Ett upprop till en hållbar tillväxt i ekonomin

Illustration av by Craig Froehle lånad hos tourettebloggen.

Illustration av by Craig Froehle lånad hos tourettebloggen.

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

 

1. Det finns en maktelit som är totalt fångad i dualistiskt medvetande. Eliten tror fullt och fast att deras ego-illusioner är den absoluta sanningen. De tror att de har höjt sig själva till den ultimata statusen att vara i stånd att definiera sanningen utan Gud. 

2. Idoldyrkan av eliten håller befolkningen fångad i illusionen att vi behöver eliten, stående mellan oss själva och Försynen. Detta är lögnen att vi inte kan gå inom oss själva och finna Gud direkt, utan att vi kan veta sanningen bara genom den yttre religionen och dess prästerskap, även genom den religion som kallas mammon. 

3. Idoldyrkan är det centrala problemet i den rådande ekonomiska krisen. Detta skapar tron att vissa företag och institutioner är ”för stora för att falla” och sålunda måste regeringen stiga in och stödja dem med människornas pengar. Lögnen att människorna inte kan existera utan eliten hindrar oss att ta tillbaka vår gudagivna kraft. 

4. Stabilitet är inte lika viktigt som tillväxt. Och ibland innebär tillväxt att om människor klamrar sig fast vid gamla system, så måste dessa system rivas upp för att befria samhället så att det kan göra framsteg. 

5. Emedan vi föredrar en mjuk övergång från det nuvarande ekonomiska systemet till en gyllene ekonomisk era, kan detta ske endast om vi lär läxan att vi inte får göda de institutioner eliten skapat. Vi måste sträcka oss efter högre principer som ligger bortom det dualistiska medvetandet.    

6. Vi har programmerats att acceptera den doktrin av “brist” (brist-medvetande) som upprätthålls av eliten, som åtrår att resa sig själva över resten av folket. Dock kan ej den orättfärdiga fördelningen av rikedom och privilegier existera i det gudomliga livet i överflöd. Det kan bara existera när livet i överflöd har avfärdats av oss som anammat detta illusoriska brist-medvetande. 

7. En rättvis fördelning av rikedom är inte den socialistiska drömmen, där staten tillskansat sig positionen av vårt Högre Jag. Rättvis fördelning av rikedom är det sanna realiserandet av den Gyllene Eran, där människor inser att vi har tillgång till Gud inom oss själva, och att vi därför kan bringa åstad det gudomliga livet i överflöd utan att vara beroende av en elit här på Jorden. 

8. Vi behöver inte en elit till att driva det komplicerade finansiella system de har skapat för att dölja sina intentioner och sin manipulation för folket. För även eliten har blivit så förledd av komplexiteten av sina finansiella instrument och av hela medvetandetillståndet av girighet, att de inte korrekt kan bedöma riskerna med dessa instrument, vilket leder till en kris som hotar ekonomin. 

9. När vi är i tillståndet av idoldyrkan, där vi blint följer de blinda ledarna, och låter dem driva ekonomin, är det bara en tidsfråga tills eliten och resten av världen backat in sig i ett hörn, ut ur vilket det inte finns någon lätt väg – endast kollaps av systemet.  

10. Lärdomen från bibliska historien om Babels Torn är den att när du bygger ett finanssystem på lösan grund – som ej vilar på Livsmedvetandet – utan på ”sand”, anti-livsmedvetandet, kommer det att kollapsa under sin egen tyngd. 

11. Vad som driver vårt finanssystem är otyglad, blind girighet. Den girigheten har perverterat ekonomin till den grad där den är så djupt grundad i SKULD, att det är omöjligt att korrekt bedöma riskerna i att bedriva affärsverksamhet. Riskerna är så utspridda och därmed maskerade, att ingen vet vad som egentligen försiggår. 

12. Cykeln av förväntad tillväxt och profit kan fortsätta endast så länge människorna i systemet blint tror att det kan pågå för evigt. Dock byggdes det inte enbart på blindheten och girigheten hos eliten, utan även på blindheten och girigheten hos folket. Folk tror att genom att deras besparingar och pensionsplaner investeras i aktiemarknader, hedgefonder, aktiefonder, kan de få något för ingenting. 

13. Folket måste sluta följa dem som förblindats av något-för-inget-medvetandet, vilket är essensen av girighet. Eliten är ej längre villig att arbeta för en rättvis lön eller för att upplyfta allt liv. De vill bara ha en belöning utan arbetsinsats, de vill ha en genväg, och detta hotar hela det ekonomiska systemet. 

14. Människor som förblindats av girighet tror att vad som helst går an – att vad som helst som verkar erbjuda en kortsiktig vinning borde genomdrivas, för att, när allt kommer omkring, om du inte gör det så kommer alla de övriga företagen i finansvärlden att göra det, och de kommer att verka lyckas bättre än du. 

15. Profiterna som hävdats var inte verkliga profiter. De var imaginära profiter därför att risken maskerats till en punkt där det föreföll som om eventuell förlust kunde skjutas upp till nästa år, och så skapas en god balans för detta år. Sålunda, ingen planerade för vad som skulle hända i framtiden, och undgick att se att man dödade gåsen som lade guldäggen. 

16. Blindhet är girighetens oundvikliga kompanjon. För girighet kan bara baseras på en illusion, och varje illusion göder mera blindhet. Girighet är baserad på illusionen av det från Helheten separerade jaget, där det verkar möjligt att vi kan tillskansa oss en vinning för oss själva och vårt företag, oavsett vad som sker med andra, eller med själva systemet. 

17. Pengamogulerna har skapat en ekonomi som är baserad på samma medvetande och på samma principer som ligger bakom spel. Det är lusten till ”något för ingenting”, där man kan erlägga en liten, synbarligen betydelselös insats, och sedan hoppas på en väldig belöning. 

18. Genom att maskera riskerna med derivatinstrument och andra finansiella instrument, gick pengamogulerna in i detta speltillstånd. De tänkte att eftersom de hade investerat lånade pengar, och då de hade maskerat risken, var det en obetydlig investering som hade potential att ge en mycket stor avkastning. 

19. När Wall Street började investera lånade pengar – pengar som skapades ur tomma intet – skapade de gradvis det falska löftet att alla som investerade i dessa nya finansiella instrument skulle göra en vinst. Det löftet kunde aldrig uppfyllas eftersom det var en illusion – illusionen att alla som köper en lott kan vinna lotteriets stora pris! 

20. Girighet kan förblinda människor. Men bara för en tid. Det kommer en räkenskapens dag när människorna i toppen inser att detta inte kan fortsätta. Och då skiftar de från illusionen av girighet till illusionen av rädsla. De försöker ta ut vad de har, och detta skapar en nedåtgående spiral som hotar leda till en härdsmälta för systemet. 

21. När en kris blir uppenbar, vaknar regeringen – som inte skulle reglera de nya finansiella instrumenten, utan tro att marknaden skulle ta hand om det. Regeringen inser att marknaden faktiskt kommer att ta hand om det – genom att riva ner hela det bristfälliga finanssystemet. Regeringen tycker sig sedan måsta gå in, för att skydda samhället. 

22. Den amerikanska regeringen är fångad i tänkesättet ”något för inget” – det tänkesätt som utmärker girighet och elitism – och de agerar i huvudsak för att skydda eliten snarare än folket. Dock, om de inte i grunden reformerar hela finanssystemet, kommer de bara att tillfälligt stimulera det, och nästa kris kommer snart. 

23. Det finns intelligenta och välmenande individer inom systemet – både i näringslivet och i regeringen – vilka har potential att frambringa de reformer som inte bara skulle stävja den rådande krisen, utan som också skulle leda hela finansvärlden tillbaka in på en väg av hållbar tillväxt, där systemet inte längre hotar självdestruera på grund av blind girighet. 

24. Om de rätta individerna tillåts bringa fram och verkställa sina idéer, kan vi uppleva en friktionsfri övergång till gyllene erans nya ekonomi. Den sanna verkligheten är att Försynens kraft kan korrigera alla problem skapade av människor, eftersom Den med lätthet kan avspegla ett liv i överflöd, där det nu råder brist och ojämlikhet. 

25. Vi måste vara villiga att se systemet och fråga oss vad som är fel med det. I stället för att försöka förhindra en kollaps av systemet, måste vi överväga hur vi ska skapa en ekonomi med en hållbar tillväxt. 

26. Under övergången till den Gyllene Tidsåldern, kan ingen ekonomi vara hållbar som inte lyfter alla människor upp mot det överflödande livet. Det är inte hållbart att ha en världsekonomi där två tredjedelar av världens befolkning lever under existensminimum. Och så länge som de rika nationerna inte vill adressera problemen, kommer våra ekonomier alltid att vara i tillståndet att gå från en kris in i nästa. 

27. För att skapa en ekonomi som är hållbar, måste regeringen erkänna sin rättmätiga roll. En av de primära orsakerna till den rådande finansiella krisen är bristen på reglering, eftersom regeringen har blivit så fångad i den falska uppfattningen att de borde låta marknaden fritt skapa finansiella instrument, därför att marknaden kommer att reglera sig själv. 

28. Frihet betyder inte friheten att exploatera. Ett fritt samhälle kan inte tillåta en till antalet liten maktelit att dominera befolkningen, för frihet kan inte existera genom det mänskliga egots blindhet. Frihet kan nås endast i vetskapen om allt livs enhet, och i det faktum att endast när du söker lyfta upp Alla, kommer du verkligen att själv vinna på det. 

29. Den roll en fri demokratisk regering ska ha är att skydda befolkningen genom de principer som kommer att lyfta upp allt liv mot större ekonomisk frihet och överflöd. Det är en myt, upprätthållen av eliten, att en fri marknadsekonomi kan gå för egen maskin utan någon regerings inblandning. Det är ytterligare en myt att USA och Västvärlden har en fri marknadsekonomi. 

30. Under ett århundrade har finansiärer och industrialister använt den fria marknaden till att skapa väldiga företag som kan kontrollera marknadens tillstånd och inskränka konkurrens. Dock, i en sann fri marknadsekonomi – där konkurrensen är oinskränkt och människorna välinformerade – är det inte möjligt att skapa ett monopol. Frihet är motsatsen till monopol. 

31. Ett monopol är inte det oundvikliga resultatet av fri konkurrens. Fri konkurrens kommer att förebygga uppkomsten av monopol genom att alltid möjliggöra för andra att konkurrera, oavsett hur stort ett företag skulle kunna bli. Om ett företag skulle tendera att skapa monopol och höja priser på konstlad väg, skulle deras kunder gå någon annanstans. 

32. Det de stora industrialisterna och finansiärerna insåg, var att det i en demokratisk nation inte var möjligt att skapa monopol genom konkurrens. Enda sättet att skapa ett monopol är att inskränka konkurrensen genom att få regeringar att reglera ekonomin, och skapa en situation där mindre företag inte kan utmana etablerade företag. 

33. Under det senaste århundradet har regeringars regleringar satts in för att skydda stora etablerade företag från fri konkurrens. ”Genidraget” från de amerikanska finansmännen var skapelsen av Federal Reserve System, vilket tjänar till att inskränka fri konkurrens i bankindustrin och att skydda stora företag från att ta konsekvenserna av sina egna misstag. 

34. I verkställandet av Federal Reserve som den yttersta långivaren, kunde de stora bankerna göra tvivelaktiga investeringar, och om de skulle slå fel, kunde systemet skydda dem från att duka under. Härigenom kommer de stora bankerna inom FED att bli allt större, eftersom de alltid är uppbackade av regeringen, vilken är skuldsatt av de pengar systemet skapat ur tomma intet, fiatpengar.

35. När du skapar mer pengar för att stimulera det svajande systemet, sätter du mera pengar i cirkulation. Men det finns inget av verkligt värde som backar upp de pengarna, och pengarnas värde är därmed eroderat. På så vis eroderas även värdet av människors arbete, och deras levnadsstandard sjunker. 

36. Vi måste använda vår frihet att gå bortom illusionerna och lögnerna från mainstream media, och utbilda oss själva i ekonomins verklighet. Det är vi som måste vara väktarna på murarna, för sannerligen, människorna inom media och regering kommer inte att vara det. 

37. Det är en myt att en fri demokratisk regering kan hålla sig utanför ekonomin. Det är absolut nödvändigt att en modern regering reglerar ekonomin. Emellertid, regleringen får inte ge eliten en fördel. Den borde säkerställa att en elit aldrig kan bildas, då folk alltid har utvägen att ta sin verksamhet någon annanstans och skapa mindre företag som konkurrerar med de stora företagen. 

38. En fri demokratisk regering får inte tillåta företag att gå utöver en viss storlek. Det är inte någon sann fri ekonomi om företag tillåts bli så stora att de konkurrerar ut mindre företag, och tar kommandot över marknaden. Regeringen får inte tillåta finansföretag att skapa instrument som i slutänden förstör hela systemet. 

39. Det är regeringens plikt att skydda sina medborgare mot företag som blir så stora att de dominerar marknaden och därför i någon mån upprätthåller ett monopol. Ett monopol som i många fall skyddas av regeringens regleringar, men i andra fall skyddas av icke-regleringar, så att när en gång ett företag blivit så stort att det dominerar marknaden, det effektivt kan krossa all konkurrens. 

40. Laissez Faire politik (med total näringsfrihet och skattefrihet) är otänkbart på denna planet så länge som så många människor är förblindade av det dualistiska medvetandet. Vi kan inte ignorera att det finns ett stort antal människor som totalt förkroppsligar det självcentrerade, egoistiska medvetandet att vilja ha något för egen vinning oavsett konsekvenserna det kan få för andra människor. 

41. En regering kan helt enkelt inte låta marknaden ta hand om sig själv. För regeringen ska vara av folket, genom folket, och för folket. Den måste skydda folket från eliten och från dess egen blindhet, vilket är orsaken till att en regering måste baseras på principer som går bortom egots illusioner. 

42. I den Gyllene Eran är det nödvändigt att lyfta fram människor inom regering, media och näringsliv som har visionen att bortom idéer som skapats av människan, finns en högre verklighet. Och det är enbart genom att söka nå denna verklighet som vi kan skapa en civilisation som inte kollapsar under sin egen tyngd – antingen genom finansiella kriser, krig, naturkatastrofer eller sjukdomar vilka alla är en avbildning (manifestation) av folkets kollektiva medvetande. 

43. Om vi tillåter vilken som helst aspekt av samhället att domineras av det dualistiska medvetandet, kommer vi regelbundet att uppleva någon kris som ställer samhället inför hotet av kollaps. Dessa svängningar är dels skapade av det dualistiska medvetandets blindhet, dels av dem som manipulerar marknaden i syfte att få större företag att ta över mindre företag, i en nedåtgående trend. 

44. Försynen är redo att inspirera människorna med den nödvändiga kunskapen om ekonomi, så att vi kan skapa ett hållbart system som undviker alla dessa upp –och nedgångar. För det är endast genom den Uppstigna Skarans idéer vi kan lyfta civilisationen ur den rådande finanskrisen. 

45. De människor som har kunskapen och potentialen att ta emot högre idéer måste bli hörsammade och tillåtna att spela sin avsedda roll. Sålunda, vi människor måste sluta stimulera maktelitens system. Vi måste tillåta rätt människor att bringa fram Försynens idéer som kan ersätta det gamla systemet och manifestera Gyllene Erans ekonomi.

 

Originalets titel: Utdrag ur texter: Saint Germain´s call for sustainable growth in the economy. Utdrag. 

 

© Kim Michaels 

© för översättning Per Johansson

 

Om Du tycker att ovanstående text är värt att spridas kan Du dela med dig denna sida på Facebook, på Twitter, på Google+ (se möjligheter till detta i början av denna sida) eller varför inte göra det direkt per e-post till dina vänner. 

 

OBS! Texten får återges på Internet och i periodiska tidskrifter efter författaren och översättarens medgivande. Kontakt. 

 
OBSERVERA! Återigen, som besökare kan Du studera denna sida (som leder till största mängd djupsinniga texter tillgängliga på Internet) på egen hand, men för att få största möjliga nytta av den och undvika "att gå vilse", låt oss bli din guide. Om du väljer att följa vårt råd föreslår vi att du går vidare genom att läsa en text betitlad:

En uppmaning till ett sunt monetärt system,

till texten Uppmaning att visa på behovet av förändring i Kina

eller till invokation Avslöja det falska pengasystemet

 

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan