Invokation för att åkalla ljus till min egen och Jordens identitetsoktav

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

18 | Invoking Light Into the Identity Octave

18 | Åkalla ljus till identitetens oktavIn the name of the I AM THAT I AM, the One Mind within me and within all life, I call upon Jesus, Lord Maitreya, Gautama Buddha and Sanat Kumara to consume all fear-based energy vortexes in the identity octave on earth. Use your ruby ray fire to consume the energy veil that keeps people trapped in a false sense of identity. I especially call for you to take command over …

I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, det Jag som är Ett inom mig och inom allt liv, åkallar jag Jesus Kristus, Lord Maitreya, Gautama Buddha och Sanat Kumara att utplåna alla rädslobaserade energivirvlar i identitetsoktaven på Jorden. Använd elden från din rubinröda stråle till att utplåna den energetiska slöja som håller människor fångade i en falsk känsla av identitet. Jag åkallar er att särskilt ta kommando över...[Make your own calls here.]

[Gör din egen åkallan här]

Part 1

Del 1

1. Beloved Jesus, send the Christ light into the identity octave and awaken myself and all constructive people so we can accept you as an example and accept our right and potential to follow your example.

1. Älskade Jesus, sänd Kristi Ljus in i identitetens oktav och uppväck mig själv och alla konstruktiva människor till att acceptera dig såsom ett exempel och acceptera vår rätt och vår potential att följa ditt exempel.O Jesus, blessed brother mine, I walk the path that you outline, a great example to us all, I follow now your inner call.

O Jesus, saliga Broder min, jag följer den väg som är din, för oss alla ett himmelskt exempel, jag nu följer din röst ur mitt inre tempel.O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our planet earth, the golden age is given birth.

O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.2. Beloved Jesus, send the Christ light into the identity octave and awaken myself and all constructive people so we can accept that we are all sons and daughters of God.

2. Älskade Jesus, sänd Kristi Ljus in i identitetens oktav och uppväck mig själv och alla konstruktiva människor så vi kan acceptera att vi alla är Guds söner och döttrar.O Jesus, open inner sight, the ego wants to prove it’s right, but this I will no longer do, I want to be all one with you.

O Jesus, till inre syn mig visa, egot vill sin rätt bevisa, men detta jag tillåter ej mer, jag mot vår förening nu ser.O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our planet earth, the golden age is given birth.

O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.3. Beloved Jesus, send the Christ light into the identity octave and awaken myself and all constructive people so we can accept that we all have the potential to manifest Christhood and thereby challenge the power elite as you did.

3. Älskade Jesus, sänd Kristi Ljus in i identitetens oktav och uppväck mig själv och alla konstruktiva människor att acceptera att vi alla har potential att förverkliga Kristus inom oss och därmed utmana makteliten som du gjorde.O Jesus, I now clearly see, the Key of Knowledge given me, my Christ self I hereby embrace, as you fill up my inner space.

O Jesus, klart jag nu ser, Kunskapens Nyckel mig given är, mitt inre Kristus tar jag nu i famn, då du fyller min inre hamn.O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our planet earth, the golden age is given birth.

O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.4. Beloved Jesus, send the Christ light into the identity octave and awaken myself and all constructive people so we can accept our right and our potential to challenge the power elite in the area of religion.

4. Älskade Jesus, sänd Kristi Ljus in i identitetens oktav och uppväck mig själv och alla konstruktiva människor att acceptera vår rätt och vår potential att utmana makteliten på religionens område.O Jesus, show me serpent’s lie, expose the beam in my own eye, as Christ discernment you me give, in oneness I forever live.

O Jesus, låt ormens lögn bli uppenbar, avslöja den bjälke jag i mitt öga har, när Kristi urskiljning jag mottagit, liv i Enhet jag blir för evigt.O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our planet earth, the golden age is given birth.

O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.5. Beloved Jesus, send the Christ light into the identity octave and awaken myself and all constructive people so we can accept our right and our potential to challenge the power elite in the area of government.

5. Älskade Jesus, sänd Kristi Ljus in i identitetens oktav och uppväck mig själv och alla konstruktiva människor att acceptera vår rätt och vår potential att utmana makteliten på samhällets styrelsesätts område.O Jesus, I am truly meek, and thus I turn the other cheek, when the accuser attacks me, I go within and merge with thee.

O Jesus, i saktmod jag lever. sålunda jag den andra kinden bereder, när jag attackeras, jag går inom mig, för att med dig lieras.O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our planet earth, the golden age is given birth.

O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.6 . Beloved Jesus, send the Christ light into the identity octave and awaken myself and all constructive people so we can accept our right and our potential to challenge the power elite in the area of science.

6. Älskade Jesus, sänd Kristi Ljus in i identitetens oktav och uppväck mig själv och alla konstruktiva människor att acceptera vår rätt och vår potential att utmana makteliten på vetenskapens område.O Jesus, ego I let die, surrender ev’ry earthly tie, the dead can bury what is dead, I choose to walk with you instead.

O Jesus, mitt ego du få, alla jordiska band får gå, de döda sina begrava kan, istället jag din väg träder an.O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our planet earth, the golden age is given birth.

O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.7. Beloved Jesus, send the Christ light into the identity octave and awaken myself and all constructive people so we can accept our right and our potential to challenge the power elite in the area of education.

7. Älskade Jesus, sänd Kristi Ljus in i identitetens oktav och uppväck mig själv och alla konstruktiva människor att acceptera vår rätt och vår potential att utmana makteliten på utbildningens område.O Jesus, help me rise above, the devil’s test through higher love, show me separate self unreal, my formless self you do reveal.

O Jesus, hjälp mig höja mig över, djävuln’s test genom en högre kärlek, visa mig separata jagets falskhet, till mitt formlösa jag, ta mig över.O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our planet earth, the golden age is given birth.

O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.8. Beloved Jesus, send the Christ light into the identity octave and awaken myself and all constructive people so we can accept our right and our potential to challenge the power elite in the area of business and finance.

8. Älskade Jesus, sänd Kristi Ljus in i identitetens oktav och uppväck mig själv och alla konstruktiva människor att acceptera vår rätt och vår potential att utmana makteliten på affärs- och finansområdet.O Jesus, what is that to me, I just let go and follow thee, with this I do pass ev’ry test, to find with you eternal rest.

O Jesus, att göra för mig, blott är att släppa allt och följa dig, mig dig jag varje prov består, med dig jag evig ro uppnår.O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our planet earth, the golden age is given birth.

O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.9 . Beloved Jesus, send the Christ light into the identity octave and awaken myself and all constructive people so we can accept our right and our potential to challenge the power elite in the area of justice and the courts.

9. Älskade Jesus, sänd Kristi Ljus in i identitetens oktav och uppväck mig själv och alla konstruktiva människor att acceptera vår rätt och vår potential att utmana makteliten på rätts- och domstolsområdet.O Jesus, fiery master mine, my heart now melting into thine, I love with heart and mind and soul, the God who is my highest goal.

O Jesus, min eldige mästare, våra hjärtan nu smälter samman, jag älskar med hjärta, själ och psyke, den Gud som mitt högsta syfte är.O Jesus, let the Fire of Joy, consume the devil’s subtle ploy, transfigured is our planet earth, the golden age is given birth.

O Jesus, låt Glädjens Glöd, åt djävuln’s alla tricks bringa död, vår planet är nu omdanad, den Gyllene Eran är danad.

Part 2

Del 2

1. Lord Maitreya, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth new ideas in the areas of religion and spirituality.

1. Lord Maitreya, jag kallar till uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa nya idéer inom religionens och andlighetes område.Maitreya, I am truly meek, your counsel wise I humbly seek, your vision I so want to see, with you in Eden I will be.

Maitreya, saktmodig jag är, ett vist råd jag ödmjukt begär, din vision jag gärna vill se, i Eden jag vill få entré.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.2. Lord Maitreya, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth new ideas in the areas of government and justice.

2. Lord Maitreya, jag kallar till uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa nya idéer inom regeringens och rättvisans område.Maitreya, help me to return, to learn from you, I truly yearn, as oneness is all I desire I feel initiation’s fire.

Matreya, hjälp mig tillbakavägens färd, i sanning jag längtar, att av dig bli lärd, när Enhet är min enda passion, jag känner elden från min initiation.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.3. Lord Maitreya, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth new ideas in the areas of money and finance.

3. Lord Maitreya, jag kallar till uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa nya idéer inom områdena pengar och finanser.Maitreya, I hereby decide, from you I will no longer hide, expose to me the very lie that caused edenic self to die.

Maitreya, jag härmed mitt val följer, att inför dig jag ej längre mig döljer, exponera nu för mig den lögn, som fick mitt edeniska jag att dö.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.4. Lord Maitreya, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth new ideas in the areas of business and agriculture

4. Lord Maitreya, jag kallar till uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa nya idéer inom områdena affärer och jordbruk.Maitreya, blessed Guru mine, my heart of hearts forever thine, I vow that I will listen well, so we can break the serpent’s spell.

Maitreya, saliga Guru min, mitt hjärta av hjärtan, för alltid ditt, jag lovar att jag väl ska lyssna, så att vi ormens förbannelse kan bryta.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.5. Lord Maitreya, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth new ideas in the areas of education and the media.

5. Lord Maitreya, jag kallar till uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa nya idéer inom områdena utbildning och media.Maitreya, help me see the lie whereby the serpent broke the tie, the serpent now has naught in me, in oneness I am truly free.

Maitreya, hjälp mig se den lögn, varmed ormen bröt bandet vårt, ormen nu i mig inget finner, i Enhet jag min sanna frihet vinner.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.6. Lord Maitreya, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth new ideas in the areas of science and technology.

6. Lord Maitreya, jag kallar till uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa nya idéer inom områdena vetenskap och teknologi.Maitreya, truth does set me free from falsehoods of duality, the fruit of knowledge I let go, so your true spirit I do know.

Maitreya, sanningen gör mig fri, från dualismens bedrägeri, kunskapens frukt jag låter fara, så jag din sanna ande kan erfara.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.7. Lord Maitreya, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth new ideas in the areas of health care and families.

7. Lord Maitreya, jag kallar till uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa nya idéer inom områdena hälsovård och familjeliv.Maitreya, I submit to you, intentions pure, my heart is true, from ego I am truly free, as I am now all one with thee.

Maitreya, jag överlämnar mig till dig, hjärtat sant, intentionen renad, från egot jag är i sanning fri, när jag nu är helt med dig förenad.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.8. Lord Maitreya, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth new ideas in the areas of our relationship with Mother Earth.

8. Lord Maitreya, jag kallar till uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa nya idéer inom området relation med Moder Jord.Maitreya, kindness is the key, all shades of kindness teach to me, for I am now the open door, the Art of Kindness to restore.

Maitreya, godhet är ledtråden, alla nyanser av godhet låt mig lära, ty jag är nu den öppna dörren, Godhetens Konst att återställa.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.9. Lord Maitreya, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth new ideas in the areas of energy technology, both production and distribution.

9. Lord Maitreya, jag kallar till uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa nya idéer inom områdena energiteknik, både produktion och distribution.Maitreya, oh sweet mystery, immersed in your reality, the myst’ry school will now return, for this, my heart does truly burn.

Maitreya, oh ljuva mystik, I din verklighet nedsänk, mystikens skola nu åter vi vinner, för detta, mitt hjärta i sanning brinner.Maitreya, kindness is the cure, in fires of kindness I am pure. Maitreya, now release the fire, that raises me forever higher.

Maitreya, godhet är kuren, i godhetens eldar är jag en pur en, Maitreya, lösgör nu elden, och jag är ständigt högre buren.

Part 3

Del 3

1. Gautama Buddha, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth an awareness of how to transcend conflict and bring true peace.

1. Gautama Buddha, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa en medvetenhet om hur man transcenderar konflikt och skapar sann fred.Gautama, show my mental state that does give rise to love and hate, your exposé I do endure, so my perception will be pure.

Gautama, låt mig mitt mentala rum beskåda, som både kärlek och hat bebådar, ditt avslöjande jag utstår, så mina sinnen rening får.Gautama, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.

Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.2. Gautama Buddha, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth an awareness of how we have become trapped in a dualistic state of consciousness that is the cause of all conflict.

2. Gautama Buddha, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa en medvetenhet om hur vi har fångats i ett dualistiskt medvetandetillstånd, som är orsaken till all konflikt.Gautama, in your Flame of Peace, the struggling self I now release, the Buddha Nature I now see, it is the core of you and me.

Gautama, i din Flamma av Frid, att släppa självets jagande det nu är tid, nu ser jag Buddha’s Natur, det är kärnan du och jag kommer ur.Gautama, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.

Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.3. Gautama Buddha, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth an awareness of how the members of the power elite are using the duality consciousness to control the population.

3. Gautama Buddha, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa en medvetenhet om hur medlemmar av makteliten använder det dualistiska medvetandet för att kontrollera folket.Gautama, I am one with thee, Mara’s demons do now flee, your Presence like a soothing balm, my mind and senses ever calm.

Gautama, jag med dig är Ett, Mara’s demoner tar nu till reträtt, din Närvaro är som ett mildrande balsam, mitt sinne och känslor i evig ro.Gautama, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.

Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.4. Gautama Buddha, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth an awareness of how the duality consciousness causes us to generate conflicts and wars that we cannot see how to stop.

4. Gautama Buddha, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa en medvetenhet om hur det dualistiska medvetandet får oss att starta konflikter och krig som vi inte kan se hur man stoppar.Gautama, I now take the vow, to live in the eternal now, with you I do transcend all time, to live in present so sublime.

Gautama, jag nu lovar, att i det Eviga Nuet leva, med dig jag all tid transcenderar, att i nuet så sublimt leva.Gautama, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.

Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.5. Gautama Buddha, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth an awareness of how the duality consciousness causes us to be unable to see each other as spiritual beings coming from the same source.

5. Gautama Buddha, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa en medvetenhet om hur det dualistiska medvetandet förhindrar oss att se varandra som andliga varelser som kommer ur samma källa.Gautama, I have no desire, to nothing earthly I aspire, in non-attachment I now rest, passing Mara’s subtle test.

Gautama, jag har inga begär, ingen jordisk trånad mig tär, i obundenhet jag nu vilar , klarar Maras prov, subtila.Gautama, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.

Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.6. Gautama Buddha, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth an awareness of how the duality consciousness enables us to camouflage self-interest as serving a cause of epic importance.

6. Gautama Buddha, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa en medvetenhet om hur det dualistiska medvetandet får oss att kamouflera egenintresset att tjäna en ”storslagen” mission av stor betydelse.Gautama, I melt into you, my mind is one, no longer two, immersed in your resplendent glow, Nirvana is all that I know.

Gautama, med dig jag nu är Ett, mitt sinne ej mer är två utan ett, försjunken i din skimrande glöd, Nirvana är allt jag vet.Gautama, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.

Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.7. Gautama Buddha, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth an awareness of how the duality consciousness becomes a closed system by enabling us to justify anything we want.

7. Gautama Buddha, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa en medvetenhet om hur det dualistiska medvetandet blir till ett slutet system, genom att det får oss att rättfärdiga vad än vi vill ha.Gautama, in your timeless space, I am immersed in Cosmic Grace, I know the God beyond all form, to world I will no more conform.

Gautama, i din tidlösa rymd, jag är försänkt i Kosmisk Nåd, jag känner Guden bakom all form, världen ej mer är min norm.Gautama, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.

Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.8. Gautama Buddha, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth an awareness of how the duality consciousness keeps us separated from each other, Mother Nature, the ascended masters and God.

8. Gautama Buddha, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa en medvetenhet om hur det dualistiska medvetandet håller oss separerade från varandra, Moder Jord, de uppstigna mästarna och Gud.Gautama, I am now awake, I clearly see what is at stake, and thus I claim my sacred right to be on earth the Buddhic Light.

Gautama, jag uppvaknad är, klart ser jag vad som här, därför hävdar jag min heliga rätt, att lysa klart på Buddhas sätt.Gautama, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.

Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.9. Gautama Buddha, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to bring forth an awareness of how the duality consciousness prevents us from accepting who we are and why we are in embodiment on earth at this particular time.

9. Gautama Buddha, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potentialen att frambringa en medvetenhet om hur det dualistiska medvetandet hindrar oss att acceptera vilka vi är och varför vi har inkarnerats på Jorden vid denna tid.Gautama, with your thunderbolt, we give the earth a mighty jolt, I know that some will understand, and join the Buddha’s timeless band.

Gautama, med din åskvigg, vi ger Jorden en mäktig skälvning, jag vet att vissa skall förstå, och gå med i Buddhas tidlösa skrå.Gautama, Flame of Cosmic Peace, unruly thoughts do hereby cease, we radiate from you and me the peace to still Samsara’s Sea.

Gautama, den Kosmiska Fridens Flamma, ostyriga tankar härmed Du stanna, från dig och mig strålar ut, den frid som får Samsaras’ stormar ebba ut.

Part 4

Del 4

1. Sanat Kumara, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to expose power elite groups and how they have used religion to gain power over the people.

1. Sanat Kumara, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potential att avslöja maktelitens grupper och hur de har använt religion för att få makt över folket.Sanat Kumara, Ruby Fire, I seek my place in love’s own choir, with open hearts we sing your praise, together we the earth do raise.

Sanat Kumara, Röda Låga, I kärlekens kör vill jag sjunga, tillsammans din lovsång vi ljuder, med öppna hjärtan nu Jorden lyfter.Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this planet with your fire, clothe her in a new attire.

Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.2. Sanat Kumara, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to expose power elite groups and how they have used science to gain power over the people.

2. Sanat Kumara, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potential att avslöja maktelitens grupper och hur de har använt vetenskap för att få makt över folket.Sanat Kumara, Ruby Fire, initiations I desire, I am for you an electrode, Shamballa is my true abode.

Sanat Kumara, Röda Låga, intiationer gör jag gärna, jag är för dig en elektrod, Shamballa är min sanna bonning.Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this planet with your fire, clothe her in a new attire.

Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.3. Sanat Kumara, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to expose power elite groups and how they have used government to gain power over the people.

3. Sanat Kumara, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potential att avslöja maktelitens grupper, och hur de har använt regeringar för att få makt över folket.Sanat Kumara, Ruby Fire, I follow path that you require, initiate me with your love, the open door for Holy Dove.

Sanat Kumara, Röda Låga, din väg jag nu bestämt vill följa,invig mig med din kärlek sann, så Heliga Duvan nu flyga kan.Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this planet with your fire, clothe her in a new attire.

Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.4. Sanat Kumara, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to expose power elite groups and how they have used the military to gain power over the people.

4 . Sanat Kumara, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potential att avslöja maktelitens grupper, och hur de har använt militär för att få makt över folket.Sanat Kumara, Ruby Fire, your great example all inspire, with non-attachment and great mirth, we give the earth a true rebirth.

Sanat Kumara, Rubinens Eld, storheten i ditt exempel alla manar, med obundenhet och glädje stor, vi Jorden sann återfödelse danar.Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this planet with your fire, clothe her in a new attire.

Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din glöd, i ny skrud henne dana.5. Sanat Kumara, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to expose power elite groups and how they have used education to gain power over the people.

5. Sanat Kumara, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potential att avslöja maktelitens grupper, och hur de har använt utbildning för att få makt över folket.Sanat Kumara, Ruby Fire, you are this planet’s purifier, consume on earth all spirits dark. reveal the inner Spirit Spark.

Sanat Kumara, Rubinens Eld, du är denna Planets reningsbad, utplåna alla jordiska väsen mörka, den inre Andens Gnista bringa åstad.

Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this planet with your fire, clothe her in a new attire.

Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.6. Sanat Kumara, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to expose power elite groups and how they have used the media to gain power over the people.

6. Sanat Kumara, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potential att avslöja maktelitens grupper, och hur de har använt media för att få makt över folket.Sanat Kumara, Ruby Fire, you are a cosmic amplifier, the lower forces can’t withstand, vibrations from Venusian band.

Sanat Kumara, Rubinens Eld, med dig Kosmos accelererar, energin från den Venusiska skaran, de mörka krafterna utplånar.Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this planet with your fire, clothe her in a new attire.

Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.7. Sanat Kumara, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to expose power elite groups and how they have used money to gain power over the people.

7. Sanat Kumara, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potential att avslöja maktelitens grupper, och hur de har använt pengar för att få makt över folket.Sanat Kumara, Ruby Fire, I am on earth your magnifier, the flow of love I do restore, my chakras are your open door.

Sanat Kumara, Rubinens Eld, genom mig du kraft på Jorden vinner, kärlekens flöde jag bringar åter, mina chakran är din åder.Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this planet with your fire, clothe her in a new attire.

Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.8. Sanat Kumara, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to expose power elite groups and how they have used business to gain power over the people.

8. Sanat Kumara, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potential att avslöja maktelitens grupper, och hur de har använt affärsverksamhet för att få makt över folket.Sanat Kumara, Ruby Fire, Venusian song the multiplier, as we your love reverberate, th e densest minds we penetrate.

Sanat Kumara, Rubinens Eld, Venusisk Song multiplicerar, när vi din kärlek ger vår röst, de hårdaste sinnen vi penetrerar.

Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this planet with your fire, clothe her in a new attire.

Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, ge Jorden en högre bana, upplys planeten med din Glöd, i ny skrud henne dana.9. Sanat Kumara, I call forth the awakening of all constructive people who have the potential to expose power elite groups and how they have used health care to gain power over the people.

9. Sanat Kumara, jag kallar till ett uppvaknande av alla konstruktiva människor som har potential att avslöja maktelitens grupper, och hur de har använt hälsovård för att få makt över folket.Sanat Kumara, Ruby Fire, you are for all the sanctifier the earth is now a holy place, purified by cosmic grace.

Sanat Kumara, Rubinens Eld, allas heliggörande råd, Jorden är nu ett heligt tempel, renad i kosmisk nåd.Sanat Kumara, Ruby Ray, bring to earth a higher way, light this planet with your fire, clothe her in a new attire.

Sanat Kumara, Rubinens Stråle röd, till Jorden bringar en högre bana, upplys planeten med din glöd, i ny skrud henne dana.Sealing

Försegling

In the name of the I AM THAT I AM, the One Mind within me and within all life, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people on earth, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies on earth!

I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, det Jag som är Ett inom mig och inom allt liv, accepterar jag att Ärkeängel Mikael, Elohim Astrea och Shiva bildar en ogenomtränglig sköld runt mig själv och alla konstruktiva människor på jorden samt utestänger oss från alla rädslobaserade energier i alla de fyra oktaverna. Jag accepterar att Guds Ljus utplånar och transformerar alla rädslobaserade energier på Jorden!

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan