vända andra kinden till och fortsätta vända andra kinden till om attackerna upprepas.

Förändring av medvetande förändrar allt

Soldaten frågar: Många människor skulle säga att de som attackerade vår nation måste ha valt att begå denna handling, dvs. att vi inte tvingade dem eller förorsakade dem att göra så.

Mästaren svarar: Ja, de gjorde ett val. Din nation varken tvingade dem attackera andra eller tvingade dem att välja er som måltavla. Dessa människor var fångade i sin personliga spiral. Det var denna spiral som förorsakade dem att känna ett behov av att ta till åtgärder gentemot andra.

Hur blev din nation målet för dessa människors aggression? Dels på grund av dess fysiska position och dess handlingar, men i huvudsak på grund av sina spiraler i det förflutna. Allt ni gör, görs medelst energi. Det är möjligt att se de energispiraler som människor har skapat. Om du kunde se detta, skulle det stå klart för dig att ingenting kan hända er om ni inte är exponerade för dylika händelser på grund av de energispiraler som du, eller din nation, skapat i det förflutna. Om inte din nation hade en energispiral som gjorde er sårbara, kunde ni inte ha blivit attackerade. Er fiende skulle ha hittat en annan måltavla.

Du står alltid inför ett enkelt val. Ska jag projicera att orsaken är därute, och göra mig själv maktlös? Eller ska jag acceptera att orsaken ligger i mitt eget medvetande och se inom mig, ta tillbaka min makt att förändra mitt öde?

Visst, de som attackerade er nation gjorde ett val, men ni blev måltavlan därför att även ni hade valt våldets väg i det förflutna. Genom att svara med våld, kommer ni inte att befria er från dessa mönster av aktion/reaktion. Genom att betrakta ert nationella medvetande och övervinna tendensen att använda våld, kommer ni verkligen att skapa en fridfull framtid för er nation.

Soldaten frågar: Jag förstår vad du säger, men jag förstår inte hur mina handlingar i det förflutna kunde utlösa en sådan händelse, som att jag förlorar mitt ben?

Mästaren svarar: Kvantfysiken har upptäckt gränslinjen mellan den fysiska oktaven och de tre högre oktaverna. Vetenskapsmän är medvetna om att bortom den materiella världen finns en annan sfär, ibland kallad sannolikhetens sfär. Ingenting i sannolikhetens sfär har fysisk, materiell existens. Den existerar i ett mer obestämt tillstånd, vari det har potential att manifesteras som en fysisk partikel eller händelse. Du kan inte förutsäga med säkerhet vad som ska manifesteras, du kan bara förutsäga med sannolikhet.

Vad vetenskapsmän ännu inte har förstått är att de har belyst blott ett litet hörn av hela den process som leder till manifestation av fysiska tillstånd och händelser. Den processen har också en aspekt som relaterar till varje mänsklig varelse personligen.

I det förflutna valde du att utföra vissa aktioner. Jag kallar dem ”initiala aktioner” därför att de initierade en energiimpuls som sändes in i de tre högre oktaverna. När denna energiimpuls återvänder till dig, nedstiger den genom de tre högre oktaverna. I varje oktav kommer energiimpulsen att antingen försvagas eller förstärkas. Den avgörande faktorn är de matriser du har i dina tre högre oktaver.

Anta att du skapade en energiimpuls genom en våldshandling. Du gjorde det därför att du hade matriser av våld i dina tre högre oktaver. När impulsen kommer tillbaka till dig, går den först genom identitetsoktaven. Om du fortfarande har matriser av våld här, eller om du har förstärkt dem, kommer energiimpulsen att accelereras av detta och gå vidare in i tankeoktaven. Om du hade avlägsnat allt eller något av våldsmatriserna i identitetsoktaven, skulle energiimpulsen inte förstärkas utan tappa något av sin kraft. Den skulle alltjämt gå in i tankeoktaven, men med ett reducerat momentum av kraft.

Samma process repeteras i tanke- och emotionsoktaverna. Om du ännu har matriser av våld, eller om du har förstärkt dem, kommer energiimpulsen att passera gränsen till den fysiska oktaven. Den kommer då att utlösa en händelse där du exponeras för våld. Det kan vara ett mera intensivt våld än den ursprungliga initialaktionen du genererade. Om du har transcenderat alla matriser av våld och skapat en positiv energispiral i dina fyra lägre energikroppar [oktaver], kommer den returnerade energiimpulsen att fullständigt konsumeras innan den kan manifesteras som en fysisk händelse.

Vad du har gjort genom alla dessa månader, i åkallan av kärleksbaserade energier, är att generera en positiv spiral som kan konsumera några av de energiimpulser som returneras till dig från det förflutna. Min Son, om du inte hade gjort detta arbete, utan stannat på gatan, hade du exponerats för våld som skulle ha tagit dig ut ur denna inkarnation.

Hur man vänder andra kinden till

Soldaten frågar: Jag kan se detta nu, men jag vill förstå varför det är så svårt för oss att vända andra kinden till. I armén var alla övertygade om att Jesus egentligen inte kunde ha menat att vända andra kinden till inför alla former av attacker. De flesta i vårt land anser att vi har rätt till självförsvar, även på nationell nivå.

Mästaren fortsätter: Betänk vad det skulle krävas av en person att följa budet att vända andra kinden till. Du kan inte göra detta så länge du har matriser av våld i dina tre högre oktaver. Dessa kommer oundvikligen att överväldiga ditt medvetna sinne. Du är då inte kapabel att välja att avstå från att reagera med våld när någon riktar ett slag mot din kind. Du har då inte frihet att välja, därför att energispiralerna i de tre högre kropparna färgar ditt medvetna sinne. Detta predisponerar dig till att antingen resignera eller ta till våld.

Många kommer att hävda att de inte slår tillbaka när de blir attackerade. Men att avstå från en fysisk aktion är inte detsamma som att vända andra kinden till. Många människor känner sig förlamade när de attackeras eller de är rädda för att inte ha kraften att besegra den attackerande. Sådana människor tar inte till våldshandlingar, men de reagerar fortfarande med våld; det är bara det att det är riktat mot dem själva. Att utifrån rädsla tvinga dig själv att undertrycka våldshandlingar, är våld riktat mot dig själv. Endast när du är fri från rädsla och bara känner kärlek, kan du i sann mening vända andra kinden till.

Endast genom att rensa ut energispiralerna i de tre högre kropparna, kan du återvinna din fria vilja. Du kan se möjligheter du inte förut kunde se. Du har friheten att välja en reaktion utifrån icke-våld, i vetskap om att det kommer att hjälpa dig att befria dig från det förflutnas ekorrhjul av energiimpulser. Detta är det enda sättet att bli fri från Maskinen. Du kommer annars att vara kvar i spiralen, fångad i beteendet att reagera på våld med ännu mer våld. Det här är Maskinens mest kraftfulla verktyg att kontrollera människor och mjölka dem på all deras vitala energi.

För att återgå till din fråga om hur din nation kunde ha svarat på den initiala attacken, skulle ni kunnat stå fast vid era kristna rötter och använt attacken som ett tillfälle att se bjälken i det nationella psykets öga:

”Hur kunde vi frammana en sådan våldsam attack? Vad är det för sorts våldsstrukturer vi lagrar i identitets, tanke- och emotionsoktaven i det kollektiva sinnet? Vad kan vi vinna på att syna och transcendera dessa strukturer så att vi inte underhåller en våldsspiral?”

Eftersom din nation inte var villig eller redo att göra detta, förstärkte den istället tendensen att bemöta våld med våld. Den resonerade t.o.m. att det var rättfärdigat genom Kristus´ lära.

Din nation reagerade med en ännu mer våldsam kraft än den kraft varmed den blev attackerad. Detta kan åskådliggöras i det faktum att din nations reaktion har dödat långt flera människor och ödelagt än mer egendom än den initiala attacken.

Detta har skapat mycket kraftfulla energiimpulser som sänts in i tidsrums kontinuum. De kommer oundvikligen att returneras till er nation i framtiden, och de har potential att utlösa andra våldshändelser. Det finns fortfarande en chans att dessa impulser konsumeras innan de träder över gränsen till den fysiska oktaven. Men för att detta ska ske, behöver din nation bryta den negativa spiralen och istället börja skapa en positiv spiral, genom att se bjälken i det nationella ögat.

Det kan kännas hopplöst för dig att göra något åt detta på en individuell nivå, men, genom att rena ditt eget sinne har du gjort något för att rena det nationella psyket. Om tillräckligt många individer gör detsamma, kommer det att ha en effekt på nationell nivå. När allt kommer omkring, är det nationella psyket en kompilering av nationens alla individuella psyken. Det bästa sättet att förändra din nation är att börja med att förändra ditt eget medvetande. Effekten som du ser uppenbaras såsom fysiska omständigheter, måste vara en följd av – orsakas av – en förändring i medvetandet.

Vad som gynnar en krigsspiral

Soldaten frågar: Vad jag hör dig säga är att det enda sättet att få stopp på krig är att sluta besvara våld med våld, genom att vända andra kinden till, om och om igen. Jag förstår vad du säger men det är så i strid med min nations synsätt, och i synnerhet arméns synsätt. Jag kan inte ens skönja hur detta synsätt skulle kunna förändras inom den närmaste tiden.

Mästaren svarar: Det kan inte förändras inom den närmaste tiden, men det kan förändras. Din nation har redan slagit in på en kurs som leder till en gradvis minskad våldsbenägenhet. Den har ännu inte kommit till det definitiva skiftet som kommer att accelerera spiralen och göra det oåterkalleligt, och det är därför den händelse som sände ut dig i krig kunde ske. Om din nation hade besvarat denna händelse utan våld, hade den vunnit en viktig seger och den hade gjort den uppåtgående spiralen oåterkallelig. Som det nu är, svävar din nations framtid ännu i en ovisshet.

Soldaten frågar: Hur är det med alla människor i armén eller i det politiska etablissemanget, som säger att det är nödvändigt att ha en militärmakt som kan skydda oss mot totalitära nationer? De skulle förklara dina idéer orealistiska och de skulle hävda behovet av en militärmakt för den fria världen. De skulle säga att vore det inte för arméns styrka och avskräckande kraft, hade världen tagits över av nazism eller kommunism.

Mästaren svarar: Och jag skulle hålla med dem – till en viss punkt. Om du analyserar det senaste århundradet, ser du verkligen vissa totalitära krafter drivna av en aggressiv ideologi som driver dem till att uppnå världsdominans. Jag instämmer i att hade inte den så kallade fria världen (ingen del av världen är fri från Maskinen) haft en miltärmakt, så skulle dessa krafter ha uppnått världsdominans. Men, hur länge hade de varit kapabla att bevara den?

Hela problemet med dagens värld är att Maskinen har beslöjat verkligheten så till den grad att människor inte ser orsak-verkan-sekvenser. De förstår inte att vilken som helst aggressiv handling genererar en energiimpuls som sänds in i de fyra oktaverna. När impulsen kommer i retur till dig, kommer den att begränsa dina möjligheter till fortsatta aggressiva handlingar.

Dilemmat med livet, som det för närvarande utvecklar sig på denna planet, är att det faktiskt är möjligt för en individ att begå en våldshandling mot andra och till synes komma undan med det. Det är möjligt för en aggressiv nation att vinna kontroll över en stor del av världen och komma undan med det för en tid. Vad människorna inte ser är att detta bara kan åstadkommas medelst energiimpulser. När dessa impulser returneras – vilket de oundvikligen gör – kommer de att begränsa individen eller försvaga diktaturen. En makt som strävar efter världsdominans, kommer att ha framgång endast för en tid, men kommer oundvikligen att förgås i returen av dess egna aggressiva impulser.

Vad den Store Mästaren visste var att om du vänder andra kinden till, undgår du att göra dig till en del av Maskinen. Det absolut enda sättet att undvika att kontrolleras av Maskinen är att avstå från att besvara våld med våld.

Hur har Maskinen lyckats uppnå kontroll över världen, och hur upprätthålls denna kontroll? Den gör så genom att försätta individer och nationer i en situation där de är exponerade för våld, eller hotet om våld, och få dem att känna att de måste besvara detta genom att använda våld.

När någon annan person fattar beslutet att använda våld emot dig, kommer denne oundvikligen att generera en energiimpuls som sänds in i de fyra oktaverna. Om du följer den Store Mästarens råd och vänder andra kinden till, kommer du inte att generera en energiimpuls baserad på rädsla. Du kommer att förbli oberörd av den orsak-effekt-spiral som skapas av den andre. Om du däremot svarar med våld, kommer du att utsända en rädslobaserad energiimpuls, och det kommer att dra in dig i spiralen, som startades av den andre personen.

Den planetära lärdomen

Min Son, jag ber dig göra en historisk tillbakablick på de senaste 2000 åren. Det var meningen att mänskligheten skulle ha anammat en viktig lärdom under denna tid. Denna lärdom gavs, och demonstrerades av inkarnationen av den Store Mästaren. Hans lärdom och hans exempel var mycket klara. Men det har sedan dess fördunklats något av Maskinen, sedan den övertogs av den religion som gör anspråk på att representera honom. Dock har läran alltjämt funnits där, för dem som är villiga att se bortom officiella doktriner.

Vad är lärdomen? Det är, att i denna cykel, är det nödvändigt för mänskligheten att lära hur man bryter den spiral av våld som leder till ytterligare våld. Det kan göras bara på ett sätt. När andra människor begår aggressiva handlingar mot dig, måste du avhålla dig från att svara med våld. Du måste vända andra kinden till

Säkerligen, i en del fall kommer de att slå dig även på den andra kinden. Hur länge ska du fortsätta vända andra kinden till? Sa inte den Store Mästaren till dig att förlåta sjuttio gånger sju gånger? Demonstrerade han inte genom sitt exempel att han hellre var villig att dö fysiskt, än att kompromissa med sin icke-våldsprincip?

Sa han inte att om du försöker rädda ditt – fysiska – liv, skall du förlora ditt liv i andlig mening? Sa han inte därmed att om du vill uppnå odödlighet som andlig varelse, måste du stå fast vid dina principer även om du blir fysiskt dödad för att du gör så?

Betänk nu vad som skulle ha skett under de senaste 2000 åren, om mänskligheten ärligt hade anammat och införlivat den Store Mästarens läror. Människan skulle ha stoppat den nedåtgående spiral som förorsakar Maskinen att ta kontroll över planeten.

I dess ställe skulle en uppåtgående planetära spiral ha skapats. Världen skulle i detta fall inte ha genomlidit de stora konflikter ni upplevt under det senaste århundradet. Varför är världen skådeplats för dessa existentiella konflikter mellan ideologier, religioner och tankesystem? Därför att människorna inte har tagit in den grundläggande lärdomen. Konflikterna, skapade av Maskinen, har därmed blivit mera uttalade, mer extrema. Meningen är att göra dem så extrema att människor slutligen vaknar upp och inser: ”Detta kan inte fortgå. Vi måste hitta ett bättre sätt.”

Varför tror du vapen har utvecklats, som är så kraftfulla att vem som än använder dem kommer att frambringa såväl sin fiendes undergång, som sin egen? Varför tror du det har varit nödvändigt för människorna att genomlida två världskrig? Därför att lärdomen aldrig lärdes. Människorna har fortsatt att sända ut våldsbaserade energiimpulser. När dessa impulser returneras av den kosmiska spegeln, framkallar de ännu våldsammare fysiska händelser. Detta kommer bokstavligen att fortsätta ända tills en kritisk massa av människor vaknar upp och påbörjar arbetet med att bryta spiralen.

Era generaler och politiker har rätt, bara på kort sikt. Om det inte vore för den mäktiga armé er nation hade under det senaste århundradet, skulle verkligen världen ha övertagits av antingen den ena eller den andra totalitära kraften. Man kan därför säga, utifrån ett kortsiktigt perspektiv, att det var rättfärdigat för den så kallade fria världen att göra motstånd mot den framväxande totalitarismen.

Om man betraktar detta enbart från ett kortsiktigt perspektiv, kommer man att missa den väsentliga lärdomen. Genom er nations motstånd mot totalitarismen utsätter den sig i samma stund för en orsak-effekt-spiral, initierad av de totalitära krafter som kontrolleras av Maskinen. Detta har försatt nationen hårdare än någonsin i Maskinens grepp.

Igen: det väsentliga sättet för Maskinen att ta kontroll över människor är enkelt. Maskinen har tagit kontroll över en persons sinne. Den får nu denna person att begå en våldsam handling mot en annan person. Om den andra personen svarar på ett sätt som på något vis är mindre än att vända andra kinden till, kommer denne att dras in i orsak-effekt-spiralen. Absolut vilken som helst reaktion, som inte är att vända andra kinden till, kommer att dra in dig i Maskinens kontroll. Ju större mängd av våldsamma matriser och energier du genererar i dina fyra oktaver, desto starkare blir Maskinens kontroll över dig. Detta är helt enkelt den mekanik varmed livet fungerar på denna planet.

Självutplåning och självbevarelse

Detta är också fallet vad gäller relationer mellan nationer eller grupper av nationer. Vapnen har nu blivit så kraftfulla att det vore självmord att använda dem. Detta enbart har förhindrat ett tredje världskrig. Hur bisarrt är det egentligen, att mänskligheten måste bringas ända till randen av självutplåning för att komma till åtminstone en liten ansats att vilja stoppa våldsspiralen?

Era generaler och politiker har rätt i att det på kort sikt kan vara nödvändigt att motstå storskaligt våld. Det är också nödvändigt att ha en polisstyrka som beskyddar folket mot kriminella. Men det är också nödvändigt att ta ett steg tillbaka och fråga sig varför man lever i en värld där våld är vardag, också varför man lever i en värld där våld överhuvudtaget är möjligt? Man behöver fråga sig om det finns en bättre väg att gå.

Den bättre vägen gavs åt mänskligheten av den Store Mästaren för 2000 år sedan. Om en kritisk massa av individer hade införlivat hans läror, hade mänskligheten inte behövt uppleva de konflikter ni sett under det senaste århundradet. Er väldiga armé hade inte varit nödvändig. Varför tror nationen att den behöver en väldig armé? Därför att den tror den har en mäktig fiende. Värt att notera är det faktum att er fiende tror den behöver sin armé för att skydda sig mot er.

Detta är förbannelsen som förblindar folket och håller dem fångna i våldsspiralen. Det är en förbannelse som skapades av Maskinen och som upprätthålls av Maskinen. Den Store Mästaren manade sina trogna lärjungar att vakna upp och bryta denna förbannelse. Om tillräckligt många människor i den moderna världen hörsammar detta rop, kan verkligen förbannelsen brytas.

Efter attacken som sände dig ut i kriget, kunde nationen ha tittat efter bjälken i sitt eget öga. Det kommer till en punkt där man behöver ta ett steg tillbaka, och där behöver man erkänna att om man har en så mäktig fiende, måste ställa sig frågan: ”Vad har vi gjort i det förflutna för att frammana denna fiende?” Vilka är de våldsspiraler i vårt nationella medvetande som frammanar fienden? Hur länge vill vi stanna kvar i denna spiral? Är det möjligt, att om vi tog bjälken av våld ut ur vårt eget öga, så skulle vi gradvis färdas ut ur en situation där vi är hotade av en fiende? Är det möjligt att vi kunde ta kontroll över vårt nationella öde och framkalla en situation där vi inte längre hotas av någon fiende?”

Detta är självklart mycket svårt att åstadkomma på nationell nivå. Det är mycket lättare att göra på individuell nivå, där en person åt gången vaknar upp och påbörjar sin befrielseprocess från Maskinen. När en kritisk massa av individer gör detta, måste nationen oundvikligen följa.

 

Originalets titel: Warrior of Peace

© Kim Michaels

© för översättning Per Johansson

 

 

Boken på engelska kan köpas här: 

Som tryckt bok 

Som e-bok

Om Du tycker att denna text är värt att spridas kan Du dela med dig denna sida på Facebook, på Twitter, på Google+ (se möjligheter till detta i början av denna sida) eller varför inte göra det direkt per e-post till dina vänner.

OBS! Ovanstående text får återges på Internet och i periodiska tidskrifter efter författaren och översättarens medgivande. Kontakt. 

 
OBSERVERA! Som besökare kan Du studera denna sida (som leder till största mängd djupsinniga texter tillgängliga på Internet) på egen hand, men för att få största möjliga nytta av den och undvika "att gå vilse", låt oss bli din guide. Om du väljer att följa vårt råd föreslår vi att du fortsätter med en text betitlad:

Hjälp de uppstigna mästarna stoppa krig

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan