Invokation nr 4 - Skingra illusionen av rädsla

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

Chapter 8 | Shattering the Illusion of Fear


Kapitel 8 | Skingra illusionen av rädsla


In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary, Archangel Michael and Shiva to shatter the fear-based illusions that have caused so many wars on this planet.   Awaken people to the reality     that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …


I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, Jesus Kristus, åkallar jag Moder Maria, Ärkeängeln Mikael och Shiva att skingra de rädslobaserade illusioner som har orsakat så många krig på denna Planet.   Väck människor till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi kan medskapa en ny framtid genom att samarbeta med de uppstigna mästarna. Jag vill göra särskild åkallan för...


[Make your own calls here.]


[Gör din egen åkallan här..]


Part 1


Del 1


1. Archangel Michael, manifest your Presence in the Astral plane and consume the demons that control people through the fear of physically being attacked by others.


1. Ärkeängel Mikael, manifestera din närvaro på det astrala planet och förinta de demoner som kontrollerar människor genom rädslan att bli fysiskt attackerade av andra.


Archangel Michael, light so blue, my heart has room for only you. My mind is one, no longer two, your love for me is ever true.


Ärkeängel Mikael, så blått ditt ljus, mitt hjärta har rum bara för dig. Mitt sinne är ett, ej längre två, din kärlek till mig, är för alltid sann


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


2. Archangel Michael, manifest your Presence in the Astral plane and consume the demons that seek to get one group of people to attack another because they fear being attacked.


2. Ärkeängel Mikael, manifestera din Närvaro på det astrala planet och förinta de demoner som försöker få en grupp människor att attackera en annan grupp pga. rädslan att bli attackerad.


Archangel Michael, I will be, all one with your reality. No fear can hold me as I see, this world no power has o’er me.


Ärkeängel Mikael, jag vill vara ett  med din verklighet. Ingen rädsla kan hålla mig kvar, då jag ser att världen ingen makt över mig har.


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


3. Archangel Michael, manifest your Presence in the Astral plane and consume the demons that cause two groups of people to both build up their armies out of the fear of being attacked by the other.


3. Ärkeängel Mikael, manifestera din Närvaro på det Astrala planet och förinta de demoner som får två grupper av människor att bygga upp sina arméer pga. rädslan att bli attackerade av den andra.


Archangel Michael, hold me tight, shatter now the darkest night. Clear my chakras with your light, restore to me my inner sight.


Ärkeängel Mikael, håll mig stadigt, skingra nu den mörkaste natt. Rena mina chakran med ditt ljus, ge mig åter min inre syn.


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


4. Archangel Michael, manifest your Presence in the Astral plane and consume the demons that seek to get one group of people to go to war based on their perception that they would be attacked by others.


4. Ärkeängel Mikael, manifestera din närvaro på det Astrala planet och förinta de demoner som försöker få en grupp av människor att gå ut i krig, utifrån deras uppfattning att de skulle kunna bli attackerade av andra.


Archangel Michael, now I stand, with you the light I do command. My heart I ever will expand, till highest truth I understand.


Ärkeängel Mikael, nu jag stadigt står, med dig kommenderar jag ljuset.  Mitt hjärta ska jag alltid expandera, tills jag den högsta sanningen förstår.


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


5. Archangel Michael, manifest your Presence in the Astral plane and consume the demons that seek to use dictators to start war or genocide out of the extreme paranoia of fearing another group of people.


5. Ärkeängel Mikael, manifestera din närvaro på det Astrala planet och förinta de demoner som försöker få diktatorer att starta krig eller folkmord, utifrån den extrema, paranoida skräcken inför en annan grupp av människor.


Archangel Michael, in my heart, from me you never will depart. Of Hierarchy I am a part, I now accept a fresh new start.


Ärkeängel Mikael i mitt hjärta, du kommer aldrig att mig lämna. I den himmelska hierarkin jag nu är part, jag accepterar nu en ren ny start.


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


6. Archangel Michael, cut people free so they can see that once you have entered a spiral of fear, you are looking for something outside of yourself that can validate the fear. Your perception actually manifests or magnetizes the external threat.


6. Ärkeängel Mikael, befria människor så att de kan se, att när man en gång har gått in i en spiral av rädsla, så letar man efter något utanför sig själv, som kan bekträfta rädslan. Ens perception drar faktiskt till sig eller förverkligar det yttre hotet.


Archangel Michael, sword of blue, all darkness you are cutting through. My Christhood I do now pursue, discernment shows me what is true.


Ärkeängel Mikael, så blått ditt svärd, allt mörker du genomskär. Kristi väg jag nu beträder, urskillning visar vad som sant är.


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


7. Archangel Michael, cut people free to see that physical conditions never come before what is happening in the three higher octaves. Fear never springs from a physical condition but exists in the mind.


7. Ärkeängel Mikael, befria människor så att de kan se att fysiska tillstånd aldrig föregår det som sker på de tre högre oktaverna. Rädsla kommer aldrig ur ett fysiskt tillstånd, utan existerar i sinnet.


Archangel Michael, in your wings, I now let go of lesser things. God’s homing call in my heart rings, my heart with yours forever sings.


Ärkeängel Mikael, under dina vingar, små ting nu mig ej betvingar. Gud i mitt hjärta hem mig kallar, mitt hjärtas sång med din för evigt skallar.


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


8. Archangel Michael, cut people free to see that when we are trapped in a downward spiral of fear, we can be free only by experiencing what we fear. Only by experiencing that a physical condition cannot change us, can we escape the paranoia of fearing what is not real.


8. Ärkeängel Mikael, befria människor så att de kan se att när vi har fångats i en nedåtgående spiral av rädsla, kan vi bli fria endast genom att uppleva det vi fruktar. Endast genom att uppleva att ett fysiskt tillstånd inte kan förändra oss, kan vi undgå den paranoida rädslan för det overkliga.


Archangel Michael, take me home, in higher spheres I want to roam. I am reborn from cosmic foam, my life is now a sacred poem.


Ärkeängel Mikael, ta mig hem, i högre rymder jag vill vara. Jag återföds, ur kosmiskt skum, mitt liv är nu ett heligt poem.


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


9. Archangel Michael, cut people free so they can see that their fear is an illusion, a product of their perception.   Help them see that they are psychological beings and that their life experience depends more on what happens inside their minds than on physical conditions.


9. Ärkeängel Mikael, befria människor så att de kan se att deras rädsla är en illusion, en produkt av deras perception.   Hjälp dem se att de är psykiska varelser, och att deras livsupplevelse beror mera på vad som sker inom deras sinnen än av fysiska omständigheter.


Archangel Michael, light you are, shining like the bluest star. You are a cosmic avatar, with you I will go very far


Ärkeängel Mikael, ljus är ditt väsen, du skiner som den blåaste stjärnan. Du är en kosmisk avatar, med dig kan jag gå mycket långt.


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


Part 2


Del 2


1. Beloved Shiva, manifest your Presence in the mental realm and consume the demons and fallen beings who seek to control people through the desire for revenge, the desire to punish other people.


1. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro på den mentala oktaven och förinta de demoner och fallna varelser som försöker kontrollera människor genom begäret efter hämnd; begäret att bestraffa andra människor.


O Shiva, God of Sacred Fire, It’s time to let the past expire, I want to rise above the old, a golden future to unfold.


O Shiva, den Heliga Eldens Gudom, tid att lämna det som var fordom, jag vill upp ur det gamla fara, en gyllene framtid att uppenbara.


O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.


2. Beloved Shiva, manifest your Presence in the mental realm and consume the demons and fallen beings who seek to use a political ideology or religious teaching to justify revenge and punishment.


2. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro i den mentala oktaven och förinta de demoner och fallna varelser som försöker använda en politisk ideologi eller religiös lära till att rättfärdiga hämnd och straff.


O Shiva, come and set me free, from forces that do limit me, with fire consume all that is less, paving way for my success.


O Shiva, kom och befria mig, från krafter som begränsar mig, med elden förbränn allt som är mindre,  röj undan min framgångs hinder.


O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.


3. Beloved Shiva, manifest your Presence in the mental realm and consume the demons and fallen beings who seek to get people to go to war based on the concept of an epic battle between good and evil. Consume the forces that use this epic mindset to override the command not to kill.


3. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro på den mentala oktaven och förinta de demoner och fallna varelser som försöker få människor att gå i krig, utifrån konceptet av ‘ett episkt krig’ mellan det goda och det onda. Förinta de krafter som använder denna episka mentalitet till att upphäva budordet som säger ‘du skall icke döda’.


O Shiva, Maya’s veil disperse, clear my private universe, dispel the consciousness of death, consume it with your Sacred Breath.


O Shiva, skingra Mayas slöja, rena min inre rymd, skingra dödens medvetande, förtär det med din Heliga Andning.


O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.


4. Beloved Shiva, manifest your Presence in the mental realm and consume the demons and fallen beings who use the epic mindset to make a group of people believe their own desire for revenge is justified by God and that God wants them to punish another group of people.


4. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro i den mentala oktaven och förinta de demoner och fallna varelser som använder den episka mentaliteten till att få en grupp människor att tro att deras eget begär efter hämnd är rättfärdigad av Gud, och att Gud kräver att den ska straffa en annan grupp människor.


O Shiva, I hereby let go, of all attachments here below, addictive entities consume, the upward path I do resume.


O Shiva, härmed jag låter fara, alla jordiska bindningars snara, utplåna de väsen som göds av vanan, jag återtar den uppåtgående banan.


O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.


5. Beloved Shiva, cut people free to see that an outer enemy is a manifestation of their own state of consciousness, meaning the enemy is a substitute teacher. They only need this teacher because they have not been willing to listen to the ascended masters.


5. Älskade Shiva, befria människor så de kan se att en yttre fiende är en manifestation av deras eget medvetandetillstånd, vilket betyder att fienden är ett slags lärare. De får den läraren därför att de inte varit villiga att lyssna på de uppstigna mästarna.


O Shiva, I recite your name, come banish fear and doubt and shame, with fire expose within my mind, what ego seeks to hide behind.


O Shiva, jag uttalar ditt namn. kom, skingra rädsla, tvivel och skam, med eld i mitt inre exponera, de vrår som söker egot härbärgera.


O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.


6. Beloved Shiva, cut people free so they can use any enemy as a motivation for looking at themselves and transcending the consciousness that precipitated the enemy. If they do not transcend that consciousness, they will attract another enemy.


6. Älskade Shiva, befria människorna, så att de kan betrakta varje fiende som en uppmaning att iaktta sig själva och transcendera det medvetande som frammanade fienden. Om de inte transcenderar detta medvetande, kommer de att dra till sig ännu en fiende.


O Shiva, I am not afraid, my karmic debt hereby is paid, the past no longer owns my choice, in breath of Shiva I rejoice.


O Shiva, jag är ej förskräckt, min karmiska skuld härmed är täckt, mina val det gångna ej nu kan styra, i Shivas anda jag fröjdas i yra.


O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.


7. Beloved Shiva, manifest your Presence in the astral plane and consume the demons and fallen beings who seek to control people by using the raw emotions of hatred for another group of people.


7. Älskade Shiva, manifestera din närvaro på det astrala planet och förinta de demoner och fallna varelser som försöker kontrollera människor genom att utnyttja hatets råa energi mellan folkgrupper.


O Shiva, show me spirit pairs, that keep me trapped in their affairs, I choose to see within my mind, the spirits that you surely bind.


O Shiva, visa mig de andar många, som i sina intriger mig vill fånga, i mitt sinne inget hinder, att se de andar du säkert binder.


O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.


8. Beloved Shiva, manifest your Presence in the astral plane and consume the demons and entities created out of hatred, those that hate human beings, hate life, and are programmed to destroy anything positive.


8. Älskade Shiva, manifestera din Närvaro på det astrala planet och förinta demoner och entiteter som skapats utifrån hat; de som hatar människor, hatar liv, och är programmerade att förstöra allt som är positivt.


O Shiva, naked I now stand, my mind in freedom does expand, as all my ghosts I do release, surrender is the key to peace.


O Shiva, naken står jag nu friheten mitt sinne ger du, mina spöken jag överlät, friden kom när jag förlät.


O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.


9. Beloved Shiva, cut free the people who are driven by hatred towards other people. Help them see that they truly hate something within themselves and that they will only be free by healing their own minds.


9. Älskade Shiva, befria alla människor som drivs av hat mot andra människor. Hjälp dem inse att de i grunden hatar något inom sig själva, och att de kan bli fria bara genom att hela sitt eget sinne.


O Shiva, all-consuming fire, with Parvati raise me higher, when I am raised your light to see, all men I will draw onto me.


O Shiva, eld som uppslukar, Parvati med mig högre far, när jag till ditt ljus mig upphöjt, alla skall då dras till min flöjt.


O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin,  O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.


Part 3


Del 3


1. Archangel Michael, consume the demons and fallen beings in all four octaves who were behind the Nazi hatred against the Jews and anyone else who was different.


1. Ärkeängel Mikael, förinta de demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver, som låg bakom nazisternas hat gentemot judar och alla andra som var annorlunda.


Archangel Michael, light so blue, my heart has room for only you. My mind is one, no longer two, your love for me is ever true.


Ärkeängel Mikael, så blått ditt ljus, mitt hjärta har rum bara för dig. Mitt sinne är ett, ej längre två, din kärlek till mig, är för alltid sann


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


2. Archangel Michael, consume the demons and fallen beings in all four octaves who were behind the Paranoia of Stalin’s Russia and the Soviet Union.


2. Ärkeängel Mikael, förinta de demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver som låg bakom paranoian av Stalins Ryssland och Sovjetunionen.


Archangel Michael, I will be, all one with your reality. No fear can hold me as I see, this world no power has o’er me.


Ärkeängel Mikael, jag vill vara ett  med din verklighet. Ingen rädsla kan hålla mig kvar, då jag ser att världen ingen makt över mig har.


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


3. Archangel Michael, consume the demons and  fallen beings in all four octaves who were behind the paranoia of Mao’s China.


3. Ärkeängel Mikael, förinta de demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver, som låg bakom paranoian av Maos Kina.


Archangel Michael, hold me tight, shatter now the darkest night. Clear my chakras with your light, restore to me my inner sight.


Ärkeängel Mikael, håll mig stadigt, skingra nu den mörkaste natt. Rena mina chakran med ditt ljus, ge mig åter min inre syn.


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


4. Archangel Michael, consume the demons and fallen beings in all four octaves who are behind all paranoid dictatorships in the world today.


4. Ärkeängel Mikael, förinta de demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver, som ligger bakom alla paranoida diktaturer i världen av idag.


Archangel Michael, now I stand, with you the light I do command. My heart I ever will expand, till highest truth I understand.


Ärkeängel Mikael, nu jag stadigt står, med dig kommenderar jag ljuset.  Mitt hjärta ska jag alltid expandera, tills jag den högsta sanningen förstår.


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


5. Archangel Michael, consume the demons and fallen beings in all four octaves who are preventing all nations, but especially Russia and China, from questioning their past.


5. Ärkeängel Mikael, förinta de demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver, som förhindrar alla nationer, och särskilt Ryssland och Kina, från att ifrågasätta sitt förflutna.


Archangel Michael, in my heart, from me you never will depart. Of Hierarchy I am a part, I now accept a fresh new start.


Ärkeängel Mikael i mitt hjärta, du kommer aldrig att mig lämna. I den himmelska hierarkin jag nu är part, jag accepterar nu en ren ny start.


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


6. Archangel Michael, consume the demons and fallen beings in all four octaves who take over the minds of dictators and induce in them an entirely irrational drive to kill all those who could potentially oppose them.


6. Ärkeängel Mikael, förinta de demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver, som tar över sinnena hos diktatorer och inducerar hos dem en helt irrationell drift att döda alla som potentiellt skulle kunna motsätta sig dem.


Archangel Michael, sword of blue, all darkness you are cutting through. My Christhood I do now pursue, discernment shows me what is true.


Ärkeängel Mikael, så blått ditt svärd, allt mörker du genomskär. Kristi väg jag nu beträder, urskillning visar vad som sant är.


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


7. Archangel Michael, consume the demons and fallen beings in all four octaves who controlled Hitler, Stalin, Mao and all tyrannical dictators, past, present and future.


7. Ärkeängel Mikael, förinta de demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver, som kontrollerade Hitler, Stalin, Mao och alla tyranniska diktatorer från förr, idag och i framtiden.


Archangel Michael, in your wings, I now let go of lesser things. God’s homing call in my heart rings, my heart with yours forever sings.


Ärkeängel Mikael, under dina vingar, små ting nu mig ej betvingar. Gud i mitt hjärta hem mig kallar, mitt hjärtas sång med din för evigt skallar.


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


8. Archangel Michael, consume the demons and fallen beings in all four octaves who seek to precipitate mass killings because they either want to steal people’s light or prove God wrong.


8. Ärkeängel Mikael, förinta de demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver, som försöker hetsa fram massmord, eftersom de vill stjäla människors energi eller bevisa att Gud har fel.


Archangel Michael, take me home, in higher spheres I want to roam. I am reborn from cosmic foam, my life is now a sacred poem.


Ärkeängel Mikael, ta mig hem, i högre rymder jag vill vara. Jag återföds, ur kosmiskt skum, mitt liv är nu ett heligt poem.


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


9. Archangel Michael, cut people free to see that there is no material or rational reason for mass killings. The only logical explanation is the demons and fallen beings in the three higher octaves and the fallen beings in embodiment.


9. Ärkeängel Mikael, befria människor så att de kan se att det inte finns någon materiell eller rationell orsak bakom massmord. Den enda logiska förklaringen är demonerna och de fallna varelserna i de tre högre oktaverna, och de fallna varelserna i fysisk kropp.


Archangel Michael, light you are, shining like the bluest star. You are a cosmic avatar, with you I will go very far


Ärkeängel Mikael, ljus är ditt väsen, du skiner som den blåaste stjärnan. Du är en kosmisk avatar, med dig kan jag gå mycket långt.


Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.


Ärkeängel Mikael du är här, ditt ljus förtär allt tvivel och all skräck. Din Närvaro är för alltid här, Du är mig så innerligt kär.


Part 4.


Del 4


1. Beloved Shiva, consume the demons and fallen beings in all four octaves who seek to precipitate the mass killing of millions of people out of their hatred against life itself


1. Älskade Shiva, förinta de demoner och fallna varelser som försöker hetsa till massmord av miljontals människor, utifrån deras hat mot Livet självt.


O Shiva, God of Sacred Fire, It’s time to let the past expire, I want to rise above the old, a golden future to unfold.


O Shiva, den Heliga Eldens Gudom, tid att lämna det som var fordom, jag vill upp ur det gamla fara, en gyllene framtid att uppenbara.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
2. Beloved Shiva, consume the demons and fallen beings in all four octaves who believe it is their task to prove the fallacy of God’s design of the universe and especially giving human beings free will.


2. Älskade Shiva, förinta de demoner och fallna varelser i alla fyra oktaver som tror det är deras värv att bevisa bristerna i Guds gestaltning av Universum, och i synnerhet att ge människor fri vilja.
O Shiva, come and set me free, from forces that do limit me, with fire consume all that is less, paving way for my success.


O Shiva, kom och befria mig, från krafter som begränsar mig, med elden förbränn allt som är mindre, röj undan min framgångs hinder.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt,  O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
3. Beloved Shiva, I call forth the judgment of Christ upon the dictators, psychopaths or mass murderers who have lost all rationality and kill out of hatred or because they cannot stop. I demand that such people be removed from embodiment.


3. Älskade Shiva, jag åkallar Kristi dom över de diktatorer, psykopater och massmördare som har förlorat allt förnuft och dödar utifrån hat eller därför att de inte kan sluta. Jag kräver att sådana människor tas ut ur den fysiska världen.
O Shiva, Maya’s veil disperse, clear my private universe, dispel the consciousness of death, consume it with your Sacred Breath.


O Shiva, skingra Mayas slöja, rena min inre rymd, skingra dödens medvetande, förtär det med din Heliga Andning.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
4. Beloved Shiva, cut free the spiritual people to see that we need to transcend the state of consciousness that precipitated these dictators and mass murderers before they can be removed from embodiment.


4. Älskade Shiva, befria de andliga människorna så att de kan se att vi behöver transcendera det medvetandetillstånd som manat fram dessa diktatorer och massmördare, innan de kan tas ut ur den fysiska världen.
O Shiva, I hereby let go, of all attachments here below, addictive entities consume, the upward path I do resume.


O Shiva, härmed jag låter fara, alla jordiska bindningars snara, utplåna de väsen som göds av vanan, jag återtar den uppåtgående banan.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
5. Beloved Shiva, I hereby make the call for the consciousness of paranoia and extreme hatred that leads to mass killing to be removed from the earth. I call for those beings in the physical, emotional, mental and identity realms who embody this consciousness to also be removed from the earth.


5. Älskade Shiva, jag gör härmed en åkallan för att det medvetande som präglas av paranoia och extremt hat, som leder till massmord, må försvinna från denna värld, och att varelser i den fysiska, den emotionella, mentala samt identitets-oktaven, som förkroppsligar detta medvetande, också må försvinna från denna värld.
O Shiva, I recite your name, come banish fear and doubt and shame, with fire expose within my mind, what ego seeks to hide behind.


O Shiva, jag uttalar ditt namn. kom, skingra rädsla, tvivel och skam, med eld i mitt inre exponera, de vrår som söker egot härbärgera.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
6. Beloved Shiva, I hereby make an act of conscious free will that says: Enough is enough. I demand that the Law of Free Will is activated and that the ascended masters remove such lifestreams and the consciousness they embody.


6. Älskade Shiva, jag fattar nu ett beslut ur min medvetna fria vilja som säger: Tillräckligt är tillräckligt. Jag kräver att Fria Viljans Lag tas i bruk och att de uppstigna mästarna avlägsnar sådana livsströmmar och det medvetande de förkroppsligar.
O Shiva, I am not afraid, my karmic debt hereby is paid, the past no longer owns my choice, in breath of Shiva I rejoice.


O Shiva, jag är ej förskräckt, min karmiska skuld härmed är täckt, mina val det gångna ej nu kan styra, i Shivas anda jag fröjdas i yra.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt,  O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
7. Beloved Shiva, cut free the spiritual people so they can acknowledge the spiritual causes of war without dwelling upon the brutality of war. Help them see that if we do not challenge the consciousness of war, then nothing can stop war.


7. Älskade Shiva, befria de andliga människorna så att de kan känna igen de andliga orsakerna till krig, utan att dväljas i krigets brutalitet. Hjälp dem se att om vi inte utmanar krigets medvetande, så kan ingenting stoppa krig.
O Shiva, show me spirit pairs, that keep me trapped in their affairs, I choose to see within my mind, the spirits that you surely bind.


O Shiva, visa mig de andar många, som i sina intriger mig vill fånga, i mitt sinne inget hinder, att se de andar du säkert binder.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
8. Beloved Shiva, I for one hereby determine to take my stand and demand an end to the consciousness of paranoia and its manifestations on earth.


8. Älskade Shiva, härmed tar jag en gång för alla ställning och kräver ett slut på medvetandet som skapar paranoia i alla dess manifestationer på Jorden.
O Shiva, naked I now stand, my mind in freedom does expand, as all my ghosts I do release, surrender is the key to peace.


O Shiva, naken står jag nu friheten mitt sinne ger du, mina spöken jag överlät, friden kom när jag förlät.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.
9. Beloved Shiva, I hereby determine that the consciousness of paranoia and the mindset of hatred of other people is no longer acceptable to me.   I hereby use my free will to give the ascended masters the authority to remove the consciousness of war, and all beings who embody it, from the four octaves of earth.


9. Älskade Shiva, jag bestämmer mig härmed för att det paranoida medvetandet, och det sinnelag som skapar hat människor emellan, ej längre är acceptabelt för mig.   Härmed använder jag min fria vilja till att ge de uppstigna mästarna auktoritet att förpassa krigsmedvetandet, och alla varelser som förkroppsligar det från Jordens alla fyra oktaver.
O Shiva, all-consuming fire, with Parvati raise me higher, when I am raised your light to see, all men I will draw onto me.


O Shiva, eld som uppslukar, Parvati med mig högre far, när jag till ditt ljus mig upphöjt, alla skall då dras till min flöjt.
O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.


O Shiva, rena energin, O Shiva, ge oss synergin, O Shiva, bringa demonerna på reträtt, O Shiva, ge mig åter fridens rätt.Sealing


Försegling

In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves.   I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the forces behind war!


I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, accepterar jag att Ärkeängel Mikael, Elohim Astrea och Shiva formar en ogenomtränglig sköld omkring mig själv och alla konstruktiva människor, som skyddar oss från alla rädslobaserade energier i alla fyra oktaver.  Jag accepterar att Guds Ljus utplånar och transformerar alla de rädslobaserade energier som bygger upp de krafter som leder till krig!

 

Översättning: Per Johansson

Om Du behöver det gå tillbaka till boken
Hjälp de uppstigna mästarna stoppa krig 

Gå till nästa invokation i serien

Gå tillbaka till invokationslista

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan