Lärdomar av Coronaviruset

Fråga: Vad kan vi lära av Coronakrisen? Både ur ett personligt och ett samhälleligt perspektiv? 

Svar från Uppstigen Mästare Moder Maria, genom Kim Michaels. Svaret gavs på webinariet för Kvinnans Frigörelse 2020. 

Mina Älskade, det här är en mycket, mycket komplex situation. Och det finns helt uppenbart många saker att lära av den. Inte så mycket på den personliga nivån, mer än det vi tidigare nämnt: att höja sitt medvetande, hålla sitt medvetande högt och på samma gång även vidta praktiska åtgärder för att undvika att bli smittad. Men även om du är smittad, ju mer hälsosamt du lever, och ju högre medvetande du har, desto lättare kan, naturligtvis, din kropp besegra viruset.

Men på en samhällelig nivå finns många, många lärdomar att göra och förhoppningsvis blir så fallet när nationer börjar bearbeta denna upplevelse och sina reaktioner på den. Låt mig påpeka en sak som borde vara del av hela denna process: det är nödvändigt att studera det faktum att viruset tog sin början i Kina. Och det är nödvändigt för resten av världen att studera hur de kinesiska myndigheterna hanterat situationen. Det borde fremgå ganska klart att den kinesiska regeringen tog lång tid på sig att verkligen medge att vi har en extraordinär situation här. Och de försökte mörka den för att rädda ansiktet eftersom det är viktigt för kineserna. Dels att rädda ansiktet på kommunistpartiet, dels rent historiskt sett - sedan långt tillbaka - har kineserna alltid varit benägna att rädda ansiktet, att upprätthålla en fasad. Det behöver uppmärksammas av Internationella Samfundet att detta var en mycket allvarlig demonstration av vad som kan ske om en nation har denna typ av attityd och inte är öppen och ärlig gentemot resten av världen. Klart är att det Internationella Samfundet verkligen inte kan tillåta en enda nation att undanhålla information om en situation som har sådan dramatisk effekt på praktist taget alla nationer i världen. Det finns flera sätt att implementera detta, men det är helt nödvändigt att Internationella Samfundet uppmärksammar nödvändigheten av att sätta press på kinesiska regeringen. Klargöra för densamma att om man vill sälja varor producerade i Kina till resten av världen, så behöver man följa de regler och den standard som anammats inom Internationella Samfundet. Man kan inte förvänta sig att man ska kunna särskilja sig och ha en exklusiv status inom Internationella Samfundet och samtidigt ha möjligheten att handla fritt på sätt som bara är till ens egen fördel.

Ni behöver skapa denna medvetenhet om att världen blivit så sammankopplad. Ett virus stoppas inte därför att ni politiskt skapar en gräns som ingen får överträda. Ett virus kan spridas utöver gränser. Men dessutom: ni har också en situation i världen, där världen är så sammankopplad både fysiskt och ekonomiskt, att ni kan se att vad som händer i ett land, eller startar i ett land, kan ha vittgående effekter på hela världen. Och ni kan inte vrida tllbaka klockan eftersom ekonomin helt enkelt inte kan klara av att återgå till ett tillstånd som rådde för femtio eller hundra år sedan. Ni behöver gå framåt genom att göra världen alltmera sammankopplad, men det betyder också att ni behöver upprätta procedurer som kan hindra en sjukdom att spridas över gränser. Ni behöver därmed stärka en internationell strävan att bringa alla nationer till en punkt där alla är öppna, direkta och ärliga. Och därför måste ni genomgå en övergångsperiod där ni sätter press på nationer som av tradition inte varit öppna och ärliga. Detta inskränker sig givetvis inte enbart till Kina. Det här kan vara en mycket viktig lektion att lära.

Ytterligare en viktig lärdom att lära är, naturligtvis, hela problemet med ekonomin, som vi i viss grad redan talat om. Det är helt enkelt nödvändigt att hitta ett nytt ekonomiskt tillvägagångssätt där regeringar inser att de måste ta på sitt ansvar att ta kommandot över skapandet av pengar och funktionen av pengasystemet. Ni kan se, generellt, att närhelst vi har en ekonomisk kris, vilka är de som drabbas hårdast av den? Tja, det är naturligtvis majoriteten av folket. Eliten, de kan sitta i sina herrgårdar och isolera sig. De har så mycket pengar på sina konton att krisen inte betyder något för dem. Men människor som förlorar sina jobb och går mot en osäker framtid drabbas på djupet. Den fråga som helt enkelt måste ställas här är: ”Om vi utger oss att vara en demokratisk nation, kan vi då tillåta att vår ekonomi domineras av en liten finansiell elit som aldrig påverkas av någon kris, medan majoriteten av folket drabbas väldigt hårt? Varför kan vi inte ha en ekonomi som är majoriteten av folket till gagn istället för att tjäna en liten elit?”

Dessa är bara några av de frågor som behöver ställas. Ni behöver självklart också se på regeringens reaktion på krisen. Är den förnuftig? Är det konstitutionsenligt av en demokratisk regering att resolut stänga ner ett lands ekonomi i flera månader, och förorsaka omfattande arbetslöshet, och konkurser? Är det ett förnuftigt tillvägagångssätt? Jag vet att ni har några mycket allvarliga scenarion i Italien och Spanien, där till exempel regeringar inte agerade för att hindra sjukdomen på ett tidigt stadium och konsekvenserna blev mycket svåra. Självklart vill de flesta nationer undvika sådant. Men finns det ett annorlunda tillvägagångssätt? Finns kanske ett mera balanserat sätt, en medelväg mellan att göra ingenting och att göra för mycket? Jag säger inte att det bara finns en väg att utvärdera detta. Men det är av vikt att varje regering neutralt betraktar sin respons, och som jag tidigare sagt, upprättar en självständig kommission som kan bedäma den. Det här borde vara något som görs oberoende av partipolitik. Det är inte en fråga om man är republikan eller demokrat, utan det ska vara en självständig, politiskt neutral kommission som ska utvärdera detta för att förbättra framtida tillvägagångssätt, och även förbättra responsen under resten av denna kris, eftersom den inte på något vis är över än.

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan