Invokation nr 9 - Domslut över fanatism

Chapter 17 | Judging Fanaticism


Kapitel 17 I Domslut över fanatismIn the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary, Jesus, Lord Maitreya, Gautama Buddha and Sanat Kumara for the judgment of the consciousness of fanaticism and the beings who embody it in all four octaves.   Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters.  I especially call for …


I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, Jesus Kristus, åkallar jag Moder Maria, Jesus, Lord Maitreya, Gautama Buddha och Sanat Kumara att döma det fanatiska medvetandet och de varelser som förkroppsligat det i alla fyra oktaver.   Väck människor till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi tillsammans kan skapa en ny framtid genom att arbeta med de uppstigna mästarna.  Jag gör särskild åkallan för...
[Make your own calls here.]


(Gör din egen åkallan här.)Part 1


Del 1

1. Beloved Jesus, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who use ideas to justify getting people to go to war. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


1. Älskade Jesus, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som använder idéer för att rättfärdiga människor att gå ut i krig. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
O Jesus, blessed brother mine, I walk the path that you outline, a great example to us all, I follow now your inner call.


O Jesus, saliga Broder min, jag följer den väg som är din, för oss alla ett himmelskt exempel, jag nu följer din röst ur mitt inre tempel.
O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our Planet earth, the golden age is given birth.


O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.
2. Beloved Jesus, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who know that in order to get people to kill each other on a large scale, they have to override the programming that prompts people not to kill in order to preserve the species. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


2. Älskade Jesus, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som är medvetna om att för att få människor att döda varandra i stor skala, så måste de åsidosätta spärren som gör att människor inte vill döda, för att arten ska kunna bevaras. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
O Jesus, open inner sight, the ego wants to prove it’s right, but this I will no longer do, I want to be all one with you.


O Jesus, till inre syn mig visa, egot vill sin rätt bevisa, men detta jag tillåter ej mer, jag mot vår förening nu ser.
O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our Planet earth, the golden age is given birth.


O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.
3. Beloved Jesus, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who promote the idea of “nature red in tooth and claw” and that it is normal or natural to kill. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


3. Älskade Jesus, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som för fram idén “nature red in tooth and claw”* och att det är normalt eller naturligt att döda. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
O Jesus, I now clearly see, the Key of Knowledge given me, my Christ self I hereby embrace, as you fill up my inner space.


O Jesus, klart jag nu ser, Kunskapens Nyckel mig given är, mitt inre Kristus tar jag nu i famn, då du fyller min inre hamn.
O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our Planet earth, the golden age is given birth.


O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.
4. Beloved Jesus, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who promote the idea that we must kill others in order to survive, thereby neutralizing the programming not to kill. Archangel Michael, remove these beings from the earth..


4. Älskade Jesus, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som för fram idén att vi måste döda andra för att överleva, och därigenom neutralisera spärren att inte döda. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
O Jesus, show me serpent’s lie, expose the beam in my own eye, as Christ discernment you me give, in oneness I forever live.


O Jesus, låt ormens lögn bli uppenbar, avslöja den bjälke jag i mitt öga har, när Kristi urskiljning jag mottagit, liv i Enhet jag blir för evigt.
O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our Planet earth, the golden age is given birth.


O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.
5. Beloved Jesus, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who use science to promote killing as normal, natural or justifiable. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


5. Älskade Jesus, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som använder vetenskap för att främja dödandet som något normalt, naturligt och försvarbart. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
O Jesus, I am truly meek, and thus I turn the other cheek, when the accuser attacks me, I go within and merge with thee.


O Jesus, i saktmod jag lever. sålunda jag den andra kinden bereder, när jag attackeras, jag går inom mig, för att med dig lieras.
O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our Planet earth, the golden age is given birth.


O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.
6. Beloved Jesus, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who use religion to promote killing as normal, natural or justifiable. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


6. Älskade Jesus, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som använder religion för att främja dödandet som något normalt, naturligt och försvarbart. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
O Jesus, ego I let die, surrender ev’ry earthly tie, the dead can bury what is dead, I choose to walk with you instead.


O Jesus, mitt ego du få, alla jordiska band får gå, de döda sina begrava kan, istället jag din väg träder an.
O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our Planet earth, the golden age is given birth.


O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.
7. Beloved Jesus, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who seek to hide the reality that they themselves have created the imbalance in nature that makes killing seem natural. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


7. Älskade Jesus, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som försöker dölja det faktum att de själva har skapat obalansen i naturen som gör att dödande verkar naturligt. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
O Jesus, help me rise above, the devil’s test through higher love, show me separate self unreal, my formless self you do reveal.


O Jesus, hjälp mig höja mig över, djävuln’s test genom en högre kärlek, visa mig separata jagets falskhet, till mitt formlösa jag, ta mig över.
O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our Planet earth, the golden age is given birth.


O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.
8. Beloved Jesus, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who seek to hide the reality that it was the descent of human beings into the duality consciousness, and the incarnation of fallen beings, that led to the current imbalance. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


8. Älskade Jesus, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som försöker dölja det faktum att det var människors nedstigande i det dualistiska medvetandet, och inkarnationen av fallna varelser, som ledde till den nuvarande obalansen. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
O Jesus, what is that to me, I just let go and follow thee, with this I do pass ev’ry test, to find with you eternal rest.


O Jesus, att göra för mig, blott är att släppa allt och följa dig, mig dig jag varje prov består med dig jag evig ro uppnår.
O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our Planet earth, the golden age is given birth.


O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.
9. Beloved Jesus, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who seek to hide the idea that war, and the ideas that justify it, were introduced to this planet by the fallen beings who incarnated here. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


9. Älskade Jesus, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som försöker dölja idén att krig och de idéer som rättfärdigar det, introducerades på denna planet av de fallna varelser som inkarnerade här. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
O Jesus, fiery master mine, my heart now melting into thine, I love with heart and mind and soul, the God who is my highest goal.


O Jesus, min eldige mästare, våra hjärtan nu smälter samman, jag älskar med hjärta, själ och psyke, den Gud som mitt högsta syfte är.
O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our Planet earth, the golden age is given birth.


O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.Part 2


Del 2

1. Lord Maitreya, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who seek to hide the reality that war creates imbalances and karma that people themselves will experience in a future lifetime. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


1. Lord Maitreya, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som försöker dölja det faktum att krig skapar obalanser och karma som människor själva kommer att uppleva i en framtida livstid. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Maitreyo, I am truly meek, your counsel wise I humbly seek, your vision I so want to see, with you in Eden I will be.


Maitreya, saktmodig jag är, ett vist råd jag ödmjukt begär, din vision jag gärna vill se, i Eden jag vill få entré.
Maitreyo, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreyo, now release the fire, that raises me forever higher.


Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.
2. Lord Maitreya, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who are using a state of imbalance they have created in order to define a new norm, and then they use the new norm to justify perpetuating the condition. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


2. Lord Maitreya, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som använder ett tillstånd av obalans de skapat för att kunna definiera en ny norm, och sedan använder de den nya normen för att rättfärdiga ett vidmakthållande av tillståndet. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Maitreyo, help me to return, to learn from you, I truly yearn, as oneness is all I desire I feel initiation’s fire.


Maitreya, hjälp mig tillbakavägens färd, i sanning jag längtar, att av dig bli lärd, när Enhet är min enda passion, jag känner elden från min initiation.
Maitreyo, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreyo, now release the fire, that raises me forever higher.


Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.
3. Lord Maitreya, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who have captured the “privilege of formulating the problem” and are using it to justify getting people to kill each other through war. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


3. Lord Maitreya, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som tilltvingat sig „privilegiet att formulera problemet” och använder sig av det för att rättfärdiga att människor att dödar varandra i krig. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Maitreyo, I hereby decide, from you I will no longer hide, expose to me the very liet hat caused edenic self to die.


Maitreya, jag härmed mitt val följer, att inför dig jag ej längre mig döljer, exponera nu för mig den lögn, som fick mitt edeniska jag att dö.
Maitreyo, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreyo, now release the fire, that raises me forever higher.


Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.
4. Lord Maitreya, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who use the serpentine logic to define two opposites and say they are in a fatal conflict. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


4. Lord Maitreya, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som använder "ormens logik" för att definiera två motsatta parter och påstå att de är i en dödlig konflikt. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Maitreyo, blessed Guru mine, my heart of hearts forever thine, I vow that I will listen well, so we can break the serpent’s spell.


Maitreya, saliga Guru min, mitt hjärta av hjärtan, för alltid ditt, jag lovar att jag väl ska lyssna, så att vi ormens förbannelse kan bryta.
Maitreyo, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreyo, now release the fire, that raises me forever higher.


Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.
5. Lord Maitreya, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who use serpentine logic to get two groups of people to go to war while both believe they are peaceful and the other is the aggressor. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


5. Lord Maitreya, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som använder  "ormens logik" för att få två grupper av människor att gå ut i krig mot varandra i tron att de själva är fredliga och den andre är angripare. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Maitreyo, help me see the lie whereby the serpent broke the tie, the serpent now has naught in me, in oneness I am truly free.


Maitreya, hjälp mig se den lögn, varmed ormen bröt bandet vårt, ormen nu i mig inget finner, i Enhet jag min sanna frihet vinner.
Maitreyo, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreyo, now release the fire, that raises me forever higher.


Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.
6. Lord Maitreya, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who use serpentine logic to hide that there is always an alternative to going to war. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


6. Lord Maitreya, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som använder  "ormens logik" för att dölja att det alltid finns ett alternativ till att gå ut i krig. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Maitreyo, truth does set me free from falsehoods of duality, the fruit of knowledge I let go, so your true spirit I do know.


Maitreya, sanningen gör mig fri, från dualismens bedrägeri, kunskapens frukt jag låter fara, så jag din sanna ande kan erfara.
Maitreyo, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreyo, now release the fire, that raises me forever higher.


Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.
7. Lord Maitreya, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who use serpentine logic to dehumanize both groups so they will not see each other as individual human beings. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


7. Lord Maitreya, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som använder  "ormens logik" för att avhumanisera bägge grupper så att de inte ser varandra som enskilda mänskliga individer. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Maitreyo, I submit to you, intentions pure, my heart is true, from ego I am truly free, as I am now all one with thee.


Maitreya, jag överlämnar mig till dig, hjärtat sant, intentionen renad, från egot jag är i sanning fri, när jag nu är helt med dig förenad.
Maitreyo, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreyo, now release the fire, that raises me forever higher.


Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.
8. Lord Maitreya, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who promote the idea of the epic struggle and use it to create the fanaticism that can override the programming not to kill. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


8. Lord Maitreya, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som för fram idén om den episka kampen [mellan gott och ont – övers. anm.] och använder den för att skapa en fanatism som kan åsidosätta spärren att inte döda. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Maitreyo, kindness is the key, all shades of kindness teach to me, for I am now the open door, the Art of Kindness to restore.


Maitreya, godhet är ledtråden, alla nyanser av godhet låt mig lära, ty jag är nu den öppna dörren, Godhetens Konst att återställa.
Maitreyo, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreyo, now release the fire, that raises me forever higher.


Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.
9. Lord Maitreya, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who hide the reality that the epic struggle was not created by God and that it is a complete illusion. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


9. Lord Maitreya, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som döljer det faktum att den episka kampen inte skapades av Gud och att den är en total illusion. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Maitreyo, oh sweet mystery, immersed in your reality, the mystery school will now return, for this, my heart does truly burn.


Maitreya, oh ljuva mystik, I din verklighet nedsänk, mystikens skola nu åter vi vinner, för detta, mitt hjärta i sanning brinner.
Maitreyo, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreyo, now release the fire, that raises me forever higher.


Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.Part 3


Del 3

1. Gautama Buddha, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who in their pride have made themselves believe that they are powerful enough to be the opponent of God and to threaten God’s plan. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


1. Gautama Buddha, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som i sin stolthet fått sig själva att tro att de är tillräckligt starka för att vara Guds motståndare och hota Guds plan. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Gautamo, show my mental state that does give rise to love and hate, your exposé I do endure, so my perception will be pure.


Gautama, låt mig mitt mentala rum beskåda, som både kärlek och hat bebådar, ditt avslöjande jag utstår, så mina sinnen rening får.
Gautamo, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.


Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.
2. Gautama Buddha, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who promote the idea that the devil is powerful enough to oppose God. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


2. Gautama Buddha, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som för fram idén att djävulen är tillräckligt stark för att motsätta sig Gud. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Gautamo, in your Flame of Peace, the struggling self I now release, the Buddha Nature I now see, it is the core of you and me.


Gautama, i din Flamma av Frid, att släppa självets jagande det nu är tid, nu ser jag Buddha’s Natur, det är kärnan du och jag kommer ur.
Gautamo, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.


Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.
3. Gautama Buddha, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who hide the reality that they have created both the devil and the false god being opposed. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


3. Gautama Buddha, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som döljer det faktum att de har skapat en motsättning mellan djävulen och den falske guden. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Gautamo, I am one with thee, Mara’s demons do now flee, your Presence like a soothing balm, my mind and senses ever calm.


Gautama, jag med dig är Ett, Mara’s demoner tar nu till reträtt, din Närvaro är som ett mildrande balsam, mitt sinne och känslor i evig ro.
Gautamo, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.


Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.
4. Gautama Buddha, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who have used the epic struggle in many disguises in order to justify war. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


4. Gautama Buddha, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som har använt den episka kampen i många förklädnader för att rättfärdiga krig. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Gautamo, I now take the vow, to live in the eternal now, with you I do transcend all time, to live in present so sublime.


Gautama, jag nu lovar, att i det Eviga Nuet leva, med dig jag all tid transcenderar, att i nuet så sublimt leva.
Gautamo, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.


Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.
5. Gautama Buddha, I call for the seven Archangels to cut all people free from the illusions of the epic struggle and the fanaticism that is its psychological consequence.


5. Gautama Buddha, jag åkallar de sju Ärkeänglarna så att de kan befria alla människor från illusionerna om den episka kampen och fanatismen som är dess psykologiska konsekvens.
Gautamo, I have no desire, to nothing earthly I aspire, in non-attachment I now rest, passing Mara’s subtle test.


Gautama, jag har inga begär, ingen jordisk trånad mig tär, i obundenhet jag nu vilar, klarar Maras prov, subtila.
Gautamo, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.


Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.
6. Gautama Buddha, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who seek to hide the reality that any time human beings are able to override the mind-body programming not to kill, they can do so only by going into a fanatical state of mind. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


6. Gautama Buddha, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som försöker dölja det faktum att när människor kan åsidosätta den mental-kroppsliga spärren att inte döda, så kan de bara göra det genom att tänka på ett fanatiskt sätt. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Gautamo, I melt into you, my mind is one, no longer two, immersed in your resplendent glow, Nirvana is all that I know.


Gautama, med dig jag nu är Ett, mitt sinne ej mer är två utan ett, försjunken i din skimrande glöd, Nirvana är allt jag vet.
Gautamo, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.


Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.
7. Gautama Buddha, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who seek to hide the reality that anyone who engages in war or believes it is justified is in a fanatical state of mind. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


7. Gautama Buddha, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som försöker dölja det faktum att den som deltar i krig eller anser det vara rättfärdigt befinner sig i ett fanatiskt sinnestillstånd. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Gautamo, in your timeless space, I am immersed in Cosmic Grace, I know the God beyond all form, to world I will no more conform.


Gautama, i din tidlösa rymd, jag är försänkt i Kosmisk Nåd, jag känner Guden bakom all form, världen ej mer är min norm.
Gautamo, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.


Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.
8. Gautama Buddha, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who seek to hide the reality that fanaticism is the mindset that overrides the mind-body programming not to kill. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


8. Gautama Buddha, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som försöker dölja det faktum att fanatism är den mentalitet som åsidosätter den mental-kroppsliga spärren att inte döda. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Gautamo, I am now awake, I clearly see what is at stake, and thus I claim my sacred right to be on earth the Buddhic Light.


Gautama, jag uppvaknad är, klart ser jag vad som här, därför hävdar jag min heliga rätt, att lysa klart på Buddhas sätt.
Gautamo, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.


Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.
9. Gautama Buddha, I call for the seven Archangels to cut free all spiritual and religious people who have been deceived by the fanatical mindset and project that the problem is “out there.”


9. Gautama Buddha, jag åkallar de sju Ärkeänglarna så att de kan befria alla andliga och religiösa människor som har blivit vilseledda av en fanatisk mentalitet och projicerar problemet att vara „där ute”.
Gautamo, with your thunderbolt, we give the earth a mighty jolt, I know that some will understand, and join the Buddha’s timeless band.


Gautama, med din åskvigg, vi ger Jorden en mäktig skälvning, jag vet att vissa skall förstå, och gå med i Buddhas tidlösa skrå.
Gautamo, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.


Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.Part 4


Del 4

1. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who seek to hide the reality that anytime there is a conflict between two groups of people, and anytime that conflict is justified by ideas, those ideas produce the fanatical mindset on both sides. Archangel Michael, remove these beings from the earth


1. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som försöker dölja det faktum att när det uppstår en konflikt mellan två grupper av människor, och när den konflikten är rättfärdigad av idéer, så ger de idéerna upphov till den fanatiska mentaliteten på bägge sidor. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Sanat Kumaro, Ruby Fire, I seek my place in love’s own choir, with open hearts we sing your praise, together we the earth do raise.


Sanat Kumara, Röda Låga, I kärlekens kör vill jag sjunga, tillsammans din lovsång vi ljuder, med öppna hjärtan nu Jorden lyfter.
Sanat Kumaro, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
2. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who seek to hide the reality that in any war, both sides are controlled by the fallen beings in the emotional, mental and identity realms. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


2. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som försöker dölja det faktum att i alla krig är bägge sidor kontrollerade av de fallna varelserna i de emotionella, mentala och identitets oktaverna Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Sanat Kumaro, Ruby Fire, initiations I desire, I am for you an electrode, Shamballa is my true abode.


Sanat Kumara, Röda Låga, intiationer gör jag gärna, jag är för dig en elektrod, Shamballa är min sanna boning.
Sanat Kumaro, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
3. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings and demons who seek to hide the reality that fanaticism is an artificial state of mind, deliberately and maliciously created by the fallen beings in order to get human beings to kill each other. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


3. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser och demoner som försöker dölja det faktum att fanatism är ett konstlat sinnestillstånd, medvetet och illvilligt skapat av de fallna varelserna för att få människor att döda varandra. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Sanat Kumaro, Ruby Fire, I follow path that you require, initiate me with your love, the open door for Holy Dove.


Sanat Kumara, Röda Låga, din väg jag nu bestämt vill följa, invig mig med din kärlek sann, så Heliga Duvan nu flyga kan.
Sanat Kumaro, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
4. Sanat Kumara, I call for the seven Archangels to cut all people free to see that fanaticism can take many forms and that it is always the mindset that leads to war.


4. Sanat Kumara, jag åkallar de sju Ärkeänglarna så att de gör alla människor fria att se att fanatism kan anta många former och att det alltid är den mentaliteten som leder till krig.
Sanat Kumaro, Ruby Fire, your great example all inspire, with non-attachment and great mirth, we give the earth a true rebirth.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, storheten i ditt exempel alla manar, med obundenhet och glädje stor, vi Jorden sann återfödelse danar.
Sanat Kumaro, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
5. Sanat Kumara, by the Christ within me, I hereby give the seven Archangels the authority to remove the demons and entities in the emotional, mental and identity realms who are feeding off fanaticism and encouraging it so that people will commit further atrocities as a result of the fanatical mindset.


5. Sanat Kumara, genom min inre Kristus, ger jag härmed de sju Ärkeänglarna auktoriteten att ta bort demonerna och varelserna i de emotionella, mentala och identitets oktaver som lever på fanatism och uppmuntrar den så att människor kan begå ytterligare grymheter som ett resultat av den fanatiska mentaliteten.
Sanat Kumaro, Ruby Fire, you are this Planet’s purifier, consume on earth all spirits dark. reveal the inner Spirit Spark.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, du är denna Planets reningsbad, utplåna alla jordiska väsen mörka, den inre Andens Gnista bringa åstad.
Sanat Kumaro, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
6. Sanat Kumara, I call for the seven Archangels to cut free all spiritual people to see that at this time we have an unprecedented opportunity to make the calls and authorize the ascended masters and the Archangels to consume the energies of fanaticism and to bind the demons and entities and take them from the earth.


6. Sanat Kumara, jag åkallar de sju Ärkeänglarna så att de kan göra alla andliga människor fria att se att just nu har vi ett unikt tillfälle att göra åkallan och auktorisera de uppstigna mästarna och Ärkeänglarna att utplåna fanatismens energier och att fånga demonerna och varelserna och ta bort dem från Jorden!
Sanat Kumaro, Ruby Fire, you are a cosmic amplifier, the lower forces can’t withstand, vibrations from Venusian band.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, med dig Kosmos accelererar, energin från den Venusiska skaran, de mörka krafterna utplånar.
Sanat Kumaro, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
7. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the fallen beings who are promoting fanaticism. I demand that they are removed from the earth, both from physical incarnation and from the emotional, mental and identity realms. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


7. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser som främjar fanatism. Jag kräver att de tas bort från Jorden, både från fysisk inkarnation och från de emotionella, mentala och identitets oktaver. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Sanat Kumaro, Ruby Fire, I am on earth your magnifier, the flow of love I do restore, my chakras are your open door.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, genom mig du kraft på Jorden vinner, kärlekens flöde jag bringar åter, mina chakran är din åder.
Sanat Kumaro, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
8. Sanat Kumara, I call forth the judgment of Christ upon the rung of fallen beings who are ready to be removed from the earth in this age. Archangel Michael, remove these beings from the earth.


8. Sanat Kumara, jag åkallar Kristi dom över de fallna varelser som står på tur och är redo att tas bort från Jorden i denna tid. Ärkeängel Michael, avlägsna dessa varelser från Jorden!
Sanat Kumaro, Ruby Fire, Venusian song the multiplier, as we your love reverberate, the densest minds we penetrate.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, Venusisk Song multiplicerar, när vi din kärlek ger vår röst, de hårdaste sinnen vi penetrerar.
Sanat Kumaro, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.
9. Sanat Kumara, I call for the seven Archangels to awaken the 10,000 Christed beings in embodiment, so they can accept their potential to remove war from the earth. Awaken them to the reason they chose to be in embodiment at this time.


9. Sanat Kumara, jag åkallar de sju Ärkeänglarna att väcka de tio tusen förkroppsligade Kristus-individerna, så att de kan acceptera sin potential att ta bort krig från Jorden! Väck dem till anledningen de valde att förkroppsligas i denna tid!
Sanat Kumaro, Ruby Fire, you are for all the sanctifier the earth is now a holy place, purified by cosmic grace.


Sanat Kumara, Rubinens Eld, allas heliggörande råd, Jorden är nu ett heligt tempel, renad i kosmisk nåd
Sanat Kumaro, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this Planet with your fire, clothe her in a new attire.


Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.Sealing


Försegling

In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves.    I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the forces behind war!


I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, accepterar jag att Ärkeängel Mikael, Elohim Astrea och Shiva bildar en ogenomtränglig sköld runt mig själv och alla konstruktiva människor på Jorden samt utestänger oss från alla rädslobaserade energier i alla de fyra oktaverna.  Jag accepterar att Guds Ljus utplånar och transformerar alla rädslobaserade energier på Jorden!

 

-------------------

* “Nature red in tooth and claw” – svåröversättligt uttryck använd av engelsk poet Lord Alfred Tennyson i hans dikt ”In Memoriam A.H.H.” Det hänvisar till den våldsamma naturen, där rovdjur osentimentalt färgar sina tänder och klor med blod från bytet de dödar.

Översättning:

Per Johansson
Magnus Wennerlund

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan